Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
19/12/2005
  П Р О Т О К О Л
  № 27

  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по бюджет и финанси

  П Р О Т О К О Л
  № 27

  На 19 декември 2005 г., понеделник, се проведе извънредно заседание на Комисията по бюджет и финанси при следния
  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на законопроекта за Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – продължение, второ четене.
  2. Обсъждане на законопроекта за бюджета на Република България за 2006 г. за второ четене.

  Списък на присъствалите членове на комисията и гости се прилага към протокола.
  Заседанието беше открито в 9,35 ч. и ръководено от председателя на комисията – господин Петър Димитров.

  *
  * *

  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Добър ден на всички колеги и гости!
  Откривам извънредното заседание на Комисията по бюджет и финанси.
  Две са точките, които предлагаме за дневен ред:
  1. Обсъждане на законопроекта за Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – продължение, второ четене.
  2. Обсъждане на законопроекта за бюджета на Република България за 2006 г. за второ четене.
  Има ли други предложения или съображения? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложения дневен ред с двете точки.
  Моля, гласувайте така предложения дневен ред.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Дневният ред се приема.
  1. Обсъждане на законопроекта за Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – продължение, второ четене.
  2. Обсъждане на законопроекта за бюджета на Република България за 2006 г. за второ четене.

  Преминаваме към точка първа от дневния ред:
  Обсъждане на законопроекта за Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – продължение, второ четене.
  Продължаваме работата си по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Материалите са ви раздадени. Има ли някакви проблеми? Някой да няма материалите? Няма.
  С почерняне ви е показан текстът, в който сме оставили нещо под въпрос и по който днес трябва да постигнем окончателно съгласие.
  Виждате новата редакция на чл. 178, ал. 2. Имате думата, колеги, ако имате някакви съображения. Има ли някой желаещ да вземе отношение по чл. 178? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на работната група за окончателна редакция на чл. 178.
  "За" - 13, "против" и "въздържали се" - няма.
  Чл. 178 се приема.
  Благодаря ви.
  Навлизаме в Допълнителните разпоредби - § 1. В т. 2 и 3 са направени уточнения, тъй като трябваше да се уточни какво означава “домакинство” и “свързани лица”. Това трябваше да бъде уточнено. Експертите са поработили и има окончателна редакция.
  Има ли някакви възражения – и юридически – по този текст? Не виждам.
  Моля, гласувайте текста на § 1.
  "За" - 13, "против" и "въздържали се" - няма.
  Промените в § 1, т. 2 и 3 са приети.
  На стр. 6 има гласуван текст на § 74. Там е направена една промяна, тъй като думите “данъчна администрация” на стр. 7, последният почернен текст, трябва да я заменим с “Национална агенция за приходите”. Така че промяната е редакционна, грешка е. Молбата ми е да я прегласуваме, за да я коригираме. Мисля, че няма да има съображения по този въпрос.
  Моля, гласувайте тази промяна в текста на § 74.
  "За" - 13, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се промяната на § 74.
  Отиваме на стр. 15. Тук спорът беше какво могат и какво не могат служителите на Националната агенция по приходите. Работната група ви предлага окончателна редакция.
  Имате думата за съображения, колеги. Знаете, че имаше съществени забележки миналия път и затова отложихме този текст за уточняване. Удовлетворява ли ви сега текстът?
  Заповядайте, господин Методиев. Имате думата.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз искам да уточним нещо на стр. 19.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Ще стигнем и до там.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Текстът е един.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Да караме подред, да изчерпим всичко преди това и ще стигнем и до там.
  Не виждам желаещи за изказване. Явно страните са доволни. Който е съгласен, моля да гласува. Благодаря ви.
  "За" - 13, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът се приема.
  Отиваме на стр. 17, където е членът за допълнителното финансиране, като още на входа искам да предложа допълнителна редакция на чл. 18, ал. 1:
  “Чл. 18. (1) Като собствени приходи в бюджета на НАП постъпват...”
  След “постъпват” да сложим двете точки и да премахнем “двадесет и пет на сто от” и да възстановим текстът, който изчезна: в т. 2 числото “45” да го направим отново “35”, както си беше в първоначалния текст и да възстановим т. 3, както беше в стария текст. Десет процента отиват за стимулиране през Министерството на финансите. “Двадесет и пет на сто” – изчезва. Всички глоби и неустойки да ги предоставим, но пада главицата, тоест, изчезва основният приходоизточник. Остава всички глоби и неустойки да ги предоставим на НАП така, че да имат за материално стимулиране и да са заинтересовани, което е една радикална промяна. За това беше големият разговор миналия път.
  Имате думата, колеги, за предложения.
  Ще ви прочета т. 3 така, както беше и както предлагаме да се възстанови:
  “3. допълнително материално стимулиране към основната заплата на служителите на Министерството на финансите в размер до 10 на сто от средствата по ал. 1 при условията и по ред, определени от министъра на финансите.”
  Имате думата, колеги. Позволяваме на данъчната администрация всички приходи от санкции да остават за стимулиране в НАП, но се ликвидира възможността средства от главницата да се използват в тази посока.
  Заповядайте, господин Кънев. Имате думата.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Все пак има ли някаква яснота за какви суми става въпрос поне приблизително. Те твърдят, че по стария режим са около 23 – 25 млн. лв. за разпределение. При новия режим за какво става въпрос. Аз имам чувството, че това ще бъде много малка сума.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Трябва да бъда честен. Сумата действително вероятно ще бъде малка и в тази посока по предложение на Министерството на финансите се отива към смяна на режима на санкциониране в съответните закони. Но това няма да стане днес и в тези промени. Тоест, след Нова година трябва да се смени режимът за санкциониране. Целта не е да намалим стимулирането на работещите в данъчната администрация. Целта е да не се отнема осигурителен доход и да не се отнема главница, която се дължи на държавата, а не на данъчна администрация.
  Така че, прав сте, господин Кънев, смятам, че можем да поемем един такъв морален ангажимент да внесем необходимите промени така, че стимулирането да не страда от тази система.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Отново имам въпрос. Говорим за глоби, имуществени санкции и лихви. Кое от трите неща ще променим? Лихвите не можем да пипаме. Кое ще вдигнем тогава, за да увеличим сумите? Глоби в момента няма.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Точно за това говорим. Сега може да не си плащал с години, но като те хванем, плащаш лихва. Няма глоба.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Тогава – да, в момента плащаме наказателна лихва. Това означава второ наказание, наказание на наказанието. Ако трябва, и наказателна лихва, и глоба да предвидим.
  Аз се притеснявам в един момент, че като тръгнем да възстановяваме тази сума, тоест, да компенсираме данъчните, да не изпаднем в другата крайност.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Аз много вярвам, че Вие пак ще бъдете тук, господин Кънев.
  Има думата госпожа Чилова. Заповядайте, госпожо Чилова.
  НИНА ЧИЛОВА: Благодаря Ви, господин председател! На мен ми у любопитно все пак да чуем и Министерството на финансите, защото ние сега работим и кардинално смятаме подхода и механизма. Това означава ние да сменим абсолютно цялото законодателство, за да може наистина да има такъв ефект.
  Кое наложи да се промени този механизъм? Ние миналия път спорехме единствено и само за здравните осигуровки. Просто искам да знам каква е позицията на Министерството на финансите. Лично аз смятам, че предишният вариант е по-удачен. Просто искам да знам.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на госпожа Чилова.
  Иска ли някой думата от Министерството на финансите? Министерството на финансите естествено не се отнася с ентусиазъм към такава промяна.
  Има думата господин Имамов. Заповядайте, господин Имамов.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин председател! Все пак, господин Председател, ако позволите, ще бъде полезно за нас да чуем от страна на данъчните някаква оценка за това по какъв начин ще се отрази новият механизъм, който и Вие предложихте на тяхното стимулиране. Примерно досега са получавали 200 лв. средномесечно върху работната заплата. Та при този механизъм каква е вашата оценка. Какво ще се получи? Какъв ще бъде резултатът?
  Миналия път данъчните бяха много активни, сега не знам защо мълчат. Присъствието на министъра ли ги смущава? Не знам.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Господин министър, заповядайте
  Господин министър, заповядайте.
  МИНИСТЪР ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ: Благодаря Ви, господин председател! Ние нямаме точни изчисления на този етап. Може би сумите са някъде между 10 и 20 лв. на месец.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Аз се страхувам, че не става въпрос за популизъм, че става въпрос за суми, които се държат на държавата. Не може, тъй като вие се занимавате в тази област, когато те спре катаджията на пътя и види, че нямаш гражданска отговорност, да ти вземе 25 процента от гражданската отговорност. Той те глобява.
  Тоест, не може данъци, които са дължат на държавата, да влизат в системата за стимулиране на органите, които са ги открили. Глобата – дано , санкцията – да, но да влиза главницата, просто няма някаква нормална обосновка. От тази гледна точка – аз повтарям – трябва да накажеш онзи, който укрива данъци, а не просто да му събереш данъка и да прибереш 25 процента от него. Това е ненормално. Ако наказателната лихва е достатъчна за стимулирането, то това е прекрасно. Ако не е достатъчна, оставяме отворени и да търсим други форми за стимулиране, в това число и статута на данъчната администрация, социалните придобивки, които ползват, ако щете, бюджетът, който им се дава.
  Но да събираме главницата и да я превръщаме в средства за стимулиране.
  Има думата господин Имамов. Заповядайте, господин Имамов.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин председател! Ще си позволя пак да взема думата. Аз разбирам Вашата философия. Мисля, че нещата са малко по-различни при стимулиране на събиране на несъбираеми вземания и собственост на държавата. Това са различни неща. По-скоро според мен механизмът трябва да бъде близък до механизма на концесията.
  Държавата има ли някъде богатство – каквото и да е то, дали ще бъде в парична или материална форма, няма значение – след като тя самата не е в състояние да си го прибере съгласно съществуващите механизми, някой й помага да събере несъбираемо вземане, съвсем нормално е определена част от това вземане да отиде за този, който е успял да го осигури за държавата. В противен случай то остава несъбираемо. Държавата го губи.
  Мисля, че това трябва да бъде в основата на определяне на стимулирането на данъчните органи, които са длъжни да събират вземанията на държавата.
  Мисля, че трябва да поумуваме още малко по този въпрос, защото определено – това е мое мнение – данъчните ще бъдат ощетени при този механизъм.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Има ли желаещи да вземат отношение по въпроса?
  Заповядайте, господин Методиев. Имате думата.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Може би на мен ми е относително по-лесно да схвана какво става, защото аз помня много добре през миналия ден как стигнахме донякъде.
  Въпросът беше: върху каква основа може да се изчисли сума, която да се преразпределя като допълнителен доход за данъчната администрация във връзка с нейното стимулиране да извършва определена дейност.
  Вие, господин председател, работите с едно понятие, наричате го “главница”. Вие смятате, че част от парите, които са на държавната хазна, не е редно да се взимат за допълнително материално стимулиране, доколкото аз Ви разбирам.
  Само че всяка една работна заплата, всеки един разход за възнаграждение е от парите на данъкоплатците. То не идва от някъде другаде. Нашите заплати като народни представители също идват от тези пари.
  Това, което съществува до момента в законодателството и което в момента разглеждаме, е на каква основа да се определи процентът върху това допълнително стимулиране, а не дали вземаме от тези пари или от онези пари.
  В петък аз останах с впечатление, че стигнахме до едно общо мнение, че като махнем сумите, които са свързани с осигуряването, защото новата институция – НАП – събира в себе си различни видове приходи, част от които са здравното и общественото осигуряване, те да не участват във формирането на тази основа, от която се взема процент за данъчната администрация и нейното допълнително материално стимулиране.
  С други думи, числото, което аз запомних от миналия път – моля да бъда поправен, ако бъркам, мисля, че беше казано от госпожа Мургина след консултация с нейните колеги – че става дума за около 25 млн. лв. годишно. Да, 23,5 млн. лв.
  Сега въпросът, който вълнува колегите и за който молим вие да се произнесете, е следният. Десетте процента от цялата тази сума по ал. 1 какво число представлява спрямо 2004 – 2005 г.? Тоест, ако вие сте събирали допълнителни суми във връзка със скрити, укрити, недекларирани данъци, дали общото число за 2004 г. и 2005 г. е примерно 200 млн. и 10 процента от тях прави 20 милиона лева. Защото това е простата сметка, която можем да направим в момента. Или вие събирате 100 млн. лв. и 10 процента са 10 милиона лева.
  Само в това, ако можете, да ни помогнете. Вие казахте тези числа в петък, но аз лично не ги помня. Мисля, че тогава ще разберем за какво става дума.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Методиев.
  Заповядайте, господин Йовко Йовков. Имате думата.
  ЙОВКО ЙОВКОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, аз бих искал да внеса определен нюанс към това, което господин Имамов каза. Тук не става дума за несъбираеми данъци, а за укрити и неплатени сметки. Несъбираемите суми са тема на друга институция.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Заповядайте, госпожо Чилова.
  НИНА ЧИЛОВА: Благодаря Ви, господин председател! Аз продължавам това, което колегата каза. Тук става въпрос не само за укрити или за недекларирани суми, а става въпрос за актове, които са влезли в сила. Тоест, това означава, че е извършена проверка и тези пари са събрани.
  Оттук нататък именно стимулът на данъчната администрация е насочен към това повече приходи да влизат в бюджета. А това се установява с влязъл в сила акт.
  Аз мога да кажа, че има може би в 25 или 30 материална закона, които не са данъчни, според които се получават такива стимули в размер на 25 на сто. Да речем, Законът за приватизация и следприватизационен контрол. Там знаете какви са глобите. Тоест, самото законодателство предпоставя такава възможност. А тук според мен най-силният стимули и може би неслучайно и данъчните са затруднени да направят изчисления, колко са тези суми, защото това е текст, който съществува шест години досега. Трудно им е да направят класификация на основата, върху която се изчисляват тези 25 процента, защото ние нямаме глоби. Имаме в повечето случаи укрити или недекларирани средства. Върху това се формира основата, от която те взимат 25 процента.
  Така че, колеги, наистина или да го обложил, или да помислим да го върнем към онзи вариант, който досега е работил. Според мен наистина трябва да има такъв стимул. Вярно е, че те са администрация, която в крайна сметка като държавни служители са длъжни да си изпълняват своите задължения и те получават трудово възнаграждение. Но, ако изпаднем в другата хипотеза, аз се опасявам, че някак си несправедливо ще бъде, ако оставим всички останали администрации да получават допълнително стимулиране в рамките на 25 на сто, а данъчните, които основно събират приходите за държавната хазна, тях да оставим без такова стимулиране. Според мен ще бъде очевидна неравнопоставеност.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на госпожа Чилова.
  Заповядайте, господин Димитров. Имате думата.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, важно е да има такъв стимул също така, защото, колкото е по-голям този стимул, толкова по-големи са възможностите и стимулите за взимане на подкуп от страна на данъчната администрация. Когато те законово могат да получават премии, това намалява стимула за неформални плащания към тях, което е много важно за нас.
  Моето предложение е близко до това, което каза госпожа Чилова. Нека тази година да оставим това, което е работило досега. Да видим как ще действа при новата Агенция за приходите и догодина да преразгледаме този текст и да видим дали това е най-удачният вариант. Но при голямата реформа, която се прави тази година, ми се струва, че този текст може да бъде оставен и да бъде допълнително преразгледан.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте, госпожо Елкова. Имате думата.
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: Благодаря Ви, господин председател! Аз искам само да допълня нещо към изказването на госпожа Чилова.
  Няма как да бъдат преразгледани имуществените санкции и данъчното законодателство. Това е по наше мнение. Нашето данъчно законодателство така е устроено, че данъци, които са укрити и недекларирани, се установяват единствено с ревизионен акт. Това е основното задължение – задължението за данъците – и задължението за лихвите е част от него. То е акцесорно задължение.
  Имуществените санкции са това, което разгледахме преди две заседания на тази комисия. “Който не съдейства на орган на данъчната администрация...” например, това подлежи на глоба. След като има лихви, които се следват към основното задължение, няма как да има глоба.
  Тоест, глобите като такива са един съвсем друг предмет и те са много ограничена част от данъчното законодателство и всякакви опити за промяна в тази посока ще бъдат генерални. Това за нашата данъчна система е нещо, което никога не е било в този вид и по наше мнение е нещо, което е изключително опасно.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Елкова.
  Искам да ви запозная как е в другите системи, за да се ориентираме. В Закона за митниците – 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата са за допълнително възнаграждение. Тоест, 25 процента от фонд “Работна заплата”, а не от събраното. При вътрешния финансов контрол – в размер 25 на сто от средствата за работна заплата по бюджета на агенцията. При Комисията за финансов надзор – 25 на сто от брутния годишен размер на средствата за работна заплата и т.н., да не ги чета всички.
  Стимулите са като част от фонд “Работна заплата”. На мен ми се струва, че по никакъв начин не можем да обосновем, че от данък, който се дължи на държавата, ще се отнеме част, за да се стимулира някой. Това е все едно съдия-изпълнителят, като ви събере парите, част от вземането да го прибере за себе си, което не виждам как би могло да стане. Това са дължими суми към държавата. Това са осигурителни права, здравни и пенсионни права. Как можем да взимаме от тези пари? На мен лично това не ми е ясно. Едно е да вземеш от санкцията и да стимулираш. Това е нормално, това е морално. Но при средна пенсия, която знаете колко е, да казваме, че ще настъпи драма, ако допълнителното, не заплатата, допълнителното плащане намалее, смятам, че не е тук мястото да обсъждаме този въпрос по този начин.
  Има ли други съображения, колеги?
  Вече имаме две предложения. Едното е да запазим досегашния режим, като изключим осигурителните и здравните плащания. Второто е да изключим от този режим и главницата за дължимите данъци.
  Това е принципното становище и явно това ще гласуваме, а какво ще решите вие, след малко ще разберем.
  Подлагам на гласуване предложението, което беше направено от няколко народни представители, за запазване на досегашния режим за стимулиране, като се взимат 25 процента от укритите данъци, но не се взема част от осигурителните вноски.
  Моля, гласувайте това предложение.
  “За” – 10, “против” – 1, “въздържал се” – 1.
  Предложението е прието.
  Запазва се досегашният режим на стимулиране – без осигурителните и здравни вноски. Ще ни позволите редакцията да бъде направена до заседанието в пленарна зала.
  Благодаря.
  Има думата господин Методиев. Заповядайте, господин Методиев.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Господин председател, на стр. 19, в Глава пета “Взаимодействие с други органи” в чл. 26 в ал. 2 е записано:
  “(2) Редът и начинът за осъществяване на взаимодействието се определят със съвместна инструкция на:
  1. министъра на финансите и съответния;
  2. изпълнителния директор и ръководителя на съответната администрация.”
  Тъй като в ал. 1са изброени основните институции, които могат да взаимодействат с данъчната администрация, и това са Министерството на вътрешните работи и прокуратурата, контролните органи на Министерството на финансите, както и други контролни органи...”, моето предложение, тъй като “министърът на финансите и съответния” не ми звучи нито на български, нито на юридически език”, е да се запише “министърът на финансите и ръководителя на съответната институция”. Защото в случая може да е министър, а може и да не е министър. Другата институция не се води от министър.
  Затова предлагам чисто редакционна корекция: “1. министърът на финансите и ръководителя на съответната институция”, за да бъде малко по-приличен текстът.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Методиев.
  Има думата госпожа Елкова. Заповядайте, госпожо Елкова.
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: Благодаря Ви, господин председател! Тук става въпрос за техническа грешка. Това, което е изпуснато, е “министър” след думата “съответния”. А това, за което говори господин Методиев, всъщност е следващата точка, където пише: “2. изпълнителния директор и ръководителя на съответната администрация”. Това са две хипотези.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожо Елкова.
  Тоест, т. 1 ще бъде само с министъра на финансите ли?
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: Не, “и съответния министър”.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: “1. министъра на финансите и съответния министър”.
  Има ли друг министър освен министъра на вътрешните работи и, ако е той, защо не ги запишем и двамата?
  Заповядайте, господин Иванов. Имате думата.
  РОСЕН ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин председател! Ако сте обърнали внимание, в текста на ал. 1 изрично пише “и други контролни органи”. Примерно това биха могли да бъдат някакви органи към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на строителния надзор. Когато става дума за органи на различни министерства, какъвто е примерът с Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите, според нас поне най-логично е да има съвместна инструкция от двамата министри. Например Главна инспекция по труда е към Министерството на труда и социалната политика. Така че би било логично министърът на финансите и министърът на труда и социалната политика да подпишат съвместната инструкция.
  А когато става дума за взаимодействие вътре в рамките на едно министерство, както е случаят с митниците, съвсем спокойно инструкцията може да бъде от ръководителя на съответните ведомства.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Иванов.
  Заповядайте, госпожо Денева. Имате думата.
  КЛЕМЕНТИНА ДЕНЕВА: Тук някъде според мен трябва да сложим и прокуратурата и кой точно от прокуратурата. Защото иначе минаваме само по хоризонталата.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Тогава отиваме към “и ръководителя на съответната администрация”.
  КЛЕМЕНТИНА ДЕНЕВА: Да, така е най-общо и най-добре.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Такова беше предложението на господин Методиев.
  Вносителите какви възражения имат?
  РОСЕН ИВАНОВ: Прокуратурата не е министерство.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Записано е “ръководителя на съответната администрация”.
  РОСЕН ИВАНОВ: В коя точка ще бъде записано това?
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: В т. 1: “1. министърът на финансите и ръководителя на съответната администрация”, което включва и министъра на вътрешните работи, и главен прокурор, и който си искате.
  РОСЕН ИВАНОВ: Да, да. Съгласен съм. Добре е така.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Добре, колеги, точка 1 става:
  “1. министъра на финансите и ръководителя на съответната институция”.
  Има ли възражения срещу тази промяна? Точка 2 си остава.
  Моля, гласувайте предложените промени в т. 1 на чл. 26.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се промяната в чл. 26, ал. 2, т. 1.
  Тези промени ги нанасяме оперативно.
  Отиваме на § 16. Имате ли съображения по предложението на работната група? Няма.
  Моля, гласувайте текста на работната група за § 16.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се текстът на § 16.
  Продължаваме с § 29. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага окончателна редакция за § 29, който става § 78 заради преномерацията на текстовете.
  Имате ли съображения по този текст, колеги? Не виждам.
  Моля, гласувайте текста на § 29, който става § 78.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се текстът на § 29, който става § 78.
  Продължаваме с § 50, който е на вносителя. Сменя се само номера и той става § 51. Има ли съображения по този текст? Не виждам.
  Моля, гласувайте текста на § 50, който става § 51.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се текстът на § 50, който става § 51.
  Следва § 58. Работната група предлага този текст да отпадне. Има ли възражения срещу това предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението за отпадане на текста на § 58.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се предложението за отпадане на § 58.
  Комисията предлага да се създаде нов § 76 със съдържанието, което имате пред вас. Имате ли съображения?
  Заповядайте, господин Методиев. Имате думата.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз имам един процедурен въпрос.
  Доколкото виждам, до края това са текстове, които са внесени с оглед уточнението, което в петък беше постигнато: във всички закони, където има промени, да бъдат уеднаквени.
  Процедурното ми предложение да ги гласуваме ан блок, защото няма какво да дискутираме по тях.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Методиев. Това е изключително работещо предложение.
