Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
29/07/2008
  П Р О Т О К О Л
  № 18

  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по бюджет и финанси

  П Р О Т О К О Л
  № 18

  На 29 юли 2008 г., вторник, се проведе извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор, № 854-01-70, внесен от Надка Балева, Яни Янев и Четин Казак на 12 юни 2008 г.
  2. Представяне и обсъждане на проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2007 г., № 854-02-82, внесен от Румен Овчаров на 22 юли 2008 г.
  3. Представяне и обсъждане на проект за решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за заем между Република България и Японската банка за международно сътрудничество за проект „Изграждане на нови контейнерни терминали в пристанища Варна и Бургас”, № 802-03-12, внесен от Министерски съвет на 30 юни 2008 г.

  Списъкът на присъствалите народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 11,05 часа и ръководено от г-н Румен Овчаров – председател на комисията.

  * * *
  ПРЕДС. РУМЕН ОВЧАРОВ: Колеги, предлагам да започваме, кворумът е налице.
  Дневният ред включва три точки:
  1. Второ четене на законопроект за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
  2. Представяне и обсъждане на проект за решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2007 г.
  3. Представяне и обсъждане на проект за решение за даване на съгласие за сключване на споразумение за заем между Република България и Японската банка за международно сътрудничество за проект „Изграждане на нови контейнерни терминали в пристанища Варна и Бургас.
  Има ли някакви бележки по него? – Не виждам.
  Дневният ред е приет.

  Преминаваме към първа точка от дневния ред - ВТОРО ЧЕТЕНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР.
  Заглавието на законопроекта е „Закон за изменение и допълнение на Закона за вътрешния одит в публичния сектор”.
  Заглавието е подкрепено от Работната група.
  Който е за, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – няма.
  Наименованието на закона се подкрепя.
  По § 1 има предложение от народния представител Надя Антонова, което е подкрепено от Работната група.
  Има ли коментари по предложението за редакция на текста на § 1? – Няма.
  Който е за, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – няма.
  Текстът се подкрепя.
  Работната група предлага също така да се създаде § 2.
  Всъщност предложението на народния представител Надя Антонова е разделено в два параграфа.
  Има ли някакви коментари? – Не виждам.
  Който е за, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – няма.
  Предложението се подкрепя.
  С това и докладът е приет за второ четене в пленарната зала.

  Преминаваме към втора точка от дневния ред - ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ЗА ОДИТИРАНЕ НА ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ЗА 2007 Г.
  Знаете много добре, че ежегодно трябва да се формира комисия, която да извърши одит на Годишния финансов отчет на Сметната палата. Във връзка с това аз съм внесъл проект за решение на Народното събрание.
  Имате ли някакви коментари по предложения проект за решение? – Не виждам.
  Който е за, моля да гласува.
  За – 11, против – няма, въздържали се – няма.
  Проектът за решение е приет.

  Преминаваме към трета точка от дневния ред - ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЗАЕМ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЯПОНСКАТА БАНКА ЗА МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ КОНТЕЙНЕРНИ ТЕРМИНАЛИ В ПРИСТАНИЩА ВАРНА И БУРГАС”.
  Имате думата, господин министър.
  МИНИСТЪР ПЕТЪР МУТАФЧИЕВ: Уважаеми господин Овчаров, дами и господа народни представители! Разговорите и преговорите по предоставяне на кредит за строителство на два нови контейнерни терминала в пристанища Варна и Бургас се водят от близо година и половина.
  Искам да споделя с вас, че при определянето на размера на заема са използвани консултанти, които да дадат ясната рамка по отношение на ангажимента на Японската банка и разбира се ангажиментите, които България трябва да поеме по принцип.
  Заемът е държавен с краен бенефициент Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, което е изпълнителна агенция по проекта. С подписването на споразумението за заем ще се осигурят средства в размер на 36 млрд. 932 млн. японски йени, което е 226 млн. 144 хил. евро от заем по линията на Японската банка за международно сътрудничество за проект „Изграждане и развитие на нови контейнерни терминали на пристанищата Варна и Бургас”. Средствата от заема ще бъдат усвоени за закупуване на допустими стоки и услуги, необходими за осъществяването на проекта от доставчици, изпълнители и консултанти. С изграждането на контейнерните терминали във Варна и в Бургас ще бъдат решени дългосрочните и най-важни приоритети – ефективност, екология, по-бързо транспортиране на товари, осигуряване на вътрешния и транзитния контейнерен товаропоток със съвременна и конкурентоспособна инфраструктура по основните морски направления на европейските коридори и най-вече Коридор № 4 и Коридор № 8.
  На 28 март бяха подписани и разменени ноти, съставляващи гаранционно споразумение между правителството на Република България и правителството на Япония за отпускане на заема от 36 млрд. 932 млн. японски йени за изграждането на тези два контейнерни терминала.
  Каква е лихвата? Срок 25 години. Годишна лихва 1,4%. И 7 години гратисен период, необвързан с условията на обществената поръчка.
  След последната мисия на JBIC по време на окончателната оценка на проекта стойността на проекта е завишена на 54 млрд. 617 млн. японски йени или 334 млн. 463 хил. евро, поради заложените средства за допустимо финансиране на лихва по време на строителството.
  Останалите средства в размер на 17 млрд. 685 млн. йени са за сметка на национално финансиране на Република България. Смятам, че това също трябва да се знае.
  Средствата от заема ще бъдат изразходвани по категории, както следва:
  - за строителни и дренажни работи на двата терминала – 29 млрд. 818 млн. японски йени;
  - навигационно оборудване за терминалите – 138 млн. японски йени;
  - консултантски услуги – 3 млн. 586 хил. японски йени;
  - лихви по време на правителството – 1 млрд. 742 млн. японски йени;
  - непредвидени разходи – 1 млрд. 497 млн. японски йени;
  - и такса ангажимент – 151 млн. японски йени.
  Средствата от националното финансиране ще бъдат разходвани за:
  - общи административни разходи – 1 млрд. 285 млрд. японски йени, които ще бъдат осигурени от ДП „Пристанищна инфраструктура”;
  - данъци и мита – 8 млрд. 537 млн. японски йени, които ще бъдат осигурени също от ДП „Пристанищна инфраструктура”;
  - доставка и монтаж на претоварното оборудване – 7 млрд. 827 млн. японски йени.
  Заемът ще бъде обслужван от приходите от дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и от оперирането на терминала.
  Вероятно вие имате и доклада с останалата част, мисля да не ви отнемам вниманието с него. Има доста сериозна финансова обосновка по този въпрос, изчисления на икономическата възвращаемост, вътрешната норма, икономически оценки и т.н., и т.н.
  Благодаря ви, господин председател.
  ПРЕДС. РУМЕН ОВЧАРОВ: Благодаря, господин министър.
  Колеги, имате ли въпроси? – Не виждам.
  Който е за, моля да гласува.
  За – 8, против – няма, въздържали се – 3.
  Проектът за решение се подкрепя.
  Колеги, благодаря ви за участието.
  Закривам заседанието на комисията.

  (Закрито в 11,20 часа)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Румен ОВЧАРОВ


  Стенограф:
  Н. Иванова

  Форма за търсене
  Ключова дума