Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда
Временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда
E-mail:
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала
;
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ПРОУЧВАНЕ, АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ И ЗАКОНОДАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГУЛИРАНЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПРИ ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1.Настоящите правила уреждат реда за провеждане на заседания на Временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда при ХLI Народно събрание и са в съответствие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Комисията провежда редовни и извънредни заседания. Заседанията на комисията се ръководят от председателя или оправомощен от него член в съответствие с ПОДНС.
2.1. Заседанията се свикват от председателя на Комисията или по искане на не по-малко от една трета от членовете й.
2.2. Извънредни заседания се провеждат при необходимост от неотложно разглеждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията.
2.3. Дневният ред на заседанията се предлага от председателя на Комисията. Комисията приема дневния ред с обикновено мнозинство на присъстващите нейни членове.
2.4. Председателят на Комисията обявява писмено дневния ред, часа и мястото на заседанията на определените за това места в Народното събрание или срещу подпис на нейните членове. Дневният ред за редовните заседания на комисията се обявява най-малко един ден преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание, както и чрез съобщение по електронната поща на членовете на Комисията. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.
2.5. Всеки член на Комисията има достъп до материали, становища и други документи касаещи работата на комисията. Документите и информацията постъпили от институциите във връзка със случаите, които са предмет на дейността на комисията се предоставят на членовете на комисията на съответното заседание. При желание от страна на членовете на комисията, те могат да се запознаят предварително с получените материали и документи в секретното деловодство на Народното събрание.
3. Комисията заседава в своя състав и взема решения с консенсус или чрез явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите й членове.
4. Комисията изисква информация и изслушва представители на съответните институции и трети лица имащи отношение със случаите, по които следва да бъдат изяснени дадени факти и обстоятелства.
4.1. При редовно заседание на Комисията по т. 4, може да покани за участие представители на съответните министерства и ведомства, които се отправят не по – късно от 24 часа преди началото на заседанието.
4.2. При извънредно заседание на Комисията по т. 4, може да покани за участие представители на съответните министерства и ведомства, които се отправят след вземането на решение за провеждането му или едновременно с насрочването му.
4.3. Постъпилата информация от институциите и от изслушванията на съответните лица се съхранява и ползва при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни, когато нивото го изисква.
5. Комисията заседава, когато присъстват не по-малко от една втора от членовете й.
5.1. При провеждане на заседание, членовете на Комисията се подписват в присъствен списък.
6. Заседанията на Комисията са открити с изключение на случаите, в които се изслушват лица или се представят документи, които представляват класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация или които представляват следствена тайна, разкриването на която би попречило на хода на съответното досъдебно производство.
6.1. Членовете на Комисията имат достъп до класифицирана информация по въпроси, свързани с нейната дейност, която се ползва в съответствие с изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
6.2. Обсъжданията и протоколите от заседания на които е представена класифицирана информация, обвързват със съответните задължения за нейното опазване всички членове на Комисията и лицата, които имат достъп до заседанията.
6.3. Документи постъпили в Комисията в съответното ниво на класификация за сигурност на информацията се завеждат в секретното деловодство на Народното събрание.
7. На заседанията на Комисията се водят пълни стенографски протоколи.
7.1. Протоколите се подписват от председателя на Комисията и от водещия протокола, след което се публикува на страницата на Народно събрание.
7.2. Председателят на Комисията определя нивото на класификация на стенограмите от заседанията.
7.3. След изготвянето им протоколите се предават за съхранение в сектор „Защита на класифицираната информация” на Народното събрание.
8. Комисията се представлява от председателя и/или упълномощен от него член на Комисията.
9. По въпроси неуредени с настоящите вътрешни правила се прилагат разпоредбите на ПОДНС.
10. Предложенията за промени в настоящите вътрешни правила се отправят писмено до председателя на Комисията и се приемат чрез гласуване с обикновено мнозинство от членовете й.
11. Председателят на Комисията изготвя проект за разходите необходими за нейната дейност и представя проекта до Председателя на Народното събрание за утвърждаване.
12. Председателят на Комисията взема решение за привличане на експерти по граждански договор за подпомагане на работата по конкретни задачи.