Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
10/07/2008
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по здравеопазване

  Стенографски запис
  П Р О Т О К О Л
  № 119

  Днес, 10 юли 2008 г. от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния


  ДНЕВЕН РЕД:


  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 802-01-42, внесен от Министерски съвет на 15.05.2008 г. - второ гласуване (продължение)


  Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.
  * * *

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по здравеопазване

  Стенографски запис
  П Р О Т О К О Л
  № 119

  Днес, 10 юли 2008 г. от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния


  ДНЕВЕН РЕД:


  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 802-01-42, внесен от Министерски съвет на 15.05.2008 г. - второ гласуване (продължение)


  Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.
  * * *


  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, откривам заседанието на Комисията по здравеопазване. Днес продължаваме със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
  На предишното заседание достигнахме до параграф 52.
  Моля, да прочетете постъпилите предложения.
  ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА: По параграф 52 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов.
  „Параграф 52 да отпадне”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, имате думата.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, философията на целият законопроект съм изградил, параграф 222 вече е гласуван. Мисля, че оттук нататък предложенията са направени за да бъдат адекватни на чл. 222.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: И миналия път го имаше действащия текст може би излишно е отпаднал. И в стария закон този текст го имаше.
  Искате ли да се гласува или ще го оттеглите?
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Поддържам предложението да се гласува.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с предложението на господин Лъчезар Иванов, който обясни, че е свързано с предишното му предложение, което не приехме, да гласува?
  - „За” – 5.
  - „Против” – 4.
  - „Въздържали се” – 3.
  Не се приема.
  Моля, който е съгласен с текста на параграф 52 по вносител, да гласува?
  - „За” – 10.
  - „Против” – 1.
  - „Въздържали се” – 1.
  Приема се.
  ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател, може ли да задам един въпрос?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Заповядайте.
  ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател, имаше един текст, в който се казваше „до идване на магистър-фармацевт”. Ако се появи „магистър-фармацевт” да отпадне тази хипотеза.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Във вашият материал има ли действащия текст. Действащият текст, който досега е действал е точно такъв какъвто е.
  ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА: Идентично е, след като дойде фармацевт ще има открита аптека по реда на чл. 222.
  ХАСАН АДЕМОВ: Ако има магистър-фармацевт в това населено място това означава ли, че тази аптека по този член остава?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ако той не желае да открие, естествено е, че няма да работи като аптекар.
  ХАСАН АДЕМОВ: Това, което ви казвам е казус от практиката.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Министър Райнов, би следвало така да се разбира. Може да има фармацевт, но да се занимава с алкохол. Проблемът е, че няма друга аптека, той е поканен и отказва да бъде управител. При това положение се дава възможност на тези хора. Ако при тях постъпи молба, че магистър-фармацевт иска да работи веднага изпълняват закона.
  Параграф 53.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Иванов, моля по параграф 53 да представите предложението.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Уважаеми господин председател, предложенията, които съм направил са свързани и обвързани с функцията и дейността на магистър-фармацевтите, относно откриването на аптеки. Изключително много държа на направеното от мен предложение в чл. 228, т. 5, където удостоверение за вписване в регистъра на районната колегия на Българския фармацевтичен съюз – за магистър-фармацевта, ръководител на аптеката.
  За мен е важно когато се разкрива аптека, при нейното разкриване Българският фармацевтичен съюз да бъде водещ при откриване на аптеките и да бъдат вписвани в районната колегия. Това е философията на един контрол и ролята на Българския фармацевтичен съюз. Защото, по този начин и по начина, по който ние вече променяме законодателството ще лишим от смисъл и съдържание Българския фармацевтичен съюз.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Иванов, според мен ние трябва да направим точно така както действа съсловната организация на лекарите и на стоматолозите. Необходимо е, да има свидетелство, че той членува в съответната колегия. В момента сме залети от жалби, в които колегията изисква всички документи, които изисква министерството и се прави дублиране. Това е пълен абсурд. Лично аз съм проверил и колегите дентални лекари и колегите от Българския лекарски съюз, трябва да дадат, че съответния магистър-фармацевт е член на колегията, удостоверение и нищо повече. Изискванията за документите, които министерството изисква е тяхна работа. Това е моята реплика към вас.
  ХАСАН АДЕМОВ: По-скоро като констатация, наличието на досегашния текст беше една от причините за дублиране на фармацевтичния съюз.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин председател, искам да отговоря следното на вашата реплика. Доколкото си спомням при създаването на Българския фармацевтичен съюз ние утвърдихме един етичен модел и формата и начина, по който ще бъдат издавани разрешенията за разкриване на аптеката.
  Считам, че вие по този начин дори с тази пледоария, която се опитвате да нанесете, документите се дават на Министерството на здравеопазването. Съответно същите документи няма никакъв проблем да бъдат представени, да изрядни са, не – не са изрядни. Оттук нататък според мен започва проблемът, къде, как, кой и по какъв начин разкрива аптеки. Според мен, регулирането на разкриването на аптеки не трябва да бъде чисто административен акт, както ние искаме да го опростим, тъй като във всички европейски държави има условия и ред. За това тук записахме когато създавахме Българският фармацевтичен съюз каква е неговата роля при разкриването на аптеките.
  Искам да бъда добре разбран и считам, че достатъчно отнехме на българските фармацевти и дадохме възможност на всеки, който поиска в Република България и всички граждани на Европейския съюз да решат да разкриват аптеки, да дадем право на Българския фармацевтичен съюз, все пак да им оставим някаква роля в разкриването на аптеките.
  На отговора на въпроса на доктор Адемов. Доктор Адемов иска да ни върне във времето когато имахме три фармацевтични съюзи. Сега имаме един фармацевтичен съюз и всички тук, които присъствахте подкрепихте както създаването на фармацевтичния съюз, така точно с какво и разписахме каква организация да бъде Българският фармацевтичен съюз. Благодаря ви.
  НИГЯР САХЛИМ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, изразявам становище във връзка с това, че ние наистина не трябва да отнемаме права на фармацевтичната съсловна организация, но възразявам против това някой да си преписва повече права отколкото сме дали на другите две съсловни организации. Така както Българския лекарски съюз не се произнася за това дали някой ще разкрие лечебно заведение и къде ще го направи или Българския зъболекарски съюз не се произнася дали някой има право да открие стоматологичен кабинет или не, не може другата съсловна организация да си преписва права, които никой не й е дал. Не може да се дублират документи, които по принцип се искат от Министерството на здравеопазването за разкриване на аптеки. Подкрепям позицията и това, което е разписано в предложението на Министерския съвет, че трябва да се иска действително документ, че съответният магистър-фармацевт евентуално членува тогава когато ще работи в тази аптека. Това е вменено, но нека да се чете законът, така както е разписан, никой не може да дава повече права или да отнема дадени права такива каквито са и за другите две съсловни организации.
  Моля, да бъдем коректни.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги заповядайте. Искам да кажа, че някои хора постъпват абсолютно некоректно, които след това започват да разказват как е минало заседанието, как е давана думата и как не е давана думата. Ще ви помоля съвсем кратко.
  НИКОЛАЙ КОСТОВ: В същност етичният модел…
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не говорим за етичният модел, а конкретно…
  НИКОЛАЙ КОСТОВ: Етичният модел представлява комплекс от регулации. Това е една от регулациите на етичния модел. Абсолютно логично е след като отпадне етичния модел да отпаднат и регулациите свързани с него, защото собствеността е само една от регулациите.
  Искам да кажа, че в момента не присъстваме на кончината на етичния модел, защото той умира бавно и постепенно през последните 50 години.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не мога да се съглася с вас. Няма смисъл да говорим тези неща.
  НИКОЛАЙ КОСТОВ: Защото, отпадаха една по една всички регулации свързани с него. Това беше последната. За това не трябва да оставяме регулации, които пряко са свързани с него.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Извинявайте, отнемам ви думата, в закона ясно е казано, че членството във всяка една съсловна организация е задължително. Единственото изискване вменено и на съсловната организация на фармацевтите е те ясно да кажат, че съответния фармацевт е член на съсловната организация на фармацевтите. Нищо повече няма в закона. Не ми говорете за етични модели и други.
  Доктор Сахлим, е абсолютно права. Ще ви помоля да не правим излишни дебати.
  Заповядайте господин Ненчев, надявам се, че ще говорите по същество.
  МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Българският фармацевтичен съюз с издаването на становище не е превишил своите правомощия. Те са ясно разписани в Закона за съсловната организация.
