Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
27/07/2006
  П Р О Т О К О Л
  № 35  Днес, 20 юли 2006 г. от 15.10 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по здравеопазване

  Стенографски запис  П Р О Т О К О Л
  № 35  Днес, 20 юли 2006 г. от 15.10 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния
  ДНЕВЕН РЕД:  1. Законопроект за съсловната организация на магистър-фармацевтите, № 554-01-39, внесен от Атанас Димитров Щерев и група народни представители на 25 август 2005 г. – второ гласуване- продължение.
  Към протокола се прилага списък на присъствалите народни представители и гости.

  * * *


  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги откривам заседанието на Комисията по здравеопазване.
  На предишното заседание стигнахме до член 33. Оставихме го за предложение за нова редакция, която е постъпила от министерството. Ще помоля да прочетете новия текст.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 33, така както е приет от комисията до алинея 4.
  “Алинея 1. Членството в Българския фармацевтичен съюз възниква с вписването в регистъра на регионалната фармацевтична колегия на територията, на която магистър-фармацевта упражнява дейността си, а за неработещите магистър-фармацевти по постоянен адрес.
  Алинея 2. Вписването се извършва след подаване в колегията по алинея 1 на заявление от магистър-фармацевта. В заявлението се посочват трите имена, единния граждански номер, месторождението, гражданството на лицето и адресът по местоживеене и месторабота.
  Алинея 3. Към заявлението за вписване се прилагат:
  Първо, диплома за завършено висше образование с придобито образователно квалификационна степен магистър и професионална квалификация “магистър-фармацевт”.
  Второ, документ, удостоверяващ местоработата и стажа на лицето.
  Трето, при подновяване на членството – извлечение от регистъра за наложено наказание.
  Четвърто, свидетелство за съдимост;
  Пето, в случаите по член 191 от Закона за здравето документ за успешно положен изпит.
  Предложение на комисията за алинея 4.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да добавя нещо, тъй като не успяхме да го запишем. В точка пета, на края да се добави за чужденците разрешение за местопребиваване и работа в страната.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: “Алинея 4. Магистър-фармацевтите, които са граждани на държава членска на Европейския съюз и другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария се вписват в регистъра на Регионалната фармацевтична колегия на територията, на която магистър-фармацевта упражнява дейността си въз основа на изпратено от министъра на здравеопазването уведомление придружено от копия на документите и постъпили в Министерството на здравеопазването по реда на наредбите по член 186, алинея 5, член 194, алинея 2 и член 195, алинея 2 от Закона за здравето”.
  Текстът е идентичен с приетите от нас промени в Закона за здравето в другите съсловни организации.
  “Алинея 5. Чужденците извън тези по алинея 4, подават заявления по алинея 2 придружени от документите по алинея 3 и документите удостоверяващи наличието на изискваните за упражняване на професията определени в член 186, алинея 3 член 194, алинея 3 и алинея 4, член 195 алинея 3 от Закона за здравето”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви. Колеги имате думата?
  Според мен, подходът е каквото се иска за български граждани да се поиска и за всички останали. След като ще искаме свидетелство за съдимост на българите и чужденците от третия свят, ще поискаме и на тези от Швейцария. Още повече, че доколкото разбрах това не противоречи на европейските директиви. Имате думата, заповядайте.
  НАТАЛИЯ ПЪРВАНОВА: Искам да ви поясня, че това е опция за държавата, може да изисква, но може и да не изисква свидетелство за съдимост.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви. С това, което казах не искам да връщам дебата към свидетелството за съдимост. Приех, че решихме този въпрос. Мисля, че режимът трябва да бъде идентичен, след като не противоречи на европейските директиви.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател, напълно подкрепям да уеднаквим режима, ако трябва нещо да се прегласува, да го направим и да вървим напред.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предлагам редакция на алинея 3, точка 2, която е свързана с удостоверяване на стажа или обстоятелства по член 191. Не може ли редакцията да обедини всички тези изисквания в текст, който да гласи: “Алинея 3, точка 3 “Документ удостоверяващ обстоятелствата по член 191 от Закона за здравето”. Член 191 от Закона за здравето визира дали пет години бил ли си на работа съответстваща на образованието “магистър-фармацевт”, заемал ли си длъжност изискваща образование и положил ли си изпит, ако са изтекли тези пет години.
