Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
12/01/2006
  П Р О Т О К О Л
  № 16


  Днес, 11 януари 2006 г. от 11,10 часа се проведе извънредно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по здравеопазване

  Стенографски запис


  П Р О Т О К О Л
  № 16


  Днес, 12 януари 2006 г. от 11,10 часа се проведе извънредно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния  ДНЕВЕН РЕД:  1. Проект на Декларация на 40-то Народно събрание за спешни мерки срещу опасността от разпространяване на птичи грип на територията на Република България, № 654-03-1, внесен от Васил Тодоров калинов, Йордан Кирилов Цонев и Бойко Николов Боев на 11 януари 2006 година.
  Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.
  * * *

  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги откривам заседанието на Комисията по здравеопазване. Имаме необходимият кворум. Знаете, че направихме това извънредно заседание, което се свиква от председателя на Народното събрание, господин Пирински, във връзка с проект на декларация на 40-тото Народно събрание за спешни мерки срещу опасността от разпространение на птичи грип на територията на Република България. В залата присъстват ли вносителите. Зная, че те са предупредени. За съжаление, не виждам никой от вносителите. Преминаваме към дискусия. Колеги, има ли нужда да прочетем декларацията и мотивите към нея или сте запознати? Приемам Вашето мълчание за потвърждение. Преминаваме към дискусия. Ако някой от вносителите дойде на заседанието ще му бъде предоставена думата. Колеги имате думата за изказвания.
  Тук присъства и заместник-министъра на здравеопазването доктор Атанас Додов. Доцент Жеко Байчев – директор на Националната ветеринарно медицинска служба и госпожа Мира Кожухарова от Министерството на здравеопазването.
  НАДЯ АНТОНОВА: Може би е необходимо да получим последна информация по този въпрос.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Именно за това се обръщам към тях, въпреки, че министър Кабил вчера пред Народното събрание изнесе актуалната информация. Обръщам се към присъстващите, ако искат да кажат нещо по-специално. Винаги могат да вземат думата. Виждам, че доктор Шарков, иска да вземе думата. Заповядайте.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, спомням си, че в края на месец октомври ние обсъждахме един проект за декларация във връзка с опасността от птичия грип. Тогава този проект беше отхвърлен, тъй като не трябваше да се предизвиква напрежение сред гражданите. Тук се предлага една съвсем различна декларация.
  Искам да кажа, че все още дори на страницата на сайта на Министерството на здравеопазването стои Проектът за Национален пандемичен план. Този проект е на този сайт почти една година. Досега трябваше да бъде приет от Министерския съвет и съгласуван между отделните министерства. Приема се от Министерския съвет и се работи по него. Ето Националният пандемичен план и всичко това, което е записано в този проект за декларация е вътре в плана. Мисля, че в нашата декларация трябва да съществува едно единствено изречение, “Министерският съвет незабавно да приеме Националният пандемичен план и да изпълнява това, което е записано в него”. Още повече, че доколкото зная Министерството на здравеопазването е провело един търг за доставка на анти вирусни препарат В търга са участвали представители доставчици на “Ремантадин” и “Тамифлу”. Има възможност “Тамифлу” да бъде доставено през 2007 година в България. В момента в страната има осигурени 160 хиляди дози от ремантадин, който са в склад. В този национален пандемичен план е казано ясно и конкретно на кои рискови групи и на колко човека ще се разпределят тези дози. Ясно е, че не са достатъчни тези 160 хиляди дози, защото препоръката на Световната здравна организация е да бъдат осигурени 5 на сто от населението с антивирусни препарати. Това са 400 хиляди дози. Явно е, че 160 хиляди дози не са достатъчни. Ако Националният пандемичен план работи и е приет от Министерския съвет много лесно ще се каже кои са конкретно първите рискови групи, на които следва да бъде разпределен. Благодаря ви.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Додов, заповядайте.
  АТАНАС ДОДОВ: Благодаря ви господин председател, уважаеми народни представители. Преди да предоставя думата на националния консултант на Република България по епидемиология доцент Мира Кожухарова искам да направя някои пояснения във връзка с мерките, които са предприети от Министерството на здравеопазването до този момент.
  Ще за почна със следното. На 17 октомври 2005 година със заповед на министър-председателя на Република България беше създаден кризисен щаб със задача да организира, координира и предприема мерки за профилактика и борба с цел недопускане и разпространение на птичия грип в страната. През септември 2005 година бяха издадени указания на министъра на здравеопазването, за предпазване от заразяване с птичи грип на български граждани пътуващи и пребиваващи в страни, в които има заболявания от грип. Издадени са указания на министъра на здравеопазването към регионалните центрове по здравеопазване и регионалните инспекторати по опазване и контрол на общественото здраве за медицински специалисти, за диагностика, поведение и лечение на хора от птичи грип. Министерството на здравеопазването изработи указания към населението за предпазване от заразявания и разпространения на силно патогенния птичен грипен вирус. Със средства, които са отпуснати от правителството по искане на кризисния щаб бяха проведени поръчки и се сключиха договори за доставка на защитно облекло, респираторни маски, противовирусни средства, консумативи както и оборудване на Националната референтна лаборатория по грип, към Националният център по паразитни и заразни болести. По решение на Кризисния щаб инфекциозна болница в София и инфекциозното отделение във Варна ще разполагат със запаси от препарата “Тамифлу”, в количества по 100 терапевтични курса. Днес, вероятно ще бъде приет Националният пандемичен план с Националния пандемичен комитет, твърде вероятно е той да започне своята работа след дни. Националният пандемичен комитет и Националният пандемичен план е за вид грипна пандемия, а не само за пандемия от птичи грип. След тези данни, които предоставих за това какво е направено от Министерството на здравеопазването искам да предоставя думата на доцент Кожухарова, във връзка с актуалната информация до момента на Националния консултант по епидемиология.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Додов, току що пристигна председателят Йордан Цонев, който е един от вносителите на декларацията. Предлагам преди да предоставим думата на уважаемата доцент Кожухарова, господин Цонев, като вносител да изложи своите мотиви.
  ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви господин председател. Проектът, който предлагаме е базиран на разговорите, които проведохме с министъра на Министерството на земеделието и горите и разбира се с председателя на комисията господин Васил Калинов. Във връзка с това, което е направено и предстои да се направи, както и за основните проблеми зони, в които трябва да се насочат усилията на изпълнителната власт и общините. Поради тази причина виждате, че сме набелязали седем точки, по които са направени определени действия и следва да продължим да работим. Смятам, че навлизането в подробности означава да започнем нов прочит на декларацията. Нашата основна цел е Народното събрание да получава своевременно информация за тази опасност. Необходимо е да следим действията на изпълнителната власт и да бъдат контролирани. По този начин Народното събрание да поеме своята отговорност във връзка с един много сериозен проблем. Във връзка с конституционните правомощия, които има Народното събрание, основно свързани с контрола над изпълнителната власт, би трябвало да поеме своята отговорност. Във тази връзка се проведе и изслушването. Имаме такава практика. Вие знаете, че когато се създаде временно Комисията по наводненията, имаше различни становища и гледни точки. Някои от които достигаха до това, че е работа само на изпълнителната власт. Ние може да упражняваме контрол само в рамките на парламентарния контрол. Видяхте, че резултатите от намесата на Народното събрание бяха повече от очевидни и не се отрекоха от никой, нито от обществото, нито от медиите, нито от народните представителите от управляващото мнозинство или от опозицията.
  Смятаме, че това е един от начините Народното събрание да ангажира своята отговорност по този проблем. Благодаря ви.
  ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми колеги, имате ли нещо против да предоставим думата на специалистите по изключително сложната ситуация свързана с опасността в страната от птичи грип. Ако нямате нищо против да предоставим думата на доцент Кожухарова.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Искам да направя едно допълнение. Във връзка, с това което прочитаме на първите страници на ежедневниците искам да помоля госпожа Мира Кожухарова, да направи разяснения за начина и пътя за работа, тъй като прочетох неща, които звучат немотивирано, не са истина и предизвикват паника. Добре ще бъде този въпрос да се изясни преди да се правят съвети на гражданите чрез медиите. Тук присъстват медиите и ще бъде добре точно да се изясни от какво трябва да се предпазват хората.
  ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Благодаря за подкрепата. Доцент Кожухарова имате думата. Ще помоля да ни запознаете с обстановката в страната.
  МИРА КОЖУХАРОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, на кратко ще представя информацията, с която към момента разполагаме. Фактически след получаване на първоначалните съобщения в началото на тази година за възникване на случаи от птичи грип при хора в Турция, в Министерството на здравеопазването последваха серии от информации, които се получават по линия на европейската система за ранно оповестяване и отговор. Министерството на здравеопазването е в непрекъсната връзка с тази система. От Европейския център за контрол на заболяванията и от Световната здравна организация получаваме информация непрекъснато. По този начин Министерството на здравеопазването разполага и разпространява само достоверна, актуална и проверена епидемиологична информация, която започна от самото начало на епидемиологичния взрив от птичи грип в Турция и следва до момента. Данните от тези институции към 10 януари 2006 година потвърдени официално и от Световната здравна организация посочват, че има четири лабораторно потвърдени случаи на заболявания сред хора. Три от тях са завършили с летален изход. Има данни за общо около 40 пациенти, които са приети за наблюдение със съмнение за тази инфекция. При петнадесет от тях референтната грипна лаборатория в Анкара е получила положителни резултати. От тях само при четири пациента към момента резултатите са потвърдени и от референтната лаборатория на Световната здравна организация. Нашата информация е за около 15 огнища на заболявания сред птици възникнали в 10 от 81 от турските провинции. Това е факт, който посочва, че ситуацията в Турция е значително по-сериозна отколкото изглеждаше отначало. Важни данни от епидемиологична гледна точка макар и първоначални получихме от намиращата се в Турция, международна експертна група, която е съставена от специалисти на Европейската комисия, Световната здравна организация и Европейския център за контрол на заболяванията. Тези данни сочат, че заболяванията на хората са свързани с пряк и тесен контакт със заболели или мъртви птици. Засега това е единственият път на разпространения на заразата. Все още няма доказателства за предаване на вируса от човек на човек, което би представлявало предпоставка за разпространение по въздушно капков път, за епидемиологично разпространение и ще представлява нов етап в развитието на процеса. Засега няма такива данни Преобладаващата част от пациентите, както лабораторно потвърдени, така и тези, които се намират в момента под наблюдение са деца. Те са заразени в резултат на рисково поведение и много тесен контакт с болни или мъртви птици. Потвърждават се наблюденията за много голяма издръжливост на вируса, който при ниски температури може да остане жизнеспособен не по-малко от 35 дни в пилешки екстременти. Основният извод от проучването досега и от констатациите на турските специалисти е, че от най-голямо значение за ограничаване на разпространението на заболяването птичи грип сред хората е предприемането на широко мащабна информационна кампания сред населението. Необходимо е обществеността да бъде информирана за същността на заболяването, за особеностите на предаване на вируса на птичия грип. Най-същественият и ефективен начин за предпазване от заразяване в настоящия момент е да се избягва високо рисковото поведение на хората, които имат контакти с птици. Високо рисково е поведението състоящо се в укривания на заболявания по птиците или консумация на болни или умрели птици, което е било практикувано в някои от случаите в Турция. Следващият важен извод е необходимостта от бърза реакция на ветеринарните органи при възникване на първите огнища сред птиците на дадена територия, което осигурява възможност за повишаване на ефективността на предприетите по отношение на хората профилактични и противоепидемиологични мерки. Това е актуалната информация, които имаме към момента. Благодаря за вниманието.
  ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Благодаря ви доцент Кожухарова, преди да предоставя думата на доцент Байчев, ще помоля моите колеги народни представители, ако имат конкретни въпроси в контекста на това, което беше казано от доцент Кожухарова като специалист в тази област. Колеги, имате думата.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Моят конкретен въпрос към доцент Кожухарова е на територията на България, лабораториите, за които чухме, че са подготвени има ли пропорционално разпределение от цялата страна на лаборатории за изследване на птичия грип или пробите ще се изпращат от единия край на страната до София до специализираните лаборатории? Това е моят първи въпрос.
  МИРА КОЖУХАРОВА: Имаме утвърдена структура за епидемиологичен и вирусологичен надзор на грипните вируси, в която система при необходимост ще се включат и изследванията за птичи грип. В страната има осем вирусологични лаборатории. Има 28 РИОКОС, на които една от функциите на епидемиологичните отдели и дирекции е да събират проби при тези случаи. Референтната лаборатория в Националния център по заразни и паразитни болести и по препоръките на Световната здравна организация, изследванията за птичи грип, ще се извършват там със съответните реагенти, които са осигурени от Световната здравна организация.
  Мисля, че е аналогична системата и в Националната ветеринарно медицинска служба.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Доцент Кумчев, в шеста точка на декларацията е записано за помощ от Българския съюз на ловците и риболовците. Как ще помагат ловците и риболовците? Ще обстрелват птиците или ще ги пъдят в съседните страни? В други страни Жириновски предлага цялата армия, цялата полиция да застане на пътя на прелетните птици. Ние трябва да бъдем разумни независимо от това, че има сериозна заплаха от пандемия. Необходимо е да видим кои са разумните мерки. В този смисъл следва да се определят и поведенията на определени групи хора и сдружения. Предстои интензивен прелет през нашата страна. Тези птици да се обстрелват ли трябва, да се пъдят или да се задържат? Би трябвало да получим отговор на този въпрос. По какъв начин ловците ще помагат за преодоляването на евентуална заплаха. Благодаря ви.
  ПРЕДС. ТОДОР КУМЧЕВ: Доцент Щерев, ще ми позволите ли с няколко минути да отложа отговора на този въпрос, тъй като доцент Байчев ще докладва и по този въпрос.
  Доцент Паница, имате думата за конкретни въпроси.
  ВАСИЛ ПАНИЦА: Доволен съм, че след призива на двамата народни представители от ОДС и Демократи за силна България в края на октомври най-накрая Народното събрание се съгласи на тази декларация. Ако тогава беше приета дори и в този вид, мисля че сега нямаше да изпаднем в състояние на паника и да чакаме, това което се случва в съседните страни, за да реагираме.
  Имам няколко забележки към декларацията. Предлагам първа и седма точка да отпаднат, защото са изключително аматьорски. Българските граждани да съобщават за всеки симптом на птичи грип. Лекарите, медиците не могат да установят какви са симптомите на птичия грип. Референтните лаборатории се контролират от по-висши над тях, а един обикновен български гражданин да съобщава на органите за всеки симптом на птичи грип звучи абсолютно несериозно. Искам да помоля точка седма категорично да отпадне.
  Преди малко доцент Щерев, спомена каква е ролята на Националното ловно рибарско сдружение? Ролята на ловците, е да не участват в отстрела на дивите птици, а когато видят мъртви диви птици да бъдат предадени за изследване. Само те са сред полето и могат да попаднат на екземпляри, които евентуално са починали в следствие на това заболяване.
  Според мен, не трябва да агавираме в момента нещата поради две причини.
  Първо, Министерството на земеделието и Националната ветеринарно медицинска служба извършват досега както трябва своята работа. Повече от това не може да се изисква от тях.
  Второ, необходимо е да се разсеят някои митове сред населението, които се интерпретират недобросъвестно от медиите. Първият мит е, че този вирус може да предизвика пандемия и епидемия към момента. Според данни на Световната здравна организация, когато има само един тип заразяване от екскременти на мъртви птици, да се получи пандемия или епидемия, не е възможно. Дано да не мутира този вирус. Кога ще мутира след една или петдесет години никой не знае. Когато няма заразяване от човек на човек, което до момента не е доказано не може да има нито епидемия, нито пандемия.
  Вторият мит е, че всички заразени от този вирус умират. Няма токова нещо. Има носители на вируса, които въобще не показват симптоми на заболяването. В световен мащаб още нищо не е ясно за този вирус. Това трябва да се има предвид, за да не се създава излишна паника сред населението.Може би това, което след малко ще каже доцент Байчев, ще бъде най-важно с оглед профилактиката и недопускането на единични огнища в страната. Мисля, че не трябва да изпадаме в паника, а да следваме инструкциите на Националната ветеринарно медицинска служба и Министерството на здравеопазването. Ролята на Националната ветеринарно медицинска служба е по-важна, защото до тях опира профилактиката. Министерството на здравеопазването ще се намеси, ако има случаи от птичи грип в страната. Надявам се такива случаи да няма.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми доцент Паница, вие казвате, че ловците ще събират мъртви птици. Тогава те ще се подложат на опасност. Необходимо е да имат специални облекла и да се инструктират по какъв начин ще се събират тези птици.
  Според мен, следва много добре да се обмислят мерките, които ще се вземат.
  ВАСИЛ ПАНИЦА: Има специални инструкции към всеки един. Първо, да се съобщи в Районната ветеринарно медицинска служба. Второ, ако процедират към вземане на такъв екземпляр, да бъде както е по правилата – с ръкавици и защитно облекло.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател, ние имаме конкретна задача, която следва са е в рамките на почивката, да дадем становище по тази декларация. По принцип основните неща трябва да бъдат подкрепени в декларацията. Може би е необходима известна редакция. Това, което каза отначало доктор Шарков искам да предложа като една точка от името на Комисията по здравеопазването.
  В точка втора да препоръчаме на Министерския съвет да приеме актуализиран национален пандемичен план за създаване на адекватна организация за предотвратяване, ограничаване на заболеваемостта и намаляване на смъртността от пандемичен грип.
