Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
17/07/2008
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по здравеопазване

  Стенографски запис
  П Р О Т О К О Л
  № 121

  Днес, 17 юли 2008 г. от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния


  ДНЕВЕН РЕД:


  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения:
  № 854-01-3 внесен от Ваньо Евгениев Шарков и група народни представители 15 януари 2008 г.
  № 854-01-5 внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители 16 януари 2008 г.
  № 854-01-7 внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители 17 януари 2008 г. – първо гласуване, продължение.
  № 854-01-26 внесен от Лъчезар Богомилов Иванов на 17 март 2008 г. – първо гласуване – продължение.


  Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.

  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по здравеопазване

  Стенографски запис
  П Р О Т О К О Л
  № 121

  Днес, 17 юли 2008 г. от 15,00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния


  ДНЕВЕН РЕД:


  1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения:
  № 854-01-3 внесен от Ваньо Евгениев Шарков и група народни представители 15 януари 2008 г.
  № 854-01-5 внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители 16 януари 2008 г.
  № 854-01-7 внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители 17 януари 2008 г. – първо гласуване, продължение.
  № 854-01-26 внесен от Лъчезар Богомилов Иванов на 17 март 2008 г. – първо гласуване – продължение.


  Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.
  * * *


  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, откривам заседанието на Комисията по здравеопазване. Искам да ви кажа, че днес имаме в дневния ред четири законопроекта. Моля за експедитивност.
  Колеги, вие си спомняте, че два от законопроектите бяха разгледани на няколко заседания. Тогава отложихме гласуването, за да гласуваме, след като премине Закона за приватизацията. Така или иначе това е станало. По тези два законопроекта няма да провеждаме дебат, а ще преминем само към гласуване.
  Длъжен съм да ви кажа, че съгласно Закона за нормативните актове не е редно една и съща материя да се урежда в два закона. Съжалявам, че тук няма представители на Министерството на икономиката и енергетиката, което най-често нарушава тези неща. Веднага мога да ви кажа, че става въпрос за текста на Закона за лечебните заведения, че могат да се търгуват отиси продукти по Интернет, докато в Закона за потребителите, който по-късно беше техен закон те направиха точно обратното. Така, че е налице противоречие на една и съща материя, която е уредена по различен начин в българското законодателство, но както казва госпожа Йорданова, лошата практика не бива да бъде обект за подражание.
  Колеги, преминаваме към гласуване на двата законопроекта на господин Ваньо Шарков и Атанас Щерев, в частта, в която става въпрос за приватизацията на лечебните заведения.
  Имаме ли нужда да си припомняме или всички сме на ясно. Искам да бъдем коректни. Знаете за какво става въпрос. И двата законопроекта даваха преференции нещо, което в Закона за приватизацията и следприватизационен контрол не се възприе.
  Разбира се, убеден съм, че ще има „за” и „против” защото колегите, които са поддържали тази теза няма как сега да не я поддържат, въпреки че аз ще бъда един от тях. Заявявам, че не намирам, че е редно една материя да се урежда и това е в противоречие в Закона за нормативните актове.
  Моля, който е съгласен със законопроекта предложен от народния представител Ваньо Шарков, да гласува?
  - „За” – 5.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 6.
  Не се приема.
  Моля, който е съгласен със законопроекта предложен от народния представител Атанас Щерев, който се отнася за приватизацията, да гласува?
  - „За” – 3.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 9.
  Не се приема.
  Колеги, предлагам да започнем със законопроекта на Лъчезар Иванов, който е консенсусен, състои се от един член и има подкрепа на институциите.
  Ще си позволя да представя законопроекта на доктор Лъчезар Иванов, въпреки че не съм вносител. Доктор Иванов предлага в медико техническите лаборатории да има начина, по който какви специалисти ще работят, с какви материали и какви машини. Необходимо е да има наредба на Министерството на здравеопазването, която да унифицира тези лаборатории, защото не е тайна, че особено в зъботехниката има и регистрирани лаборатории и лаборатории, които са в домашни условия. Как се работи, какъв е материалът, как се калкулират нещата, не е редно и доктор Иванов предлага да се създаде нова алинея, която да регулира този процес. Мисля, че това е съвсем достатъчно. Ще помоля да чуем становището на Министерството на здравеопазването, което подкрепя предложението.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, Министерството на здравеопазването не възразява срещу така предложения законопроект. Благодаря ви.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В залата присъства и господин Цветков, който е председател на Съюза на зъботехниците.
  Колеги, искам да направя една бележка, медико техническите лаборатории не само зъботехническите. Там са и тези, които правят протези.
  ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, защото е аналогично това допълнение, защото самото определение самостоятелна медико техническа лаборатория в правния мир нищо не означава. Би трябвало да бъдат конкретизирани видовете самостоятелни медико техническите лаборатории.
  Подкрепям предложението.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, искате ли нещо да добавите? Не виждам.
  Моля, който е съгласен със законопроекта внесен от народния представител доктор Лъчезар Иванов, да гласува?