  Следователно така формулирана точка втора, мисля че обхваща всички хипотези. Не зная дали не е по-разумно.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, член 191 е в хипотезата, че пет години не е работил и как след това взема…
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: По този начин се доказва дали е работил или не е работил пет години. Ако документът показва, че последната ти месторабота е от вчера, това също е обстоятелство по член 191. Т.е. не попадаш по ударите на член 191. Ако не е работил изобщо и не са изминали пет години, отново са обстоятелства по член 191.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: За мен това е допълнителна тежест, която не е нужна.
  РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Господин председател, колеги, аз също имам известни притеснения как ще бъдат доказани обстоятелствата при положение, че един магистър-фармацевт въобще не е работил през пет годишния период или току що завършил.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Ще ви отговоря веднага. Датата на получаване на дипломата е срокът, от който започва да тече пет годишния период. Ако не са изтекли пет години от датата, в която е връчена дипломата това означава, че отговаря на условията по член 191 и може да бъде записан в колегията без да е нужно да се полага изпит.
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Съгласен съм с господин Йорданов, защото действително дипломата удостоверява кога е завършил и от кога тече срока за пет години. Това е ясно.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да уточня, защо са записани два отделни текста. Защото както приехме в член 33, членството възниква на територията, на която магистър-фармацевта упражнява дейността си. Това обстоятелство трябва да се докаже. Документът, който удостоверява това обстоятелство е именно удостоверението от месторабота. С този документ се удостоверява, че работи на територията на тази регионална колегия. В противен случай, трябва да предвидим декларация, в който да декларира къде работи. Това е целта на този текст.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, колкото по-детайлно е разписано, толкова по-добре.
  Според мен, няма смисъл, но ако държите на вашето предложение ще бъде прегласувано.
  Моят въпрос е за колегите по алинея 4, според мен, всичко останало без свидетелството за съдимост, ще се изисква от Министерството на здравеопазването.
  Мисля, че точка четвърта трябва да се изисква и от тях, след като се съгласихме да искаме на всички останали.
  ЕМИЛ РАЙНОВ: Мисля, че не е никакъв проблем да се изисква и това. Все пак ние трябва да знаем какъв е статусът на тези граждани.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви, но според мен, това е още по-важно за чужденците, защото може да бъде една от причините, която да го накара да смени държавата.
  Може би следва да запишем, че чужденците по алинея 4, подават и по алинея 3, точка 4, а тези извън алинея 4, заявления по алинея 2 и алинея 3. Ще помоля от отдел “Правен” да ми помогнат, как да бъде записан текста.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ние ще редактираме текстът.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, ще гласуваме по принцип. Възлагаме на отдел “Правен” да изчисти текста.
  ХАСАН АДЕМОВ: Терминът “чужденци” не е коректен, може би трябва да се замени с “чужди граждани”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви доктор Адемов, приемам вашата бележка. Терминът “чужденците” да се поправи. Трябва да бъде записано “чужди граждани извън тези по алинея 4”. Колеги, приемаме бележката, защото е детайлна.
  Моля, който е съгласен да гласува?
  - “За” – 17.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: И двата термина се използват, но ние в нашето законодателство сме приели Законът за чужденците в Република България. Чужди граждани наистина звучи по-добре.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: И според мен е по-добре така да се запише.
  Предложението на доцент Кумчев и колегите беше оттеглено, както и на госпожа Ива Станкова. Бележката на доцент Великов е приета по принцип.
  Член 34.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 34, алинея 1. Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия проверява дали са налице изискванията за вписване на магистър-фармацевта в колегията.
  Алинея 2. Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14 дневен срок от подаването на документите по член 33.
  Алинея 3. Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия издава удостоверение за извършеното вписване в срока по алинея 2.
  Алинея 4. Отказ от вписване в регистъра на регионалната фармацевтична колегия може да бъде направен при:
  Първо, неспазване на изискванията по член 33, алинея 2 и алинея 3.