  Разбира се птичият грип е само част от една пандемия, която засега не изглежда много вероятна. Може би, следва да направим известно актуализиране с участието на доцент Байчев и неговите структури ще бъде полезно, за да имаме обща и координирана организации. Текстовете, които са в декларацията изглеждат по-разхвърляни. Актуализираният национален пандемичен план с участието на всички министерства и звена, които имат отношения, ще бъде полезен за страната. Благодаря ви.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Според мен, тази декларация идва точно на време, тъй като нашата страна никога не е била толкова близко до епидемията. Страната ни се намира пред прага на една вероятна инфекция.
  Считам, че декларацията е изключително навременна и по този начин ние ще вдъхнем на обществото спокойствие. Искам да изкажа някои съображения относно декларацията. До момента правителството направи изключително много за подготовката и да не бъдем изненадани. В една от точката, отнасяща се за информацията на населението, считам че информацията, която постъпва в средствата за масова информация трябва да се провежда от компетентни специалисти. Тук е ролята на епидемиологичната служба, за да не се появяват в страниците на печата дезинформация и психози, които са нежелани.
  В един такъв момент от начало на епидемия или да се предпазим от епидемията трябва да се организира щаб, който да поддържа връзка с Народното събрание, за да могат всички структури в държавата да се координират и подпомагат своите функции. Благодаря ви.
  НАДЯ АНТОНОВА: Господин председател, уважаеми колеги, искам да направя едно съвсем кратко изказване по декларацията, която се предлага.
  На първо място, искам да кажа, че намесата на парламента и участието на парламента по възникналия проблем с птичия грип е наложително. С оглед сериозността и важността на ситуацията. Подкрепям действията и намеренията на Народното събрание да вземе активно участие в тази ситуация.
  Имам възражение по отношение на жанра, с който се занимаваме. На нашето внимание е предложена декларация на Народното събрание. Колеги, според мен, най-подходящо би било, ако Народното събрание прецени актът, с който да се произнесе по въпроса за ситуацията относно птичия грип да бъде под формата на решение на Народното събрание. От съдържанието на декларацията се вижда, че парламентът е упражнил правомощия, като възлага на Министерския съвет и на държавните органи, различни задачи за изпълнение включително и на неправителствени организации. Т.е. парламентът упражнява своите властнически правомощия. Актът, с който парламента трябва да възложи тези правомощия следва да бъде задължителен, за да бъде ефикасен. Ако облечем тези мерки под формата на решение ще има задължителен характер за държавните органи, към които е адресирано и това ще обезпечи изпълнението на акта на Народното събрание.
  Колеги, искам да ви помоля да обсъдим възможността съвместно с дирекция “Правна” на Народното събрание, актът който бихме предложили да бъде под формата на решение, като претърпи различни наложителни редакционни поправки.
  Използвам случая да заявя, че се съгласявам с казаното от колегите до момента по отношение съществото на съдържанието на декларацията. Благодаря ви.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Колеги, виждам че по начина, по който започваме да провеждаме дискусията и информациите в медиите, сме на път да отидем твърде далеч. Ще си позволя преди да взема отношение по текста на декларацията да ви запозная с някои елементи от същата тази дискусия, която се провежда в Европейската комисия по здравеопазване и Европейския парламент във връзка с резолюцията на Европейския парламент.
  Първо, в комисията и в пленарната зала многократно беше изслушван комисаря по здравеопазване Киприану, който трябваше да даде справка за опасността за страните членки на Европейския съюз, какви са предприетите мерки и т.н. Той категорично заяви, че цялата тази история с птичия грип започва от едно съобщение на Световната здравна организация, тъй като на всеки двадесет и пет години има пандемия от обикновен грип, сега е времето когато евентуално може да се случи тази пандемия, но такава не се е случила. Тя може да стане тази година, след пет години или след десет години, но приблизително след 25 години се появява пандемия.
  На второ място са регистрираните случаи на птичи грип и евентуалната възможност той да мутира във вид, който да се продава от човек на човек, което цитирам дословно Киприану, до този момент не се е случило и няма тенденция, че предстои да се случи.
  На трето място, е възможността евентуално този мутирал птичи грип предаващ се от човек на човек да се рекомбинира с обикновения човешки грип, който евентуално на 25 години предстоящи сега, ако се случи да стане пандемия от птичи грип. Тук има толкова много ако, от които нито едно не е изпълнено, следователно първо въобще няма пандемия от обикновен грип. Второ, няма птичи грип, който да се предава от човек на човек. Трето, представете си население от 2 милиарда и половина в Китай има 75 починали. При население 70 милиона в Турция има 4 починали. За каква пандемия и епидемия може да се говори. Изобщо за какво става въпрос. И там се заговори за корпоративни интереси по отношение на ваксините и всички мерки, които се предприемат и по отношение на войната на говеждо и свинско месо срещу птиче месо, очевидно и при нас това ще се случи.
  Мисля, че започват призивите да не се ядат рохки яйца и птичето месо да се вари дадено време и ако може да не се консумира, което въобще не е начин за предаване на заразата. Очевидно става въпрос или за смесване на компетентност с корпоративни интереси или за други неща. И там беше отчетено, че въпросната резолюция на Европейския парламент няма да допринесе съществено за решаване на проблема. По-скоро това, което ще доведе до решаване на проблема са мерките, които са предприети от Европейската агенция за контрол и мониторинг на заразните заболявания. Тези решения са задължителни за България. Те са приведени в действия със съответните структури от нашето Министерство на здравеопазването. Всякакви други мерки, които решим да измислим, ще бъдат абсолютно неактуални. Погледнете точки в декларацията – четири, пет и шест. Мислите, ли че Министерството на образованието, университети и ръководствата на детските градини и училищата, местната власт и ловците и т.н. трябвало да разработят собствени мерки за прилагане и информиране за птичия грип и борба срещу опасността. Трябвало е да се разработят собствени мерки при условие, че в държавата има разработени такива по отношение на инфекциозните заболявания. Има такива предписания на ниво Европейски съюз за всички страни. Как ще разработят собствени мерки ръководствата на детските градини. Това звучи абсурдно. Най-накрая гражданите, ако могат да се обаждат всеки път след като кихнат на един център, за да уведомяват, че става страшно. Защо предизвикваме цялата тази психоза. Погледнете декларацията. От всички седем точки има само две, които са съществени. Ще обърна внимание на тези точки. Това са точките две и три. Те са единствените, които са свързани с финансов ресурс и разкриват същността на цялата тази кампания.