  Ако някой има някакви съображения по текстовете до края, моля да ги каже сега. Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте ан блок предложените промени до края на законопроекта.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приемат се ан блок предложените промени до края на законопроекта.
  С това приключихме работата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
  Благодаря ви, колеги.
  Преминаваме към точка втора от дневния ред:
  Обсъждане на законопроекта за бюджета на Република България за 2006 г. за второ четене.
  Моля, господин заместник-министър Ананиев, да заемете мястото на вносителя.
  Започваме работа по законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2006 г. за второ гласуване.
  Работната група подкрепя наименованието на закона.
  Моля, гласувайте наименованието на законопроекта.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се наименованието на закона.
  Сега молбата ми е да отворите на стр. 8, където започват предложенията на народните представители, тъй като текста на вносителя ще гласуваме накрая.
  Има предложение на народния представител Владимир Дамгов. Работната група подкрепя предложението по принцип, но с друг източник, като предлага сумата да бъде 1 800 хил. лв.
  Има ли някой желае да се изкаже по това предложение, което го виждате и на екрана?
  Това предложение няма нужда да го гласуваме, защото то по принцип е подкрепено.
  Следва предложение на Ясен Пенчев и група народни представители. Работната група не подкрепя това предложение, което е за увеличаване на капиталовите разходи за област Добрич.
  Има ли някой, който желае да се изкаже в подкрепа на това предложение? Не виждам. Предполагам, че в пленарна зала вносителите ще си го обосноват.
  Моля, който е съгласен да отхвърлим това предложение, да гласува.
  “За”-11, “против” – няма, “въздържал се” – 1.
  Предложението на господин Ясен Пенчев и група народни представители се отхвърля.
  Следва предложение от народния представител Владимир Дамгов и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип това предложение, като сумата отново е 1,8 млн. лв. Преди малко споменахме тази сума. Явно, че не е необходимо гласуване.
  Ако някой желае да се изкаже по това предложение, да заповяда. Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте предложението на господин Владимир Дамгов и група народни представители.
  "За" - 11, "против"- няма, "въздържал се" - 1.
  Приема се предложението на Владимир Дамгов и група народни представители.
  Следва предложение на господин Георги Анастасов и група народни представители. Работната група не подкрепя предложението да се увеличи целевата субсидия за капиталови разходи за област Стара Загора – общините Стара Загора и Гълъбово.
  Има ли желаещи да вземат отношение по това предложение? Не виждам.
  Който е съгласен да отхвърлим това предложение, моля да гласува.
  “За”- 10, “против” – 1, “въздържал се” – 1.
  Предложението за отхвърляне на това предложение на Георги Анастасов и група народни представители се приема.
  Следва предложение на народния представител Димитър Камбуров за област Варна – за онкологичната болница да се предоставят целево 1 500 хил. лв.
  Господин Ананиев, ще кажете ли дали можем по принцип да обсъждаме такова предложение, тъй като то едва ли може да влезе като самостоятелен текст.
  Заповядайте, господин заместник-министър Ананиев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Първо, аз смятам, че източникът, който е посочен, не би могъл да се приеме, тъй като бюджетната рамка е направена при изчисляване точно на размера на приходите по отделни видове данъци.
  Освен това според мен точно това предложение, което е направено за неданъчни приходи - подточка 2.1 “приходи и доходи от собственост в размер на 1,5 млн. лв.” – изпълнението на бюджета за тази година показва, че по този параграф имаме значително занижаване на очакваните постъпления в края на годината с изключение на някои ведомства, в които направиха еднократни сделки, какъвто е, да речем, примерът с Министерството на отбраната. Иначе в масовия случай имаме неизпълнение на този приходен параграф.
  Затова работната група предлага да не се приеме предложението.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Ананиев.
  Подлагам на гласуване този текст.
  Моля, гласувайте.
  “За” – 4, “против” – 5, “въздържали се” – 2.
  Предложението на проф. Димитър Камбуров не се приема.
  Заповядайте, господин Имамов. Имате думата.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин председател! Може ли да направя един коментар.
  Тук има няколко групи предложения. Има една много особена група предложения, които като източник посочват увеличаване приходите на бюджетите.
  Аз ще коментирам този проблем така. Основният аргумент на опозицията в атаките им срещу бюджета е големият процент на средствата, които се разпределят чрез държавния бюджет. В момента представителите на опозицията подкрепят точно такива предложения. Аз все пак търся логиката на подобни предложения.
  Предлагайки да се увеличат приходите, ние предлагаме да увеличим процента при ясна рамка на бюджета, при нулев бюджетен дефицит. Ние предлагаме да увеличим процента на средствата, които държавата трябва да разпределя.
  Сега опозицията отказва ли се от тази си критика или не? Нека това да се каже, за да работим принципно и конструктивно оттук нататък.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Имамов.
  Господин Методиев пръв поиска думата. Заповядайте, господин Методиев.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз също имам предложение, господин Имамов. Нека този разговор да не го започваме тук, защото рискуваме, ако го започнем – часът сега е 10,15 – рискуваме да лишим пленарна зала в 14,00 ч. след обяд от І част на доклад за първо четене.
  Иначе аз ще Ви отговоря така. Ако искате, този разговор можем да го проведем в пленарна зала. Проблемът е много простичък. Вие договаряте с фонда много голям излишък и заради това нормално е опозицията да не иска да го разходвате в края на годината, а да го разходвате в рамките на приходите и разходите вътре в бюджета.
  Така че този въпрос има отговор. Не е без отговор. Вие ще се ориентирате в пленарна зала окончателно.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Методиев.
  Има думата господин Димитров. Заповядайте.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Не е съвсем коректно, господин Имамов, да се обобщава по този начин за цялата опозиция. Може да видите предложение, направено от мое име и от името на ОДС за намаляване на разходите за издръжката – ние ще стигнем и до него – тъй като разходите за издръжка през 2006 г. нарастват 9 пъти в сравнение с тези през 2005.
  След малко аз ще питам господин заместник-министъра Ананиев каква е причината за това нарастване.
  Другото нещо, което предлагаме да намалее, това са разходите за субсидии. Така че това, което ние предлагаме, е намаляване на някои разходи, което да компенсира и да пренасочи средства към други сфери.
  Така че Вашият коментар не беше коректен от гледна точка на ОДС.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Аз призовавам да се присъединим към призива на господин Методиев. Всички разбираме, че времето ни пришпорва.
  Не знам дали е необходимо по няколко пъти да се спираме, но тази сума от 1,8 млн. лв. ще се появява още. Предлагам да гласуваме всеки път, защото трябва да имаме позиция, но да не обсъждаме още и още. Ясно е за какво става въпрос.
  Моля, който подкрепя предложението на господин Владимир Дамгов, да гласува.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се предложението на господин Дамгов.
  Следващото предложение е същото. Отново става дума за подкрепата за 1,8 млн. лв. Явно е, че позицията на комисията е същата. Ако има различия, моля, кажете. Ако няма, да преминем към гласуване.
  Заповядайте, господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Колеги, аз имам принципен въпрос към всички вас. Ние хубаво подкрепяме това предложение, но никой не задава въпроса тези средства за какво точно ще бъдат разходвани. Дали това са пари, които просто се наливат допълнително в БАН към бюджета, който е одобрен, или това са средства, за които ние очакваме конкретен измерим резултат, за който накрая на годината можем да питаме дали е постигнат.
  Аз не смятам, че ние трябва на този принцип да отпускаме средства. Аз питам сега: тези 1,8 млн. лв. за какво ще бъдат изразходвани от Българската академия на науките?
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Господин Ананиев, имате думата да отговорите на въпроса на господин Димитров. Заповядайте.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин Димитров, Вие знаете, че Българската академия на науките се финансира на база на субсидия, която се предоставя за извършване на определен научен продукт, определени научни разработки.
  Естествено в тази дейност се включват и разходи, които са свързани с текущи издръжки, със заплати. Но в основната си част това са разходи за чиста наука. Всяка година, след като приключи календарната година, някъде до м. март – април те на свое заседание приемат отчета за свършената научна работа за предходната година. Това е едно много сериозно томче, което се изпраща на всички държавни институции, в това число и на Министерството на финансите, където има един задълбочен анализ на разработките. Показани са тези, които са намерили вече пряка реализация, тези, които предстои да бъдат предложени за реализиране и, разбира се, тези, които са с преходен характер и ще продължат да се разглеждат и развиват и през следващата година.
  Ние пари там за бройки, за текуща издръжка, за осветление, отопление не даваме. Даваме пари на базата на научни разработки.
  Ако това Ви задоволява като отговор, благодаря Ви.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Аз ще добавя още един разход. Около 450 хил. лв. трябват за членството на БАН в различни международни организации. Тъй като се оказа, че тези средства не са предвидени, те са част от тази сума, която се предлага сега.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Ще допълня, че ние плащаме едни канални връзки за геофизика от страна на БАН.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Господин заместник-министър, Вие знаете, че стремежът на тази комисия и на българския парламент, както и на Министерството на финансите е да вървим към бюджетно или към програмно бюджетиране.
  Дълги години от своя живот аз съм работил по конкретни проекти. Конкретен проект означава следното нещо. От БАН в момента идват при нас и ни дават четири проекта. Примерно първият проект е да се оцени ефекта на преките данъци върху бюджет. Има и още други проекти. Срещу тези проекти ние им отпускаме пари. Но това никога не се случва. Те не са дошли с конкретни инициативи, които ще бъдат финансирани по този начин. Вие казвате: да, те ще ги използват за изследователска дейност, както си преценят. Но това вече не е проектно финансиране, това не е проектно бюджетиране според моето разбиране за това.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Ако искате, господин Димитров, ще Ви предоставя проектобюджета на Българската академия на науките, за да видите, че в него има заявяване на ресурс срещу конкретни проекти, които, разбира се, всичките ние не можем да удовлетворим. Затова се явява тази разлика между желаното и възможното.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Извинявайте, господин председател, че пак взимам думата.
  Разбира се, че не могат да бъдат удовлетворени всички проекти. Но, когато в тази комисия се взимат подобни решения, трябва да сме наясно точно какви проекти сме финансирали, за да може накрая на годината да проверим резултатите, които са постигнати по тези проекти. Абсолютно задължително е, когато даваме повече пари, да знаем за какво ги даваме и да проследим дали ефекта от нашето допълнително финансиране в крайна сметка е постигнат.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Ситуацията е ясна. Мисля, че казусът е изчерпан. Признавам си, че личната ми мечта е всичките 18 млрд. лв. да знаем за какво се харчат. За съжаление все още не сме на нивото на Европейския съюз и ми се струва, че точно при БАН пък горе-долу има яснота за какво се харчат парите. Едва ли този 1,8 млн. лв. ще наруши картинката. Но аз съм съгласен, че в повечето системи, колкото и да дадем, ги усвояват. Няма проблеми в това отношение. Но мисля, че не е точно БАН болното място. Като имаме предвид и желанието ни за информационно общество, сигурно е хубаво да им ги дадем.
  Но по принцип сте прав, господин Димитров. Прав сте.
  Подлагам на гласуване предложението на Ясен Пенчев и група народни представители, което не е подкрепено от работната група.
  Има ли някой да го подкрепя? Не виждам.
  Явно отхвърляме предложението на Ясен Пенчев.
  Следва предложение на народната представителка Евдокия Манева. То е за увеличаване субсидиите на Министерството на земеделието и горите. Работната група не подкрепя предложението.
  Има ли желаещи да се изкажат по това предложение? Не виждам. Някой от комисията подкрепя ли го?
  Моля, гласувайте това предложение.
  “За” – 1, “против” – 1, “въздържали се” - 10.
  С 1 глас “за” очевидно предложението на госпожа Евдокия Манева се отхвърля.
  Следва предложение на народните представители Румен Такоров и група народни представители. Работната група го подкрепя по принцип. Става въпрос за 10 млн. лв. Те се предлагат за четвъртокласната пътна мрежа.
  Има ли някой, който иска да вземе отношение по това предложение?
  Заповядайте, господин Йовков. Имате думата.
  ЙОВКО ЙОВКОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, всъщност всички бяхме много благосклонни, когато проведохме срещата с Управителния съвет на Национално сдружение на общините в Република България. От предложението на работната група разбирам, че явно такива са възможностите в момента – да се подкрепи само с 10 млн.лв. четвъртокласната пътна мрежа, макар че не би било лошо да помислим и на по-следващ етап от споделяне на отговорността за детските заведения. Защото ние в момента правим съществена разлика между училищата и детските градини. Още повече искам да кажа, че това не е без значение за младите хора и такъв ангажимент по принцип беше приет.
  Аз разбирам, че такива са възможностите на бюджета и приемам това, което е предложила работната група.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря ви.
  Подлагам на гласуване това предложение на господин Румен Такоров и група народни представители.
  Моля, гласувайте.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се единодушно това предложение на господин Румен Такоров и група народни представители.
  Следващото предложение е на господин Стефан Софиянски. Това е същото предложение. Дали има смисъл да го гласуваме? Има ли някой против? Не виждам. Да вървим нататък.
  Господин Агов очевидно е тук, за да си представи предложението. Заповядайте, господин Агов.
  АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин председател! Моето предложение е по чл. 5. Но тъй като това предложение по чл. 5 се отнася и към чл. 1, затова аз ще използвам този случай да защитя същинското предложение. По-нататък няма да взимам думата в комисията, тъй като и другите предложения в доклада са залегнали благодарение на предложението по чл. 5.
  Става въпрос за увеличение на инвестиционните разходи за ново въоръжение и техника, капитални ремонти, модернизация на наличното въоръжение и техника и други капиталовложения в областта на отбраната.
  Известно е на народното представителство, че има програма за организационното изграждане и модернизацията на българската войска до 2015 г. На пръв поглед на всички ще им се види, че това е един допълнителен разход. Спомням си, че министърът на финансите на заседанието на Комисията по отбраната при първото четене на бюджета ни каза: откъде да ги взема тези пари, от социалните разходи или от разходите за здравеопазване?
  Само че това не е политика. Аз смятам, че с подобен подход модернизацията и организационното укрепване на българската армия няма да бъдат осъществени. Първо, искам да отбележа тук пред всички, че същинските разходи за отбраната не са 2,6, както са залегнали в нашите договорки със Северноатлантическия договор, а са 2,44. До 2,6 влизат разходи, които са за мероприятия по отбраната в общини и други ведомства.
  Следователно тук има един трик, който се използва. Аз защитавам този бюджет, защото в отговор на мое питане, се посочи, че има дългосрочна политика на правителството за така наречените компенсационни и офсетни програми. Те генерират национален доход, те генерират плащания в осигурителните каси – дали това е осигурителната каса или НОИ – но при всички случаи генерират такъв обществен продукт, който спомага за развитие на цялата икономика.
  Ако трябва да сравняваме нещата, бих използвал капиталовложенията в инфраструктурата. Тя носи многократни увеличения на брутния вътрешен продукт тогава, когато се инвестира навреме. Такива са и инвестициите в отбраната. Те развиват и научния потенциал – преди малко говорихме за науката – те развиват и производствения потенциал. Ще дам един пример. Ето, понеже Вие сте от Варна, господин Димитров, от четирите фрегати, които трябва да бъдат купени от българския флот, три ще бъдат произвеждани във Варна с трансфера на цялата технология. А това са изключително съвременни съоръжения и генерирането поне на 3500 работни места във Варна е осигурено. Това е един много подходящ пример, който показва, че е необходимо да се направи тази инвестиция.
  Сега ще мина към отрицателната част. Ако не се инвестират тези 51 млн. лв., за които става въпрос, ще се получи едно цяло забавяне по веригата на инвестициите в отбраната. Ще има затлачване. Нещо повече. При намаляването на разходите за отбраната и придобиването на нови средства за отбрана – става въпрос за бойна техника – офсетните и компенсационните програми намаляват. Тоест, доставчиците във всички случаи казват: при намалени доставки ние ще ви предоставим много по-малък процент възможности за развитието на българската индустрия.
  Ето затова аз смятам, че е недалновидно това съкращение от 2,6 на 2,44. Затова смятам, че трябва да бъде подкрепено от работната група и от комисията предложението за поддържане на такова ниво на инвестиции в отбраната, което може да се разпростре върху цялата икономика. Това ще потвърди и думите на министър-председателя, че има политика в тази посока. Иначе думите му, прозвучали преди две седмици от трибуната на Народното събрание, се превръщат в една фразеология, а не в израз на целенасочена политика.
  Затова моят призив към народното представителство, въпреки че работната група е отхвърлила предложението, е да одобрите това предложение както тук по чл. 1, така и по чл. 5, където е същностната част на самото предложение.
  Има още един момент, който е много важен. Например аз си задавам въпроса, гледайки бюджета, защо средствата за Фонд “Тютюни” се увеличават от 135 млн. лв. на 170 млн. лв. при положение, че тютюневата индустрия очевидно е индустрия, която отива към едно друго развитие, за да се изразя ефимистично, а в същото време се съкращава един толкова важен инвестиционен разход, какъвто е отбранителната инфраструктура. Аз си задавам този въпрос.
  Има още едно число, на което ще ви обърна внимание. Заложено е реално увеличение на заплатите с 5,3 процента, а са предвидени 11 процента разходи в бюджета. Тоест, има една непоследователност.
  Ако трябва да търсим резерви, за едни такива инвестиции, които, повтарям, са дълготрайни инвестиции в развитието на българската икономика, ето къде могат да бъдат намерени тези резерви.
  Благодаря за търпението, господин председателю.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Агов.
  Аз имам молба към представителите на Министерството на финансите. Този въпрос за 2,44 и 2,6 ясно и категорично трябва да го изясним тук, за да няма въпросителни. Иначе, ако сме на тавана от 2,6, ясно е, че точно в тази комисия едва ли ще подкрепим надскачане на този таван. Но, ако сме под него, действително въпросът е важен. Така че молбата ми е да го изясним сега.
  Заповядайте, господин заместник-министър Дацов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми дами и господа народни представители! Аз от мое има и от името на господин Ананиев, тъй като помним отдавна какво сме обещавали, мога да потвърдя, че никога през последните шест или седем години Министерството на финансите не е заемало друга позиция, че става въпрос за сума до 2,6 процента за финансиране на разходите за отбрана, а не на разходите на Министерството на отбраната. Тоест, никога не е поемано друго задължение освен самите разходи на самото ведомство да бъдат 2,56 или 2,6 процента от брутния вътрешен продукт.
  В момента съвкупните разходи за отбрана са 2,56 или до първия знак – 2,6 процента. Друг е въпросът, че с това ниво на разходите България има едни от най-високите разходи изобщо сред европейските страни, дори сравнено с такива страни, които са сред новоприсъединилите се към Европейския съюз, които имат аналогичните промени с превъоръжаване, преструктуриране на армията и т.н.
  Освен това ние много държим, когато се поемат ангажименти, те да се изпълняват от двете страни. Трябва само да напомня, че поемането на ангажиментите и пред НАТО, и от страна на Министерството на отбраната са били свързани с ангажимент за тези 2,6 процента и финансирането на преструктурирането и модернизацията на армията да става по такъв начин, че да бъде в рамките на тези 2,56 или 2,6 процента от брутния вътрешен продукт.
  Искам само да добавя, че нито един друг сектор в България не се ползва с такива предимства – да има твърдо фиксиран ангажимент към брутния вътрешен продукт.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Дацов.
  Така че във връзка с въпроса на господин Агов, ако действително сме на тавана от 2,6 процента, то тогава въпросът е по-скоро за вътрешно преструктуриране. Тоест, ресурсът, който се заделя, може би да се използва по-ефективно и по-голямата част да отиде за модернизация. Но едва ли можем да се надяваме да го надскочим този процент.
  Благодаря ви.
  Заповядайте, господин Агов. Имате думата.
  АСЕН АГОВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз имам само една реплика.
  Аз съм готов да споря с господин Дацов тук за ангажиментите ни към Северноатлантическия договор, защото само преди месец имаше среща на министъра на отбраната с генералния секретар на Североантлантическия договор и там нещата бяха поставени по един много тревожен начин. Вие знаете, господин Дацов, за това нещо. Надявам се.
  Второ, във връзка с разходите на България, които били най-високи сред новоприсъединилите се страни. Аз предполагам, че тук ще ми цитирате Унгария и Чехия. Да, така е. Но нека не забравяме, че в израз на глобална сума за разходи на отбраната поради по-високия брутен вътрешен продукт и на Чехия, и на Унгария, сумата е значително по-добра и там модернизацията върви с много по-добра скорост.
  От тази гледна точка ние не бива да заблуждаваме нашата общественост, че нещата при нас са по-зле от гледна точка на разходи и пр.
  И третата бележка, която искам да направя, е за вътрешното преструктуриране, за което споменахте, господин председател. В Министерството на отбраната и преди всичко в българската войска е извършена една реформа, която е свела разходите за заплати до 45 процента в бюджета. Така ли е? Така е! Това нещо не се възнаграждава. Този стремеж и това усилие, което е огромно усилие на българските военни, не се възнаграждава от бюджета, за да получат те по-добра технология и в крайна сметка – по-голяма сигурност за личния състав, който е намален.
  Ето от тази гледна точка аз си мисля, че преструктурирането е извършено и този бюджет, вместо да си играем с числата 2,44 и 2,56, да бъде съвсем целенасочен за стимулиране работата на българската войска. Иначе, ако имаме подход, който казва оттук да вземем парите или оттам да ги вземем – дали от здравеопазване или от социални разходи – това е най-лесният подход. Такъв подход обаче говори за разнобой в правителството, което аз не искам да виждам. Такъв разнобой, искрено казано, не искам да виждам, господин председател.
  Ето това е моята реплика.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Агов.
  Има думата господин Имамов. Заповядайте, господин Имамов.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин Агов спомена за субсидията за Фонд “Тютюн”. Ако зададе този въпрос в пленарна зала, там ще му отговоря, защото ми звучеше доста несериозно да сравняваме капиталови разходи за Министерството на отбраната с Фонд “Тютюн”. Определено, ако има намерение там да го зададе, ще му отговоря и ще мотивирам своя отговор.
  Но, господин председател, аз смятам, че не бива да губим толкова много време за предложения, които до известна степен са несериозни по отношение на комисията, тоест, не са посочени никакви източници. Това не е бюджетно предложение. Бюджетно предложение е онова предложение, което има ясна визия за това от къде и как трябва да бъдат пренасочени средствата, за да се спазят основните параметри на този бюджет, които са приети и са гласувани на първо четене в пленарна зала.
  Така че тук има и други подобни предложения. А по въпроса дали ще ги вземем от Министерството на труда и социалната политика или от Министерството на здравеопазването, това не е въпрос само на един елементарен механизъм. Това е задължително условие за подобни предложения на този етап на обсъждане на бюджета.
  Така че, що се отнася до съществото на това предложение, при тези тежки социални и икономически проблеми в България, при този тежък дефицит на финансови средства в инфраструктурата, да говорим за увеличаване на средствата за капиталови разходи в системата на отбраната според мен не съответства на приоритетите и днешните задачи на нашето общество.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Имамов.
  Моля Ви, господин Агов, още повече е ясно, че за това има специализирани комисии. Ако се вземе решение да бъде подкрепено това предложение, експертите ще търсят формулата за решаване.
  Заповядайте, господин Ананиев. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Моля все пак да се има предвид, че тази година капиталовите разходи на Министерството на отбраната са били 90 млн. лв., за следващата година са 185 млн. лв. Мисля, че това е едно добро предложение. Това е едно удвояване и даже повече в сравнение с миналата година.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър Ананиев.
  Смятам, че е разумно да минем към гласуване. Очевидно, че в пленарна зала дебатът ще бъде много по-широк.
  Моля, колеги, гласувайте предложението на господин Агов.
  “За” – 2, “против” – няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението на господин Агов не се подкрепя.
  Следва предложение от народния представител