  Второ, ако лицето е заличено от регистъра на друга регионална колегия – за срока на наказанието.
  Алинея 5. Отказът от вписване в регистъра може да се обжалва в 7-дневен срок от получаване на съобщението пред Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз, който се произнася с решение в едномесечен срок.
  Алинея 6. Решенията на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз подлежат на обжалване по реда на Закона за административното производство пред Върховния административен съд.
  Има предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
  В член 34 се правят следните изменения и допълнения7
  Първо, алинея 2 се изменя така:
  “Алинея 2. Ако лицата отговарят на изискванията, вписването се извършва в 14-дневен срок от подаването на документите по член 31”.
  Второ, алинея 4, точка 1 се изменя така:
  “Алинея 4. Отказ от вписване в регистъра на регионалната фармацевтична колегия може да бъде направен при:
  Първо, неспазване на изискванията по член 31, алинея 2 и 3”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, поддържате ли твърдението, което е непълно. Искам да ви кажа, че член 31, който отложихме е за отпуските. Не виждам какъв е смисълът.
  Мисля, че така както е предложен член 34, на базата на това, което приехме преди малко е съвсем коректно.
  От една страна винаги трябва да може да се обжалва. Най-напред се обжалва пред Българския фармацевтичен съюз. Ако там има отказ отива към съответният съд.
  Доктор Хърков, да гласуваме ли предложението, което сте направили или го оттегляте.
  ВАНЮ ХЪРКОВ: Оттеглям предложението.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да предложа една нова алинея 4, защото вписването включва до вписването в регионалната фармацевтична колегия, ние приехме, че трябва да има и национален регистър. Как ще достигне информацията до този национален регистър, след като не е уредено. Предлагаме нова алинея 4 със следното съдържание” “Алинея 4. Управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия изпраща заявлението до Управителния съвет на организацията за вписване в националния регистър”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, предложението е логично.
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Съгласен съм.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да попитам ще се издава ли документ за това, че са вписани в националния регистър?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, въпросът е към вас – предвиждате ли да се издава документ, че съответният магистър-фармацевт е вписан в националния регистър?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Предвижда се.
  РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Според мен, удостоверението, което ще получи всеки фармацевт член на този съюз трябва да бъде не на регионалната колегия, а на националния регистър. В член 3 е записано, че регионалната фармацевтична колегия издава удостоверения за извършено вписване.
  Според мен, има противоречие.
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Ще бъде по-правилно да се издава от управителния съвет, защото ние нямаме голяма численост.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Госпожа Янакиева, попита кой управителен съвет?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Управителният съвет на централното ръковосдтво.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да уточня, че в алинея 3 управителният съвет на регионалната фармацевтична колегия издава удостоверение, че е извършено вписването. Членството възниква, след като се включи в националния регистър. В другия закон сме предвидили, след като достигне тази информация до Управителния съвет на национално ниво, в срок до един месец Управителният съвет на Българския фармацевтичен съюз, издава членска карта по образец утвърден от организацията. Членската карта е документът, който ги легитимира.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Госпожо Янакиева, този текст удовлетворява ли ви?
  РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви. Професор Минков, а вас удовлетворява ли ви?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Да
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви. Приемаме текстовете с направените бележки, които се нанасят от отдел “Правен”.
  Моля, който е съгласен с член 34, да гласува.
  - “За” – 13.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Член 35.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 35. Алинея 1. В регистъра се вписват следните обстоятелства:
  Първо, трите имена и единния граждански номер, месторождението и гражданството.
  Второ, адресът по местоживеене и месторабота.
  Трето, номерът и датата на дипломата за завършено висше фармацевтично образование с образователно-квалификационна степен “магистър-фармацевт”.
  Четвърто, научната степен, научното звание – номер и дата на дипломата.
  Пето, наложените наказания по реда на този закон.
  Алинея 2. лицата, вписани в регистъра на регионалната колегия, са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата по алинея 1, точка 2 и 4.