  В Закона за лекарите и зъболекарите, за съсловните организации няма разписано подобно правомощие. Нищо не пречи, ако гласувате да се разпише и в тези закони.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Или обратно.
  МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Що се отнася до становищата, които издаваме мога да ви кажа, че от миналата година досега съм разписал 220 становища. Има не разписани само шест папки, които са от миналата година и които са се отказали от процедурата. В процеса на работа ние забелязахме нещо много важно, което в министерството единствено, ако някой подаде сигнал се следи. Тук е заместник-министър Райнов и ще потвърди това. Ние сверяваме и дипломите. Оказа се, че хора които нямат право да практикуват професията я практикуват с фалшиви дипломи, на всичко отгоре имат нахалството да искат и становище за разкриване на аптеки. Ако не е съсловната организация, кой друг ще контролира всички тези неща.
  ЕМИЛ РАЙНОВ: Мисля, че не е в правомощията на съсловната организация да се изказва по дипломите. Там има цяло министерство, което се изказва, има и закон. Съсловната организация не си е превишавала правомощията при издаването на удостоверенията, но може би ги превишава когато умишлено не издава, каквито случаи имахме напоследък на база жалбите, за които предполагам, че има копия при вас и при нас.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Разбира се, те се общи.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, мисля че трябва да подходим принципно. След като в останалите закони за съсловните организации не е предвидено на лекар и зъболекар да се издава становище от съсловната организация, за да се разкрие лечебно заведение, няма основани да бъде и по отношение на откриването на аптеката, тъй като това е стопанска инициатива. Не виждам защо трябва да се направи, след като свободната стопанска инициатива на гражданите е предвидена в Конституцията и облечена в законодателство да правим още един режим. Какъв ще бъде ефектът от него? Държавата е поела ангажимент и регулира процеса с контрол и носи отговорност за контрола на стопанската инициатива на гражданите. Съсловната организация нито по Конституция, нито по закон се явява такава държавна институция, която може или никой не й възлага държавни функции. Следователно, ако погледнем принципно за никоя съсловна организация това не е факт. Не намирам основани в тази специално да бъде разписано, тъй като ще се отклонява от практиката при останалите съсловни организации. Това, че въз основа на лобизъм господин Иванов е попаднало не означава, че трябва да бъде толерирано.
  СИМЕОН ВАСИЛЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, искам да припомня един подобен пример от близкото минало когато Съвета по аптечна дейност към НИЛС имаше подобен тип правомощия. Той беше органът, който предлагаше на министъра да разписва разрешителното за дейност на всяка една аптека.
  Мисля, че тук ръководството на Съюза на фармацевтите и колегата Иванов се опитват да вменяват подобни правомощия на Съюза на фармацевтите, което според мен не е нормално. Тук трябва да се търси само документ за членство и нищо повече и да не им се вменяват други правомощия.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Моята реплика е съвсем кратка към доктор Василев, а именно това, че в съсловната организация на фармацевтите е разписано и точно върху това искам да акцентирам. Докато в другите две просто не е разписано, за такъв тип дейност. Благодаря ви.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги преминаваме към гласуване.
  Моля, който е съгласен с предложението на доктор Лъчезар Иванов, да гласува?
  - „За” – 5.
  - „Против” – 3.
  - „Въздържали се” – 8.
  Не се приема.
  Преминаваме към предложението на народния представител Тодор Кумчев и група народни представители.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, нашите предложения са редакционни. Обърнете внимание в чл. 228, ал. 1, т. 1 на трети ред е записано „Държава-членка на Европейския съюз”. Според нашето законодателство „държава-членка” е достатъчно и за това предлагам да отпадне „Европейския съюз”.
  Второто предложение е, че аптеките отпускат лекарства, а не продават. Категорията „продават” да отпадне. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Кумчев, имам само един въпрос към вас, ще помоля колегите да ми помогнат. Няма ли възможност определени отиси продукти да се купят от автомат?
  ТОДОР КУМЧЕВ: Има.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тогава в аптеката може да има и такъв автомат. Въпросът е да не се получи колизия. Защото, тогава автомата не отпуска, а продава.
  Министър Райнов, не считам, че отпускат и продават натежава конструкцията.
  Наркотични вещества не се продават, поради което оттеглям моят въпрос.
  Моля, който е съгласен с предложението на вносителите, заедно с предложените поправки на Тодор Кумчев и колегите, да гласува?
  - „За” – 15.
  - „Против – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 54. Параграф 55. Параграф 56.
  ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА: По параграф 54, параграф 55 и параграф 56, няма постъпили предложения.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, имате думата?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Господин председател, имаме едно предложение в параграф 54 в т. 1, изразът „определен от него заместник-министър” да се замени с „оправомощен от него заместник-министър” .
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Няма никакъв проблем, предложението е редакционно.
  Колеги, имате ли други предложения? Не виждам.
  Моля, който е съгласен с параграф 54, параграф 55, параграф 56 с направената поправка от дирекция „Правна”, да гласува?
  - „За” – 14.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се параграф 54.
  Приема се параграф 55.
  Приема се параграф 56.
  Параграф 57.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По параграф 57 има направено предложение от Руденко Йорданов и госпожа Донка Михайлова. Господин Йорданов, моля да представите предложението.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Господин председател, предложението е паралелно или симетрично на идеята да бъдат поставени определени условия, на които трябва да отговаря магистър-фармацевта, който е ръководител на аптека.
  Имам предвид, че дрогериите отпускат лекарствени средства не предписани от лекар, позволявам си да отворя една скоба и често пъти нарушават изискването да не отпускат лекарствени средства предписани от лекар, ние не сме поставили никакви допълнителни изисквания към медицинските специалисти, които са ръководители на дрогерии.
  Както и при първото гласуване на закона така и сега смятам, че към медицинските специалисти ръководители на дрогерия, би следвало да заложим симетрични изисквания такива каквито залагаме към магистър-фармацевтите ръководители на аптеки. Защото, понятието „медицински специалист” е толкова широко и пространно без никакви други уговорки, ме плаши да бъде такъв човек допуснат какъвто и да е той без никакви ограничителни условия, да бъде ръководител на дрогерия. Благодаря ви.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Уважаеми господин Йорданов, господин председател, според мен, не е основателно предложението, тъй като в дрогерия се продават лекарства, които не са по лекарско предписание. Т.е. няма такива, които да са по рецепта и за това е дрогерия, а не аптека. Следователно може в тази дрогерия организацията на работа да бъде щанд, от който се взема съответния продукт и се плаща. Тогава става безпредметно, тъй като и без това ти си този, който го избираш, след като може да се прави реклама на тези хранителни добавки или лекарства, които не се нуждаят от лекарско предписани, т.е. са без рецепта, решава самият клиент. Няма нужда да има магистър-фармацевт, който по никакъв начин няма как да наруши и да има такива изисквания за дрогерии. Освен това представете си, ако до такава степен стесним изискванията и за дрогерия от къде ще намерим толкова много магистър-фармацевти, които да са ръководители на аптеки и на дрогерии.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Никъде не съм казал магистър-фармацевт.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Йорданов, моите забележки към вас ако разрешите са следните: Медицински специалист е и лекар. Той не може да членува в съсловната организация на медицинските специалисти по здравни грижи.
  Защо да членува там като упражнява друга дейност? В крайна сметка той не е нает и не е лишен от правото да упражнява професията. Извинявайте, но например професията му е „Специалист по здравни грижи”. Изведнъж ще отиде да продава лекарства, които отиси продукти могат да се продават и от автомати. Утежняват се нещата и не виждам смисъл.
  МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Господин председател, след като предлагате в дрогерията да се продават всички отиси продукти без никакви ограничения надявам се, сте на ясно, че става въпрос за 50 на сто от всички лекарствени продукти, които се продават в аптеката. Надявам се, да сте прочели нашето становище и да видите, че в Европейският съюз става въпрос за 1,7 на сто в дрогерии, супермаркети и лекари в населени места, в които няма аптека. Така, че какви ще бъдат изискванията към собственика, който работи зависи от това какво ще се продава вътре. След като в аптеката помощник-фармацевта може да отпуска лекарствени продукти, които не са по лекарско предписание, а само под надзора на магистър-фармацевт, интересно е дрогериите какво ще станат, ако приемете закона в този вид.
  Доктор Първанова, никъде го няма по света, вие много пътувате по света, не знам защо в момента говорите други неща.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Заместник-министър Райнов, каква е логиката да отпадне списъка на министъра на здравеопазването?
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА (Изпълнителна агенция по лекарствата): Логиката да отпадне списъка е, че критерият е лекарството дали се отпуска по лекарско предписание или не, което се определя в процедурата по разрешаване за употреба. След като е определено в тази процедура, че може да се отпуска без лекарско предписание това е критерият, който го определя като такова и може да се продава в дрогерия. Т.е. без да е необходимо някакво разрешение. Това е основното.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не мисля, че това е основното. Основното е, че отиси продуктите могат да се търгуват и по Интернет и това е записано в закона. След като може по Интернет, може и в дрогерия. Колеги, по Интернет, дори и медицински специалист няма.