  Министерският съвет трябва да осигури необходимите количества ваксина. Т.е. да ги закупи. Изразходва се финансов ресурс, но не е ясно как ще се използва тази ваксина. Кога ще се използва или въобще ще има ли нужда от такава ваксина. Ако може да осигури защитни облекла. Тези облекла се осигуряват предварително без да се знаят колко на брой да бъдат и дали ще се използват. На края, ако може да има организация по продажбата им.
  Трябва да се вземат спешни мерки спрямо вноса на птичи продукти и т.н. Това са двете точки, които разкриват истинското лице на тази декларация.
  Разбира се, че е полезно ние да излезем с декларация, но не мисля, че българският парламент трябва да влиза в тази игра, в която има твърде много интереси. Ние не може да се превърнем в заложник на тези интереси, след като има твърде много ако и нито едно от тях не е изпълнено.
  Според мен, ако подходим към приемане на декларацията и предлагането в пленарна зала, трябва да бъде изчистена и съобразена. Точки четири, пет, шест и седем да бъдат съобразени с действителността и с разумни предложения, а не да задължаваме директорките да провеждат военно обучение на децата от детските градини. Благодаря ви.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, информирах началник-кабинета на председателя на Народното събрание. Ще представим списък на тук присъстващите.
  НИГЯР САХЛИМ: Уважаеми колеги, на път сме да изпаднем в една деликатна ситуация от игнориране и подценяване на проблема, като го представяме като сблъсък на корпоративни интереси, до неговото преекспониране и очакване на пандемия и други неща. Предлагам, да се въздържаме от крайни изказвания и да се съобразим с един безспорен факт, който е че има проблем. Институциите, които имат отношение към този проблем са започнали необходимото и са взели необходимите мерки. Не мисля, че тук е сериозно обвинението, че сме закъснели с приемането на декларацията. Беше казано, че кризисният щаб работи от 17 октомври 2005 година. Има указания за предпазване и координация на действията между централната власт и институциите и специализираните органи, както и местната власт. Доктор Първанова, местната власт има много важно значение и роля, която трябва да предприеме. Там работят комисии на областно ниво. Във всяка община са ангажирани с такива действия в тези моменти. Разбира се, че е пресилено във всяка детска ясла и градина да очакваме разработване на стратегия и план за предпазване.
  Мисля, че е безспорен факта, че нещата трябва да бъдат както трябва що се отнася до координация и съгласуваност на действията.
  От друга страна приемането на една декларация от страна на Народното събрание е израз на ангажираност и подкрепа за усилията, които специализираните институции правят.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, искам да кажа няколко думи, защото така или иначе, комисията се намира в едно деликатно състояние. Деликатно е уважаеми колеги, защото на 27 октомври, когато разглеждахме първата декларация, която беше много по-обща и изчистена, ние с мотива, че държавните органи за започнали да работят и са свършили една част от работата и с мотива да не предизвикваме психоза в населението, становището на комисията беше, че онази декларация не се налага за момента.
  Разбира се, от тогава минаха два месеца. Убеден съм, че почти всичко от това, което е необходимо се извършва. Ако приемем, че държавните органи са свършили и вършат това, което е необходимо, съгласен съм с доктор Сахлим, че ние трябва да изкажем една съпричастност. Напълно споделям това, което беше казано от доктор Първанова. Прави чест на госпожа Първанова, че е последователно.
  Считам, че с толкова подробно разписване навлизаме в една подробност, която не е характерна за декларация на Народното събрание. Ако излезем с решение, така както предложи госпожа Антонова, трябва да изчистим до голяма степен тези текстове и да задължим правителството и компетентните органи да правят, нещо което в същност правят. Това е невъзможно.
  Според мен, ако трябва да бъдем логични, последователни и почтени към себе си, работата и колегите, следва в текста на тази декларация да се придържаме към една загриженост и увереност, че компетентните органи правят необходимото. Да покажем нашата съпричастност и в никакъв случай да не предизвикваме допълнителни паники в населението.
  Обръщам се към уважаемият доцент Байчев, да отговори на някои от поставените въпроси. Искам да го помоля да включи и отговор на това следния въпрос – счита ли, че досега не е направено нещо, става въпрос за компетентните органи, а не за детските градини, от това, което се иска в декларацията?
  ЖЕКО БАЙЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми представители на медиите, дами и господа. Без да смятате, че давам оценка на тази декларация, независимо кога се приема изключително много оценявам това, че има голяма политическо решение и влияние върху един много актуален въпрос. На фона на огромната работа по присъединяването в Европейския съюз и на изключителните отговорности на Националната ветеринарно медицинска служба, респективно и цялото Министерство на земеделието, птичият грип се явява като един изключително важен въпрос. Защото, епизодичният процес не говоря за епидемиологичния и за пандемия, епизодичният процес в Румъния и Турция показва, че заболяването при птиците е изключително контегиозно и се разпространява с много бързина. Положителният опит и грешките в Румъния и Турция показаха, че когато не се вземат навременни мерки има голяма опасност за разпространение на заболяването, което води до няколко важни момента.
  Първо, разстройва икономиката на една държава. Ако само едно огнище обявим в нашата страна, а ние и най-малкото съмнение да имаме ще го обявим, защото носим отговорност, ние ще стресираме икономиката на страната в частта птицевъдство. Девет на сто от гъшия дроб на Европа се произвежда в България. Мисля, че това е най-голямата опасност. Ето защо за да не повтарям информацията на министъра на земеделието и горите министър Кабил, ще кажа само няколко неща по това, което се прави.