  - „За” – 14.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Доктор Шарков не се прие вашият законопроект.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Ако искате да се върнем, за да ви кажа за какво става въпрос. Казахме, че ще приемем по принцип промяната в Закона за приватизацията и приватизационния контрол, и след това се гледаха промените.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Иванов, позволих си да представя вашия законопроект, който е много кратък и консенсусен.
  Доцент Щерев, вашият законопроект и законопроекта на Ваньо Шарков, които третираха приватизацията бяха обсъдени и тогава се взе решение да отложим гласуването. Прав е доктор Шарков казвайки, че по принцип бяхме „за” Закона за приватизация, но така или иначе това се гласува и отхвърли. Прие се законопроекта на Лъчезар Иванов.
  Остана вторият ви законопроект, който е извън приватизацията. Моля да го представите.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, още в 39-ото Народно събрание са обсъждани многократно голяма част от предложенията, които са в този законопроект, които внасят една систематика в класификацията на лечебните заведения, които опростяват наименованията на лечебните заведения и дават други възможности за разкриване на лечебни заведения. Тогава още в 39-ото Народно събрание бяха проведени много дискусии, но така или иначе моето впечатление беше и не е само впечатление, а реалност, че не можа да се достигне до една обща политическа воля за приемане на такива промени.
  По-късно в 40-ото Народно събрание в Българска нова демокрация ние обсъдихме тези неща. Смятам, че са актуални. Дай боже в комисията от страна на управляващото мнозинство, от което зависят тези промени да бъдат съгласни с това. Защото, не са толкова трудни промените, които трябва да станат.
  От друга страна, опростяват изключително много работата на лечебните заведения и дават една много по-голяма възможност за управление, една по-голяма систематичност във видовете лечебни заведения. Нямам големи надежди за приемането на този законопроект, но така или иначе е хубаво поне да се разгледа за да чуя аргументите, които само ще бъдат повторение на аргументи в предишни дискусии. По същество аргументи срещу това, например защо една многопрофилна болница трябва да бъде от четири отделения, а не от две – няма. Защо да не е от шест отделения, а трябва да бъде от четири отделения? Бих поставил този въпрос.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Минимум четири отделения.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Защо трябва да бъде минимум четири отделения, а не минимум две отделения, например. Защо, един медицински център трябва да бъде от трима специалисти, а не от двама? Например, в един малък град съпрузите лекари, единия от които е педиатър, а другия интернист вземат проформа и един физиотерапевт или друг, който намерят за добре, за да могат да правят медицински център.
  От друга страна, каква е разликата и защо трябва да има медицински център и диагностично консултативен център? Например, медицинския център, според мен може да бъде с персонал от двама до 200 души. В чужбина има медицински центрове, които са по-големи от Военно медицинска академия, но той е медицински център. Всяко заведение в доболничната помощ е медицински център, но с различни компетенции. Що се отнася до болниците тази, която обслужва по една специалност тя е специализирана, а другата просто е болница. Представете си как казват хората, които отиват:” Отивам в специализираната болница за активно лечение” или „Ще ви изпратя в специализирана болница по активно лечение по акушерство и гинекология”. Те казват: „Изпращам ви в болницата”. Това са общо взето прости неща, които нямат нужда от много обяснения. Това мога да кажа засега. Благодаря ви.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, законопроектът наистина третира много важни и парливи въпроси. Имате думата за изказвания.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, искам да ви представя с две думи позицията на Министерството на здравеопазването, която имате.
  Министерството на здравеопазването не подкрепя внесеният законопроект поради няколко съображения, които са детайлно описани и няма да ги повтарям. Най-вече искам да отбележа, че в законопроекта има заложени идеи, които биха довели до фундаментална промяна в нормативната уредба, която сега съществува и съгласно, която се създават, регистрират и подлежат на контрол лечебните заведения в нашата страна. При тази си амбициозна задача законопроектът е написан не достатъчно точно и обстоятелствено, така че да уреди всички онези отношения, които биха се променили в резултат на неговото приемане.
  С оглед на това, искам да отбележа, че съществува сериозен риск, ако подобен законопроект се приеме да се наложат действително значителни изменения на сега съществуващото законодателство в поне още три други законопроекта, които съставляват фундамента на здравното законодателство в нашата страна. Без да изпадам в детайли искам да кажа, че тук се въвеждат нови термини, нови обяснения на сега съществуващите възприети в нашето законодателство термини.
  Искам да отбележа, че тук се въвежда разбирането, че здравните заведения осъществяват медицинска помощ, което е фундаментално невъзможно съгласно сегашното законодателство. Термини като „доболнична помощ по договор” без това да е ясно какво означава. Отпадат медикодиагностични центрове, и се предлагат, а такива изобщо няма в нашето законодателство и редица други неща, по които може да се говори много време.
  При този съществен проблем, който съществува в така предложения законопроект все пак има някои идеи, които са според нашата оценка добри и работещи. Те могат да бъдат въведени в нашето законодателство без проблем, но според нас това трябва да стане тогава когато се подготви, а ние тук правим това в момента, когато се подготви един по-цялостен законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения. Тогава биха могли да бъдат възприети някои от тезите, които са заложени в този законопроект.