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Така е.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Господин председател, приемам забележката по т. 2 за членуване в съсловна организация.
  Предлагам следната редакция: „Да членува в съответната съсловна организация” и оттам нататък без да ги изброявам.
  Второ, изискването да бъде не по-малко бакалавър, е изискване. Не оприличавайте дрогериите с автоматите, достатъчно бели правим. Прочетете какво се случва с много други отиси лекарства в момента, които се изтеглят от обръщение, по които редица претенции. Да поставим един човек, който нещо да разбира от медицина, поне да предупреди човека, който е отишъл да купи литър и половина йод за какво може да му послужи. Хващам се за главата в ужас по начина, по който тикате тази търговия с особени средства в ръцете на полуграмотни хора.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Йорданов, в Закона за съсловните организации е записано: „само който упражнява професията си”. Той не упражнява реално професията си за да членува.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Добре, да отпадне точка 2, ако толкова пречи, но помислете върху идеята да има известно изискване за малко по-висока квалификация и качества, на които да отговаря този човек.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Извинявайте господин Йорданов, ако купува от автомат, на автомата ли ще изискате да има степен „бакалавър”. Не мога да разбера за какво става въпрос. Говорейки за това как е по света, в рамките на супермаркета има дрогерия, има и аптека, но това което се вземе от щандовете, които са за дрогерия се плаща на касата на касиер. Това просто е абсурдно.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Първо, ние сме общество със сравнително ниска здравна култура.
  Второ, общество в което действат много регулаторни механизми, включително и потребителската такса, които пречат на достъпа до лекар. Самолечението вече е национален спорт и когато продължаваме да правим така, че този национален спорт е по наша заслуга и с наше съучастие, се обръща против интересите и здравето на хората, за какво сме тук?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Йорданов, госпожа Маргарита Йорданова каза, че по закон всички медицински специалисти в България вече са „професионални бакалаври”.
  Мисля, че вече е излишно.
  ХАСАН АДЕМОВ: Не е почтено да наречем бакалаврите неграмотни хора.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: След като всеки медицински специалист, който завършва колеж е „бакалавър” мисля, че това вече е излишно.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: А санитарните инспектори?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: И те са.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ако искате ще гласуваме. Оттегляте ли някоя от точките?
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Оттеглям точка 2.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с предложението на Руденко Йорданов, без точка 2, да гласува?
  - „За” – 10.
  - „Против” – 2.
  - „Въздържали се” – 4.
  Приема се.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Господин председател, моля да се прегласува предложението, защото броенето не беше точно.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с предложението на доктор Руденко Йорданов, без точка 2, да гласува?
  - „За” – 10.
  - „Против” – 3.
  - „Въздържали се” – 4.
  Приема се.
  ХАСАН АДЕМОВ: Току що закрихте няколко дрогерии. От трибуната ще кажа, че БСП закриват дрогериите в България.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля ви, давам думата на Маргарита Йорданова. Прие се предложението. Много коректно доцент Щерев се опита да поправи нещата, но това е положението.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Господин Йорданов искам да уточним искате бакалавър с 4 годишен срок на обучение или бакалавър с 5 годишен срок на обучение. Какво имате предвид?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Бакалавър, става въпрос за „Професионален бакалавър”.
  Колеги, моля ви има гласуване. За това гласуване всеки от народните представители си носи своята отговорност. В процедура на гласуване сме.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Моля за едно съдействие за понятието „бакалавър” и „професионален бакалавър” по отношение на прецизността.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професионалният бакалавър не мое да продължи в следваща степен магистър.
  Госпожо Йорданова, моля да обясните.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В чл. 42 от Закона за висшето образование степента „бакалавър” е разделена на два под вида. Единият е професионален бакалавър, който е със срок на обучение 3-години. Другият е големият университетски бакалавър, който е със срок на обучение – 4 години. Те се учат по различни планове, различна степен регулирани специалности. Вие кой бакалавър имате предвид?
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Включва ли понятието „Бакалавър” и двете степени?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Не.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не включва, две трети от българските сестри, преди този закон, с който вие им отнехте правата да открият дрогерия, а вие сте работил цял живот с тези сестри.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Презумпцията беше, че когато се говори за понятието „бакалавър” това са двете степени. Ако това не включва степента „професионален бакалавър” моля да извинение. Редакцията да бъде: „Не по-малка от професионален бакалавър”. Така урежда ли се въпросът?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да, урежда се въпросът.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Йорданов, на две трети от българските сестри, които имат по-дълъг стаж се даде възможност да изпълняват същите длъжности, като тези, които сега са професионални бакалаври. Вие им отнехте възможността, след като 30 години са работили като сестри, казахте, че са некомпетентни.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Господин председател, аргументите бяха убедителни, аз нямам за цел да лишавам такава част от медицинското съсловие от възможността да работи, ако тези които по своя трудов стаж и възможности отговарят на условията, те са медицински специалисти, но явно, че онова, което чух преди малко, че са удостоени със степента „професионален бакалавър”, което не е вярно, така разбирам.
  Оттеглям точка 1 и да останат поне точка 3, точка 4 и точка 5, защото няма как без тях. Ще помоля да бъдат преномерирани.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Руденко Йорданов, оттегля точка 1 и точка 2. Остават точка 3, точка 4 и точка 5.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, смятам, че всички са заинтересовани Комисията по здравеопазване да не приема смешни текстове. Нека да не се забавляваме и когато говорим за дадени аргументи, да се говори за проверени аргументи. В САЩ 20 на сто от хората се лекуват от шамани. Вие какво говорите за българите, чеса били неграмотни. Там има повече неграмотни хора. Когато говорим за дрогерии, ако вие искате да направите регулацията такава, че например определени медикаменти, които са без лекарско предписание да се продават само в аптеки или да се продават в дрогерии, това става със списъка на министерството. Защо тук да вървим към едни правила, където в дрогерия да поставяме медицинско лице. Въобще няма никаква логика в това.
  Много добре знам, че Съюзът на фармацевтите ще иска обратното. Това повелява съсловния интерес, но ние в Комисията по здравеопазване трябва да гледаме общественият интерес. Общественият интерес е медикаменти, които не са по лекарско предписание да могат свободно да бъдат продавани, така както са и свободно на пазара.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги гласуваме параграф 57 с вече приетите точка 3, точка 4 и точка 5.
  Моля, който е съгласен с параграф 57 с приетите вече предложения на Руденко Йорданов и оттеглените, да гласува?
  - „За” – 11.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 1.
  Приема се.
  Параграф 58.
  ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА: По параграф 58 няма направени предложения.
  По параграф 59 има направено предложение на народния представител Руденко Йорданов и Донка Михайлова.
  В чл. 246 се създава нова ал. 5:
  „Алинея 5. Медицински специалисти или лица, представящи се за медицински специалисти не могат да извършват пряка или косвена реклама на лекарствени продукти в печатните и/или в електронните медии, както и в Интернет”.
  Преместеното предложение е за параграф 57-а, моля за уточнение. Това предложение е на систематичното му място.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Заявихме, че има систематична грешка.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Няма предложения по параграф 58.
  МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Господин председател, преди малко доктор Щерев говори за обществения интерес.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Извинявайте, но разглеждаме параграф 58.
  МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Във всички държави в Европейския съюз правителствата не гледат обществения интерес и за това там са 1,7 на сто от продуктите, а ние го гледаме и за това са тридесет пъти повече – 50 на сто от продуктите. Ясно ми е какво става в тази комисия, заявявам го откровено. Становищата се премахват единствено заради фалшивите дипломи и аптеки, които отдавна не работят...
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Ненчев, моля да няма квалификации. Отнемам ви думата.
  МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Изобщо не ми говорете за обществен интерес. Вие не мислите за здравето на българите.
  МИРОСЛАВ НЕНЧЕВ: Не виждам какво да правя в тази комисия повече. Мислех, че е Комисия по здравеопазване, а не комисия, която да лобира за чуждестранни инвестиции.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Отнемам ви думата. Господин Ненчев, моля напуснете залата.