  Искам преди това да ви дам информация, че в работната група като цяло се смята, че предложението е основателно. Но сумата е колосална и на етап балансиране на бюджета, едва ли можем да навлезем в неговото решаване.
  Но като подход това беше и диалогът на представителите на министерството. Очевидно следващата година трябва да се търсят механизми за решаване на този проблем. Не бива да бъдат ощетявани
  Има ли някой, който иска да представи това предложение?

  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз няма да го представя. Ако има някой от вносителите, който желае да го представи, с удоволствие ще го чуя.
  Искам да кажа, че това е доста добре аргументирано предложение на господин Щерев. Моля тази комисия и представителите на Министерството на финансите, ако догодина, както има слухове, мислят за увеличаване на здравната вноска, първо да решат този проблем и тогава да се решат приходите в здравната каса, именно вноската за учащите се до 18 години от страна на държавата да бъде увеличена преди до говорим въобще за увеличаване на здравната вноска. Това е много важен принципен въпрос, който се надявам всички ние да не забравяме.
  Също така по този процент от 0.5 до 6 процента може и плавно да нараства. Това е един, бих казал, прагматичен подход. Но това едно принципно предложение, уважаеми колеги. Този процент от 0,5 може и плавно да нараства до 6,00 процента. Това е един прагматичен подход, но това е едно принципно предложение, уважаеми колеги, и бих казал, че трябва да признаем, че, ако проблем в здравната система, то най-вече е във финансирането на участието се в момента и ангажимента, който държавата е поела.
  Така че моля отново да мислим много внимателно, ако догодина ще се предлага увеличение на здравната вноска.
  Благодаря.


  Моля, гласувайте това предложение.
  “За” – 2, “против” - няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението не се приема.
  Следва предложение от народния председател Анелия Мингова и група народни представители. Работната група не е подкрепила това предложение. Това е предложение за единна информационна и
  Господин Велчев, заповядайте. Имате думата.


  Следва предложение на Милен Велчев и група народни представители. Работната група не го е подкрепила. Това е предложение за енергийна ефективност в сферата на образованието.
  Заповядайте, господин Велчев. Имате думата.

  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря.
  Следващото предложение е на Анелия Мингова и група народни представители. Работната група не го е подкрепила.
  Заповядайте, господин Велчев. Имате думата.

  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря. Оттегля се.
  Следва предложение на Анелия Мингова и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип предложението за 3,5 млн. лв. за фонд “Лечение на деца” с оглед запазване на нивото от 2005

  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се това предложение на госпожа Мингова и група народни представители.
  Следва предложение на народния представител Иво Атанасов и група народни представители. Работната група не подкрепя това предложение. Тук естествено за Българската национална телевизия се искат пари.

  Подлагам на гласуване предложението на господин Иво Атанасов и група народни представители.
  Моля, гласувайте.
  “За” – 1, “против” – няма, “въздържали се” – 11.
  Предложението на господин Иво Атанасов и група народни представители не се подкрепя.
  Следващото предложение е на госпожа Марина Дикова и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип това предложение. То е подкрепено обаче в частта му за 10-те милиона лева, а тук предложението е за 15 милиона лева.

  Моля, гласувайте това предложение на госпожа Марина Дикова и група народни представители.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на госпожа Марина Дикова и група народни представители се подкрепя.
  На ред е предложението на господин Мартин Димитров и група народни представители. То е за намаление на разходите по републиканския бюджет с 430 млн. лв. Работната група не подкрепя това предложение.

  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз най-вече имам въпрос към господин Ананиев.
  На какво се дължи нарастването на разходите за издръжка, което е около осем пъти по-голямо от това през 2005 г.? Би трябвало да имате някакво обяснение на този факт.
  Вторият ми въпрос е свързан с намаляване на субсидиите за нефинансови предприятия дотолкова, доколкото тече преструктуриране на Българските държавни железници. Идеята беше това предприятие да става по-ефективно, така че субсидиите му да се намаляват постепенно. Ние не виждаме такъв процес да започва. Мисля, че по тази тема не трябва да се спекулира. Финансирането за евтино пътуване е отделно. То не влиза в тази субсидия, то се дава по друго перо. Става въпрос за самото
  Ние предлагаме намаляване на субсидията, която държавата отпуска за Българските държавни железници дотолкова, доколкото там тече процес на преструктуриране така, че те да станат ефективни. Това означава, че субсидията постепенно трябва да намалява. Ние предлагаме именно това – от 2006 г.
  Знаете, че там има няколко вида плащания от страна на държавата. Има отделно плащане за по-евтини или за безплатни билети. Така че това не касае социалните ангажименти на държавата. Нашето предложение е, след като това предприятие се преструктурира и идеята е то един ден да стане

  Благодаря.

  Заповядайте, господин заместник-министър Ананиев. Имате думата да отговорите на поставените от
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз ще взема отношение по първия въпрос – за увеличаване размера на издръжката.
  За миналата година издръжката е била 18,42 процента от брутния вътрешен продукт. За следващата година се планира тя да бъде 19,02 процента. Става въпрос за едно минимално нарастване на средствата
  Обяснението е много простичко. Ако този процент го обърнете в сума, ще видите, че това са парите за европейската интеграция, които са класифицирани като издръжка. Това са 85 млн. лв., които са за един
  Така че няма никакво увеличение на издръжката. Обратно, бих казал, че в министерствата и ведомствата има намаление на издръжката с около 10 процента спрямо 2005 г. Единственото място, където сме увеличили издръжката, това са стандартите на общините, които сме индексирали с размера на очакваната инфлация за следващата година. Тук въобще не става въпрос за увеличение на издръжката с пъти. Сигурно гледате някаква друга цифра, господин Димитров.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър Ананиев.
  Заповядайте, господин Димитров. Имате думата.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър. Аз ще извадя тези числа, за да е ясно дали има грешка или не. Но, гледайки номинално, говоря по памет, разходите за издръжка нарастваха с около 50 млн. лв., докато за 2006 г. сумата беше над 500 млн. лв., доколкото си спомням. Но ще ги проверя и ще ги извадя за пред пленарна зала, за да съм точен.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Предлагам да гласуваме предложението на господин Мартин Димитров.
  Моля, гласувайте това предложение.
  “За” – 2, “против” – няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението на господин Мартин Димитров не се приема.
  Следва предложението на народната представителка от Пловдив Мария Капон за увеличаване на средствата за община Пловдив. Госпожа Капон не присъства на нашето заседание. Някой иска ли да вземе отношение по това предложение?
  Заповядайте, господин Димитров. Имате думата.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Само бих искал да обясня за какво става въпрос. Поех ангажимент пред колежката Мария Капон, която се извинява, че не може да присъства и сама да защити предложението си.
  Аз се сещам, че и с кмета на Пловдив съм разговарял по друг повод по този въпрос. Става въпрос за два конкретни основни капиталови проекта. Единият е за проблема с отпадъците на град Пловдив, за който, ако не бъдат вложени пари през 2006 г., е възможно да се случи това, което се случи в София.
  Другият проект е за капиталови разходи за няколко болници. Има един съвместен българо-швейцарски проект и, ако не бъдат направени тези разходи, швейцарското правителство няма да даде своята част от финансирането.
  Затова смятаме, че тези 24 млн. лв. са напълно обосновани и много необходими за гр. Пловдив и предлагам колегите да го подкрепят.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Колеги, искате ли да кажете нещо особено по швейцарския проект?
  Заповядайте, господин заместник-министър Ананиев. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, по-надолу, когато стигнем до следващите предложения, ние ще видим, че има още много, много такива предложения, които предвиждат увеличаване на разходите. Разбира се, тук е посочен източник – намаление на субсидиите за нефинансови предприятия. Но аз си мисля, че проблемът с капиталовите разходи на общините се решава принципно с проекта на закона за държавния бюджет за следващата година, като е предложена конкретна схема за определяне базата на трите показателя.
  Що се отнася до екологичните обекти, Министерството на финансите надали има компетентността да преценява кой от обектите е по-важен от списъка, който е предложен от Министерството на околната среда и водите. Това са двата компонента, които формират капиталовите разходи на общините – единият е по формула, а другият е по предложение на отрасловото министерство, което може би има по-точната преценка кой обект да бъде финансиран.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър Ананиев.
  Разбира се, аз сега ще кажа за боклуците на Варна, колко сме модерни, как мислят юристите и т.н. Това ще го говорим и в пленарна зала и предлагам днес да не навлизаме в регионалните дебати.
  Моля, гласувайте това предложение на госпожа Капон.
  “За” – 3, “против” – няма, “въздържали се” – 9.
  Предложението на госпожа Мария Капон не се приема.
  Следва предложение на господин Васил Паница. То също е за Пловдив и е по същата логика. Има ли някой, който иска да вземе отношение по това предложение? Предполагам, че нещата ще се повторят и затова предлагам да преминем към гласуване.
  Моля, гласувайте предложението на господин Васил Паница.
  “За” – 2, “против” – няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението на господин Васил Паница очевидно не се приема.
  Следващото предложение е на господин Пламен Славов и голяма група от народни представители. Работната група подкрепя по принцип това предложение. Става въпрос за Желязната църква “Свети Стефан”, където турското правителство е осигурило средства и ние трябва да осигурим нашата част за кофинансиране. Смятам, че никой няма да възрази да додадем тази сума от 650 хил. лв.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Пламен Славов и група народни представители.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на господин Пламен Славов и група народни представители се приема.
  Следва предложение на народния представител Валентина Богданова и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип това предложение в частта му за Българската академия на науките и Софийския университет “Св. Св. Климент Охридски”. Ние за БАН вече обсъждахме частта, тук става въпрос и за Софийския университет. Предложението е да доведем парите им до нивото за тази година, тоест, да не падат под това ниво. Всички други предложения не са подкрепени.
  Някой иска ли да се изкаже по това предложение?
  Заповядайте, господин Методиев. Имате думата.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз имам само една молба. Ако може господин заместник-министър Ананиев да каже съвсем накратко защо се е получило това разминаване. Защо са паднали под нивото от миналата година? Ще му бъда благодарен.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Методиев.
  Заповядайте, господин Ананиев. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин Методиев, две са причините за падането на нивото. Едната е, че тази година в бюджета също имаше на отделен ред предвидени целеви средства, за които се считаше, че е еднократно предоставена сума.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Да, така е. Нещата в образованието се повтарят. Веднъж като влезем през европейския принцип за програми, на следващата година се казва: това не е програма, това трябва да е база. Ясно е.
  Предлагам да гласуваме и да подкрепим предложението, което е подкрепила работната група, тоест, за увеличението за БАН и за Софийския университет.
  “За” – 12, “против” и “въздържали се” – няма.
  Предложението на госпожа Валентина Богданова и група народни представители се приема в частта за БАН и за Софийския университет.
  Следва предложение на господин Светослав Спасов и група народни представители. Работната група не подкрепя това предложение. Тук отново се искат 20 млн. лв. за образованието.
  Има ли някой, който желае да вземе отношение по това предложение. Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Светослав Спасов и група народни представители.
  “За” – 1, “против” – няма, “въздържали се” – 11.
  Предложението на господин Светослав Спасов и група народни представители не се приема.
  Сега следва предложение от народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев. Това предложение е подкрепено от работната група. Става въпрос, че създадохме едно бюро за правно помощ. То е създадено законово в рамките на миналия парламент и то трябва да има средства, с които да оперира. Такива средства досега са били отпускани в рамките на съдебната система. Сега е очевидно, че трябва да отидат към това бюро. Става въпрос за 3,5 млн. лв. за служебна защита, което смятаме, че е правомерно в съответствие с така приетия закон. Тези средства трябва да си отидат към това бюро за правна помощ.
  Има ли някакви съображения по това предложения?
  Заповядайте, господин Методиев. Имате думата.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз се извинявам, но да проявя още едно любопитство. Това означава ли, че със съдебната система е консултирано това преместване фактически на средства?
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Признавам си, господин Методиев, че те са поканени за днешното заседание. Ясно е, че те не се радват на такова намаляване на средствата им. Твърдеше се, че при тях има 3,5 млн. лв. и бюджетът на МВР има още 5 млн. лв. В бюджета на МВР не бяха открити такива пари. Единственото място е бюджетът на съдебната система, но тя не ги е харчила точно за това.
  Така че те не се радват, че се намаляват тези им средства.
  Моля, гласувайте това предложение на народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев.
  "За" - 11, "против"- няма, "въздържал се" – 1.
  Предложението на народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев се приема.
  Стигнахме до стр. 16, където е предложението на народния представител Стефан Софиянски вече по чл.
  Има ли някой желаещ да вземе отношение? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на господин Софиянски.
  "За" - няма, "против"- няма, "въздържали се" -12.
  Предложението на господин Софиянски не се приема.
  Работната група предлага, първо, да се увеличат заплатите и свързаните с тях осигурителни вноски на работещите в системата на средното образование с 4 на сто от 1 януари 2006 г., като това намери
  Второ, предлага се да се намалят сумите по чл. 1, ал. 2. Това са разходи – да не ги чета – да се намалят с
  Това са промени, свързани с това увеличение от 4 на сто.
  Колеги, имате ли съображения по тези текстове? На всички ни е ясен казусът. Той доби публичност.
  Заповядайте, господин Димитров. Имате думата.