  Алинея 3. Председателят на Управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия уведомява в едномесечен срок Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за всички вписани обстоятелства и промени в регистъра.
  Предложения на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов.
  В член 35, алинея 1, точка 2 се изменя така:
  2. адресът по местоживеене.
  Предложение на народните представители Ива Станкова и Мая Манолова:
  В член 35, алинея 1, точка 4 преди думите “научната степен” се добави думата “специалността”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, няма начин да не бъде вписана и местоработата в регистъра. Фармацевтите имат ли специалности?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Фармацевтите имат специалност “технология”, “организация”, “анализ” и други.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тогава е редно да се запише специалността. Добре, благодаря ви.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Исках да уточня, за точка 3, че се направиха промени в Закона за висшето образование. Текстът по точка 3 трябва да се приведе в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование и да придобие следния вид: “Точка 3. Номерът и датата на дипломата за завършено висше образование с придобита образователна квалификационна степен магистър по специалност “Фармация” и професионална квалификация “Магистър-фармацевт””.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Гласуваме това предложение и предложението направено от народните представители Ива Станкова и Мая Манолова специалността научна степен, научно звание, номер и дата на дипломата.
  Професор Минков съгласен ли сте?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Госпожо Станкова, съгласна ли сте?
  ИВА СТАНКОВА: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви. Колеги, моля който е съгласен да гласува?
  - “За” – 13.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  ХАСАН АДЕМОВ: Говорихме за това, че е един регистър, който съхранява лични данни. Там има известни обстоятелства, ако не съм прав нека да бъда поправен. Тези колеги ще имат ли право или трябва да изискват от тази комисия, което не следва да се вписва в закона. Това е регистър с лични данни. Имат ли право да поддържат такъв регистър?
  АНДРЕЙ КЕХАЙОВ: Би трябвало да могат. В регистъра на съсловните организации се съдържат данни, които се регламентират по закона. След като се съдържат тези, които предоставят лични данни, като пълномощие се дават на регионално ниво от регионалните председатели, а на национално ниво от други. Тези данни не се разпространяват с изключение на другите, които не съдържат данни, които се изискват като лични данни. Регистърът има своя смисъл с всичко, което е разписано в закона. Не съществува противоречие. Всичко, което в момента вписвате на практика не е в противоречие. Ние не разпространяваме лични данни с изключение на тези, които са необходими за ползване на всеки лекар, фармацевт или друг от съсловната организация, за самата професия като възможност за само регулация
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля и за становището на отдел “Правен” по този въпрос.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Миля, че в закона се гарантира защитата на личните данни, като задължение на органите, които водят регистъра. Отделно в член 36 се предлага да имат достъп до обстоятелствата, които са вписани. Няма нарушение.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми доктор Адемов, съгласен съм с вас, но приемам и това, което казаха доктор Кехайов и вие. Ще помоля за следващото заседание да направите по-точна справка, за да бъдем категорични. Преминаваме нататък.
  ДОНКА МИХАЙЛОВА: Господин председател, извинявайте, че връщам дискусията назад. Мисля, че тъй като с член 35 ние въведохме национален и регионални регистри тук трябва да уточним за кой регистър става въпрос.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Става въпрос за националния регистър.
  ДОНКА МИХАЙЛОВА: Необходимо е да се уточни.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Кога ще предоставите уточнението.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В регистъра по член 5, алинея 4 се вписват следните обстоятелства.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще гласуваме предложението, направено от госпожа Михайлова.
  Моля, който е съгласен да гласува?
  - “За” – 13.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Раздел 2 “Права и задължения”
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с наименованието на раздела, да гласува?
  - “За” – 13.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Член 36.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 36. Членовете на Българския фармацевтичен съюз имат право:
  Първо, да избират и да бъдат избирани в централните и местните органи на съюза.
  Второ, да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професия.
  Трето, да бъдат информирани за всички съюзни дела.
  Четвърто, да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване.
  Пето, на достъп до личните си данни в регистъра.
  Предложение на народните представители Ива Станкова и Мая Манолова:
  Член 36 се променя така:
  “Член 36. Членовете на БФС имат право:
  Първо, да избират и да бъдат избирани в органите на съюза и на регионалните колегии.