  (г-н Мирослав Ненчев напуска залата)

  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с параграф 58, да гласува?
  ВАНЬО ШАРКОВ: Защо се предлага този параграф 58?
  МЕРИ ПЕЙЧЕВ: Този текст се въвежда в закона, защото липса генералният принцип в него, че могат да се рекламират само разрешени за употреба лекарства. Отзад в административно-наказателните имаме предвидено наказание за неразрешена реклама, но в текстове в глава „Реклама на лекарствени продукти” липсва общият принцип, че само разрешени за употреба могат да бъдат рекламирани.
  ВАНЬО ШАРКОВ: След като разписахме редица текстове, в които се казва как има която оценява кои медикаменти могат да бъдат рекламирани и т.н. допускано ли е понякога да се рекламира медикамент, който не е разрешен за употреба? Мисля, че не е имало такъв случай, но просто трябва да се разпише.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Шарков, ако не е разписано това би могло да се случи.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Комисията няма как да го разреши.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Когато нещо не е забранено в един закон може да бъде разрешено от тях, защото нямат основание да го спрат. За това е добре да се разпише, защото в противния случай представете си човек да търси това лекарство, а да го няма в България.
  Моля, който е съгласен с параграф 58, да гласува?
  - „За” – 11.
  - „Против” – 1.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 59.
  ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА: По параграф 59 има направено предложение на народния представител Руденко Йорданов и Донка Михайлова.
  В чл. 246 се създава нова ал. 5:
  „Алинея 5. Медицински специалисти или лица, представящи се за медицински специалисти не могат да извършват пряка или косвена реклама на лекарствени продукти в печатните и/или в електронните медии, както и в Интернет”.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Господин председател, поради това, че имахме много малък срок и прибързано редактирах текста поднасям извинения и искам да направя следната окончателна редакция на нашето предложение, която е да отпадне множественото число, тъй като отговорността и деянията са в единствено число.
  Предлагам следния текст: „Алинея 5. Медицински специалист или лице, представящо се за медицински специалист не може да извършват пряка или косвена реклама на лекарствени продукти в печатните и/или в електронните медии, както и в Интернет”.
  Мотивите са следните: Веднага отварям Етичният кодекс на лекарите в чл. 14, където е записано, че лекарите трябва да следят стриктно използваните начини за информиране на пациентите и населението и да не допускат името, квалификацията и уменията им да се използват с рекламна цел.
  Свидетели сме, че на рекламния пазар и за лекарствени продукти вече има едно спекулативно използване както на действащи лекари, така и на хора представящи се в чисто артистичен план за лекари или други медицински специалисти. Според мен, тази реклама е неправомерна. Явно кодексното изискване не е достатъчно, за да спре такъв тип реклама, а органите оторизирани да извършват контрол или да се самосезират Комисиите по професионална етика не реагират върху това, на което сме свидетели от много години.
  Предлагам да бъде законово регламентирано, защото и в практиката и принципите лекарите и медицинския специалист не бива пряко или косвено да рекламира лекарствените продукти.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Кой може да рекламира? Не медицински специалист.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Те могат да се рекламират, но медицинския специалист не може пряко или косвено да извършва рекламата.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Искам да кажа, че след като е написано, че медицински специалист не може тогава няма нужда да се запише „лице представящо се за медицински специалист”.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Това лице може да не е лекар, а да се представя за такова. Тогава по силата на какво ще го санкционираме.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Медицинските специалисти нямат право да рекламират.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Следователно чисто артистичният подход, би трябвало да бъде инкриминиран.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Отново казвам, че създадохме няколко члена в закона, в които се каза комисията, правилата по които работи. Тя си създава правилник за вътрешния ред. Има и наредба, какво означава, че например, прополиса ще се рекламира от пчелички, но един медицински специалист не може да го рекламира.
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Доктор Йорданов е напълно прав всички изисквания към рекламата са посочени в наредбата. Не само това е изискването към реклама и към рекламиране на лекарствени продукти.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Има ли го в наредбата?
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Да, има го в наредбата. Не се допуска реклама, в която информацията се позовава на препоръки от учени, медицински специалисти или други лица.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Йорданов има го в наредбата.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: След като е безсилно по силата на наредбата да действа, да се опитаме чрез закона. Макар, че ако органите, които предлагат едното и другото са едни и същи, със стаен песимизъм поддържам предложението.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с предложението на доктор Руденко Йорданов, да гласува?
  - „За” – 5.
  - „Против” – 2.
  - „Въздържали се” – 5.
  Не се приема.
  Моля, който е съгласен с параграф 59, по вносител, да гласува?
  - „За” – 9.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 60.
  ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА: По параграф 60 няма направени предложения.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, имате ли бележки по параграф 60? Не виждам.
  Моля, който е съгласен с параграф 60, да гласува?
  - „За” – 12.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 61.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги по параграф 61 има предложение от уважаемия доцент Тодор Кумчев.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми колеги, предлагаме в параграф 61, чл. 248-а „Забранява се реклама в Интернет на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание”. Нашето предложение е „с изключение на рекламни кампании по ваксиниране по реда на чл. 248”.
  Какви са нашите основания за това? В директивата на Европейския парламент в чл. 88, точка 4, е записано: „Забраната по параграф 1 не се прилага при кампании за ваксинация извършвани от бранша и одобрени от компетентните органи на държавите членки”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми доцент Кумчев, по принцип приемам, но това урежда ли, че може да има диференциация на един препарат за ваксиниране? Рекламната кампания за ваксиниране е едно, а с какво ваксинираме е съвсем друго.
  ТОДОР КУМЧЕВ: За това прочетох директивата, за да няма във вас усещане, че лобираме за една или друга ваксина.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Убеден съм, че не лобирате, но въпросът е, че може да се използва. Това исках да кажа.
  Заместник-министър Райнов, моля за вашето становище, защото ако е рекламна кампания, в която например няма няколко препарата. Рекламна кампания за ваксиниране е едно, а рекламна кампания на определен препарат за ваксиниране е друго.
  СТАНКА МАРИНЧЕВА: България има много добър имунизационен календар. Имунизациите се извършват регулярно и всички деца и възрастни знаят кога трябва да се имунизират. Друг е въпросът дали ходят. Трябва да ви кажа, че в който и кабинет да отидете непрекъснато вървят медицински представители на различни фирми и показват, папилома вируси и т.н. със страхотни описания на болестите, които срещаме всеки ден и с цени, които са ужасни.
  Предлагам, да не се гласува този текст.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Предлагам да се допълни предложението на Тодор Кумчев и да се добави „одобрени от компетентните органи на съответната държава”. Защото тогава става въпрос, че това е национална кампания, а правителството може да приеме една национална кампания и да каже, че ще се прави с това и носи своята отговорност. Нека да фиксираме, така както е в директивата. Наистина такава е европейската препоръка, но е добавено „одобрени от компетентните органи на съответната държава”.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Искам да ви предложа следната редакция: „Забранява се реклама в Интернет на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписани, включително ваксини с изключение на рекламни кампании по ваксиниране по реда на чл. 248”.
  По този начин се изключват препаратите, но остава кампанията по ваксиниране.
  ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА: Доцент Щерев, вие за приетия параграф 60 ли говорите?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Не говоря за параграф 61.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Уважаеми господин председател, относно предложението на доцент Щерев, смисъла на директивата е, че рекламата директно към населението на лекарствени продукти с лекарско предписание е забранена, но на ваксини е позволена доколкото това се прави в рамките на рекламирането на цялостна ваксинационна кампания.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: За това е предложението: „одобрени от компетентните органи на съответната държава”.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Въпросът е, че текстът, който доцент Щерев предлага не е в смисъла, който е по директивата.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Кумчев, поддържате ли вашето предложение с допълнението?
  ТОДОР КУМЧЕВ: Да поддържам предложението, с изключение на рекламни кампании по ваксиниране по реда на чл. 248, одобрени от компетентните органи на съответната държава.
  ДОНКА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги, за мен е твърде опасна тази линия на изключения, по която тръгваме. Задавам си въпроса, след като разрешаваме рекламните кампании по отношение на ваксиниране включваща рекламата на определена ваксина защо са забранени други медикаменти за профилактика? Мисля, че този текст не е разумен и няма да го подкрепя.
  ЕМИЛ РАЙНОВ: Ще се върна към първият ви въпрос уважаеми господин председател, наистина теоретично съществува вероятността да има национална кампания за ваксиниране където е само една ваксина.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Още веднъж искам да повторя това, което казах преди малко по параграф 61. Поначало рекламата дали е в Интернет или някъде другаде на лекарствен препарат по лекарско предписание трябва да става много внимателно. Ако се продават в аптеки лекарствени препарати европейската практика е, не да бъдат изложени като на панаир лекарствените препарати, а лекаря да прецени кой лекарствен препарат да се даде. Същото се отнася и тук. Не може да има реклама за лекарствени препарати за профилактика. Ние профилактиката рекламираме, а не лекарственият препарат. Там където има ваксинация с един препарат рекламираме ваксинирането като процедура, като не споменаваме за този препарат. Да не говорим когато има два препарата или три препарата. Ние рекламираме и за това доцент Тодор Кумчев е напълно прав, рекламираме акцията, действието, организацията на ваксинирането. Настоявам за следното: „Забранява се реклама в Интернет на лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание, включително ваксини, с изключение на рекламни кампании по ваксиниране”. Това дава предимство на пропагандиране на действието, а не за препаратите независимо дали са ваксини или не.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще ви прочета директива 2004/27 на Европейския парламент, в която се казва: „Държавите членки забраняват рекламирането в широката общественост на лекарствени продукти.