  Извинявайте, господин Ананиев, но означава ли това, че необходимата сума е 10,4 млн. лв. за 4-процентно увеличение на заплатите в тази сфера? Означава ли всъщност, че цялото финансиране е намерено и осигурено? Това ли означава?
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Заповядайте, господин заместник-министър Ананиев. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Цялата сума за 4-процентното увеличаване на заплатите в сферата на средното образование заедно с отразяването му от 1 юли с 6-те процента е 28 млн. лв. Но ресурсите или направленията, по които се осигуряват парите, са няколко. Тук са посочени само тези, които трябва да намерят веднага пряка промяна в бюджета за следващата година.
  Освен това има и преструктуриране на разходите в централния бюджет, които тук, така или иначе, не могат да се видят. Но мога да кажа, че цялата сума за това увеличение е осигурена.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, предлагам да гласуваме това предложение на работната група.
  Моля, гласувайте.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението се приема единодушно.
  Като цяло работната група не подкрепя предложението за чл. 1 с включен проект на Висшия съдебен съвет. Ясно е, че се подкрепя предложението от становището на Министерския съвет и се дава окончателната редакция за чл. 1.
  Колеги, нека най-напред да гласуваме предложението с включен проект на Висшия съдебен съвет.
  “За” – 1, “против” – 9, “въздържали се” – 2.
  Предложението на Висшия съдебен съвет не се приема.
  Работната група подкрепя предложението за чл. 1 със становището на Министерския съвет и предлага следната окончателна редакция. Колеги, знаете, че таблиците не се четат. Моля да погледнете и, ако смятате, че нещо трябва да обсъдим, или откривате нещо, което не е наред, заповядайте.
  Моля, гласувайте това предложение за чл. 1.
  “За” – 10, “против” – 1, “въздържал се” – 1.
  Предложението за чл. 1 се приема.
  Колеги, молбата ми е да отворите проекта на стр. 24. Навлизаме към обсъждане предложенията на
  По чл. 2, ал. 1 има предложение от народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев. Това са
  Моля, гласувайте това предложение.
  "За" - 11, "против" – няма, "въздържал се" - 1.

  Следва предложението на господин Георги Юруков и група народни представители. Работната група подкрепя това предложение. Става въпрос в съдебната система да бъде обособен ред за ремонт на
  Има ли представител на Столичната следствена служба? Молбата ми е да обясните за какво става въпрос.
  Заповядайте, господин Петков. Имате думата.
  ПЕТКО ПЕТКОВ: Благодаря Ви, господин председател! Казвам се Петко Петков и съм директор на
  Най-общо за какво става въпрос? С приетия нов НПК до голяма степен структурата и състава на Столична следствена служба ще се намали горе-долу с две трети. В момента Столичната следствена служба ползва кабинети във всяко едно РПУ по места, тоест, 11 в столицата, както и на ул. “Майор Векилски” № 2 и на улица “Развигор” в София и на ул. “Раковски”.
  С предоставената ни от Областната администрация сграда ние ще имаме възможност да се обособим на едно място в намаления числен състав, което ще доведе до възможност за по-лесна администрация и ръководене на службата и същевременно ще освободим всички кабинети, които в момента ползваме в РПУ-тата за нуждите на Министерството на вътрешните работи и за изграждане и ползване на дознателския апарат.
  Освен това ще бъдат освободени кабинетите на ул. “Майор Векилски” № 2 за нуждите на Министерството на правосъдието, където ще бъде изградена апробационната служба, както и на Главна Дирекция “Охрана на съдебната власт”, където ще бъдат обособени нейните отдели на София – град и на София – област.
  С отпускането на средствата от 5 млн. лв. ще се осигури възможността за ремонтиране на предоставената ни сграда от осем етажа на бившите общежития на АОНСУ и същевременно, ако кабинетите са повече от нужното, ще се ползват от така наречените наблюдаващи прокурори, които
  Това е нещото, което имах да ви кажа.
  Благодаря.

  А в какво състояние е сега сградата?
  ПЕТКО ПЕТКОВ: От десет години осемте етажа на общежитието, което е на 4 600 кв. м. разгърната площ, е без дограма, в груб строеж. Ще се наложи поставянето на дограма, измазване, електроремонти и

  Колеги, имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.

  Моля, гласувайте това предложение на господин Юруков.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.


  Следват предложения по чл. 2, ал. 2. Тук предложението на Петър Димитров е същото – за тези 3,5 млн. за Бюрото за правна защита. Ние вече го гласувахме, но и тук трябва да го гласуваме.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Димитров.
  "За" - 11, "против"- няма, "въздържал се” -1.
  Предложението на господин Петър Димитров се приема.
  Идва предложението на господин Петър Димитров и Георги Юруков. Това е същото предложение,
  Моля, гласувайте това предложение на народните представители Георги Юруков и Петър Димитров.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на народните представители Георги Юруков и Петър Димитров се приема.
  По чл. 2, ал. 3 има предложение на народния представител Янаки Стоилов. Признавам си, че това е един изключително важен текст. Досега част от средствата, които отиваха в съдебната власт, се трансформират главно във възнаграждения. Господин Стоилов явно е решил да ограничи тези

  Господин Методиев, имате думата. Заповядайте.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! По принцип, разбира се, е разумно да се правят такива ограничения. Но това означава ли, че има орган, който може да направи корекция все пак


  “За” – 10, “против” – няма, “въздържали се” – 2.
  Предложението на господин Янаки Стоилов е прието.
  Работната група не подкрепя чл. 2 в проекта на Висшия съдебен съвет. Отново трябва да гласуваме това предложение.
  Моля, който подкрепя това предложение на работната група за неподкрепа предложението на Висшия съдебен съвет, да гласува.
  “За” – 9, “против” – 1, “въздържали се” – 2.
  Предложението на работната група е прието.
  Работната група подкрепя чл. 2 със становището на Министерския съвет и предлага следната


  “За” – 9, “против” – 3, “въздържали се” – няма.
  Предложението на работната група за чл. 2 е прието.
  Преминаваме към чл. 3, който е на стр. 28 по вносител. Няма предложения от народни представители. По чл. 4 също няма направени предложения към текста на вносителя.

  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 3 и чл. 4.
  “За” – 10, “против”- няма, “въздържали се” – 2.
  Текстовете на вносителя за чл. 3 и чл. 4 са приети.
  Преминаваме към чл. 5.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Извинявайте, господин председател, тъй като ние разполагаме с един вариант, не знаем какво точно е раздадено на народните представители. Разбрах, че имало някакъв текст, според който към деветмесечието на базата на дефицита по текущата сметка се правят анализи. Според мен този текст трябва да отпадне и да си остане старият текст. Ние естествено на базата на отчета за деветмесечието ще направим оценка към края на годината. Но това просто е ненужно утежняване на процедурата и не виждам какво се постига чрез вкарването на това допълнение в тази алинея. И това се отнася за всички останали алинеи, в които се въвежда ограничението при финансирането до края на годината.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Господин заместник-министър Ананиев. Това е текст на вносителя.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Не, господин председател, не е текст на вносителя, а е текст, който господин Бабамов в последния момент е включил.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Тогава работната група си е свършила по много интересен начин работата. Да се огледа специално за пленарна зала.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: По-нататък има текстове, в които изравняваме условията за ограниченията и в общините, и в другите бюджетни организации. Но тук специално текстът е на вносителя.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Господин Бабамов, имате думата. Заповядайте.
  НИКОЛА БАБАМОВ: Благодаря Ви, господин председател!
  Специално в този член, тъй като няма други промени, ние си позволихме да поправим текста на вносителя, като добавихме думите “разчета на текущата сметка по платежния баланс за деветмесечието на 2006 г.”
  В текста на вносителя е казано: “ако не се влошава салдото по текущата сметка на платежния баланс”. Ако отворите следващия член, например чл. 5, там ще видите текста на вносителя, ще видите и текста на работната група.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Разбирате, че текстът на вносителя означава да мине 31 декември. Как ще стане тази зависимост и как ще си получат парите?
  Заповядайте, господин заместник-министър Любомир Дацов. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, така предложения текст, където се споменава деветмесечието на 2006 г., означава предварително по някакъв начин да бъдат направени абсолютно точни разчети за дефицита по текущата сметка по тримесечия.
  Освен това Министерството на финансите винаги, когато прави макроикономическите прогнози, както знаете, прави две прогнози – едната е пролетната и другата е есенната. В рамките на тази есенна прогноза ще бъде направена оценка именно за очаквания дефицит по текущата сметка за 2006 г. и на тази база съответно ще бъде взето решението.
  Така че има го инструментът, който си е абсолютно официален. Но тук вече означава ние да правим някакви прогнози, които ще бъдат абсолютно пожелателни и според мен няма да бъдат достатъчно коректни, ако текстът остане така.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: За да е коректен текстът, сега трябва да ги имаме тези 12 процента, разпределени по тримесечия. Ние това не можем да го направим в момента и надали някой може да го направи въобще. Затова каза и господин Дацов, че ние имаме два критични момента – пролет и есен – когато правим преоценка на макрорамката и съответно на дефицита по текущата сметка.
  Така че ние я имаме цялата процедура и не виждам защо губим в момента време за нещо, което не се налага в този момент.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Въпросът е, че вие имате процедурата, но онези, които чакат парите, също трябва да я знаят. Ако вие кажете как ще се знае и как ще се вземе това решение, добре. Иначе може да се окаже, че фактически след това го коригираме и ще се окаже, че не е така, когато получим фактическите данни. Тогава какво ще правим?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: След като направим есенната преоценка на макроикономическите показатели, ние ще уведомим първостепенните разпоредители с бюджетни кредити за крайната ни оценка като очаквано изпълнение на дефицита по текущата сметка. Тогава нещата ще бъдат по-истински, отколкото сега. Този текст работи, ако сега фиксираме четирите тримесечия с дефицита по текущата сметка. Ако това може да го направи господин Бабамов, включваме го веднага.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Има ли други желаещи за изказване по тази тема?
  Заповядайте, господин заместник-министър Дацов. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, механизмът няма да се различава с нищо от този, който действа в момента и действа от няколко години. Този механизъм си е действал чудесно и не виждам защо се появяват някакви различни страхове от това, че редакцията на тази алинея е различна. По принцип това не променя значително същността на механизма.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Господин Имамов иска думата. Заповядайте, господин Имамов.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин председател! Разликата, уважаеми колеги, е в следното. Това, което предлага Министерството на финансите, им дава повече степени на свобода при така наречената есенна преоценка да кажат има ли влошаване в салдото на текущата сметка или няма. Тоест, налице ли е това условие, за да се дадат тези допълнителни средства или не.
  Това, което е предложил господин Бабамов, е една конкретна величина в края на деветмесечието, на базата на която трябва да се преценява дали тези 10 или 7 процента ще бъдат дадени или не.
  Аз лично се изкушавам да приема това, което господин Бабамов е предложил, защото става дума за една конкретна величина. В противен случай възниква въпросът какво разбираме под влошаване на салдото по текущата сметка. Дали това е една устойчива тенденция за определен период от време в миналото или става въпрос само за величината в края на деветмесечието, сравнима с някаква друга величина – с предходното тримесечие, с предходната година, с началото на годината и т.н.
  НИКОЛА БАБАМОВ: Според отчет към отчет.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Аз бих желал да чуя още информация по този въпрос, за да се ориентирам и да взема за себе си съответното решение.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Имамов.
  Господин Методиев поиска думата. Заповядайте, господин Методиев. Имате думата.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, аз искам думата, за да изразя – хайде да не казвам много силна дума – най-малкото разочарование от това, което се случва в момента. Да има внесен текст от вносител, работната група и експертите на комисията да имат идея за някаква технологична промяна, която явно взривява ситуацията, защото променя някакъв инструмент, и това нещо да бъде поставено сега в комисията и народните представители да трябва да вземем отношение за дисциплиниращ фактор като идея, доколкото аз успявам да проникна, спрямо една относителна свобода, както се изрази господин Имамов, която сега има Министерството на финансите и неговата администрация.
  Това е въпрос, който не може да се подмине така или да се реши изведнъж, да се вземе решение поради това, че ние ще чуем още два или три аргумента, две защити и две мнения против тези защити.
  Моля Ви, като председател на комисията, да не допускате такава ситуация, в която попадаме в момента, защото според мен това нещо не е редно.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Прав сте, господин Методиев. Аз изрично казах, че след като има промяна, това не може да бъде под егидата на текст на вносителя. Това не е текст на вносител. Това е променен от работната група текст.
  Има думата господин Дацов. Заповядайте, господин Дацов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Първо, няма такъв текст на работната група, тъй като това не е предложение на работната група.
  Второ, критерият за промяна в текущата сметка се намира в самия бюджет и в самия доклад. Той е 12 процента спрямо брутния вътрешен продукт на годишна база.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: А как ще разберем, че на годишна база е 12 процента? Как ще разберем, че има фактическо влошаване преди да е изтекъл този период и дали да им дадем парите или не?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Господин Димитров, как от няколко месеца говорим, че дефицитът по текущата сметка за тази година, към края на годината ще бъде около 13,5 процента? Така ще говорим и през следващата година дали ще постигнем или надхвърлим числото 12. Ние се правим непрекъснати анализи и оценка на този показател. Но, за да може да работи този текст сега, трябва да има разпределение на показателя по тримесечия.
  Мисля, че просто загубихме 40 мин., които можехме да използваме много по-ползотворно.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Ананиев.
  Ситуацията е ясна. Възстановяваме текста на вносителя, ако няма възражения. Дано не потекат жалби, тъй като аз много се надявам, че догодина няма да говорим за това дали този процент ще бъде 13,5 или 14, а ще говорим дали е 11,9 или 12,1 процента. И, ако е 11,9, е едно. Тогава трябва да си получат парите. Ако е 12,1 процента, да не си получат парите. Много се надявам, че ще сме под 12 процента.
  Но сте прав, да не губим повече време. Възстановяваме текста на вносителя и тогава сме си гласували това, което е предложил вносителят.
  Има предложение от народния представител Владимир Дамгов, което се подкрепя по принцип. Отново се връщаме към БАН. Няма нужда от обсъждане.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Дамгов.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на господин Дамгов се приема.
  Следва отново предложение от Владимир Дамгов и голяма група народни представители. Работната група отново го подкрепя. Става въпрос отново за тези 1,8 млн. лв., за които вече стана въпрос.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Дамгов и група народни представители.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на господин Дамгов и група народни представители се приема.
  Следва предложението на господин Асен Агов, което вече отхвърлихме. Но тук отново трябва да го гласуваме.
  Моля, гласувайте предложението на господин Асен Агов.
  “За” – 1, “против” – 8, “въздържали се” – 3.
  Предложението на господин Асен Агов не се приема.
  Предложението на господин Атанас Щерев също го гласувахме. Значи и тук трябва да го отхвърлим.
  Моля, гласувайте предложението за отхвърляне предложението на господин Атанас Щерев.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението за отхвърляне се приема.
  Следващото предложение е на госпожа Мингова и група народни представители.
  Господин Велчев, имате думата. Заповядайте.
  МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Господин председател, оттегляме това наше предложение.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Предложението е оттеглено.
  Следващото предложение също беше оттеглено.
  Последното предложение не се оттегля. Подкрепяме го по принцип. Ние го гласувахме. Иска ли някой да каже нещо по това предложение? Не виждам. Смятам да вървим нататък.
  Предложението на госпожа Евдокия Манева вече отхвърлихме. Тук трябва пак да го отхвърлим.
  Моля, гласувайте предложението за отхвърляне предложението на госпожа Евдокия Манева.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението за отхвърляне се приема.
  Следва предложението на народните представители Атанас Атанасов и Елиана Масева. Работната група не подкрепя това предложение, с което се иска да се увеличат парите за МВР. Предложението не е подкрепено от работната група.
  Иска ли някой да каже нещо по това предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте това предложение на народните представители Атанас Атанасов и Елиана Масева.
  “За” – 1, “против” – 10, “въздържал се” – 1.
  Предложението на народните представители Атанас Атанасов и Елиана Масева се отхвърля.
  Предложението на Николай Камов не се подкрепя от работната група. Става въпрос за 20 млн. лв. за онкоболните.
  Моля, гласувайте това предложение.
  “За” – няма, “против” – 1, “въздържали се” – 11.
  Предложението на господин Николай Камов не се подкрепя.
  Валентина Богданова и група народни представители правят предложение, което вече обсъждахме. Одобрихме само частта за Софийския университет и БАН.
  Има ли някакви други съображения, колеги? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Богданова и група народни представители в частта му за БАН и Софийския университет.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на госпожа Богданова и група народни представители се приема в частта му за БАН и Софийския университет.
  Предложението на господин Светослав Спасов и група народни представители не се подкрепя от работната група. Става въпрос за 5,480 млн. лв. допълнителни средства за държавните висши училища.
  Има ли някой, който да пледира по това предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте за отхвърлянето на това предложение.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението за отхвърляне се приема.
  Следва предложение на народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев. Касае се за тези 3,5 млн. лв. за Бюрото за правна защита. Има ли нови съображения? Преди малко го подкрепихме.
  Продължаваме нататък.
  Предложението на госпожа Антонела Понева не е подкрепено от работната група. Тук има предложение за увеличаване на субсидиите, които да отидат към Държавната агенция за закрила на детето за дейности и програми за закрила на детето.
  Моля, ако има някой, който иска да защити това предложение, да заповяда. Не виждам желаещи. Предложението на работната група е да не го подкрепим.
  Моля, гласувайте предложението на работната група да бъде отхвърлено предложението на госпожа Антонела Понева.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на госпожа Антонела Понева се отхвърля.
  Следва предложение на народния представител Ангел Найденов да се дадат около 1 млн. лв. повече на Националната разузнавателна служба. Работната група не подкрепя това предложение.
  Моля, гласувайте предложението на господин Ангел Найденов.
  “За” – няма, “против” – 11, “въздържал се” – 1.
  Предложението на господин Ангел Найденов не се приема.
  Следват предложенията по ал. 2. Господин Владимир Дамгов отново предлага тази сума от 1,8 млн. лв. Вече обсъждахме това предложение. Предлагам да го прескочим това предложение.
  Следващото предложение на господин Дамгов е същото – за тези 1,8 млн. лв.
  Предложението на Валентина Богданова и Лютви Местан също е подкрепено. Предлагам да го прескочим.
  Предложението на Светослав Спасов и група народни представители не е подкрепено от работната група. И него сме го гласували.
  Моля, гласувайте предложението на господин Светослав Спасов и група народни представители.
  “За” – няма, “против” – 12, “въздържали се” – няма.
  Предложението на господин Светослав Спасов се отхвърля.
  По ал. 9 има предложение на господин Ахмед Юсеин и група народни представители. Това са парите за сунитско-ханифитско мюсюлманско вероизповедание – чл. 5, ал. 9. Работната група подкрепя предложението парите да отидат за българската православна църква.
  Моля, гласувайте това предложение.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.
  Следва окончателна редакция за чл. 5. Тук отново са таблици, явно няма да ги четем. До стр. 40, където започва чл. 6, има ли съображения, колеги? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложенията по чл. 5.
  "За" - 11, "против"- няма, "въздържал се"- 1.
  Предложенията по чл. 5 са приети.
  Преминаваме към чл. 6 – текста на вносителя. Има ли съображения по този текст на вносителя? Коректен ли е? Благодаря.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 6.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за чл. 6 се приема.
  Стигнахме до чл. 7, отиваме на стр. 41, където са предложенията на народните представители. Тук е предложението на телевизионната група, доколкото разбирам. Предложението не е подкрепено. Отхвърлихме го веднъж.
  Има ли някой, който иска да се изкаже в подкрепа на това предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте това предложение.
  “За”- няма, “против” – 11, “въздържал се” – 1.
  Предложението не се подкрепя.
  Имаме окончателна редакция на чл. 7, но тъй като и тя е в табличен вид, предлагам да не я четем.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Господин председател, ние възприехме, че навсякъде ще трябва да отразяваме по един и същи начин...
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: На стр. 41 и 42 ще коригираме. Нали така се разбираме?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: “Утвърждава субсидията на Българската ....”
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Навсякъде го коригираме в духа на вносителя.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Приехме, че ще имаме еднакви правила спрямо всички бюджетни организации. И тук на Българската национална телевизия и Българското национално радио трябва да запишем 93,7.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Господин Ананиев, навсякъде ще отразим промяната.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Навсякъде се маха “деветмесечието”, защото го имаме и на стр. 40 в чл. 5.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Да, разбира се, не е нужно да го обсъждаме всеки път.
  Моля, колеги, гласувайте този текст за чл. 7.
  "За" - 10, "против"- няма, "въздържали се"- 2.
  Приема се текстът на чл. 7.
  По чл. 8 има предложение от народния представител Нено Димов. За съжаление господин Димов не присъства. Работната група не подкрепя предложението.
  Заповядайте, господин Методиев. Имате думата.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Искам просто да извиня колегата Димов, че е заседнал на магистрала “Хемус” през нощта и затова отсъства от заседанието.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Подлагам на гласуване това предложение на господин Нено Димов, което работната група не подкрепя.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Димов.
  "За" - 1, "против"- 11, "въздържали се" - няма.
  Предложението на господин Нено Димов не се подкрепя.
  Следва предложението на Руденко Йорданов по ал. 2. Работната група подкрепя предложението ал. 2 да отпадне. Работната група ни предлага окончателен текст.
  Нека най-напред да гласуваме предложението на господин Руденко Йорданов. Някой иска ли да каже нещо по това предложение?
  Моля, гласувайте предложението на господин Руденко Йорданов.
  “За” – 10, “против” – няма, “въздържали се” – 2.
  Предложението на господин Руденко Йорданов се приема.
  Има ли съображения по окончателната редакция на чл. 8, която се намира на стр. 43? Не виждам.
  Моля, гласувайте окончателната редакция на чл. 8, предложена от работната група.
  "За" - 10, "против"- няма, "въздържали се"- 2.
  Предложената редакция за чл. 8 на работната група се приема.
  Следва чл. 9. Тук има предложение от народния представител Стефан Софиянски, което не е подкрепено от работната група. Предлага се по-голяма част от парите по Закона за облагане на физическите лица да остават в общините. Има ли някой, който иска да вземе думата по това предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на работната група за неподкрепа на предложението на господин Стефан Софиянски.
  “За” – 11, “против” – няма, “въздържал се” – 1.
  Предложението на господин Софиянски се отхвърля.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 9
  Моля, гласувайте предложението на вносителя за чл. 9.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на вносителя за чл. 9 се приема.
  Чл. 10. Отиваме директно на стр. 54. Тук има предложение от народния представител Георги Анастасов и група народни представители. Работната група не подкрепя това предложение.
  Господин Анастасов, имате думата да защитите предложението си. Заповядайте.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин председател! Извинявам се за закъснението, но не пожелавам на никого да ходи на гробища в понеделник.
  Що се касае до предложението, то е във връзка с онкологичния обект. Всички знаете проблема с обгазяването на Стара Загора. Знаете геноцида, на който са подложени жителите на Стара Загора. Същото важи и за Гълъбово, където също хората са подложени на обгазяване, независимо, че това не е отразено в медиите. Предложението ни е продиктувано именно поради тези причини.
  Надявам се, че ако сега не мине под тази форма, ще бъде намерена някаква форма за финансиране опазването на екологичния начин на живот, физическото и здравословното оцеляване на хората в този край – Стара Загора и Гълъбово, за да могат те да живеят така, както живеят другите хора в страната.
  Това са били мотивите ни за нашето предложение.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Анастасов.