  Ние ресурсно и трудово сме обезпечили проблемът с необходимия контрол на границите. Обезпечено е и законодателно с необходимите разпоредби на Министерството на земеделието по вноса в страната. Със засилване на контрола на границите, с постоянния мониторинг на заболяването, със следене както на кокошия вид така и на дивите водоплаващи птици, с взаимоотношенията ни с институциите от дирекция по горите в Министерството на земеделието и Националното сдружение на ловците и риболовците в България. Създадена е по цялата водна ивица на България, защото по-голяма е вероятността птичият грип да дойде чрез дивите водоплаващи птици. Разделена е страната и точно тези ивици на райони. Вчера обвързахме със заповед и други райони в страната, в които осъществяване затваряне на всички птици от т.нар. заден двор. Контролът в големите птицекомплекси и подготовката за евентуално обявяване на заболяване. Обезпечени сме с дезинфекциозна техника. Имаме планове как ще се действа, включително и с екипите – кой и къде трябва да отиде и с какво да пътува, как да пътува, на кой да се обади и т.н. Без да прозвучи самохвално ние сме инициаторите на тези щабове, независимо под чие нареждане се провеждат. Всички комисии в страната независимо на какво равнище са се провеждат под информацията на нашите директори на районните ветеринарно медицински служби. В България трябва да се построи още една лаборатория, която не трябва да бъде непременно с едно направление. Необходимо да се изгради в Североизточна България, за да решава и въпросите на свиневъдството. Трябва да има такава лаборатория. Обезпечили сме нашите специалисти с необходимите облекла. Закупихме за всички работещи в птицевъдството инспектори, които осъществяват контрол и са в контакт с птиците “Тамифлу”. На този етап това мога да ви кажа. Мисля, че по този начин отговарям и на доцент Щерев. Доцент Щерев, в никакъв е забранено да се извършва лов на пернат дивеч. Постоянно сме във връзка с ловно рибарските дружества, които много ни помагат. Ние сме в постоянна връзка и с Национална служба “Полиция” и районните управления на полицията винаги са с нас. Сами не можем да решим въпросите. Относно въпроса, който беше зададен от народната представителка госпожа Първанова, изключително благодаря за този въпрос, защото в страната се внасят 250 – 300 хиляди тона вносни меса, включително птиче, свинско и т.н. Внасят се от всички части на държавата, защото ние произвеждаме много малък процент от необходимото месо за България и бизнеса. Естествено е при такъв голям внос, често да се случват кризисни ситуации на изясняване на наличия на патогенни микроорганизми за хората. Когато се случат такива проблеми те се изясняват. В рамките на 2005 година в България ветеринарната служба в следствие с голямата подкрепа и помощ на Министерството на здравеопазването не е допуснала заболяване, което да доведе до отклонения от състоянието на хората в България. Благодаря ви.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, дебата който и да е сериозен, би трябвало да се погледне от различни гледни точки. Защото, аз съм впечатлен изключително много от това, което казва доктор Първанова, от документите, които има Европейският съюз по този въпрос. Искам да кажа, че някои тези изглеждат крайно несериозни. Човечеството отдавна е съпътствано и боледува от различни золнози, орнитози, пситахоза, токсоплазмоза, трихинелоза и т.н. Нека сега да не мислим, че това е нещо ново, което е възникнало сега и ще унищожи човечеството. Това заблуждава хората и ги кара да се стресират. Довежда до различни поведенчески реакции в обществото, в управляващите, включително и пускането на различни декларации и т.н. Нека да погледнем сериозно на този въпрос, но не да бъде преувеличаван.
  Според мен, не е сериозно да ограничаваме хората и да им казваме да не консумират пилешко месо, за да не се разболеят евентуално от птичи грип, за да консумират свинско месо и да правят инфаркти и инсулти. Инфаркта и инсулта са реални епидемии, а не предполагаеми, като епидемията на птичия грип. Това са реални епидемии от инсулти и инфаркти. Всеки ден умират стотици хора, защото консумират прекалено много тлъсто, свинско, мас и т.н.
  Мисля, че ние бихме могли да обърнем внимание на този въпрос. Той идва в един момент в нашата страна когато има ясно изразена борба кой да контролира храните у нас, дали това да бъдат лекарите и хигиенно епидемиологичните служби или ветеринарно санитарния контрол. Всеки от специалистите да своите доводи, кой е по-компетентен относно контролът на храните, производството и т.н. Нещата са много сложни. Когато говорим за една от опасностите за хората, птичия грип, една от стотиците опасности, които дебнат всеки един човек в нашето общество, ние трябва в една декларация да кажем:
  Първо, Министерството на здравеопазването и оторизираните органи да имат план и готовност за справяне с евентуална разширяваща се опасност.
  Второ, стриктно да се спазват противоепидемиологичните мерки, такива каквито са. Имат ги във ветеринарно санитарния контрол и органите на ХЕИ. Тези мерки трябва да се спазват.
  Трето, необходимо е да се правят и възобнови това, което се прави редица години у нас, не само по отношение на заболяване на грип и белодробни заболявания, профилактичните прегледи. Трябва да се ускори реформата в здравеопазването, за да могат хората да получават достъпна, своевременна и качествена медицинска помощ. Това са мерките, които са нужни на населението, а не да се правят планове от детските градини и ловците да се мобилизират да правят хайки за птици и да ги събират. В полето трябва да ви кажа, че на всеки 100 крачки има умрели птици, но не са само птици, има бръмбари, мишки и най-различни животни. Какво означава това?
  Искам да ви кажа да бъдем разумни. Нека да направим декларацията, с това което е предложено за първа и втора точка. Всички останали неща, които изглеждат малко или много несериозни да отпаднат. Не трябва да се намесваме в пазара срещу определено месо, яйцата и тяхната консумация. Има разпоредби на Ветеринарно медицинските служби и на хуманно медицинските органи кога да се консумират яйца. Главната опасност на яйцата не е птичия грип, а салмонелозата и редица други болести, които могат да дойдат, ако се консумират неправомерно. Ще ви помоля за малко разум и да не внасяме комедийност в декларацията и всички тези дискусии.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Доцент Щерев, Комисията по здравеопазване към Народното събрание не може в този пиков за страната момент да няма отношение. Тази декларация е един вид отношение. Надявам се, че в окончателният текст, който ще бъде съгласуван с отдел “Правен” ще бъдат взети становищата на нашите колеги.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: За какво е пиков моментът?
