Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по бюджет и финанси
Комисия по бюджет и финанси
10/05/2007
  П Р О Т О К О Л
  № 10

  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  Комисия по бюджет и финанси


  П Р О Т О К О Л
  № 10

  На 10 май 2007 г., четвъртък, се проведе редовно заседание на Комисията по бюджет и финанси.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Първи заем за развитие на политиките: Институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-23, внесен от Министерски съвет на 3 май 2007 г.
  2. Обсъждане на проект за решение за даване на съгласия за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, № 702-03-16, внесен от Министерски съвет на 3 май 2007 г.
  3. Обсъждане на проект за решение за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България за финансиране на Проект „България – Транзитни пътища V”, № 702-03-17, внесен от Министерски съвет на 3 май 2007 г.

  Списъкът на присъствалите народни представители и списъкът на гостите се прилагат към протокола.
  Заседанието беше открито в 14,40 часа и ръководено от г-н Милен Велчев – заместник-председател на комисията.

  * * *

  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Уважаеми колеги, откривам заседанието на комисията.
  Раздаден ви е дневен ред от три точки:
  1. Обсъждане на законопроект за ратифициране на Заемното споразумение (Първи заем за развитие на политиките: Институционална реформа в социалните сектори) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 702-02-23, внесен от Министерски съвет на 3.5.2007 г.
  2. Обсъждане на проект за решение за даване на съгласия за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за финансиране на Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура, № 702-03-16, внесен от Министерски съвет на 3.5.2007 г.
  3. Обсъждане на проект за решение за даване на съгласие за сключване на финансов договор между Република България за финансиране на Проект „България – Транзитни пътища V”, № 702-03-17, внесен от Министерски съвет на 3.5.2007 г.
  Има ли възражения или предложения? – Няма.
  Който е за този дневен ред, моля да гласува.
  За – 13, против – няма, въздържали се – няма.

  По първа точка от дневния ред - ОБСЪЖДАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (ПЪРВИ ЗАЕМ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКИТЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛНА РЕФОРМА В СОЦИАЛНИТЕ СЕКТОРИ) МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.
  Заповядайте, господин Кадиев.
  ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ГЕОРГИ КАДИЕВ: Благодаря Ви, господин председател.
  През юни 2006 г. Световната банка и правителството на Република България подписаха споразумение за партньорство между Световната банка и Република България, което предвижда отпускането на три заема. Предмет на обсъждане на днешното заседание е първият от тези три заема. Става въпрос за продължение на така наречените заеми за подпомагане на платежния баланс, които са заеми за обслужване на политиката на развитие.
  Важно е да се знае, че заемът не е насочен към конкретен проект, а е насочен по-скоро към подкрепа на платежния баланс. Той се отпуска, когато са изпълнени определени условия в три сфери – в сферата на образованието, в сферата на здравеопазването и сферата на социалната политика. Правителството на България е изпълнило всички тези условия, така че през март 2007 г. беше подписан договор от страна на министъра на финансите и от Световната банка, с който да бъде отпуснат този заем. В момента заемът ще бъде внесен в парламента за ратификация.
  Заемът е за 150 млн. долара, отпуснати по стандартната схема на Световната банка. Лихвеният процент е евро либор плюс малка надбавка над него. Получава се около 4,4%, като правителството обикновено го използва за обратно изкупуване на външен дълг, който е взел на по-високи проценти.
  Това е казано накратко. Ако имате въпроси по отношение на мерките, които са били изпълнени от страна на правителството, за да бъде одобрен от страна на Световната банка, готови сме да отговорим и на тях.
  Благодаря.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Колеги, имате думата за въпроси или мнения. Няма желаещи.
  Преминаваме към гласуване.
  Който е за одобряването на законопроекта на първо четене, моля да гласува.
  За – 13, против – 2, въздържали се – няма.