  “За” – 2, “против” – 9, “въздържал се” – 1.

  Следващото предложение е на народния представител Димитър Камбуров за община Варна. Много сериозно предложение. Работната група не го е подкрепила. Иска ли някой да вземе думата по това предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Камбуров.
  “За” – 3, “против” – 8, “въздържал се” – 1.

  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Господин председател, може ли да се върнем за секундичка към чл. 9. Ние приехме някои от предложенията, които дават отражение върху сумата, която е предложена в размер на 700 млн. 637,4 хил. лв.
  Това е на стр. 43 – чл. 9. По вносител сумата е 700 млн. 637,4 хил. лв. Но в резултат на предложенията на работната група за приемане на някои от предложенията тя се променя и става 704 543 200 лв. Това е аналогично в чл. 10, където се засича. Там е отразено, а тук не е отразено в сумата.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, ще се съгласим ли малко връщане назад, за да приемем тази корекция?
  Моля, гласувайте тази корекция.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.

  Продължаваме със следващото предложение на народния представител Димитър Камбуров, което
  Моля, гласувайте това предложение на господин Камбуров.
  “За” – 2, “против” – няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението на господин Камбуров не се подкрепя.
  Следва предложение на господин Ясен Пенчев и група добруджанци. Те предлагат да се увеличи
  Има ли други предложения? Не виждам.

  “За” – 2, “против” – няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението на господин Ясен Пенчев и група народни представители не се подкрепя.
  Следващото предложение е на народния представител Николай Камов. То е за гр. Добрич, Генерал Тошево и цялата околия. Работната група не е подкрепила предложението.

  Моля, гласувайте това предложение на господин Камов.
  “За” – 2, “против” – 9, “въздържал се” – 1.
  Предложението на господин Камов се отхвърля.

  Моля, гласувайте това предложение на господин Чачев.
  “За” – 1, “против” – няма, “въздържали се”- 11.
  Предложението на господин Чачев не се приема.
  Народният представител Елиана Масева иска за община Благоевград, Петрич, Сандански, Кресна и цялото поречие допълнителни средства. Има ли някой, който да подкрепи това предложение на госпожа Масева? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Масева.
  “За” – 1, “против” – 10, “въздържали се” – 1.
  Предложението на госпожа Масева не се приема.
  Народният представител Мария Капон е направила предложение, което не е подкрепено от работната група.

  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, както стана въпрос на заседанието досега, част от средствата за капиталови разходи, които колежката Мария Капон иска за Пловдив, са свързани с финансиране от швейцарското правителство. Това са около 5 млн. лв., които няма да бъдат получени, ако проектът не достигне определена степен на готовност, която при
  Аз лично се срещнах с кмета господин Иван Чомаков, който изрази подобни опасения. Във връзка с това аз имам една генерална забележка към Министерството на финансите. За да преценим защо един проект се финансира, а друг – не, би трябвало тези проекти да бъдат класирани на принципа на проектното финансиране и да видим на кои критерии дадените проекти отговарят по-добре, отколкото други. Защото, ако тези 5 млн. лв. бъдат загубени за община Пловдив, това ще бъде голям пропуск и въобще голяма загуба. Интересно ми е да преценим кой проект е по-значим от този, за да бъде
  Тоест, би трябвало, ако, образно казано, имаме 100 проекта, Министерството на финансите по три или четири критерия да ги подредят и да видим кои 15 от тях получават пари и кои 85 не получават. По този начин ще имаме реална преценка за проектите и за това дали правилно сме разпределили средствата.
  Благодаря за вашето внимание.


  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин Димитров, ние с удоволствие бихме извършили тази огромна работа. Само че в момента процедурата е съвсем различна и в края на краищата това е отговорност на отделните секторни министерства. Тези министерства правят това нещо.
  Мисля, че по време на дискусиите като цяло в различните комисии на парламента все пак такъв отговор е намерен. Ако имате по-точен въпрос, аз си мисля, че колегите от Министерството на околната среда и водите ще ви дадат отговор.
  Благодаря.  “За” – 1, “против” – няма, “въздържали се” – 11.
  Предложението на госпожа Мария Капон се отхвърля.
  Следващото предложение е на господин Васил Паница. Средствата, които той иска в него, са отново за
  Моля, гласувайте предложението на господин Васил Паница.
  “За” – 2, “против” – няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението на господин Васил Паница не се приема.
  Следва предложение от народния представител Стефан Софиянски. Работната група не подкрепя това предложение.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Софиянски.
  “За” – 1, “против” – няма, “въздържали се” – 11.
  Предложението на господин Софиянски не се приема.
  Има направено предложение от народните представители Евгени Жеков и Трифон Митев. Те искат да променят методиката. Работната група не е подкрепила предложението.
  Има ли изказвания по това предложение? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Евгени Жеков и Трифон Митев.
  “За” – 1, “против” – 9, “въздържали се” – 2.

  Следващото предложение е от народния представител Ангел Найденов, който иска средства за Радомир, Трън, Земен, Ковачевци и т.н. за ускорено развитие. Работната група не е подкрепила това предложение.


  “За” – няма, “против” – няма, “въздържали се” – 12.
  Предложението на господин Ангел Найденов се отхвърля.
  Следва предложение на народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев. Работната група е
  Станало е грешка с община Руен и тези двама народни представители поеха ангажимента да играят ролята на “гумичка” на Министерството на финансите. Така че няма нещо по същество.
  Има ли възражения срещу това предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте това предложение на народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев.
  “За” – 12, “против” и “въздържали се” – няма.
  Предложението на народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев за община Руен се приема.
  Господин Марио Тагарински предлага промени по функции с огромни милиони. Работната група не подкрепя това предложение.