  НАДЯ АНТОНОВА: Господин председател, уважаеми дами и господа, безспорно дискусията е много полезна. Много неща се изясниха. Според мен, най-важното беше, че двете министерства са предприели съответните действия, за да бъдем подготвени за евентуални случаи на птичи грип на територията на Република България. Не можем да си затворим очите пред факта, че на териториите на две съседни страни това се случва. Въпреки всичко, ако ние ще приемем декларация и ако се съсредоточим върху нейният текст, позволете ми да прочета как изглежда: “Народното събрание на Република България като има предвид някои неща заявява Министерският съвет да осигури…”. Това не е декларация, а план за действие. Нека да направим нужното да бъде прередактирана така, че да звучи наистина като декларация и да прозвучи съпричастността на Народното събрание към съществуващият проблем, пред който не можем да си затворим очите. Благодаря ви.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, става въпрос за декларацията. Ние не можем да променяме текстовете. В пленарна зала може да се направят предложенията. От друга гледна точка би могло да стане със съгласието на вносителите, но те не присъстват в залата. Какво може да се променя зад гърба на вносителите? Това искам да ви попитам?
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Най-малкото трябва да препоръчаме на вносителите това, което стана ясно в залата. Например, от точка 4 до точка 7 да отпаднат от текста на декларацията. По точка трета може да спорим. Може да препоръчаме от името на нашата комисия да бъде включена отделна точка за пандемичния план.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вашето предложение е точка 4, 5, 6 и 7 да отпаднат?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Предлагам да гласуваме декларацията.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Имам предвид да изчистим редакционно точките и да се ориентираме към финал.
  Първо, да подложим на гласуване приемаме ли декларацията?
  Второ, да се премине към редактиране на онези, точки който ще останат.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не може да ги редактираме, а за предложения за редакция.
  ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Предлагам предложения за редактиране.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен по принцип с Декларацията във връзка със спешни мерки срещу опасността от разпространение на птичи грип на територията на Република България, да гласува?
  - “За” – 15.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  НИГЯР САХЛИМ: Предлагам във втория ред “Изразява тревога от разпространението на болестта в Република Румъния увеличаване на болните от птичи грип в Република Турция”, защото е ясно, че птиците прелитат от съответна посока.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тази бележка е редакционна. Има ли някой, който да е против това предложение? Няма.
  Приема се по принцип.
  ВАСИЛ ПАНИЦА: Може да се направи една корекция в първия абзац: “Отчита наличието на зараза за съседни на България страни”, включва и втория абзац. Вторият абзац може да отпадне. Включват се Румъния и Турция. Предлагам да остане само първото изречение.
  НИГЯР САХЛИМ: Добре.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Предлагам следната редакция в абревиатурата: “Ние народните представители от 40-то Народно събрание, като приемаме с изключителна сериозност предупрежденията на Световната здравна организация и Европейския център за предпазване и контрол на болести за потенциалната възможност от избухване на пандемия от птичи грип. Отчитаме, че избухването на такъв грип ще донесе огромни щети на страната и ще представлява пряка заплаха за целия Европейски съюз, заявяваме нашата воля за осъществяване на следните предварителни мерки”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Кумчев, това е репродукцията на колегите Капон и Абаджиев.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Не е точно това.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам да приключим по следния начин.
  Първо, приехме по принцип да има декларация. Можем да направим седем или осем гласувания, които са по отделните точки и по преамбюла. Можем да ги приемем по принцип и да предложим на пленарна зала да направи редакция или да отхвърлим дадена точка.
  Искам да ви помоля да подложите на гласуване всички точки, включително уводната част, за която може да се предложи по принцип да се приеме.
  ПРЕДСТ. БОРИСЛАВ КИТОВ: Предлагам да преминем към гласуване на уводната част, която се предлага от доцент Кумчев.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Ще съгласуваме окончателният текст с отдел “Правен” на Народното събрание.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Предлагам да го приемем по принцип.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Колеги, ние гласувахме декларацията по принцип. Искаме да променим нещата. Предлагам ви следното решение. Нека да гласуваме следващите точки. След половин час със съгласуване с отдел “Правен” да отразим точната и ясна декларация.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Преминаваме към точка първа. Колеги, имате ли бележки по точка първа? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува?
  - “За” – 15.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Преминаваме към точка втора. По тази точка доцент Великов имаше конкретно предложение.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: С доктор Шарков имаме предложение за нова точка втора. “Препоръчва на Министерския съвет да приеме актуализиран Национален пандемичен план за създаване на адекватна организация за прекратяване и ограничаване на заболеваемостта и намаляване на смъртността от евентуален пандемичен грип”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Вие предлагате това да бъде нова точка втора.
  Колеги имате думата.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Приветствам това, което казва доцент Великов, но пандемичния грип няма нищо общо с птичия грип. Това са две различни заболявания. Декларацията е посветена на птичия грип. Защо започваме да говорим за другия грип.