  По втора точка от дневния ред – ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЕМНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА.
  Заповядайте, господин Поцков.
  МИЛУШ ПОЦКОВ: Благодаря Ви, господин Велчев.
  Уважаеми дами и господа, предлага се проект с финансово участие на Световната банка чрез Международната банка за възстановяване и развитие и с цел да подпомогне цялостното привеждане на пътната инфраструктура на страната към европейските стандарти.
  В основата на проекта са заложени три основни компоненти, които се считат, като ключови за модернизирането на пътния сектор у нас.
  Първият компонент включва рехабилитационни дейности или възстановяване на около 450 км. участъци от пътища от Републиканската пътна структура, участъци от класовете І, ІІ и ІІІ, подбрани на база на доклади по отношение на тяхното експлоатационно състояние.
  Участъците са групирани в 8 лота, обединени по отделни региони на страната, като за разпределение е ползвано икономическото разделяне на страната на шест региона.
  Прогнозната стойност на тази част от заема или на този компонент е 116,6 млн. евро. Целта е да се подобри качеството на пътуване, намаляване на експлоатационните разходи и основно повишаване безопасността на движението или на ползвателите на пътя.
  Вторият компонент цели подобряване капацитета на планирането, програмирането и управлението в областта на пътната инфраструктура, като цели да се създадат качествени и функционални за България пътни програми за ефективно бюджетиране и осигуряване на средствата от структурните и кохезионните фондове на Европейския съюз.
  Разчетната стойност на компонента е до 2 млн. и 200 хил. евро, свързани основно с дейността по техническа помощ за укрепване на институционалното ръководство за съставяне и изпълнение на дългосрочни програми и за придобиване на програмни продукти и оборудване в полза на Централната лаборатория за пътища и мостове, която е към Фонда „Републиканска пътна инфраструктура”.
  Третият компонент е с разчетна стойност до 1,2 млн. евро. Средствата са предвидени също за техническа помощ при конкретни действия, свързани главно с безопасността на движение. Тук е предвидено съвместно участие с Министерството на вътрешните работи и Националната комисия по безопасност на движението, като цели да се отстранят опасните места по пътищата от ІІ и ІІІ клас, избягване на конфликтни зони пак с цел повишаване сигурността и комфорта на движението.
  Общата стойност на трите компонента е до 120 млн. евро без ДДС.
  Като източници на финансиране се предвижда заем от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 90 млн. евро, съфинансиране от държавния бюджет в размер на 54 млн. евро, от които до 24 млн. евро за ДДС. С решение на Министерския съвет от 31 юли 2006 г., за одобряване на проекти, които ще се финансират с държавни заеми през 2007 г., бе одобрен за финансиране този заем в размер на 90 млн. евро.
  Понастоящем е в ход тръжна процедура по избор на консултант за управление на проекта, като процедурите по възлагане и изготвяне на самите технически проекти за отделните пътни участъци, се проведоха още през 2006 г. и понастоящем голяма част от работните проекти са предадени и са приети от Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”.
  Това е, което имам да кажа.
  Благодаря ви.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Благодаря Ви, господин Поцков.
  Уважаеми колеги, имате думата.
  ЙОВКО ЙОВКОВ: Благодаря Ви, господин председател.
  Възможно ли е да чуем тези осем лота?
  МИЛУШ ПОЦКОВ: Лот 1 е съсредоточен в Северозападния икономически регион и включва пътят ІІ-11 Видин – Лом, Лом – Ковачица, Лом – Гиген, Видин – Брегово, Видин – Кулата. Или общо в този район са 37,14 км.
  Лот 2 е Северозападен и Централен северен район включва: Враца – Оряхово, Гуляноци – Милковица – Черковица, Плевен – Троян – Карнаре”, който е част от Централния северен район – общо в този район са приблизително 42 км.
  Лот 3 – Североизточен регион, който включва: Русе – Силистра, Попово – Дралфа, Дралфа – Чудомир, Варна – граница с област Добрич. Или общо в региона имаме около 67-68 км.
  Лот 4 – Югозападен регион, включва София – Пирдоп, с дължина 55-56 км.
  Лот 5 – Централен южен регион, включва: Пирдоп – Карлово – Калофер, Чирпан – Зетьово, Върбица – Скобелево и ремонт на мостовете на река Марица. Или общо 42 км.
  Лот 6. Североизточен регион, включва: Шумен – Преслав, Преслав – Върбица по главния път І.7. Общо около 40 км.
  Лот 7. Югозападен район, включва път ІІ-63 Перник – Стрезимировци, по път ІІІ-6301 Филиповци – Глоговица – Трън, и път ІІІ-813 Драгоман – Врабча, пътят, който е успореден на главния път сега, или общо 62 км.
  Лот 8 – Югозападен регион, включва път ІІІ-198 Гоце Делчев – с. Пирин, и Петрич – Златарево (ГКПП с Македония), или общо 65 км.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Имате ли други въпроси, колеги?
  Заповядайте, господин Малев.
  ЕНЧО МАЛЕВ: Искам да поставя един въпрос във връзка с условията на самия кредит, цената, годините и как ще се погасява? Откъде ще се погасява заемът?