  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, уважаеми господин министър, господа заместник-министри! София е по-особен град от останалите.
  Първо, ако погледнете данните на НСИ, ще видите, че тук живеят около 50 – 60 процента повече хора от тези, които излизат в статистиката. София получава около 28 процента от личния данък обратно като субсидия.
  Проблемите на София са много големи. Аз и колегите си направихме труда да изброим десет важни капиталови проекта, които няма да могат да се реализират при това финансиране, което е предложено в момента. Проблемите на София, които назряват като, да речем, недовършване на метрото, недовършване на доста пътища, започване на магистрали, ще се задълбочават. Необходимо е увеличаване на разходите за София, особено на капиталовите разходи.
  Това е нашето становище по този въпрос.
  Като източници на финансиране ние смятаме, че могат да служат субсидиите за нефинансови предприятия, които могат да бъдат намалени със същата сума, още повече че правителството би трябвало да следва подобна философия вече от доста години насам.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Заповядайте, господин заместник-министър Дацов. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин Димитров, аз почти съм съгласен с Вас. Но все пак има един единен механизъм, който е за финансиране на държавните отговорности.
  Това, което Вие казвате, означава след близо десет години работа, за да стигнем до този механизъм, ние сега да се опитваме отново да променяме механизма, тъй като данъкът върху общия доход служи за финансиране на държавните отговорности на базата на обективни показатели.
  Освен това аз имам една забележка към Вас. Действително София има нужда от инвестиции. Но и на този фонд за мен е учудващо защо София се отказа, не точно в момента, но в предишните две години, от редица проекти, които са свързани с финансиране по линията на ИСПА. Това стана, защото не бяха разработени проектите.
  А Министерството на финансите няма вина, че и за метрото, и за пречиствателните станции, и за завода за твърди битови отпадъци не поискаха средствата от европейските пари, а сега трябва да се дават от националния бюджет, което ме навежда на мисълта, че може би имат предвид някакви други критерии.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Само едно допълнение искам да направя, господин председател.
  За да има различен механизъм от този, който се прилага в момента, трябва да минем през Закона за столицата. Това е истината. Иначе не можем да вкарваме специфичен механизъм без закон.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Ананиев. Няма да навлизаме сега в тази тематика. Тук има народни представители от други региони. Те сигурно ще възразят срещу този диференциран подход.
  Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Тагарински.
  Моля, гласувайте това предложение.
  “За” – 2, “против” – няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението на господин Марио Тагарински не се приема.
  Стигаме до чл. 10, ал. 2. Тук има предложение на Марина Дикова и група народни представители. Работната група подкрепя по принцип това предложение. А какво казва вносителят по този принцип?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Това означава 93 процента.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря.
  Заповядайте, господин Имамов. Имате думата.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин председател! Понеже и следващото предложение е свързано точно с този буфер от 10 процента и за критерия за определянето им при общините, предполагам, че и това предложение е подобно, само че то е радикално. Тук се предлага вместо 90 процента да се дават 100 процента, без никакви други съображения.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Ние предлагаме да се възприеме общия принцип. По същество предложенията на народните представители са такива – да отпадне този буфер. Но работната група счита, че трябва да има общи правила.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Понеже сега ще дойде и следващото предложение, аз мога да го оттегля, но ние имахме идея да коментираме още веднъж дали да останат 10 процента за общините или да ги изравним с министерствата и ведомствата на 7 процента. Бих искал вашето мнение по този въпрос.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Така сме го направили, господин Имамов.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Бих искал вносителят все пак ясно да изрази становището си, тъй като на стр. 70 пише “сто на сто”.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Обърнете на стр. 70, уважаеми колеги, и вижте. Било е 93 и е коригирано на 100.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Принципът се отнася само за допълващата субсидия. За другото и досега си беше 100 процента и 93 процента.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Тогава по принцип действително подкрепяме всички тези предложения, включително и на господин Стефан Софиянски. Цялата група предложения засяга точно тази промяна.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Допълващата субсидия остава 93 процента, а за останалите е 100 процента, като 93-те процента не вървят по деветмесечния отчет на текущата сметка.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Да, коригирайте ги, колеги.
  Заповядайте, господин Димитров. Имате думата.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, уважаеми господа представители на Министерството на финансите. На мен и на моите колеги от ОДС ни се искаше допълващата субсидия да зависи от балансираността на бюджета, а не от една прогнозна величина, каквато е дефицитът по текущата сметка.
  Но, дотолкова, доколкото вървим към децентрализация, би трябвало парите въобще да се получават независимо от прогнозата, която се прави от Министерството на финансите, още повече, че нашето мнение е, че за много общини балансът е много крехък. И ако не бъдат получени и тези 7 процента, има опасност за техните бюджети.
  Освен това какво прави бюджет `2006 по отношение на децентрализацията – това е друг интересен въпрос. Така че за нас би било много по-добре, ако се приеме формулировката тези 7 процента за общините да зависят от общата балансираност на бюджета. Ние сме внесли по надлежния ред едно такова предложение.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Заповядайте, господин заместник-министър Ананиев. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Според мен общините не могат да оказват влияние върху техния краен резултат – нито върху дефицита по текущата сметка, нито върху фискалното салдо на бюджета.
  Така че и това предложение по никакъв начин не дава приноса на общините към крайния финансов резултат на бюджета. След като сме си поставили като дена основна цел и това е дефицитът по текущата сметка да не бъде на по-високо ниво от 12 процента, то по-добре е да изберем този критерий, отколкото критерия за баланса на бюджета.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Ананиев.
  Заповядайте, господин Дацов. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Освен това, ако ми позволите, бих казал, че общините са също част от държавата и имат същите отговорности, както и централното правителство.
  Затова предложението, което беше направено – и се радвам че беше възприето – е, че всички трябва да носят еднакво и рисковете, и отговорностите. Защо един субект в държавата трябва да бъде третиран от другите, а пък другите трябва да бъдат наказвани по някакъв начин в повече, за да поемат тежестта на трети. Няма логика в това.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Дацов.
  Има думата господин Йовко Йовков. Заповядайте, господин Йовков.
  ЙОВКО ЙОВКОВ: Благодаря Ви, господин председател! Всъщност аз разбирам напълно съображенията на вносителите. Досега е имало една съвсем малка разлика. Досега всъщност общините винаги са получавала 100 процента, защото са били на друга база. Сега критерият е съвсем различен и никой не може да каже как ще бъде по-нататък. За пръв път слагаме като критерий текущата сметка и за пръв път слагаме отрицателно салдо по текущата сметка по този показател.
  Затова аз малко се съмнявам, че общините ще получат тези 100 процента при така създалата се ситуация. Същевременно допълващата субсидия по принцип се дава за финансиране на дейностите по държавна отговорност и е много възможно там да има колизии. Затова аз продължавам да държа на нашето предложение.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Йовков.
  Заповядайте, господин Паскалев. Имате думата.
  КОНСТАДИН ПАСКАЛЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз имам едно притеснение по текста така, както е записан на стр. 70: “Държавният трансфер на преотстъпения данък, трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи по ал. 1 се предоставят 100 процента.”
  Моят въпрос е такъв. Хората, които се занимават с бюджетиране, са напълно наясно, че когато държавният трансфер на преотстъпения данък задоволява сто процента държавно делегираните дейности, в такъв случай общините, които се лишават от сто процента общо допълваща субсидия, стават в неравностойно положение спрямо останалите, което е абсолютен факт.
  Аз не мога да приема това за нормално поведение на Комисията по бюджет и финанси, ако подкрепи по този начин текста. Смятам, че много по-логично е да отпадне от този текст примерно “целевата субсидия за капиталови разходи”, но да остане в текста “общата допълваща субсидия”. Тогава поне по отношение на държавно делегираните дейности ги поставяме при едни условия всички общини. В противен случай това е пълна несправедливост от наша гледна точка.
  Вторият ми въпрос е доста обективен и той може би не засяга конкретно дейността на Министерството на финансите, но очевидно касае и Министерството на финансите. На мен много ми се иска да чуя какви мерки предприема правителството за гарантиране на дефицита по текущата сметка толкова, колкото е фиксиран от Министерството на финансите в законопроекта за държавния бюджет с оглед разходването до 93 процента от бюджетните кредити.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Паскалев. По втория въпрос предлагам да направим специално заседание през м. януари.
  КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ: Извинявайте, господин председател, само бих искал да довърша изказването си.
  Колеги, аз сега това ще го кажа в момента само като моя констатация, но финансовата децентрализация не съществува въобще като политика в законопроекта за държавния бюджет за 2006 г. и го казвам съвсем ясно. Ако по отношение на държавно делегираните дейности има някакъв ред, който е създаден, то по отношение на капиталовите разходи въпросите, които възникват и за екологичните проекти, и за другите системи на финансиране, отсъстват тотално.
  Може би задължение на Министерството на финансите заедно с ресорните министерства, които се занимават с конкретното усвояване на подобни капиталови разходи, и Комисията по бюджет и финанси трябва да седнат и да помислят малко може ли да се направи подобно нещо или се отказват по-нататък да правят принципи при разходването на бюджетни ресурси. И не само бюджетни, разбира се.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Кой от вносителите иска думата?
  Заповядайте, господин заместник-министър Ананиев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Какво предлагате, господин Паскалев, точно във връзка с ал. 2?
  КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ: Във връзка с ал. 2 аз го казах повече от ясно. Смятам, че общата допълваща субсидия трябва да остане в текста до 100 процента, а да отпадне целевата субсидия за капиталови разходи в рамките на тези до 100 процента. Тоест, че се превеждат 100 процента. Или, с други думи, държавният трансфер на преотстъпения данък, на общата допълваща субсидия и трансферите за местни дейности, разходи по ал. 1 се предоставят на сто процента.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Това е преобладаващата част от ресурса.
  КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ: Справедливо ли е, господин Ананиев? Откровено казано и директно казано, по отношение на общините въвеждаме един и същи критерий в такъв случай. Иначе какво се случва? Ако дадем за пример София, тя си получава сто процента от трансфера до ЗОДФЛ, а съответно, да кажем, някоя малка община получава също 100 процента, но това не финансира държавно делегираните дейности, ако тя има общата допълваща субсидия. Нали така? В този случай Вашите експерти от Министерство на финансите ще Ви кажат, че създавате неравнопоставеност на общините от гледна точка на финансирането на дейността им.
  Благодаря.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Този текст работи, само че при друг критерий, вече няколко години. Как се сещаме сега, в момента за това нещо, когато сме сменили баланса на бюджета с дефицита по текущата сметка?
  КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ: Господин Ананиев, аз се сещам за много работи. Само че аз исках един отговор на въпроса: това не въвежда ли несправедливост? Това беше моят въпрос. Как да не въвежда?!?
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Продължаваме нататък.
  Господин Методиев има предложение. Заповядайте, господин Методиев.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Моето предложение е свързано с явна необходимост този остър въпрос за финансовата децентрализация да бъде поставен в момент, в който не се коментират конкретни числа по бюджета. Защото моят отговор на това, което каза господин Паскалев, е следният.
  След като България има 264 общини, от тях само 22 са в състояние да си покриват разходите благодарение на собствени приходи, да хвърляме сега върху Министерството на финансите въпроса защо така е уредено административно-териториалното деление на страната, някак си те и да искат, няма да могат да ни отговорят. А мисля, че не са и експертите по тази тема.
  Въвеждането на двоен стандарт не е наистина отскоро. Поне моят спомен е, че той е такъв много отдавна и че има общини, които редовно са имали проблем при правене на разходи за така наречените делегирани дейности.
  Това отваряне на ножицата в момента, ако мога така да се изразя, е факт. Но то произтича не от проблема на финансирането на бюджета, а то произтича от един цялостен възглед за устройството на тези общини. Защото ние, народните представители, знаем много добре, че маса населени места с по 4 – 5 хиляди жители в момента желаят си направят община и тази раздробеност ще продължава и занапред. А това е финансов въпрос – безспорно.
  Тоест, съкращавам всичко това, няма смисъл в момента да го коментирам. Мисля, че трябва да се направи това, което Вие предложихте, господин председател – разговор, който да е отделно от приемането на държавния бюджет. Това е много важен въпрос. Самата Комисия по бюджет и финанси трябва да има становище по този въпрос за 2006 г. и за законодателството в тази област.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Методиев.
  Аз си признавам, че и с участието на Министерството на финансите се направи една сериозна конференция преди около месец в хотел “Шератон”, така че не може да се каже, че не се работи в тази посока. Но действително е хубаво за тези промени след 10 януари следващата година да търсим тяхното и законодателно решение, но да не се препъваме сега. Тъй като, ако сега се препънем, ще трябва да сменяме доста неща вътре в бюджета. Не мисля, че това е реалистично.
  От тази гледна точка аз мисля, че трябва по принцип да подкрепим една такава политика, но да го оставим за следващата календарна година и това да се отрази в законодателството.
  В момента има предложение. Ако господин Паскалев настоява, ще го гласуваме. Но може би сега трябва да направим компромис, да приемем това, което е записано, а да търсим по-нататък цялостно решение на проблема.
  Господин Имамов иска думата. Заповядайте, господин Имамов.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин председател! Определено смятам, че това, което каза господин Паскалев, е вярно, защото по отношение на допълващата субсидия ще бъдат ощетени онези общини, които получават тази субсидия. Те не са всички, определено не са всички. Но това са общини, които имат малки възможности по отношение на генериране на собствени приходи.
  Предложението на господин Паскалев, доколкото разбрах, е този критерий за седемте процента да важи за капиталовите разходи, а не за допълващата субсидия. Аз виждам известна справедливост в това, но в края на краищата става дума за фискален проблем, господин Ананиев. Ако оставим критерия сега така, както е записан, става дума за около 33 млн. лв., което приблизително е седем процента от 478 млн. лв. А, ако ние сменим критерия така, както предлага господин Паскалев, става дума за седем процента от 105 млн. лв., което, ако не греша, е около 8 – 9 млн. лв.
  Ако Министерството на финансите е съгласно с това, ние бихме подкрепили едно такова предложение. Но казвам още веднъж – това е проблем на фиска.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Имамов.
  Колеги, имате думата. Вносителите ще вземат ли отношение? Заповядайте, господин Ананиев. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, явно, че има проблем, който трябва да се решава. Но мисля, че в момента на крак, преди второто четене да решаваме един такъв въпрос без задълбочен анализ на причини, фактори, както точно да го направим, според мен не би трябвало да се допуска.
  Затова нека да си гласуваме текста така, както сме го внесли. А, както и Вие предложихте, след новата година ще търсим някакъв по-добър механизъм по съответния законов ред да го регламентираме.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Записваме това в протокола, за да няма после отмятане, че ще го обсъждаме. Ще се върнем на този проблем отново през м. януари.
  Колеги, подлагам на гласуване предложението на работната група, разбира се, с онази редакция за деветмесечието, за която се разбрахме, че ще върви навсякъде.
  Моля, гласувайте това предложение на работната група.
  "За" - 9 "против"- 2, "въздържал се" - 1.
  Предложението на работната група се приема.
  Член 11 е по вносител, чл. 12 е по вносител. Няма постъпили предложения. По тези членове има ли съображения, въпроси, мнения?
  Има думата господин Паскалев. Заповядайте, господин Паскалев.
  КОСТАДИН ПАСКАЛЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин Димитров, аз много се притеснявам, че това, което гласувахте преди малко, не отговаря на Закона за общинските бюджети. Там е записано черно на бяло какви проценти се разпределят за съответните тримесечия. Никой от Министерството на финансите не коментира този въпрос.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Паскалев. Връщаме се малко назад. Но, ако сме против изискванията на закона, разбирате, че няма как да стане това.
  Предлагам, докато вносителя преглежда доклада, ние да гласуваме чл. 11 и чл. 12, по които няма постъпили предложения, и ще се върнем след малко на този въпрос.
  Има ли желаещи за изказвания по чл. 11 и чл. 12?
  Заповядайте, господин Дацов. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, бих искал само да обърна внимание, че по чл. 11 приложението е променено, но то не влияе като цяло.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Това е важен въпрос. Аз си мисля, че верният вариант е, че ние, гласувайки члена, гласуваме и приложението. Това е нормалният вариант и няма защо след това да гласуваме приложенията отделно. Те са съставна част към текста на съответния член.
  Моля, гласувайте предложението на вносителя за чл. 11 и чл. 12.
  "За" - 10, "против"- няма, "въздържали се" - 2.
  Текстовете на вносителя за чл. 11 и чл. 12 се приемат.
  Преминаваме към чл. 13. Започваме с предложението на госпожа Евдокия Манева. Работната група не подкрепя предложението.
  Колеги, имате думата по това предложение. Има ли желаещи? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Евдокия Манева.
  “За” – 1, “против” – няма, “въздържали се” – 11.
  Предложението на госпожа Евдокия Манева се отхвърля.
  Следва предложение на Ангел Найденов и група народни представители. Работната група не го подкрепя. Ние вече един път го отхвърлихме. Има ли някой нов аргумент? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на господин Найденов и група народни представители.
  “За” – 2, “против” – няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението на господин Найденов и група народни представители се отхвърля.
  Предложението на господин Олимпи Кътев и госпожа Петя Гегова не е подкрепено от работната група. Става дума за конкретни промени в списъка на екологичните обекти.
  Има ли съображения, аргументи по това предложение?
  Заповядайте, господин Кътев. Имате думата.
  ОЛИМПИ КЪТЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, господа министри и заместник-министри! Аз изключително много умолявам Комисията по бюджет и финанси да подкрепи това наше предложение. То се базира на следното.
  Етрополе пие вода, замърсена с арсен, в продължение на десетилетие. Преди три години се започна построяването на пречиствателна станция, която досега е изградена на 70 процента, остава през 2006 г. да се довърши и да се открие за експлоатация.
  Мисля, че е разумно и нормално Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание да подкрепя такива обекти, които предстои да бъдат завършено и то през следващата година, не в далечна перспектива.
  Затова ви моля, господин председател, колеги, а най-вече уважаемото Министерство на финансите и заместник-министър Кирил Ананиев, да се намери начин тази 2 млн. 400 хил. лв. да бъдат отпуснати, за да може през следващата година да открием тази пречиствателна станция и хората да пият нормална вода.
  Не искам тук да казвам какви биха били последствията, ако това наше предложение не се приеме, тоест, да се замрази обект, който е пред завършване, и да оставим след десет години да го размразяваме, каквито случаи има немалко.
  Благодаря Ви, господин председател.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Кътев.
  Колеги, имате думата за изказвания, въпроси, становища.
  Заповядайте, господин Дацов. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин Димитров, понеже отново се връщаме към този проблем, искам да кажа, че това не е точно работа на Министерството на финансите – да разпределя средствата по отделни обекти. Аз съм съгласен, че все пак трябва да има даване на приоритети на обекти, които предстоят да бъдат завършени, но тази дискусия трябваше да бъде проведена в друга комисия съвместно с колегите от Министерството на околната среда и водите. Изцяло тяхна е отговорността за прецизиране и посочване на обектите в този списък. Задължение на Министерството на финансите е да вземе отношение единствено по големината на съвкупната сума, а не по отделни обекти.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Дацов. Още повече, че възниква същият проблем – че не е посочен източникът за средствата, което съвсем затруднява работата.
  Господин Кътев, отнасям се със симпатия към Вашето предложение, но най-вероятно ще отхвърлим предложението ви. Разбира ме проблема, но нещата така стоят.
  Заповядайте, господин Мартин Димитров. Имате думата.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз се извинявам, че ще се повторя. Но в защита на господин Кътев искам да призова колегите при отхвърлянето на подобни проекти да се посочват по-важни проекти, казвайки примерно, че пречиствателната станция някъде другаде и по-важна и някъде другаде имаме по-важен проект. А ние отхвърляме подобни проекти с аргумента, че било финансирано нещо друго. Не това трябва да бъде аргументът ни. Аргументът трябва да бъда дали има нещо по-важно като проект, който ще се финансира, а не просто да казваме: парите вече са дадени другаде.
  Това е един много грешен подход въобще на Комисията по бюджет и финанси. Ако ние искаме програмно или бюджетно финансиране, трябва да правим подреждане на проектите по важност. Защото в противен случай отхвърляме проекта на господин Кътев, без да му даваме обяснение кой по-важен проект е финансиран, за да не бъде финансиран неговия, който за мен е доста значим. Това като метод на работа на комисията трябва да го променим според мен.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Димитров. Аз съм съгласен с Вас, но не знам дали това трябва да го прави Комисията по бюджет и финанси, тъй като, ако вкараме проектния принцип при това възлагане, нашата работа ще бъде да утвърдим тези 40 милиона лева, а разпределението на върви на друг принцип – да се предлагат проекти, които да се състезават и т.н.
  Но не днес ще създадем този механизъм. Аз не възразявам, ако има законодателна инициатива, да се отиде към друг механизъм. Но не това е днешната ни задача. Иначе разбирате, че ще трябва да има проекти и Комисията по бюджет и финанси и парламентът да ги оценява и на базата на тази оценка да сезира финансиране, което поне на достигнатия етап е невъзможно.
  Господин Дацов иска думата. Заповядайте, господин Дацов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Само една информация бих искал да предоставя, господин Димитров, за да приключим тази дискусия.
  Министерството на финансите вече е направило необходимото. Изпратени са още преди два или три месеца съответните указания и единна методология за разработване на такива инвестиционни проекти. Ще се опитаме в рамките на новата бюджетна процедура точно да направим един такъв лист с обективни показатели за класиране. Смятам, че до м. февруари ще стане готова и информационната система, която ще позволява такова нещо да бъде правено, защото все пак това е огромна по обем работа. В момента в Министерството на финансите се извършва обучение на министерствата точно по новия начин и метод на работа. Опитваме се да работим в тази посока.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин заместник-министър Дацов.
  Заповядайте, господин Кътев. Имате думата.
