Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
E-mail: budget@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 340
Телефон: (+359 2) 939 21 66; Факс: (+359 2) 987 22 38
Д. Васева
Комисията по бюджет и финанси се състои от 27 народни представители, в т.ч. един председател и трима заместник-председатели.
По партийна принадлежност народните представители са разделени, както следва:
9 от Парламентарната група на Коалиция за България;
4 от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори;
4 от Парламентарната група на Движението за права и свободи;
2 от Парламентарната група на Обединението на демократичните сили;
2 от Парламентарната група на Демократи за силна България;
2 от Парламентарната група на Българска нова демокрация;
1 от Парламентарната група на Български народен съюз;
1 от Парламентарната група на Коалиция Атака и
2 независими депутати

Администрацията на комисията се състои от двама главни експертни сътрудник и един главен специалист.

Комисията подпомага дейността на Народното събрание, като разглежда внесените от правителството законопроекти свързани с данъчната политика, която намира отражение в ежегодно приемания държавен бюджет.

Законопроекти, по които Комисията по бюджет и финанси е водеща:
Закона за устройство на държавния бюджет, Закона за държавния бюджет на Република България, Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса, Закона за Българска народна банка, Закона за Сметната палата, Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за общинските бюджети, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за гарантиране влоговете в банките, Закона за хазарта, Закона за Националната агенция за приходите, Закона за държавния дълг, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Закона за държавната финансова инспекция, Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Валутния закон, Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати, Закона за безмитната търговия, Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
Комисията разглежда отчетите за изпълнение на Държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване, бюджета на Националната здравноосигурителна каса, както и отчета за дейността и отчета за бюджета на Сметната палата, както и други законопроекти, по които Комисията не е водеща но се изисква нейното становище по тях.
Също така в Комисията се разглеждат множество законопроекти за ратифициране на финансови споразумения и предложения за решения за водене на преговори с международни институции.