  МИЛУШ ПОЦКОВ: Кредитът е предвиден да се използва в периода от 2008 до 2011 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Лихвата, колеги, е равна на либор плюс променливата надбавка, като част от тази лихва може да бъде периодично опрощавана по решение на банката.
  Някой от експертите знае ли каква е обикновено надбавката над либора в този вид заеми?
  СВЕТЛАНА ПАНОВА: Да. Това са стандартните условя на Световната банка. В случая заемът се договаря в евро, използва се 6-месечен евро либор и стандартната надбавка за осигуряване на ресурс от страна на банката, която в момента е 0,3-0,4%.
  Общо, както докладвахме по предишния проект, ефективната ставка на лихвата към момента е 4,4%. Зависи кога ще се договори този заем. Оттам се определя и либора и съответно банката определя надбавката, но тя е много минимална.
  По принцип условията са стандартни – 17 години за погасяване, от които има 5 години гратисен период. Банката дава отстъпка 100%, като не изисква плащане на първоначална такса. Дава също така отстъпка върху таксата ангажимент, която е върху блокирания, но неусвоен ресурс. И от 0,75 с отстъпката ефективната ставка е 0,25%.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Министерството на финансите пак спаси положението и блесна със своята компетентност. (Оживление)
  Имате ли други въпроси, колеги?
  Господин Мечев, заповядайте.
  МАРКО МЕЧЕВ: Аз имам въпрос. Това ли е целият ресурс, който „Пътна инфраструктура” ще използва за тези 4 години – 120 млн. лв.? Или това е само по този проект?
  МИЛУШ ПОЦКОВ: По този проект.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Има и други проекти, има и отделни средства, които се финансират с винетките.
  МИЛУШ ПОЦКОВ: Това е една част от програмите на фонда.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Имате ли други становища, колеги?
  Заповядайте, господин Методиев.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Това, което зная и което може веднага да бъде коригирано, ако е невярно, е, че разходът за километър е около 1 млн. средно в годините на правенето на подобни проекти, с цялата условност на 10-15% разлики. Чух и събрах километрите от това, което беше споменато – към 360 км. Срещу 120 млн. евро, който е целия разход за период до 2011 г.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Предполагам, че има и някакво национално съфинансиране.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Това щях да кажа. От една страна, товарим с 90 млн. евро заем. От друга страна, разчетът е направен по-ниско, тоест трябва да има съфинансиране вероятно от кохезионни и структурни фондове, както беше казано. И основната част в разхода, от това, което аз чух, беше техническата помощ, тоест оборудване, лаборатории, подготовка на персонал, компетентност на администрация и пр. Средства, които фактически ще отидат не в пътната структура, а в подготовката на самото движение на целия проект. А един кохезионен и структурен фонд в себе си винаги съдържа такава техническа помощ. И не мога да разбера защо се предприема тази стъпка преди да се усвоят пари, които могат да дойдат през Брюксел. Поне на мен не ми става ясно, което ме въздържа от гласуване.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Аз предполагам, че няма двойно да се плаща за една и съща техническа помощ. Освен това смятам, че по-голямата част от заема отива все пак за строителство, а не за техническа помощ. А кохезионните и структурните инструменти все пак са ограничено количество. Така или иначе всички се надяваме, че те ще бъдат усвоени изцяло. Но те далеч няма да стигнат за поддържането и строителството на пътищата в България през следващите няколко години.
  МИЛУШ ПОЦКОВ: Чисто строителство и рехабилитационни работи е 116,6 млн. евро. В това влиза и супервизията на обекта, която е около 3-3,5 млн. евро. Така че трябва да делите тази сума на километрите. Това е чистото строителство.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Нали се включва и рехабилитацията, не само строителството?
  МИЛУШ ПОЦКОВ: Основно рехабилитация. Цената зависи от състоянието и класа на пътя. В третокласните пътища, където имаме и по-ограничена дейност по рехабилитацията, в смисъл, че настилката е с достатъчна носимоспособност и няма да се подменя основата, там цената е по-ниска. Но 1 млн. евро е много висока цена. Сега по търговете излиза между 350 и 400 хил. евро на километър.
  ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ: Аз говорех в лева.
  МИЛУШ ПОЦКОВ: В лева – да.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Но все пак строителството на нов магистрален път, който е поне три пъти по-скъп на километър, излиза над 2 млн. евро. А тук става дума за рехабилитация на съществуващ път. Така че логично е да бъде по малко от 1 млн. лв.
  Колеги, ако няма други мнения, ще подложа на гласуване това проекторешение.
  Който е за, моля да гласува.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
  Приема се.