  В точка 4 е записано: „Забраната по параграф 1 не се прилага при кампании за ваксинации извършвани от бранша и одобрени от компетентните органи на държавите членки”. Това е европейска директива. Мисля, че най-коректно е предложението, което е направил Тодор Кумчев с добавката „одобрени от компетентните органи”.
  Моля, който е съгласен с предложението на доцент Кумчев с допълнението, което той прие, да гласува?
  - „За” – 12.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 1.
  Приема се.
  Колеги преминаваме към гласуване на параграф 61 с добавката на доцент Кумчев.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 12.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 52.
  ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА: По параграф 62 има предложение на народния представител Борислав Китов
  В параграф 62, точка 2 и точка 3 се отменят.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги по отношение на точка 3, ако някой действа добре защо трябва да има мандатност и отново да започва да се учи? Това не мога да разбера.
  ВИКТОРИЯ ЖЕКОВА: Вие предлагате да отпадне нова алинея 7 и съответно преномерирането, което се получава в резултат.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Защо се налага нов състав по бройка?
  МИРЕЛА АНАСТАСОВА: Идеята на алинея 6 е когато се избира комисията да има по-голям избор самият министър на здравеопазването от специалистите, от листата, която ще се създаде съгласно алинея 7, която е предложена.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вие давате някой да посочи, а друг ще избира. Няма логика в това.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Уважаеми колеги, според мен, предложението на доцент Китов е правилно и ще го подкрепя, тъй като тук не правим листи за народни представители, че трябва да бъде два пъти по-дълго от броя на мандатите. Защо трябва да се предложат два пъти повече хора, за да се изберат от тях половината. В крайна сметка казваме двама един от МТСП, един от НЗОК, министърът предлага трима, а касата предлага един. МТСП предлагат двама. Това е съставът на комисията, което означава, че Министерството на труда и социалната политика където един ще трябва да предложи двама а от тях един да бъде избран – защо?
  ЕМИЛ РАЙНОВ: Логиката е, след като се дава правомощието на министъра да внася, все пак той носи и цялата отговорност, да има и право на макар и стеснен избор. Вие сте напълно прави, която институция си подава хората, тя да си носи отговорност, но в такъв случай би трябвало институциите да ги подадат едва ли не директно в Министерския съвет и там да се окомплектова състава. В закона е казано, че министъра прави и внася.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Според мен, ако госпожа Масларова предложи един човек, а с този текст казвате: „Не ние ще изберем по-добре от вас, дайте двама ние ще изберем един от тях”. Най-малко това не е колегиално между двама министри. Казвате на едно цяло министерство, че не могат да подберат правилния човек.
  Според мен, това е конфликт.
  СТАНКА МАРИНЧЕВА: Още на първо четене предложих да има и представител на Българския фармацевтичен съюз, но сега искам едно уточнение. Ако в представителите на Министерството на здравеопазването има фармацевти тогава няма нужда от тях, но ако няма фармацевти поставяме и лекарския и зъболекарския съюз.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Доцент Маринчева, не е възможно да се включи представител на фармацевтичния съюз, тъй като влизаме в конфликт на интереси. Този, който ще предлага тази гама в Позитивния лекарствен списък от 6500 вида лекарства, той може да наложи лекарство, което желае. Не е редно този, който предлага и да избира.
  СТАНКА МАРИНЧЕВА: Имаме Изпълнителна агенция по лекарствата, която много повече работи може да предложи.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, казах ви какво е моето предложение. За мен е обидно да се каже на колега министър: „Дайте ми двама души, а аз ще си избера един от двамата”.
  Моля, който е съгласен с моето предложение, да гласува?
  - „За – 10.
  - Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 5.
  Приема се.
  Моля, който е съгласен с параграф 62 с приетата поправка, да гласува?
  - „За” – 14.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Колеги по параграф 63, параграф 64, параграф 66, параграф 67, параграф 68, параграф 69 и параграф 70, няма направени предложения.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Имам едно предложение по параграф 69, тъй като вече приехте в член 222 търговията да се осъществява и от юридически лица. Предлагам да се добави: „и имуществена санкция” и да определим размерът на имуществената санкция. Вече може да се осъществява от юридически и юридически лица и за това освен наказанието „глоба” трябва да бъде „и имуществена санкция”. Необходимо е, колегите да кажат размерът на санкцията.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че е логично предложението.
  Ще помоля да вземат отношение от отдел „Правен” на Министерството на здравеопазването. Кажете размерът на санкцията.
  МИРЕЛА АНАСТАСОВА: Да остане същата санкция.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Обикновено винаги на юридическото лице е повече, но обекта е един и същ и може да остане същата.
  Има ли други предложения? Не виждам.
  Моля, който е съгласен с параграф 65, параграф 66, параграф 67, параграф 68, параграф 69 и параграф 70, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 71.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Госпожо Михайлова имате предложение по този параграф.
  ДОНКА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председателю, мисля че нашето предложение е актуално в контекста на казаното от представителя на Изпълнителната агенция по лекарствата, че проблемите със забраната на рекламата са решени с подзаконов акт, но въпреки това ние сме свидетели на практика ежедневно по телевизията, че рекламата от медицински специалисти или от лица представящи се като такива се излъчват. Нашето предложение включва санкции и мисля, че биха могли да изиграят определена роля най-вече превантивна.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля за становището на отдел „Правен” на Министерството на здравеопазването.
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Има общ текст, в който се казва, че за нарушение на наредбите по прилагане на закона се налагат съответните наказания. Казахме, че това е изискване, което е посочено в наредбата. Ако има нарушение се санкционира по члена, който е за нарушение на наредбата. Според мен, тук не би трябвало да присъства. Още повече, че ние не го вписахме отпред. Термините пряка и косвена рекла, не са определени. Кой ще определи какво е пряка и косвена реклама?
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Поласкан съм по начина, по който ме подкрепяте без да го осъзнавате. Защото, ако обърнете внимание на Закона за здравето където се урежда въпросът за рекламата на спиртни напитки там е записан текст и за пряка и косвена реклама. Ако за четири години никой не е отговорил на въпроса при приложението на тези текстове какво е пряка и косвена реклама на спиртни напитки? Няма да може да си отговори и на въпроса – какво е пряка и косвена реклама на лекарствата? В продължение на тази теза показах на доктор Шарков, във връзка с доктор Ливайн текста на чл. 169 от действащия от 2004 година Закон за здравето, в който текст е записано: „Забраняват се всички форми на реклама на неконвенционални методи, включително свързването им с дейности на профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация”. Ако някой ми каже да е наложил санкция по чл. 169, който е записан в действащ Закон за здравето от четири години ще разбера, че нивото на наредбата е достатъчно, за да спре някого. Законът не го спира и ние продължаваме да настояваме, че го има в наредба.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги Йорданов и Михайлова, ние не приехме вашето основно предложение и не може да има санкция за предложение, което не е прието. Ако в залата се приеме, тогава да има и санкция. В момента ние казваме, нещо което не е прието в предния текст, което е абсурд. Според нас, вие трябва да го оттеглите тук, а в залата да го защитавате. Ако се приеме основното да се приеме и това. Става въпрос да се реши от залата.
  Моля, който е съгласен с предложението на Донка Михайлова и Руденко Йорданов, след като основното не е прието, да гласува?
  - „За” – 4.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 11.
  Не се приема.
  Моля, който е съгласен с параграф 71 по вносител, да гласува?
  - „За” – 15.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 72.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги имате думата по параграф 72.
  НАДЕЖДА МИЛКОВСКА (дирекция „Европейски съюз” на НС): Имам няколко редакционни бележки по изписването на някои текстове в допълнителната разпоредба.
  В параграф 72, точка 1, в точка 15 накрая да се добави текста: „или държава страна по споразумението на европейското икономическо пространство”.
  В точка 3, в точка 31 накрая „адрес на управление в държава членка или в друга държава страна по споразумението за европейско икономическо пространство”.
  В точка 6, точка 76 от допълнителната разпоредба „трета държава, която не е държава член на Европейския съюз или държава страна по споразумението за европейско икономическо пространство”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вносителите имате ли възражения?
  Вносителите не възразяват.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Предлагам в параграф 72, точка 4 да отпадне, тъй като това определение за повторно нарушение го има в Закона за административните нарушения и наказания и няма смисъл да се повтаря отново.
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Във всеки закон го има.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Не е така, трябва да отпадне, защото се прилага там. Едно и също казваме в два закона, предлагам да отпадне.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Колеги, искам да обърна внимание, че с отпадането на Швейцария от точка 76 „Трета държава” е държава извън държавите членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария, ще се случи следното: Лекарствени продукти, които са регистрирани в Швейцария и например имат регистрация в Германия в България трябва да се пререгистрират отново или да започне нова процедура по регистрация, за да може търговеца на едро да ги внася, защото в този случай Швейцария ще попадне в категорията „трета държава” и ще си отворим нова процедура за всички швейцарски продукти за регистрация макар, че към този момент те са влизали поради излизането на Швейцария от Споразумението за европейското икономическо пространство. Това означава, че трябва да направим промяна в член 161, ако искаме да не предизвикаме нова пререгистрация на всички швейцарски продукти.
  НАДЕЖДА МИЛКОВСКА: По отношение на разрешенията в член 6 на директивата е записано, че разрешение за търговия трябва да бъде издадено по съответния ред за територията на Общността.
  В член 8 е казано, че за да бъде получено разрешение за търговия… В същност разрешение за търговия се издава само на установил се в Общността заявител. Швейцария е била винаги в зоната за свободна търговия, а не е била в европейското икономическо пространство. Това е по директива.
  МАРИЯНА ДАВИДОВА (Браншова камара на търговците на едро с лекарствени продукти): Казусът е следният, когато търговците на едро са регистрирани по нашето национално законодателство и към този момент, тъй като Швейцария беше включена в точка 76, т..е беше изключена от държавите извън трета държава. Когато този търговец на едро, който е получил разрешение за търговия на едро по българското законодателство внася чисто физически като търговска дейност продукта от Швейцария, но този продукт е с разрешение за употреба в България и разрешението за употреба е в държава членка и в държавата членка се прави освобождаването на партидата, това означа ли, че този търговец трябва да си извади отново разрешение за внос по смисъла на нашия закон? Нашият закон прави разграничение между внос и производство, докато директива 2001/83 на ЕС не прави това разграничение. По смисъла с промените, които вече са приети от комисията, част от производствената дейност е извършването на освобождаване на партиди. Т.е. за да се освободи партидата лекарствен продукт трябва съответния вносител да има съответното издадено разрешение от нашата агенция по лекарствата за това. Когато той е търговец на едро, чиито лекарствен продукт е разрешен за употреба в България и притежателя в държава членка където се освобождава съответния продукт, необходимо ли е издаването на разрешението за внос.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какъв е проблемът?