  ОЛИМПИ КЪТЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, изобщо не ме удовлетворява отговора и становището на Комисията по бюджет и финанси. Осъзнавам колко деликатен е проблемът. Но аз не мога да кажа на моите избиратели, че като българин, който претендира, че разбира малко от икономика, бил е в частния бизнес и може да ръководи своите работници, нашият парламент, Комисията по бюджет и финанси, Министерството на финансите могат с лека ръка да зачертаят и да хвърлят седем милиона лева, които са изхарчени за този обект и по който остава още няколко месеца да се работи, за да пият нормална вода хората – говоря за вода, не говоря за нещо друго, за екстри или нещо друго – и да им обясня, че този обект ще бъде замразен и може би след десет години ще бъде открит.
  Това е невъзможно. Аз просто като човек не го разбирам това. Дайте малко да излезем от бюрократичната схема и да мислим като хора. Как ще кажа на тези хора, че замразяваме този обект, в който са вложени седем милиона и сега го захвърляме ей така. Там имаше два такива замразени обекта – пречиствателна станция за отпадни води и прохода Златица – Етрополе. Дванадесет години тези обекти се рушат.
  Не е морално, не е честно към хората да направим това.
  Много моля, намерете отнякъде средства и този обект да се довърши. Ако искате аз да ви посоча източник, аз ще ви посоча. Погледнете в този списък колко обекта започват да се строят през 2006 г. Аз нямам такъв принцип да гледам в чуждата паница, но, ако трябва да посоча чуждата паница, примерно в приложението на същата страница са заложени 4 млн. лв. за нов колектор в Девин, който тепърва ще започва да се строи. Дайте за него 2 млн. лв., дайте и по моето предложение 2 млн. и да приключим въпроса. Това са много важни неща.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: И аз Ви благодаря, господин Кътев. Аз не го казах само за да се каже нещо, господин Кътев. Следващите предложения са 100 процента аналогични. Ето вижте Белослав, вижте “Белопал”. Има инвестиции в тези неща. Но Ви казвам, че може би този разговор е трябвало да бъде направен в рамките на Министерския съвет. Едва ли Министерството на финансите и Комисията по бюджет и финанси ще започна да определят парите за проектите. Все пак има изпълнителна власт, която трябва да отчита тази целесъобразност.
  Затова Ви казвам да посочите критерия, за да може парламентът да обсъжда този списък. Тогава би трябвало да има проекти, да има оценки, по някаква скала всичко това да се степенува и да се казва: този проект да, този – не. Но при съществуващия механизъм аз не виждам нито Министерството на финансите, нито парламентът още повече как биха могли да правят този избор.
  Гневът Ви вероятно е основателен, но не мисля, че адресатът в момента може да го реши.
  Моля, колеги, гласувайте предложението на народните представители Олимпи Кътев и Петя Гегова.
  “За” – 1, “против” – няма, “въздържали се” – 11.
  Предложението на народните представители Олимпи Кътев и Петя Гегова не се подкрепя.
  Аналогично е състоянието със следващите две предложения на народните представители Димитър Камбуров и Христо Кирчев. И двете засягат една Варненска община и нещата са аналогични. Но при този подход аз не виждам как бихме могли да сменим схемата.
  Подлагам ги заедно на гласуване, тъй като са до голяма степен аналогични.
  Моля, гласувайте тези предложения на народните представители Димитър Камбуров и Христо Кирчев.
  “За” – 1, “против”- няма, “въздържали се” – 11.
  Тези две предложения на Димитър Камбуров и Христо Кирчев се отхвърлят.
  Следва предложение на народните представители Трифон Митев и Евгени Жеков, което не е подкрепено от комисията. Иска ли някой да го защити?
  Заповядайте, господин Анастасов. Имате думата.
  ГЕОРГИ АНАСТАСОВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз подкрепям само първата част, без втората част – за източник на средствата, защото не смятам, че трябва да се отнемат от едни, за да се дават на други. Трябва да се търси оптимизация на приходите. Затова ще подкрепя първата част за включване на този проект в бюджета за 2006 г.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Анастасов.
  Подлагам на гласуване това предложение на народните представители Евгени Жеков и Трифон Митев.
  Моля, гласувайте това предложение.
  “За” – 1, “против” – 10, “въздържал се” – 1.
  Предложението на народните представители Евгени Жеков и Трифон Митев не се приема.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за чл. 13, който ще подложа на гласуване. Предлагам да го обединим с чл. 14, където също се подкрепя текста на вносителя. Същото е положението с чл. 15, чл. 16 и чл. 17.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за чл. 13, 14, 15, 16 и чл. 17.
  "За" - 10, "против"- няма, "въздържали се"- 2.
  Предложенията на вносителя за чл. 13, 14, 15, 16 и чл. 17 се приемат.
  Уважаеми колеги, знам всички физиологически и други норми и би трябвало да прекъснем заседанието на комисията. Но утре пак има извънредно заседание на парламента, за което трябва да има подготвен текст. В наш общ интерес е въпреки тежката ситуация да продължим да работим поне до 13 и нещо часа.
  Преминаваме към Преходните и заключителните разпоредби.
  Работната група естествено подкрепя наименованието.
  Моля, гласувайте наименованието на раздела.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се наименованието на раздела.
  Преминаваме към § 1. Тук има предложение от народния представител Ангел Найденов, което не е подкрепено от работната група. Има ли съображения, въпроси? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Ангел Найденов.
  “За”- няма, “против” – 11, “въздържал се” – 1.
  Предложението на народния представител Ангел Найденов се отхвърля.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 1.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 1.
  "За" - 11, "против"- няма, "въздържали се"- 1.
  Приема се текстът на вносителя за § 1.
  Параграф 2 и § 3 са по вносител. Има ли съображения по § 2 и § 3? Не виждам.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 2 и § 3.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приемат се текстовете на вносителя за § 2 и § 3.
  Следва предложение на народния представител Мартин Димитров и група народни представители за създаване на нов параграф - § 3а. Това предложение не е подкрепено от работната група.
  Господин Димитров, ще го представите ли? Заповядайте, имате думата.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, Законът за държавния бюджет на Република България представлява нещо като договор между държавата, гражданите и бизнеса. Този договор много пъти е нарушаван в последно време дотолкова, доколкото има сериозно преизпълнение на приходите в държавния бюджет.
  Това преизпълнение на приходите ни накара да се замислим не можем ли отсега да начертаем насоки, в които това преизпълнение да бъде използвано. По отношение на корпоративния и личния данък е ясно кой е платил и при сериозно преизпълнение тези пари могат да му бъдат върнати.
  Това предложение е направено от нас най-вече заради философски размисъл. А тази практика съществува в много страни. Ние смятаме, че би била добра и за България. Преизпълнението по останалите данъчни приходи, различни от личния и корпоративния данък, не трябва да бъдат използвани за обратно изкупуване на външен дълг, нещо, което беше казано от различни представители на правителството или на управляващата коалиция. Но за нас е по-добре това да бъде разписано като конкретна разпоредба.
  Общо взето за това става въпрос в предложението ни.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Мартин Димитров.
  Има ли други съображения по това предложение? Не виждам.
  Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мартин Димитров и група народни представители.
  “За” – 2, “против” – няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението на господин Мартин Димитров и група народни представители се отхвърля.
  Параграфи 4, 5 и 6 са по вносител. Има ли някакви съображения по тях? Не виждам.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 4, 5 и 6.
  “За” – 11, “против” – няма, “въздържал се” – 1.
  Текстовете на вносителя за § 4, 5 и 6 са приети.
  По § 7 има предложение от народния представител Мартин Димитров и група народни представители, което не е подкрепено от работната група.
  Заповядайте, господин Димитров. Имате думата.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, става въпрос за следното. По отношение на този Сребърен фонд, който се предвижда да се създаде, на първо място, внасяме уточнението, че само доходността на този фонд може да се използва като разходи в пенсионната система.
  Също така смятаме, че този фонд трябва да се управлява от международен посредник с добър престиж и известност, което се внася като допълнително изискване.
  Също така предлагаме разликата между планираните постъпления от приватизация и действителните постъпления, която ще бъде доста значима за 2006 г., също да отиде изцяло в този фонд.
  Предлагаме разликата между минималното равнище на фискалния резерв и действителното равнище също да отиде в този Сребърен фонд. Нашата идея е той да се капитализира така че доходността от него да бъде значителна и действително да спомогне за стабилизиране на пенсионната система у нас.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Вносителят иска ли думата по това предложение? Заповядайте, господин Дацов. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Това, което предлага господин Димитров, е тема на една много широка дискусия.
  Но мисля, че сега ще вземем предварително решение и ще предрешим някои неща, които ще бъдат обсъждани и в пленарна зала впоследствие. Затова, ако погледнете, работната група е предложила модифициране на текста на вносителя, а именно, че се създава една нова алинея 3, в която се казва, че Министерският съвет в срок до 30 юни 2006 г. трябва да внесе в Народното събрание проект на закон за регламентиране статута и дейността на фонда, където всички тези въпроси съответно ще бъдат уредени.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Дацов.
  Всички тези 115 млн. лв. приходи от приватизация не са реализирани. Всичко това отива във фискалния резерв. Така че да не ги обобщаваме. Ясна е ситуацията.
  Моля, гласувайте предложението на господин Мартин Димитров и група народни представители.
  “За” – 2, “против” – няма, “въздържали се” – 10.
  Предложението на господин Димитров и група народни представители не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на работната група за § 7.
  Моля, гласувайте това предложение за § 7.
  “За” – 10, “против” – няма, “въздържали се” – 2.
  Предложението на работната група за § 7 се приема.
  Параграфи 8, 9, 10, 11 и 12 са по вносител. Няма постъпили предложения от народни представители. Предлагам да ги гласуваме в пакет. Има ли съображения, възражения срещу това предложение? Няма.
  Моля, колеги, гласувайте текстовете на вносителя за § 8, 9, 10, 11 и 12.
  “За” – 11, “против” – няма, “въздържал се” – 1.
  Текстовете на вносителя за § 8, 9, 10, 11 и 12 са приети.
  По § 13 има предложение от народния представител Весела Драганова и група народни представители, което е подкрепено частично от работната група. Има ли някой, който иска да го представи?
  Целият пакет от предложения тук са в една и съща област – средствата за всяко второ дете да станат 20 лв. Имаше известен намек за етническа дискриминация. Предложенията са да се избегне това. Работната група ги е подкрепила по принцип и е предложила да останат 18 лв. за първо дете и 20 лв. за второ дете.
  Ясна е ситуацията. Някой иска ли да каже нещо по това предложение?
  Заповядайте, господин Имамов. Имате думата.
  АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин председател! Искам да кажа само две думи, господин председател. Не става дума за етническа дискриминация, а за една несправедливост по отношение на многодетните семейства. На всички е ясно, че може и има известно основание да се предполага, че предложеният от вносителя текст има известно дискриминационно отношение към многодетните семейства. Друг е въпросът вече каква етническа характеристика може да се даде на тази съвкупност от многодетни семейства.
  Искам да кажа само, че това предложение намалява разходите със 7,164 млн. лв.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Имамов.
  Тоест, ето една икономия, с която парламентът може да оперира.
  Подлагам на гласуване предложението на работната група, тъй като другите са подкрепени.
  Моля, гласувайте това предложение на работната група.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на работната група за § 13 е прието.
  По § 14 има предложение от господин Мартин Димитров и група народни представители. Работната група не подкрепя това предложение, а подкрепя текста на вносителя.
  Имате думата, господин Димитров, да защитите своето предложение. Заповядайте.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Уважаеми колеги, става въпрос за изричната разпоредба размерът на държавния дълг към края на 2006 г. да не превишава размера на държавния дълг през 2005 г.
  Аз не смятам, че това е затормозяваща клауза спрямо Министерството на финансите, още повече че се върви по такава линия. Смятам, че въвеждането на такова изрично условие е дисциплиниращо спрямо Министерството на финансите.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Заповядайте, господин Дацов. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Всичко това е въпрос на философия, господин Димитров.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Да, и в пленарна зала ще развием този дебат.
  Моля, гласувайте предложението на господин Мартин Димитров.
  “За” – 1, “против” – няма, “въздържали се” – 11.
  Предложението на господин Мартин Димитров не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на работната група за § 14.
  "За" - 11, "против "- няма, "въздържал се" - 1.
  Предложението на работната група за § 14 се приема.
  По § 15 и § 16 няма постъпили предложения. Предлагат се текстовете на вносителя. Имате ли съображения по тях, колеги? Не виждам.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 15 и § 16.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложенията на вносителя за § 15 и § 16 се приемат.
  По § 17 има предложение на народния представител Борислав Китов, което не е подкрепено от работната група. Има ли някой желаещ да се изкаже по това предложение? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на господин Китов за § 17.
  “За” – няма, “против” – няма, “въздържали се” – 12.
  Предложението на господин Борислав Китов за § 17 не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на работната група за § 17. Моля, гласувайте.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на работната група за § 17 се приема.
  Следващите текстове - § 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 – са по вносител. Няма постъпили предложения от народни представители. Има ли някой желание да се изкаже по тях? Не виждам.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и § 30.
  "За" - 11, "против" – няма, "въздържал се" - 1.
  Предложенията на вносителя за § 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 се приемат.
  По § 31 има предложение на господин Мартин Димитров и група народни представители, което е подкрепено.
  Работната група подкрепя текста на вносителя с корекцията в ал. 3.
  Моля, гласувайте това предложение на работната група за § 31.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на работната група за § 31 се приема.
  Следващите параграфи - § 32, 33, 34, 35, 36 и 37 – са по вносител. Няма постъпили предложения от народни представители. Има ли желаещи да се изкажат по тези текстове? Не виждам.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 32, 33, 34, 35, 36 и 37.
  “За” – 11, “против” – няма, “въздържал се” – 1.
  Текстовете на вносителя за § 32, 33, 34, 35, 36 и 37 са приети.
  По § 38 има предложение на госпожа Анелия Мингова и група народни представители. Това предложение не се подкрепя от работната група.
  Заповядайте, господин Велчев. Имате думата.
  МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Оттегляме и това предложение, господин председател.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Това предложение се оттегля. Благодаря.
  Работната група подкрепя текста на вносителя за § 38.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 38.
  “За” – 11, “против” – няма, “въздържал се” – 1.
  Текста на вносителя за § 38 се приема.
  Следващите параграфи - § 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и § 48 – са с текстове на вносителя. Няма постъпили предложения от народни представители. Има ли желаещи да се изкажат по тези текстове на вносителя? Не виждам.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и § 48.
  “За” – 11, “против” – няма, “въздържал се” – 1.
  Текстовете на вносителя за § 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 и § 48 са приети.
  По § 49 има предложение на народния представител Анелия Мингова и група народни представители.
  Заповядайте, господин Велчев. Имате думата.
  МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Предложението се оттегля, господин председател.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Предложението се оттегля. Благодаря.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 49.
  “За” – 11, “против” – няма, “въздържал се” – 1.
  Текстът на вносителя за § 49 се приема.
  По параграфи 50 и 51 също няма постъпили предложения от народни представители. Работната група подкрепя текста на вносителя за § 50 и § 51.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 50 и § 51.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за § 50 и 51 се приемат.
  По § 52 има предложение от народния представител Владимир Дамгов. Работната група не го подкрепя. Има ли някой, който желае да вземе думата по това предложение? Не виждам.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Владимир Дамгов.
  “За” – няма, “против” – 11, “въздържал се” – 1.
  Предложението на господин Владимир Дамгов за § 52 не се приема.
  Господин Мартин Димитров поиска думата. Заповядайте, господин Димитров. Имате думата.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Четейки предложението на господин Дамгов, ми се струва, че то съдържа елементи на така наречената ваучерна система, а именно парите да следват студента. При това положение, ако тази система се въвежда в образователната система и се прави оценка на резултатите, би трябвало този член да остане. Всъщност той иска да отпадне този член, а той трябва да остане, за да има такъв елемент.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Има опит за даване повече власт на изпълнителната власт. Но ние сме законодатели.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 52.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за § 52 се приема.
  По чл. 53 има предложение на народния представител Стефан Софиянски, което не е подкрепено от работната група. Тя подкрепя текста на вносителя. Става дума за предложението за децата – да се дават по 10 лв. Благородно предложение. С болка предлагам да гласуваме предложението на работната група.
  Моля, гласувайте предложението на господин Стефан Софиянски за § 53.
  “За” – 1, “против” – 10, “въздържал се” – 1.
  Предложението на господин Софиянски за § 53 не се приема.
  Моля, гласувайте предложението на работната група за § 53.
  “За” – 10, “против” – 1, “въздържал се” – 1.
  Предложението на работната група за § 53 се приема.
  По § 54 също има предложение на господин Софиянски. То е подкрепено по принцип от работната група. Няма да го гласуваме.
  Има предложение и от народните представители Марина Дикова и група народни представители. Работната група го подкрепя по принцип.
  Тук ставаше въпрос за онези 10 млн. лв. за четвъртокласната пътна мрежа, които с удоволствие подкрепихме. Има ли някой да каже нещо по този текст? Няма.
  Моля, гласувайте окончателната редакция на § 54.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на работната група за § 54 се приема.
  Параграфи 55,56, 57, 58, 59, 60, 61 и 62 са по вносител. Няма постъпили предложения от народни представители. Иска ли някой да каже нещо по тези текстове? Не виждам желаещи.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 55,56, 57, 58, 59, 60, 61 и 62.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за § 55,56, 57, 58, 59, 60, 61 и 62 се приемат.
  По § 63 има предложение от народния представител Борислав Китов, което е подкрепено по принцип и ще бъде отразено в Преходните и заключителните разпоредби.
  Така че тук ви предлагам да гласуваме текста на вносителя за § 63.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 63.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за § 63 се подкрепя.
  Следват § 64, 65, 66 и 67, които са по вносител. Няма постъпили предложения от народни представители. Иска ли някой думата по тези текстове? Не виждам.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 64, 65, 66 и 67.
  "За" - 11, "против"- няма, "въздържали се"- 1.
  Текстовете на вносителя за § 64, 65, 66 и 67 се приемат.
  По § 68 има предложение ал. 2 да отпадне. Иска ли някой думата по това предложение? Не виждам. Вносителят съгласен ли е с това предложение за отпадане на ал. 2? Да!
  Моля, гласувайте текста на работната група за § 68.
  "За" - 11, "против"- няма, "въздържал се" - 1.
  Предложението на работната група за § 68 се приема.
  По § 69, 70 и 71 няма постъпили предложения от народни представители. Има ли желаещи да вземат отношение по тези текстове? Не виждам.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 69, 70 и 71.
  "За" - 11, "против" - няма , "въздържал се" - 1.
  Текстовете на вносителя за § 69, 70 и 71 се приемат.
  По § 72 има предложение от народния представител Валентина Богданова и група народни представители, което не е подкрепено от работната група. Има ли някой желание да се изкаже по това предложение? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на госпожа Валентина Богданова и група народни представители по § 72.
  “За” – няма, “против” – 1, “въздържали се” – 11.
  Предложението на госпожа Валентина Богданова и група народни представители за § 72 не се приема.
  Следва предложение на господин Светослав Спасов и група народни представители. Това предложение не се подкрепя от работната група.
  Моля, гласувайте предложението на господин Светослав Спасов и група народни представители.
  “За” – няма, “против” – 1, “въздържали се” – 11.
  Предложението на господин Светослав Спасов и група народни представители не се подкрепя.
  Работната група дава финален текст за § 72. Имате ли съображения по него, колеги? Не виждам.
  Моля, гласувайте текста на работната група за § 72.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на работната група за § 72 се приема.
  Параграфи 73, 74, 75, 76 и 77 са по вносител. Имате ли съображения по тези текстове, колеги?
  Заповядайте, господин Мартин Димитров. Имате думата.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Извинявайте, господин заместник-министър Ананиев. Имам нужда от уточнение по § 77. Той гласи следното: “През 2006 г. временно свободните средства на Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите се влагат по реда на чл. 28 от Кодекса за социалното осигуряване”.
  Работодателите са много недоволни от тази разпоредба и според мен – с основание. Тези средства се удържат от тях и те нямат право да ги управляват впоследствие. Те се управляват съгласно реда на Кодекса за социалното осигуряване.
  Освен това лихвите, които могат да бъдат получени и които се получават, отново не се управляват от работодателите. Тоест, това е една изключително ограничителна разпоредба. И затова въпреки, че аз нямам предложение, направено между първо и второ четене, смятам, че трябва да отпадне § 77.
  Интересува ме Вашето мнение, господин Ананиев.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Заповядайте, заместник-министър Дацов, да отговорите на въпроса на господин Мартин Димитров.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Ние нашето мнение сме го изразили чрез предлагането на тази текст.
  Освен това в този фонд, както знаете, не работодателите управляват средствата, а самият фонд ги управлява. Съгласен съм, че има Надзорен съвет, на все пат фондът управлява. Министерството на финансите, предлагайки този текст, е имал преди всичко две основни съображения.
  На първо място, по принцип са свързаните проблеми с експанзията на банките и че е редно тези средства да бъдат държани в единната сметка и управлявани от Българската народна банка, както всички останали публични средства.
  На второ място, разликата в доходността е следствие на различния риск, при който се управляват тези средства. Общо взето, Българската национална банка управлява доста добре средствата и портфейла, който й е предоставен, и доходността, която тя предоставя за степента на риска, е много добра. Всичко останало нагоре, при положение, че това все пак са публични средства, е трудно обяснимо от гледна точка на риска и възможностите.
  Това са били двете основни съображения, за да предложим този текст.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Заповядайте, господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин Дацов, какъв е смисълът тогава да има надзорен съвет на този фонд, който би трябвало да носи отговорност за управлението на тези средства, ако имаме толкова ограничителни разпоредби, те да бъдат по сметка в БНС съгласно чл. 28 от Кодекса за социалното осигуряване? Тоест, при това положение да премахнем Надзорния съвет на фонда. Аз не виждам смисъл да има надзорен съвет и средствата да се държат в БНБ.
  Ако смятаме, че Надзорният съвет осъществява дейността по контрола на този фонд, би трябвало да дадем правомощията те да управляват тези средства и, ако постигнат по-висока доходност, много добре. Това би могло да намали вноската на работодателите в този фонд, ако те постигат по-висока доходност. Съответно по-ниската доходност, която се получава, може да принуди да бъде увеличена вноската, която работодателите плащат.