  Преминаваме към трета точка от дневния ред - ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ФИНАНСОВ ДОГОВОР МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ „БЪЛГАРИЯ – ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V”.
  Заповядайте, господин Поцков.
  МИЛУШ ПОЦКОВ: Благодаря Ви.
  Както е известно, досега се работеше и се работи все още по програмите „Транзитни пътища” І, ІІ, ІІІ и ІV. В момента, разбира се само по „Транзитни пътища ІV”. Постигнатите добри резултати дадоха основание за продължаване на сътрудничеството с външни инвеститори и по-конкретно с Европейската инвестиционна банка за реализация на проект „България – Транзитни пътища V”.
  В този проект са включени пътни участъци с обща дължина 1535 км. и са обособени в девет групи пътни обекти по направление на основните транспортни коридори и от републиканската пътна мрежа. Или в този проект са включени общо 39 лота.
  Целите на проекта са продължаване на реализацията на програмата „Транзитни пътища” за доизграждане на националната транспортна мрежа, подобряване сигурността на пътуването, модернизация на транспортната инфраструктура във връзка с изискванията на европейските стандарти.
  С решение на Министерския съвет е одобрен проектът за финансиране на държавни заеми и този проект „Транзитни пътища V”. Общата стойност на проекта е до 705 млн. евро, като се предвиждат следните източници на финансиране: заем от Европейската инвестиционна банка в размер до 380 млн. евро, съфинансиране от държавния бюджет – до 325 млн. евро.
  Планираните за проекта разходи са разпределени както следва: за строителни работи, финансирани от Европейска инвестиционна банка – до 370 млн. евро, с левова равностойност 723 млн. лв., представляващ 52,5% от общата стойност; за строителни работи, финансирани от държавния бюджет – до 207 млн. евро с левова равностойност 405 млн. лв., или 29,4% от общата стойност; консултантски услуги – до 10 млн. евро, 19,5 млн. лв., 1,4% от общата стойност; данък добавена стойност – 117,5 млн. евро.
  През 2006 г. се проведоха тръжни процедури за избор на проектанти на отделните лотове, след което се възложи изготвяне на технически проекти за рехабилитация на повече от 1200 от одобрените пътни участъци в рамките на проекта. Първите технически проекти са готови. Понастоящем във фонда тече тръжна процедура по избор на международен консултант на проекта, който да осъществи преглед на проектите и помощ при провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнител, включващи избор на супервизия на проекта.
  Кредитът от Европейската инвестиционна банка ще бъде отпуснат в рамките на 12 транша, като всеки един от тях трябва да бъде с размер минимум 10 млн. евро и се предвижда да бъде използван в периода 2008 – 2011 г.
  Това е обхватът в общи линии.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Конкретните обекти?
  МИЛУШ ПОЦКОВ: Те са по направления.
  Лот 1 е направление І-5 „Север – Юг” Русе – Харманли. Общата дължина на групата обекти е 95 км.
  Лот 2 е направление е І-7 „Север – Юг” Силистра – Лесово. Общата дължина е около 424 км.
  Лот 3 е направление е І-6 „Запад – Изток” – централна България. Общата дължина е около 166 км.
  Лот 4 е направление І-4 „Запад – Изток” София Варна. Общата дължина е около 170 км.
  Лот 5 е направление ІІ-86 Пловдив – Смолян. Общата дължина е около 170 км.
  Лот 6 – Северозападна България. Общата дължина – 131 км.
  Лот 7 – Североизточна България. Обща дължина – 215 км.
  Лот 8 – Централна Южна България” с дължина 111 км.
  Лот 9 – Югозападна България – 160 км.
  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ МИЛЕН ВЕЛЧЕВ: Имате ли мнения и становища, колеги? – Няма.
  Преминаваме към гласуване.
  Който е за приемането на това решение, моля да гласува.
  За – 12, против – няма, въздържали се – 3.
  Решението е прието.
  Благодаря на всички за участието.
  Закривам заседанието на комисията.

  (Закрито в 15,15 часа)


  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  Милен ВЕЛЧЕВ


  Стенограф:
  Н. Иванова

  Форма за търсене
  Ключова дума