  МАРИЯНА ДАВИДОВА: Проблемът е, че Швейцария вече отпада от точка 76 и трета държава остава държава, която е извън държавите членки на Европейския съюз и на европейското икономическо пространство. Както се уточни Швейцария не е в европейското икономическо пространство.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Уважаеми господин председател, до момента швейцарските компании вкарват продуктите на пазара у нас въз основа на сертификат за освобождаване издаден от европейско квалифицирано лице без разрешение за внос. Ако този текст се приеме за Конфедерация Швейцария да отпадне, те задължително трябва да си извадят разрешение за внос. Процедурата отнема шест месеца. Ако този закон се приеме и влезе в сила след един месец, следващите пет месеца швейцарските компании няма да могат да осъществяват внос.
  Моята молба е, ако народните представители решат да приемат този текст да се приеме с преходен период, през който швейцарските компании да могат да извадят разрешенията си за внос.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че това което каза Деян Денев е така. Относно този текст, дали да отпадне или да не отпадне ще направим справка както в Министерството на икономиката и енергетиката, така и в Министерството по европейска интеграция. Ако наистина трябва да отпадне, мисля че следва да има преходен период.
  МАРИЯНА ДАВИДОВА: Когато освобождаването на партидата е станало в държава-членка, която е притежател на разрешението за употреба защо е необходимо в България да има пресертифициране?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Къде е записано, че трябва да има.
  МАРИЯНА ДАВИДОВА: С този текст излиза, че ние трябва отново да имаме разрешение за внос.
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Проблемът е единствено за това, че лекарствата идват от Швейцария. Те нямат проблем с регистрацията си, защото всички швейцарски лекарства имат притежатели на разрешение за употреба.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Госпожо Пейчева, обяснете на госпожа Давидова, какъв е проблемът?
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА:Когато, за първи път на територията на България влизат лекарства от Швейцария. Няма спор, че Швейцария винаги е била трета държава по отношение на митнически режими. Има споразумение за признаване на сертификатите за добра производствена практика. Единствено този, който иска да осъществява внос в България за първи път да влезе лекарството на територията на Европейския съюз, трябва да има разрешение за внос.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какъв е проблемът?
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Ако стоката е влязла от Швейцария в Германия и е освободена, в Германия е освободена за територията на Европейския съюз и няма проблем. Проблемът е, че нашата организация има компания, която осъществява вноса директно от Швейцария в България. До момента го е осъществявала без разрешение за внос на базата на действащия закон.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: След като Швейцария отпада трябва да има разрешение.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Ще помоля да има преходен период.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Госпожо Пейчева, какъв да бъде преходният период?
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Не знам дали можем да си даваме преходен период, за това дали да третираме Швейцария като трета държава, или не? Ще помоля колегите от дирекция „Европейски съюз” да кажат.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще съгласувам този въпрос с госпожа Гергана Грънчарова. Ако Швейцария отпадне какъв преходен период да се даде.
  БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ (Министерски съвет, дирекция „Европейски въпроси”): Ние имахме бележки по този въпрос на предварителното съгласуване. Направихме проверка. Това, което каза представителката на Изпълнителната агенция по лекарствата е абсолютно валидно. Швейцария е трета страна. Има споразумение за признаване на сертификатите за добра производствена практика с Европейската общност. Дори аз не съм 100 % сигурен, дали България все още е страна по това споразумение.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какво е вашето предложение?
  БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ: Предлагам да се запази предложението на вносителя, т.е. да отпадне Швейцария от текста. Предложението на колегата за преходен период е разумно, но това е мое лично становище, нямам мандат за специална подкрепа за това. Разумно е предложението, тъй като до момента Швейцария е била в един режим, който до голяма степен е в нейна полза и нейните фирми. След като сега излиза от този режим разумно е да й бъде даден известен период за адаптация.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: При това положение справката отпада.
  Предлагам шест месечен гратисен период, защото това е необходимо за регистрацията.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Както разбирам досега в закона е имало грешка, която трябва да се поправи. Според мен, може би има значение от чисто юридическа гледна точка как стоят нещата дали може да се даде преходен период за поправяне на грешка. Това, което е по-важно е, че ако го няма този преходен период швейцарски лекарства през следващите шест месеца няма да бъдат в България.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: За шест месеца могат да се регистрират.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Шест месеца е процедурата за издаване на разрешение за внос в ИАЛ.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Следващото ми предложение е по точка 2, 27-а, ако си спомняте на предишното заседание присъства и министър Гергана Грънчарова и ставаше въпрос за лекарствен продукт за модерна терапия да се направи справка, тъй като в директивата не се казва „лекарства за модерно лечение”, а „лекарствени продукти за високо технологична терапия или лечения”. Тъй като стана въпрос за грешка в превода, министър Гранчарова пое ангажимент това да се уреди по съответния начин, но в закона няма проблем да запишем на всички места където е използвана модерна терапия, да се запише „лекарствен продукт за високо технологично лечение или терапия”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Има ли съгласие по този въпрос с министър Грънчарова?
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Да.
  ЕМИЛ РАЙНОВ: Не възразяваме.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Преминаваме към гласуване на всички поправки, шест месеца градитен период, който ще се изчисти от отдел „Правен” и ще се разпише както трябва, с поправката на госпожа Първанова.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да кажа, че трябва да отпадне „повторно нарушение” защото тук сме в Допълнителната разпоредба и там се казва: „По смисъла на този закон”. Т.е. нещо, което е различно от общо известното, което се употребява в цялото законодателство. Ние нямаме различно съдържание на повторно нарушение, от това което е казано.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с параграф 72, с всички направени поправки предложени от отдел „Европейска интеграция”, отдел „Правен”, госпожа Антония Първанова и предложението за шест месеца гратисен период, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 73.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Иванов, на е в залата. Предложението, което е направил е във връзка с предходните предложения.
  Моля, който е съгласен предложението на доктор Лъчезар Иванов, да гласува?
  - „За” – Няма.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 9.
  Не се приема.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, уважаеми господин заместник-министър, в момента нещата по Позитивния лекарствен списък в страната не вървят. За това има разбира се обективни дадености, а именно липса на решение до този момент за определяне на поименен състав на Комисията по позитивния лекарствен списък от Министерския съвет.
  Във връзка с това имам няколко предложения, с които ви моля да ви запозная, тъй като е много важно.
  В изготвения проект на Закон за изменение и допълнение, което е пред вас в параграф 18 на Преходни и заключителни разпоредби предлагаме да се промени срока на 30 юни 2009 година. В тази връзка предлагаме:
  Първо, в параграф 73, точка 2, буква „а” и точка 5, срокът който е фиксиран в момента „30 ноември 2008 година” да се замени с „30 юни 2009 година”.
  Второ, да бъде разписана разпоредба, която да урежда, че периода до приемането на новия Позитивен лекарствен списък действа обнародвания Позитивен лекарствен списък за 2007 година.
  Трето, във връзка с предложенията ни по точка 1 и точка 2, да се предвиди също така, че Националната здравноосигурителна каса може в срока до приемане на новия Позитивен лекарствен списък да извършва договаряне по реда на Позитивния лекарствен списък за 2007 година”.
  Във връзка с това предлагаме следната редакция на параграф 73.
  В Преходните и заключителни разпоредби да се направят следните изменения и допълнения:
  „Първо, параграф 16 от Преходните и заключителни разпоредби да се отмени.
  Второ, в параграф 18 да се направят следните изменения: „Алинея 1 и алинея 2 се изменят така:
  а) „Алинея 1. Позитивният лекарствен списък по този закон се изработва по реда предвиден в него и влиза в сила на 30 юни 2009 година.
  Алинея 2. До влизането в сила на Позитивния лекарствен списък по алинея 1 договарянето на лекарствените продукти по реда на член 45, алинея 4 и алинея 5 от Закона за здравното осигуряване може да се извършва въз основа на Позитивния лекарствен списък приет с Наредбата за определяне на Позитивен лекарствен списък в Република България”.
  б) Създава се нова алинея 3:
  „Алинея 3. До влизането в сила на списъка по алинея 1 действащ Позитивен лекарствен списък е обнародваният Позитивен лекарствен списък приет с Наредбата за определяне на Позитивен лекарствен списък в Република България”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Първо, колеги, не мисля, че в страната има проблем с Позитивния лекарствен списък. Проблемът е в Министерския съвет и това трябва да се каже.
  Второ, ясно е, че не може да се оправи – защо? Мисля че всеки може да си отговори. Защо, само на стария позитивен списък? В момента има регистрирани нови 60 препарата, които са по-евтини от тези, които са влезнали в позитивния списък. Защо те също да не могат да влезнат в договарянето, което ще облекчи касата?
  Извинявайте, но след като ще действа стария закон те трябва да могат да влезнат и в стария позитивен писък. По този начин и касата печели и си спестявате да говорите, че това става нарочно за да остават едни и същи препарати.
  Казвам ви това съвсем колегиално. След като не може да се оправите дайте възможност и новите препарати да бъдат включени, за да не бъдете обвинени, че се прави, за да не влезнат те. На всичко отгоре ще спестите пари. Какво пречи да се включат новите препарати и докато действа новата да действа и старата позитивна комисия.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Уважаеми господин председател, дами и господа членове на комисията считам за абсолютно неоснователно да се използва аргумент, че поради това, че не може да се представи в Министерски съвет и да се гласува лист т.е. на Комисията на Позитивния лекарствен списък, поради това законодателният орган да променя закона и сроковете в него. Ние сме законодатели, дали сме срок, а изпълнителната власт трябва да го спази. А не когато не го спазва ние да променяме законите. Това не е нормалната логика. Има и редица други аргументи, които изтъкна доцент Китов, но според мен е абсолютно неоснователно. Това ще доведе до лоша практика всеки път когато изпълнителната власт не изпълни задължението си по закона както законодателят е предвидил ние да променяме законите. Това е порочно. Мисля, че трябва да имаме принципно отношение по този въпрос.