  Уверявам ви, че те ще бъдат взети предвид и ще бъдат разработени в проекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, който вероятно ще бъде представен на вашето внимание през месец септември тази година.
  Уважаеми дами и господа народни представители, като се имат предвид фундаменталните промени, които предлага този законопроект без да са разработени в дълбочина и без да обхванат всички аспекти, които ще бъдат засегнати с приемането на този законопроект, би следвало сега да бъде отхвърлен и както вече казах идеите, които са заложени тук и приложими към сегашната ни система ще бъдат включени към законопроектът, който се изготвя от Министерството на здравеопазването. Благодаря ви.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, след като доктор Цеков поставя въпросът по такъв начин, тогава не е ли редно отлагането на разглеждане на този законопроект. Министерството на здравеопазването да внесе законопроект, след като ще взаимства някои идеи и тогава да се разглеждат заедно.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Щерев, ваше право е. По правилник сега съм задължен да го разглеждам. Ако вие го оттеглите, може утре да го вкарате отново.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Как да го вкарам отново, след като нямам право да го вкарам отново за разглеждане в същата сесия.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля ви колеги, познавам правилника на Народното събрание, ако е отхвърлен.
  Задължен съм да го разглеждам съгласно правилника на Народното събрание. Ако се оттегли, утре ще се внесе отново и тогава ще чакам другият. Това мога да ви гарантирам. Знаете, че съм коректен човек. Доктор Иванов, шест месеца е, ако бъде отхвърлен.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Предлагам да се отложи разглеждането.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Оттегляте сега разглежданият законопроект.
  Трябва да е ясно, че го оттегляте, тъй като съм длъжен съгласно Правилника на Народното събрание да го разглеждам. Това е една и съща материя.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да уточня, че срокът съгласно член 69 е посочен, само ако е отхвърлен законопроекта. Ако го оттеглите нямате ограничения отново да го внесете, нито имате задължение да правите съществени промени в него.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Шарков, правилникът ме задължава всички законопроекти внесени до първо четене, трябва да са приключили с гласуване. Ако се оттегли, утре ще го внесе отново и тогава не съм в нарушение на правилника.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Да не се вкарва, докато не дойде тяхното предложение.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Добре, не възразявам.
  Доцент Щерев, оттегляте ли законопроекта?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Да, оттеглям законопроекта. Ще го внесем отново когато се внесе предложението от Министерството на здравеопазването.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Господин председател, предлагам на уважаемия народен представител доцент Щерев, следният вариант. Както вече казах някои от идеите, които са залегнали в този законопроект вече са възприети и ще бъдат предложени в законопроекта, който подготвя Министерството на здравеопазването. Считаме, че те са целесъобразни и работещи при сега съществуващата система от здравни, респективно лечебни заведения.
  Конкретно ще предложа, ако доцент Щерев възприеме такава тактика, да оттегли своя законопроект, да изчака законопроекта на Министерството на здравеопазването…
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е предложението на доцент Атанас Щерев.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Предлагам на доцент Щерев, да погледне тези идеи и предложения, които съществуват в законопроекта на Министерството на здравеопазването и да актуализира своя проект за изменение.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Оттеглянето става с писмен документ, до разглеждането на първо четене на председателя Георги Пирински. Това е валидния документ. Тук спираме разглеждането Той предупреждава Пирински, оттегля се и веднага може да се внесе или да изчака внасянето на законопроекта на Министерския съвет.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Постепенно оформям това становище. Не искам да кажа нищо лошо, но съм дълбоко убеден, че за да се приемат тези изменения трябва да има виждане за всичко това и трябва да се приемат в пакет. Сегашното мнозинство няма да приеме тези неща. В това съм дълбоко убеден. При това положение искам да видя какво ще се приеме и предложи. Ако се предложи нещо друго внасянето отново ще бъде алтернатива на това предложение. Оттам нататък ще се види могат ли да се обединят и ако не могат да се обединят този отново ще се отхвърли. Дълбоко съм убеден, че ще дойде време когато този законопроект ще бъде приет. Може да не е внесен от мен, но ще бъде приет рано или късно, защото част от нещата са неминуеми за промяна.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Процедираме по следния начин, вие оттегляте законопроекта и пишете до председателя Георги Пирински.
  Преди да закрия заседанието на комисията имам един въпрос към вас. Доктор Иванов, държите ли другата седмица да разглеждаме вашият законопроект за лечебните заведения за университетските болници или да го разгледаме след ваканцията?
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Следващата седмица се очаква да има вот.
  Предлагам, да остане за разглеждане на първото заседание след ваканцията.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги няма да има заседание на Комисията по здравеопазване следващата седмица. Пожелавам ви приятна ваканция. Закривам заседанието на Комисията по здравеопазване.

  (Заседанието завърши в 15,25 часа)

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /доц. Борислав Китов/


  Форма за търсене
  Ключова дума