  Предлагам тази редакция, но не да се фокусира върху пандемичния грип. Искам да обърна внимание на следното, ако Министерският съвет трябва да осигурява всички неща означава да бъдат закупени и да ги има в готовност.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Уважаеми господин председател, уважаема доктор Първанова, преди малко в една кратка консултация с доцент Кожухарова изяснихме, че в момента България и целия свят се намира в период на готовност за пандемия според класификацията на Световната здравна организация и Европейския съюз. Това е при възникване на случаи причинени от нов тип на грипния вирус при хора без предаване на инфекцията от човек на човек.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Цитирах ви изнесената официална информация в Европейския парламент, от която тръгват предписанията към нашата страна. Стана ясно, че Министерството на земеделието и Министерството на здравеопазването с техните структури са ги изпълнили още от 27 октомври 2005 година.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Това е докладът на Киприяну, в който се казва: “Страните членки трябва да побързат с осъвременяване на техните планове за готовност при пандемия. Те трябва да отговорят адекватно на нуждите за защита на населението.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНВА: Това е друго нещо. Пандемията е от обикновен човешки грип.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Пандемията може да бъде от птичи грип. От всякакъв грип може да бъде пандемията.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, преминаваме към гласуване.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Терминът е: “Национален план на Република България за готовност за грипна пандемия”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тук става въпрос за готовност при възникване на пандемия. Това не означава, че в момента има такава.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Има лекари в тази зала. Пандемия трябва да се предава от човек на човек. Птичият грип не се предава от човек на човек. Нито има пандемия от обикновен грип. Мисля, че има хора, които са завършили медицина и могат да кажат това нещо.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Байчев, можем ли да говорим за риск от пандемия при птиците?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Доктор Шарков и доктор Първанова имат обратни становища. Тези становища се решават с гласуване. Няма защо да спорим.
  ЖЕКО БОЙЧЕВ: Уважаеми господин председател, когато говорим за птиците говорим за панзотия. Панзотия има когато даденото заболяване е обхванало няколко континента. Вече може да се говори като птичи грип за панзотия. За пандемия не съм компетентния орган.
  БОРИСЛАВ ВЕЛКОВ: Уважаеми господин председател, според мен няма остро противоречие между това, което предложих, защото е свързано с приемането на Националния пандемичен план, както е препоръчано от Световната здравна организация. Мисля, че това е важно да приемем сега. Има ли смисъл от такава препоръка? Не възразявам да се изчистят текстовете.
  Въпросът е да се приеме по принцип препоръката, защото тази препоръка не съществува в декларацията.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги преминаваме към гласуване.
  Моля, който е съгласен с текста предложен от доцент Великов и доктор Шарков, да гласува?
  - “За” – 11.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – 3.
  Приема се.
  Приехме нова точка втора. Какво ще стане със съществуващата точка втора?
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: По начина, по който е записан текста, означава, че трябва необходимите количества да се осигурят, т.е. да бъдат закупени, включително ваксини, облекла, апаратура и цялата организация по продажбата им.
  От информацията, която беше изнесена от Европейския парламент готовността в целия свят за производство на ваксина против птичи грип, тук не става въпрос за друга ваксина, защото няма смисъл да се купува противогрипна ваксина освен тази, която всяка година се използва за защита на по-чувствителните групи от населението.
  За ваксина за птичи грип има възможност да се произведат 300 милиона дози в света, от които до момента само Великобритания е заявила 100 милиона.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Още няма открита такава ваксина.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Казвам ви информацията, която се намира в Европейския парламент. Много трудно би било да задължим Министерският съвет да закупи количествата ваксина против птичи грип, ако изобщо трябва да купува. За обикновен грип няма обстановка, която да показва, че в България има епидемия на обикновен грип.
  Предлагам тази точка да отпадне. Ако остане точката да бъде със следната редакция: “Министерският съвет да има готовност за създаване на организация за достоверна информация и т.н. за предоставяне на ваксина”. Организация за предоставяне на ваксина е едно, а да бъде закупена е съвсем различно нещо.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Става въпрос да осигури информация за необходимите количества.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Необходимо е да се редактира, за да е ясно, че става въпрос само за информация.
  Предлагам в точка 2 да отпадат последните думи “организация на продажбата им”. Текстът да остане до “и апаратури”.
  АНТОНИЯ ПЪРВАНОВА: Колеги, прочетете хубаво записано е: “да осигури, пълна и достоверна информация, необходимите количества ваксина, защитни облекла и апаратура”. Всичко това се отнася към глаголът осигури.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Предлагам след “реалното състояние да поставим за”.
  Предлагам следният текст: “Министерският съвет да осигури пълна и достоверна информация за реалното състояние за необходимите количества ваксина на защитни облекла и апаратура”.
  Моля, който е съгласен да гласува?
  - “За” – 15.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Преминаваме към точка трета.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Колеги, предлагам нова редакция на точка трета: “Министерството на финансите съвместно с Министерството на земеделието и горите и Министерството на здравеопазването да обезпечи финансово осъществяване на действията по плана при строг контрол и ефективност на разходите”.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Какво ще правим със съществуващата точка трета.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще ви помоля още веднъж да прочетете точка 3-а.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Тази точка следва това, което гласувахме досега, а именно: Министерството на финансите съвместно с Министерството на земеделието и горите и Министерството на здравеопазването да обезпечи финансово осъществяване на действията по плана при строг контрол и ефективност на разходите”.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Искам да направя обратно предложение. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, в дебата, който проведохме ясно се оформиха две становища.
  По отношение на точка първа и втора със сегашната редакция, нямаме никакви противоречия. Предлагам всички останали точки да отпаднат, независимо каква редакция правим, защото ние вменяваме на изпълнителната власт нови и нови задължения. Има оторизирани органи, които в първа и втора точка са длъжни да се погрижат за всичко, което трябва да се направи. Според мен, тази декларация е достатъчна.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще гласуваме предложението на доцент Кумчев, с поправката за пандемичния план.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - “За” – 12.
  - “Против” – 1.
  - “Въздържали се” – 1.
  Приема се.
  Преминаваме към съществуващата точка 3.
  Колеги, имате ли предложения по тази точка?
  ВАНЬО ШАРКОВ: Предлагаме да отпадне.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Предлагам да отпаднат точките 3, 4, 5, 6 и 7.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Има предложение точките 3, 4, 5, 6 и 7 да отпаднат?
  Моля, който е съгласен с предложението точки 3, 4, 5, 6 и 7, да отпаднат да гласува?
  - “За” – 15.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Колеги, благодаря за участието.
  Закривам заседанието на комисията.


  /Заседанието завърши в 12,25 часа/


  СТЕНОГРАФ:
  /П.Георгиева/ ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /доц. Борислав Китов/


  Форма за търсене
  Ключова дума