  ХАСАН АДЕМОВ: Искам да се възползвам от процедурната възможност за реплика, за да кажа на доктор Първанова нещо, което тя знае. По досега действащият закон броят на членовете на позитивната комисия е 12. Сега преди малко приехме един текст, в който се казва, че са 11. За това казвам, че споделям първата част на нейното изказване, но при сегашната ситуация колко члена трябва да предложат в тази комисия – 12 или 11?
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Както е по действащия закон.
  ХАСАН АДЕМОВ: По действащия закон, но след 10 дни ще влезне в сила този закон и ще се окажат в ситуация, в която отново трябва да променят членовете на комисията. Не казвам, че Комисията по здравеопазване е виновна за това. Основната вина е на Министерския съвет, че не са успели да изберат тези хора. Не трябва да изпускаме предвид и този факт, защото ако се приеме сега например тези 12 човека, след влизането в сила на закона да се промени списъка и да бъдат 11, един трябва да отпадне по някакъв начин.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Уважаеми доктор Адемов, десет дневното забавяне поради един член не е основание за едногодишно отлагане. Защото, срокът който се предлага е юни 2009 година. Заради 10 дни Министерския съвет ще намери начин да прегласува от 12 на 11 или каквото иска да направи, но това все още не е аргумент за едногодишно отлагане на цялата процедура. Необходимо е да бъдем коректни. Мисля, че те биха могли да се справят и ние нямаме основание като законодател да направим специални съображения.
  ХАСАН АДЕМОВ: Мисля, че до края на месеца този закон ще бъде приет.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Уважаеми господин председател, наистина не разбирам аргумента на доцент Тодор Кумчев. Министерският съвет е внесъл законопроекта с тези срокове, а сега ще ги удължаваме с още една година. Те са преценили, че до 30 ноември ще бъдат готови. Удължаваме срока до 30 ноември, а сега да се удължи този срок до 30 юни следващата година, ако изборите са предсрочни, тогава какво ще запишем – 20 февруари ли? След като Министерския съвет са преценили, че могат да бъдат готови, да гласуваме тяхното предложение. Вие нямате предложение за 30 юни 2009 година.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Прави се предложението от името на комисията.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, прави ми впечатление, че медиите изпращат неопитни репортери, които си тръгват не без време защото далаверите са в Преходни и заключителни разпоредби. Ако бяха стояли тук до край щяха да видят много интересни неща включително в този параграф. Тук са заровени много интереси. Защото, доктор Първанова е напълно права, че не може да уреждаме това, което не е свършено от един или друг чиновник или това, което се иска на определена администрация, в случая Министерския съвет, с промяна на закона. Цялата работа на този закон е какъв е съставът на Комисията по позитивния списък и Комисията по прозрачност, тъй като това не се дискутира свързано и заедно, оттук нататък всяка промяна е далавера, включително и един месец да промените е чиста далавера. Това се знае много добре. В тези закони за лекарствените продукти всяка дума има голямо значение. След като Министерският съвет го е предложил по този начин, нека да се приеме по този начин. А не сега да искаме непрекъснато удължаване с една година или две години, на различни срокове. Това е много лоша практика. Предварително ви казвам да се подготвите доцент Кумчев, този текст ще го използвам при вота на недоверие, за да ви кажа, че това е част от бъркотията в цялата държава, при управлението в момента. Част от тази бъркотия е параграф 73, където се предлага нещо уж за да се уреди, а е въпрос на бъркотия, защото чиновниците и институциите не си вършат работата. Знам, че ви е вменено като задължение да го предложите, но въпросът е, че Министерският съвет не си е свършил работата. В това е проблема в този член и аз ще гласувам против него.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Райнов, проблемът е, че има много заболявания, вие си спомняте, че редките заболявания са едни от тях, в които има регистрирани препарати, но не могат да влезнат в касата, защото не са в позитивния списък.
  По стария позитивен списък вече има нови препарати, които касата не може да договаря, които са по-евтини и се чакат от българските граждани. Добре, забавя се, дали шест месеца или една година също и дискотабълно, за мен вече е нарушено. Поне тогава да може в договарянето на касата, махаме кой ще прави далаверата, но да влезнат лекарствата, за да се облекчат парите на касата и да отидат до пациентите.
  ХАСАН АДЕМОВ: Като влязат няма далавера.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Винаги има и може да има. Ще помоля да погледнем поне пациентите да получат лекарствата.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Уважаеми господин председател, няма да вземам отношение по въпроса трябва ли или с колко трябва да се отложи влизането в сила на новия Позитивен лекарствен списък. Мисля, че всички са съгласни, че е за нещо по-добро и трябва да влезе в сила колкото се може по-скоро, както разбрахме има обективни обстоятелства това да не се случва. Явно трябва да бъде отложено.
  Искам да насоча вашето внимание в следното, какво се случва през това време до влизането на новия Позитивен лекарствен списък и сегашната ситуация. Дефектът на тази ситуация е, че старите правила са отменени, а новите не влизат в сила. В това безвремие имаме два проблема.
  Първият проблем е, че основата предложението на доцент Кумчев за ново договаряне на касата е да бъде стария условно наречен Позитивен лекарствен списък, който е заключен. Т.е. касата няма да има материал за договаряне при положение, че е заключен и няма да могат да влязат нови лекарства.
  Вторият проблем е, че касата според нас няма ред, по който да осъществи договарянето. Наредбата за договаряне на касата е уредена в член 45, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за здравното осигуряване, който вече е отменен. Тази наредба вече не съществува. Посочва, че ще се договаря по реда на Позитивния лекарствен списък. В същност те имат предвид на основата на стария Позитивен лекарствен списък, но реда и условията са уредени в Наредбата за договаряне на НЗОК. Там в член 45, ал. 4, ал. 5 и ал. 6, се казва за тази наредба. Има текст в ал. 5, който казва: „НЗОК съвместно с Българския лекарски съюз…” те са отменени. Тяхното връщане в сила с една промяна на текста на Преходната и заключителна разпоредба, в която се казва вместо текста да е една година след влизане в закона да е например 30 юни…
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това беше моята теза, какво предлагате.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Според нас, ние разбираме, че обективно се забави Позитивния лекарствен списък, но администрацията трябва да направи всичко възможно, за да влезе той в сила колкото се може по-скоро.
  Междувременно, тъй като старите правила са отменени не виждаме начин касата да проведе договаряне в едно безвремие и без правила, което би било произвол и няма да донесе полза на никой. Благодаря ви.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Господин Денев, наистина не сме достигнали до параграф 81, но позволете ми да го прочета. В параграф 81 имаме предложение: „Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник” с изключение на параграф 73, точка 2 и точка 5, които влизат в сила от 13 април 2008 година и параграф 9, който влиза в сила от 26 юли 2008 година.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Искам да обърна внимание на народните представители по алинея 8.
  Първо, не е записано коректно „алинея 8 се изменя така” и да се дава цял текст при положение, че тя само се допълва „по предложение на НЗОК”, което не е записано в стария текст. Т.е. наредбата преди се издаваше от министъра на здравеопазването, а сега предложението е:”Наредбата се издава от министъра на здравеопазването по предложение на НЗОК”. Искам да попитам какво е наложило необходимостта, министерството няма ли капацитет, а НЗОК да му предлага наредба? Мисля, че това е абсолютно излишно. Освен това има конфликт на интереси. Касата е тази, която плаща за медикаментите, а тя трябва да предлага на министъра наредбата, когато той трябва да урежда как да става това плащане и какво да се включва в условия и реда за заплащане на лекарствените продукти.
  Искам да чуя какво е основанието? Освен това искам да ви обърна внимание, че в мотивите не е записано, защо наредбата трябва да се издава по предложение на НЗОК? Така предложен текста от народните представители е подвеждащ и създаващ впечатлението, че чисто нов е текста на алинея 8, а той не е чисто нов, а леко е хлъзнато едно предложение на НЗОК. Искам да чуя отговора.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Доктор Първанова, искам да обясните, защото не стана ясно във вашето изказване какви са правомощията на министерството и на касата поотделно. Защото, обърнете внимание, че министерството би трябвало да правят Позитивния лекарствен списък. Касата е независима институция. Тя няма нищо общо с министерството. Министерството на здравеопазването разпорежда позитивния списък, а как ще се разплаща касата е отделен въпрос. Тук има смесване на правомощия в този текст. Не е възможно това да стане. Този текст е възможен, защото касата и министерствата ги смятат за една институция. Разбира се, заместник-министъра на здравеопазването е председател на Управителния съвет. Въпросът е, че не е така по закон. Моля да обясните по-подробно защо въобще няма място тук касата.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Освен това, което каза доктор Първанова, написано е „по предложение на НЗОК” разговарях с правен отдел, на кое на НЗОК? На управителния съвет, на директора, на общото събрание, на всеки от членовете – на кое?
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Да бях министър, да можех да обясня, но като не съм остава да задам въпроса и за това задавам въпроса, той като по предложение на НЗОК не само не е коректно. Това е абсолютен прецедент. Представете си, че няма само една каса, а няколко, по предложение на всички каси ли ще издава наредба и ако няма предложение какво става? Досега не се е случвало наредба да не е издадена от министъра да не бъде по предложение на друга държавна институция. В случая касата е публична институция и няма основание тя да предлага на министъра наредба, освен ако тук не се признае, че министерството няма капацитет да я изработи. Да си направи консултантски договор.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Може ли от министерството да кажете каква е била идеята?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Министерството ли говори или касата?
  ЕМИЛ РАЙНОВ: Доцент Щерев ще се опитам да отговоря и от страна на двете институции, но припомням едно друго време, когато в Управителния съвет имаше двама заместник-министри, един заместник министър на здравеопазването и един заместник-министър на финансите, но тогава това не се говореше това, което непрекъснато цитирате в медиите доцент Щерев. Времето е било много лошо, разбирам ви прекрасно и всички разбират тук.
  Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, всички вие сте напълно прави. Не бих искал да коментирам ситуацията – защо се достигна до тук, но положението е следното. Доцент Китов е напълно прав, че на вратата чукат медикаменти, които би трябвало да влезнат по някакъв начин. Тук всички юристи твърдят, че старият начин, по който медикаментите са влизали вече го няма в правния мир.