  За мен наличието на Надзорен съвет е достатъчно основание ние да им дадем правото те да управляват тези средства.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на господин Димитров.
  Заповядайте, господин заместник-министър Дацов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин Димитров, почти съм съгласен с Вас, но основната функция на Надзорния съвет е не да се превръща във финансова и банкова институция, за да управлява ресурси, а той има много други функции, които са основни според мен.
  Тази функция за управлението на ресурсите не му е много, много присъща на този фонд, ако трябва честно да си говорим. Нали така? Това не е финансова, не е банкова институция.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Господин Димитров, ако предложите някаква конкретна редакция, ще я подложа на гласуване.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Аз предлагам § 77 да отпадне.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Тогава предлагам да гласуваме параграфите до § 76 включително по вносител.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя от § 73 до § 76 включително.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за § 73, 74, 75 и 76 се приемат.
  Сега ви моля да гласуваме направеното от господин Мартин Димитров предложение § 77 да отпадне.
  Моля, гласувайте това предложение на господин Мартин Димитров.
  “За”- 3, “против” – 8, “въздържал се” – 1.
  Предложението на господин Мартин Димитров за отпадане на § 77 не се приема.
  Подлагам на гласуване предложението на работната група за § 77.
  Моля, гласувайте това предложение.
  “За” – 11, “против” – 1, “въздържали се” – няма.
  Предложението на работната група за § 77 се приема.
  Работната група предлага да се създаде нов параграф - § 77а, който при преномерацията ще стане § 78.
  Моля, гласувайте това предложение на работната група за § 77а, който ще стане § 78.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на работната група за § 77а, който ще стане § 78, се приема.
  Следват § 78, 79, 80, 81, 82 и 83, които ще станат съответно § 79, 80, 81, 82, 83 и 84. По тези параграфи няма постъпили предложения. Има ли някакви съображения по тези текстове? Не виждам.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 78, 79, 80, 81, 82 и 83, които ще станат съответно § 79, 80, 81, 82, 83 и 84.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за § 78, 79, 80, 81, 82 и 83, които ще станат съответно § 79, 80, 81, 82, 83 и 84, са приети.
  По § 84 има предложение от господин Милен Велчев.
  Заповядайте, господин Велчев. Имате думата.
  МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Оттеглям го, господин председател.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Оттегля се това предложение.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 84, който ще стане § 85.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за § 84, който ще стане § 85, се приема.
  Текстът на § 85 е по вносител. Няма постъпили предложения от народни представители. Има ли съображения по този текст? Не виждам.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 85, които ще стане съответно § 86.
  "За" - 11, "против" – няма, "въздържал се"- 1.
  Приема се текстът на вносителя за § 85, които ще стане съответно § 86.
  По § 86 има предложение от народния представител Антонела Понева, която предлага той да отпадне.
  Има думата госпожица Деница Димитрова. Заповядайте, госпожице Димитрова.
  ДЕНИЦА ДИМИТРОВА: Благодаря Ви, господин председател! Първо, искам да уточня, че поради техническа грешка нашето предложение е за § 87, а би трябвало да бъде за § 86 - за доходните критерии при интеграционната добавка на хората с увреждания.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Тоест, това трябва да се чете в § 86. Това съвпада с предложението на госпожа Антонела Понева.
  Заповядайте, госпожице Димитрова. Имате думата.
  ДЕНИЦА ДИМИТРОВА: Благодаря Ви, господин председател! Направих това предложение, тъй като смятам, че интеграционната добавка е замислена затова хората с увреждания да бъдат мотивирани към по-голяма активност. Още в началото си тя беше замислена така, че да не зависи от доходния критерий. Това, че човек с увреждане получава 300 лв. заплата, не означава, че той няма право на тази интеграционна добавка, тъй като от собствен опит знам, че един човек, който трудно се придвижва, има много повече разходи. Всъщност това е замисълът на тази интеграционна добавка – да спомогне на хората с увреждания в тяхната социална реализация, в развиването на по-добра икономическа активност.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря на госпожица Димитрова.
  Има думата доктор Данчева. Заповядайте, доктор Данчева.
  ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Казвам се д-р Даниела Данчева, председател на Асоциацията на шофьорите инвалиди и консултант по технически помощни средства за хора с увреждания.
  Благодаря Ви, господин председател! Може би за мнозина не е ясно каква е разликата между добавката за социална интеграция и социалната помощ. Нека да кажа накратко какво е добавката за социална интеграция.
  Ако се въведе доходният критерий, това плащане автоматически се превръща във вид социална помощ и тогава е най-добре да си мине, както си беше до миналата година, в Закона за социално подпомагане и да не се нарича добавка за социална интеграция. Има огромна разлика между двете плащания.
  В Европа тези плащания, които са свързани именно с хората с увреждания, са наречени компенсаторни или изравнителни. Тяхна цел е да компенсират дефицита, който има един човек с увреждане, дефицита, който е породен не само поради увреждането му, но и поради обществените бариери, които пък в България са още по-големи.
  Това е разликата, която трябва да се прави между двете плащания. Това не е социална помощ. За социалните помощи си има Закон за социалното подпомагане. Там критерият е доходен. Тук става въпрос да се насърчат хората с увреждания - и затова тя се нарича добавка за социална интеграция – които учат, които работят, да се насърчат хората в активна възраст. И затова единственият критерий трябва да бъде вида и степента на увреждане и социалната активност.
  Ще ви дам само един пример как е в Европа. В Европа именно тези плащания се дават най-много на хората, които работят, без никакъв оглед на дохода им, за да бъдат насърчени те именно да могат да работят, да бъдат данъкоплатци и да участват активно в живота на обществото. А, ако се въведе доходен критерий, тогава няма защо да се заблуждаваме и да заблуждаваме също и Европейската комисия, че това е добавка за социална интеграция.
  Тогава най-добре е – даже и ние от организациите на хората с увреждания ще предложим – тази добавка въобще да бъде махната от Закона за хората с увреждания, да си мине като плащане на социална помощ, както беше до миналата година – в Закона за социалното подпомагане – и нещата да бъдат ясни и категорични.
  Само още нещо ще ви кажа, че, ако се въведе доходен критерий, това даже ще представлява рестрикция и по отношение на миналогодишния закон – плащанията в Закона за социално подпомагане – защото например там плащането за телефон, което беше за най-тежките инвалиди – първа група с придружител – и в Закона за социалното подпомагане до миналата година беше без оглед на доходния критерий, защото се предполагаше, че тези хора, които са с най-тежка инвалидност, имат нужда именно от плащане на телефоните, за да могат да имат комуникация с външния свят.
  Доходният критерий, още веднъж казвам, ще представлява рестрикция даже по отношение на миналогодишния Закон за социално подпомагане.
  Бих искала да кажа на господа депутатите всъщност за какви суми става въпрос. Може би те сума сумаро общо наистина дават една голяма цифра – над 100 млн. лв. – от бюджета, но за хората това са 8,25 лв. за транспортни услуги и то не на всички групи инвалиди, и за телекомуникационни услуги са 11 лв. – това е само за най-тежките инвалиди – първа група с придружител.
  За какво настояваме ние обаче и защо наистина се получава тази неподготвеност и на правителството, и на бюджета? Казвам, че тази годината инвалидите се увеличили, оказало се, че добавката за социална интеграция изисква огромни бюджетни разходи. За 2005 г. по отчетни данни досега на Министерството на труда и социалната политика разходите са към 100 млн. лв.
  Ние предлагаме да има промяна в закона, но в друга посока. Не доходен критерий, а строго диференциране кои инвалиди защо, по какви признаци могат да получават добавка, а не както е досега. Сега наистина тази добавка се дава наедно, на огромен брой хора. Само един парадокс ще ви дам за пример. За транспортни услуги се оказва, че въпреки че не всички инвалиди имат право да получават тази добавка, то броят на подадените и одобрени молби за изплащане на тази надбавка се оказа 430 хиляди души, а Националният осигурителен институт даже дава 420 хиляди.
  Има и други парадокси – 18 млн. лв. изплатени за лекарства. Какво общо – питам аз – лекарствата със социалната интеграция. Нека лекарствата да си отидат там, където им е мястото – в здравното осигуряване, в Министерството на здравеопазването и т.н.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Доктор Данчева, молбата ми е да се придържате към конкретния текст, тъй като времето напредна.
  ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Да, господин председател, привършвам.
  С една дума, доходният критерий не би довел до никакви икономии, още по-малко тази добавка би изпълнила предназначението си. Напротив, тя би лишила най-активните хора, най-активните инвалиди от всякакъв вид компенсации.
  Затова ние ще предложим друг вид поправки в закона, които да диференцират тези плащания.
  Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви много, доктор Данчева.
  Господин Велчев, имате думата. Заповядайте.
  МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Аз бих искал да подкрепя предложението с аргумента, че миналата година в бюджета също беше създаден този режим, който се предлага сега – да няма доходен критерий. Както виждаме, този режим работи без проблеми и, както чувам и от Министерството на финансите, проблеми с финансирането на тази интеграция на хората с увреждания не съществува. Така че от реализирането на предложението няма да възникне финансов проблем за бюджета.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Велчев.
  Има думата господин Мартин Димитров. Заповядайте, господин Димитров.
  МАРТИН ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин председател! Ще бъда съвсем кратък.
  Ние, от ОДС ще подкрепим отпадането на § 86. Аргументите на колегите бяха напълно стойностни. Съвсем простичък пример ще дам. Представете си млад човек, който е по-активен и няма да получи помощ за социална интеграция в обществото. Така че за нас ситуацията е ясна. Ние подкрепяме отпадането на § 86, още повече, както чухме и от господин Велчев, няма финансов проблем за бюджета от оставането на стария режим на стимулиране на хората с увреждания към социална интеграция в обществото.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Димитров.
  Може би вносителят ще хвърли повече светлина върху този проблем.
  Заповядайте, господин заместник-министър Ананиев. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! В бюджета за следващата година има предвидени 126 млн. лв., които покриват изцяло разходите, които трябва да се направят за хората, получаващи интеграционната добавка. По-скоро предложението за такъв текст беше направено от министър Емилия Масларова.
  Аз обаче като че ли също смятам, че разликата между интеграционната добавка и социалната помощ е точно в имущественото състояние. След като социалните помощи вървят по линията на изискванията за определен доход, тук не би трябвало да има доходен тест, тъй като това е интеграционна добавка.
  Но не знам дали ние можем да кажем това, без да е тук министър Масларова, която да изкаже своите аргументи. Разбира се, ако се реши да отпадне тази алинея, хубаво е обаче да я заместим с един текст, с който да се уредят точно тези въпроси, за които говорихте Вие, доктор Данчева.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Ананиев.
  Има думата заместник-министър Любомир Дацов. Заповядайте, господин Дацов.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Благодаря Ви, господин председател! Бих искал и аз да добавя нещо към казаното от господин Мартин Димитров.
  Беше хубаво госпожа Данчева да предложи конкретен текст. Защото след 15 дни този закон ще влезе в сила и ние ще продължим да финансираме нещо, което не е редно. Тя беше абсолютно права със забележките например за лекарствата.
  Същевременно промяната на устройствения Закон за хората с увреждания ще бъде направена може би по средата на годината или към края на следващата година, което означава ние отново да финансираме 430 хиляди човека, някои от които може би само по документи са инвалиди.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Дацов.
  Все пак какво предлага вносителят? Вие изразихте позиция, тя е тежка, но ще трябва да я вземете.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛЮБОМИР ДАЦОВ: Господин председател, ако има готовност в съвсем близкото време да бъдат подадени тези текстове, ние сме съгласни да отпадне текста и да бъде променен в посоката на това, което предложи госпожа Данчева. Ако няма такава готовност, нека тя да погледне това, което се предлага като окончателно решение. Ние все пак ще подкрепим окончателното решение на работната група.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, господин Дацов.
  Заповядайте, доктор Данчев. Имате думата.
  ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Благодаря Ви, господин председател! Бих искала да кажа само още две думи.
  Критериите могат да се регулират така, както беше и предложението на неправителствения сектор – в правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания. Да се събере работна група и там да се уточнят именно тези критерии и това диференциране на хората, които да имат право на интеграционна добавка.
  Аз бих дала само още един пример. Ако вие подкрепите доходния критерий, смятайте, че наистина сте изключили абсолютно всички хора с увреждания, които работят, защото пенсионерите ще продължат да я получават тази добавка – това е абсолютно сигурно, но хората, които работят няма да я получат. Аз неслучайно запитах министър Масларова следното. Ако човек на инвалидна количка започне работа в Министерството на труда и социалната политика, ще сметне ли тя, че той си е получил дозата социална интеграция и няма нужда повече от такава? Защото на практика ще стане точно това. При 236 лв. минимална работна заплата по Закона за бюджета на държавен служител и 60 лв. минимална социална пенсия този човек ще има доход 296 лв. и автоматически отпада от кръга на хората, които ще получават интеграционната добавка. И този човек, въпреки че има много повече разходи, именно свързани с неговия дефицит и за транспорт, и за обслужване, защото в България няма нито лични асистенти, нито достатъчно технически помощни средства, ще бъде лишен от тази добавка за социално интегриране.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Доктор Данчева, имам огромна молба към Вас. Ние тук обсъждаме конкретни текстове и ги гласуваме. Има ли алтернативен текст или няма алтернативен текст?
  ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Ние предлагаме текстът на § 86 да отпадне.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Вие предлагате да отпадне, но всички знаем, че “мутрите” карат коли на инвалиди, всички знаем, че правоимащите скочиха два пъти и това са огромни пари. Тоест, очевидно има процеси на корупция, тоест, ние не искаме да намалим вашите права. Обратното. Но трябва да има механизми, по които онези, които не са такива, да не живеят на гърба на тези, които действително имат потребност.
  Затова ви моля, ако имате конкретен текст, дайте го. Можем дори до влизането в пленарна зала или дори там на място да се вкара такъв текст, но трябва да има текст. Ако няма текст, ние не можем нищо да направим. Ние не можем да го измислим. Нямаме възражения по всичко това, което Вие казахте.
  Дайте да оставим нещата както са, с уговорката, че на място, ако имате предложение, ще го дадете и, че Комисията по бюджет и финанси би подкрепила един разумен текст в тази посока.
  ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА: Лошото е само, господин председател, че не можем да чуем аргументите на правителството за доходния критерий, защото те нямат аргументи. Обосновани аргументи за въвеждането на доходен критерий няма. Аз се учудвам защо тук няма никой от Министерството на труда и социалната политика, от вносителите на предложението по Закона за държавния бюджет, който да защити и обоснове какво налага подоходния критерий. Какво?
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, доктор Данчева.
  Заповядайте, госпожице Димитрова. Имате думата.
  ДЕНИЦА ДИМИТРОВА: Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, ние се ангажираме с това до два дни, даже още утре да имаме текст за пленарна зала.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Благодаря Ви, госпожице Димитрова.
  Да кажем, че по принцип Комисията по бюджет и финанси подкрепя една промяна, но промяната да бъде внесена във вид на текст. Тогава оставаме отворено това предложение в очакване на ново предложение на текст. Но така ли да го оставим или да запишем, че работната група подкрепя по принцип предложението. А какъв ще бъде принципът, ще трябва да го уточним с Ваша помощ, госпожице Димитрова. Съгласна ли сте така?
  ДЕНИЦА ДИМИТРОВА: Да, съгласна съм. Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, моля, гласувайте тази позиция на работната група по това предложение по § 86.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на комисията се приема.
  Следва предложение на народния представител Станимир Илчев и група народни представители. То е аналогично. Ще го обсъждаме ли и него? Няма.
  Предлагам да гласуваме предложението на работната група за § 87 с уговорката, че текстът “ако отговарят на еди кое си”, ще бъде допълнително уточнен. Съгласни ли сте с това предложение?
  Моля, гласувайте текста на § 87, предложен от работната група.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на работната група за § 87 се приема.
  По § 87 има предложение от народни представител Деница Димитрова и група народни представители. Всъщност се разбра, че се е имало предвид § 86. Тук да запишем ли, че се оттегля или да отиде на друго място? Добре, ще запишем да отиде на системното му място. Работната група го подкрепя по принцип.
  По § 87 има предложение и от народния представител Атанас Щерев, което работната група не го е подкрепила. Това вече го гласувахме. Има ли някой, който да си е променил позицията?
  Моля, гласувайте предложението на господин Щерев за § 87.
  “За” – 1, “против” – 11, “въздържали се” – няма.
  Предложението на господин Щерев за § 87 не се приема.
  Преминаваме към § 88. Тук ще има преномерация и ще отиде в края на Преходните и заключителните разпоредби. Имате ли някакви съображения, колеги? Няма.
  Моля, гласувайте това предложение за § 88.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се предложението за § 88.
  Преминаваме към § 89. И тук се налага преномерация, и той ще отиде към Преходните и заключителните разпоредби. Има ли някакви съображения по този § 89? Няма.
  Моля, гласувайте това предложение за § 89.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се текстът на § 89.
  Следва предложение от народния представител Румен Такоров за създаване на нови параграфи. Министерството на финансите е подкрепило това предложение. Държавата във връзка с новия инвеститор се е поохарчила за възстановяване и канализация. Тук се предлага да го отпишем. Така ли е? Вносителите го подкрепят?
  Заповядайте, господин Ананиев. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Подкрепяме го, господин председател. Може би от редакционна гледна точка е хубаво да се раздели изречението на две. Първото изречение да свърши до “отписва” и това да бъде ал. 1. А след това да се запише, че “с отписаната сума министърът на регионалното развитие и благоустройството да увеличи капитала на дружеството”.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Какви са съображенията на работната група, че не го е приела това предложение?
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Ние уточнявахме това до последния момент, до днес сутринта. Вярно е, че това е от компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Но, ако текстът завърши само до “се отписва”, някак си не финализираме процеса докрай. Трябва да има и субект.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Колеги, има ли възражения да направим тази редакция? Някой възразява ли? Не виждам.
  Моля, гласувайте това предложение.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението се приема.
  Следва предложение на народния представител Пламен Славов и група народни представители за Желязната църква. Ние го подкрепихме. Няма да се връщаме отново на него.
  Предлага се нова редакция на § 90. Има предложение от народния представител Анелия Мингова и група народни представители. Работната група не го е подкрепила.
  МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Оттегляме това предложение, господин председател.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Оттегляте го. Благодаря.
  Още едно предложение има от Анелия Мингова и група народни представители. Работната група не го е подкрепила.
  МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Оттегляме го, господин председател.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: И това предложение се оттегля.
  Следва предложение от Румен Такоров и група народни представители.
  РЕПЛИКА: Оттегля се, господин председател.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Оттегля се.
  Следва предложение от Валентина Богданова и група народни представители. Работната група не го е подкрепила. Има ли предложения и становища в подкрепа на това предложение? Няма.
  Моля, гласувайте предложението на народния представител Валентина Богданова и група народни представители.
  “За” – 1, “против” – няма, “въздържали се” – 11.
  Предложението на госпожа Валентина Богданова и група народни представители се отхвърля.
  Следва предложение на народните представители Тодор Кумчев и Емил Константинов. Това е един много дълъг параграф.
  Работната група смята, че т. 1 до 4 са включени в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Предлага да отидат на системното им място. Като цяло работната група подкрепя предложението само за т. 5.
  Моля, гласувайте това предложение на работната група.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се предложението на работната група.
  Работната група предлага окончателна редакция на § 91.
  Имате думата, колеги. Не виждам желаещи да се изкажат.
  Моля, гласувайте § 91 в окончателната редакция на работната група.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на работната група за § 91 се подкрепя.
  Работната група предлага следната редакция за новия § 92.Тук се променя ГПК. Това е свързано с разбивката на две части на горното предложение.
  Заповядайте, господин Ананиев. Имате думата.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР КИРИЛ АНАНИЕВ: Благодаря Ви, господин председател! Господин председател, в случаите, когато на лицето е била оказана помощ, държавата му е платила по този параграф, че няма доход или имущество, а след това се установи, че такова е налице, това е механизмът, по който ние можем да си приберем парите. Това е смисълът на това предложение.
  ПРЕДС. ПЕТЪР ДИМИТРОВ: Моля, колеги, гласувайте това предложение за § 92.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се предложението за § 92.
  Следващото предложение е на народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев. Работната група е подкрепила тяхното предложение. Комисията подкрепя ли това предложение за заличаване на практика на стари задължения?
  Моля, гласувайте предложението на народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Предложението на народните представители Петър Димитров и Йордан Цонев се подкрепя.
  Има предложение от народния представител Елеонора Николова. Работната група го е подкрепила по принцип. Има ли възражения срещу това предложение?
  Моля, гласувайте това предложение на народния представител Елеонора Николова.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се предложението на народния представител Елеонора Николова.
  Работната група предлага нова редакция на новия § 93. Тук е включено и Русе, Перник, Стара Загора.
  Моля, гласувайте това предложение на работната група за § 93.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се предложението на работната група за § 93.
  По § 94 няма постъпили предложения. Има ли съображения в момента? Не виждам.
  Моля, гласувайте текста на вносителя за § 94.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстът на вносителя за § 94 се подкрепя.
  По § 95 предложението е за Софийския университет, което вече гласувахме.
  Моля, гласувайте текста на § 95.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Приема се текстът за § 95.
  По текстовете на § 96 и 97 няма постъпили предложения. Предлагат се текстовете на вносителя. Има ли други бележки? Не виждам.
  Моля, гласувайте текстовете на вносителя за § 96 и 97.
  "За" - 12, "против" и "въздържали се" - няма.
  Текстовете на вносителя за § 96 и 97 се подкрепят.
  Колеги, с това завършихме работата по законопроекта за бюджета на Република България за 2006 г.
  Да ни е честито. Ние нашата работа я свършихме с изключение на текста за хората с увреждания. Всичко друго е прието.
  Благодаря на всички колеги и гости за участието в заседанието.
  Закривам заседанието.

  (Закрито в 13,10 ч.)


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  (Петър Димитров)

  Стенограф:
  (Божидарка Бойчева)


  Форма за търсене
  Ключова дума