  От друга страна, да Деян Денев е прав, всички ние сме прави, че колкото по-бързо излезе новият позитивен списък, толкова по-бързо ще отпадне проблема, но в новия закон е разписана една процедура, която започва още от регистрация на цените в Комисията по цените, позитивна комисия, след това евентуална препратка за обжалване в Комисия по прозрачност, евентуално по-нататък към Административния съд, тази цяла процедура е от порядъка на около 169 дни, за да се спази процедурата от стартиране в Комисията по цените до финализирането на Позитивния лекарствен списък. От тези шест месеца ние не можем да избягаме.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Извинявайте, но преди това имаше една година.
  ЕМИЛ РАЙНОВ: Няма комисия, няма орган, който да го работи към днешна дата. Това се опитвам да ви кажа. Ако точно в днешния ден има комисия и тръгне процедурата оттук нататък броим шест месеца. Това е в идеалния случай. Това е първият проблем.
  Вторият проблем е, че ако няма, а в момента няма действаща позитивна листа, което ни поставя от една страна касата няма право да договаря, не коментирам по какъв ред. От друга страна от 1 януари 2009 година нямаме основание, на което да стъпи министерството да договори медикаментите, които са по държавен ангажимент. Това е казусът. За това решението, което според дирекция „Правна” би било по-добре е удължаване на срока. Реален срок за излизане на новата позитивна комисия. Естествено действие на старата, за да имаме някакъв ред, по който да договаря касата, да закупува и министерството. Това е големият проблем.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми доктор Райнов, искам да ви задам един въпрос като член на правителството, отговорете - защо досега не е избрана Комисията по позитивния лекарствен списък? Предложения явно са направени преди месеци. Предложенията стоят и комисията не е избрана. Има ли смислен отговор на този въпрос.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Райнов, моят втори въпрос към вас е, че вие нищо не казахте по алинея 8 – кое налага промяната с преходния период?
  ЕМИЛ РАЙНОВ: Започвам с въпросите отзад напред. По предложение на касата, защото все пак касата е финансиращата институция. Тя би трябвало да определя правилата, но все пак е казано, министърът ако види, че правилата са различни и не го устройват. По предложение на касата е, но министъра утвърждава, което означава, че може и да промени.
  Доцент Щерев, мисля че отговорът на вашия въпрос се знае от всички.
  ДЕЯН ДЕНЕВ: Уважаеми господин председател, отлагане на влизането в сила на Позитивния лекарствен списък се налага, на 13 април не стана и на 30 ноември също няма да стане. Въпросът е, че това което доцент Кумчев каза по отношение на наредбата, която касата използва за договаряне, аз не съм единственият юрист в залата, нека и колегите да вземат отношение към момента Преходната и заключителна разпоредба, в параграф 22 от сегашния закон, която отмени тези три алинеи от Закона за здравното осигуряване вече породи действие. Ако погледнете в момента извадката от консолидирания въпрос тези три алинеи са отменени. Промяната на тази Преходна и заключителна разпоредба на параграф 37, която цитира доцент Кумчев, няма да има никакъв ефект. Това няма да се върне обратно в закона. Преходната и заключителна разпоредба е нещо, което веднъж поражда действия. Тя е породила своето действие. Националната здравноосигурителна каса няма ред, по който да договаря. Тази наредба не действа и не може да бъде съживена с това предложение.
  Според нас, без този ред вредите от едно договаряне в условията на пълен произвол без правила биха били много по-големи, отколкото ползите. С всички уговорки, че наистина трябва да има отворена врата, за да могат да влизат и новите медикаменти. Въпросът е, че тази врата може да се отвори само когато влезе в сила новия ред. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не сте прав, защото вместо да се пише наредбата, може да се разпише как ще става в закона. Тогава вече има 100 % сила. Вие сте прав, че една наредба от отменен член, ако се разпише вместо наредбата, как става до влизането на Позитивния лекарствен списък нещата се уреждат.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, искам да задам един въпрос към представителя на Изпълнителната агенция по лекарствата по отношение на параграф 21 от действащия закон и съответните промени в точка 3, параграф 73.
  Това е акредитацията на лабораторията на Изпълнителната агенция по лекарствата.Защо за една година не може да акредитира своята лаборатория за контрол от европейския директорат по качество на лекарства?
  МЕРИ ПЕЙЧЕВА: Защото предстои преместване на Агенцията по лекарствата в новата сграда, която сега се ремонтира. В сегашната лабораторията не може да бъде акредитирана в сегашното положение, намира се на четвъртия етаж в сградата на заразни и паразитни болести.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Господин председател, нали разбирате, че това не е отговор. Представете си, че законът повелява да се върне дълга на банката, но казвате, че сега не сте в състояние да го върнете, защото помещенията, в които работите са неподходящи.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Изпълнителната агенция по лекарствата не може сама да си вземе помещения. Не може да отиде сама в нова сграда.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Има закон.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Трябва да се даде тази сграда от Министерски съвет.
  ИВА СТАНКОВА: Имам едно предложение, разбира се ще бъде подложено на гласуване. Разговарях с колегите да отложим този текст с едно много добро писмено разяснение по въпроса. Да направим едно извънредно заседание в сряда в почивката и да бъдем готови с това предложение, за да не нарушаваме процеса.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Моето предложение е обратно процедурно. Всички тези срокове притискат министерството и касата. Нека да не отлагаме нещата. Останаха 2 – 3 параграфа, които да довършим днес.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Шарков, с цялото ми уважение към вас, проблемът е изключително тежък. Има много пациенти и заболявания, които нямат лекарства и трябва да се опитаме наистина да решим въпроса, защото много препарати стоят и чакат, а да не говорим, че ще имаме проблеми с партньорите. За това наистина трябва да се отложи, за да се получи едно решение. Вие и аз си запазваме правото да казваме след това на кого е вината. Не трябва сега да искаме да правим нещо, което ще засегне пациентите и фирмите.
  Считам, че за следващата седмица може да се намери отговор. Само заради това приемам предложението на Ива Станкова.
  Заместник-министър Райнов, много ви моля направете една комисия, в която да участва и Деян Денев и НЗОК, защото проблемът трябва да се реши, защото ще има тежки обвинения срещу вас.
  Моля, който е съгласен с предложението да се отложи параграф 73 до сряда, да гласува?
  - „За” – 8.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Ще ви помоля да не поставяте доцент Кумчев в неприятно предложение. Дайте готовите варианти.
  Параграф 74. Глава „Преходни и заключителни разпоредби”
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По параграф 74, няма направени предложения.
  Моля, който е за глава „Преходни и заключителни разпоредби” и параграф 74, да гласува?
  - „За” – 12.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 75.
  ПРЕДС. БОРИЛАВ КИТОВ: По параграф 75 има направено предложение от Лъчезар Иванов да отпадне. Във връзка с неговите предложения, които са направени преди това и ние не приехме.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – Няма.
  - „Против” – 2.
  - „Въздържали се” – 10.
  Не се приема.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми колеги, по параграф 75 има само една редакционна поправка думите „ или възлагателният договор” се заменят „с договор или договор за възлагане на управление”.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да приведем разпоредбата на параграф 75, алинея 4 със Закона за търговския регистър. В алинея 4, точка 2, текста да стане „Актуално удостоверение за вписване в Търговския регистър”, останалата част да се заличи.
  Ще помоля да направим същата промяна в член 150, алинея 2.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Навсякъде „съдебния регистър” да стане „търговския регистър”.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да ,това означава, че в още четири параграфа ще се замени.
  В параграф 75, ал. 1, че те могат да осъществяват дейността си, могат не е ли осъществяват. Могат да отпадне въз основа на издадените стари разрешения.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че и това е правилно.
  МИРЕЛА АНАСТАСОВА: Съгласни сме.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с параграф 75 с предложението на доцент Кумчев и отдел „Правен” на Народното събрание, да гласува?
  - „За” – 11.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 76.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По параграф 76 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, да отпадне.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – Няма.
  - „Против” – 1.
  - „Въздържали се” – 9.
  Не се приема.
  Моля, който е съгласен с параграф 76, да гласува?
  - „За” – 12.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 77.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По параграф 77 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, да отпадне.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – Няма.
  - „Против” – 1.
  - „Въздържали се” – 10.
  Не се приема.
  Колеги, имате ли бележки по параграф 77? Не виждам.
  Моля, който е съгласен с параграф 77, да гласува?
  - „За” – 11.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 78. Параграф 79.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с параграф 78, да гласува?
  - „За” – 12.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се параграф 78
  Приема се параграф 79.
  Параграф 80.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По параграф 80 има предложение на народния представител Лъчезар Иванов, да отпадне.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – Няма.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 10.
  Не се приема.
  Моля, който е съгласен, с параграф 80, да гласува?
  - „За” – 11.
  - „Против” – 1.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 81.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Предлагам параграф 81 да се отложи, тъй като е свързан с параграф 73.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, отлагаме параграф 81. В сряда ще проведем извънредно заседание на комисията в почивката.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Уважаеми колеги, имам процедурно предложение по начина на водене на заседанието, тъй като този законопроект не за първи път създава изключителни проблеми при работата на комисията.
  Считам, че е редно така както и в другите комисии гостите да седят на страничните места и тогава когато бъдат поканени да говорят да изложат своето становище, да седнат на масата с нароните представители, след което да се оттеглят, като думата им се дава веднъж.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По принцип прием и ще ви кажа защо. Защото, когато е на второ четене има различни текстове, но приемам да седят от страни и когато искат дамата да седнат на масата с депутатите. Извинявайте, но държанието на уважавания от мен Мирослав Ненчев, минава границата. С доктор Първанова в петък бяхме на едно събиране и едва ли не той изнесе какво става тук, кой му дава и кой не му дава думата, кой за кого лобира, което е против всяко нормално поведение.
  Колеги, закривам заседанието на Комисията по здравеопазване.

  (Заседанието завърши в 17.00 часа)  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /доц. Борислав Китов/  Форма за търсене
  Ключова дума