  Второ, да се ползват от помощта на съюза при спорове, свързани с упражняването на професията и при неправомерен отказ на районната здравноосигурителна каса да сключи договор с тях, ако отговарят на изискванията.
  Трето, на материална помощ в случаи на оттегляне от работа, загубена трудоспособност, както и на семействата им в случай на тяхната смърт съгласно устава на съюза.
  Четвърто, да бъдат информирани за всички съюзни дела.
  Пето, да се ползват от помощта на съюза за професионалното си усъвършенстване.
  Шесто, на достъп до личните си данни в регистъра”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Заповядайте госпожо Янакиева.
  РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Извинявайте, че се връщам, но в член 5, алинея 4 става въпрос за гражданин на чужда държава, завършил в чужбина и т.н., което гласувахме преди малко в член 35.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Погледнете новата редакция.
  РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Записано е: “Гражданин на чужда държава завършил …”.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Госпожо Янакиева, има преномерация на текстовете.
  РОСИЦА ЯНАКИЕВ: Добре, благодаря ви.
  ИВА СТАНКОВА: В точка 2, имаме предвид да разширим малко повече възможностите за права и по-скоро за защита на фармацевтите от гледна точка на това, че при проведените през зимата разговори с няколко съюза на фармацевтите те изявиха желание създаващият се фармацевтичен съюз да бъде техен защитник и да решава спорове, които не биха могли да се решат. Т.е. спорове, които касаят техни лични професионални проблеми.
  В точка 3 сме записали материалната помощ в случай на оттегляне от работа, загубена трудоспособност. Отново става въпрос за помощ от страна на фармацевтичния съюз. При случай на смърт в семействата и на внезапни промени, в които съюза да окаже помощ.
  Останалите две точки остават. В точка 2 и 3 даваме акцент на този момент. Ако смятате, че можем да допринесем за по-голямата отговорност на бъдещия фармацевтичен съюз по отношение на неговите членове ние предлагаме тези текстове. Ще помоля да има коментар по тях.
  ВАНЮ ХЪРКОВ: Според мен, предложението на Ива Станкова и Мая Манолова е по-детайлно и изчистено.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предложението на колегите не е нищо повече от повтаряне на текстове от действащия Закон за съсловната организация на лекарите и лекарите по дентална медицина. Единственото нещо върху, което имам колебание освен спорове с касата, ако неправомерно е отказано сключване на договор какво можем да добавим и за защита на професионалните права при неправомерни претенции на касата при определени обстоятелства. Това също ще бъде едно от важните неща, които новосъздадения съюз трябва да може да упражнява.
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Вие сте съвършено прав в това отношение, тъй като в момента фармацевтите са зад вратата на касата. Касата за голямо съжаление, казвам това пред доктор Райнов, не обръща внимание на нашите бележки и особено при сключването на т.нар. рамков договор на РЗОК – аптека.
  През миналата година имахме спорове и поради това се съдим, което не е по наше желание. Искам да ви помоля, тук да се уточнят нещата, защото при този нов съюз трябва да има регламентирани отношения. Ние се отказахме от рамковия договор. В това отношение сте прави, но да имаме становище при подписване на този договор. Защото се предлага договор, който се обсъжда и остава това, което е в сила в касата. През миналата година беше така.
  Ние поддържаме вашето предложение.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, имате думата. Наистина господин Руденко Йорданов е прав. Те почти буквално повтарят текстовете от закона на лекарския съюз. Намирам, че в някои отношения би било по-добре да се променят нещата, защото какво означава да се ползва помощта на съюза при спорове свързани с упражняването на професията? Договорът е част от упражняването на професията.
  Въпросът е каква материална помощ досега Българският лекарски съюз е успял да помогне свързана с точка 3?
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: В нашия устав, тук ще отворя една скоба и ще припомня, че още не сме приключили спора дали районните колегии могат да бъдат юридически лица, затварям скобата. Едно от предимствата да бъдат юридически лица е, че могат на базата на собствения устав, който не противоречи на централния да оказват материална помощ при: Цитирам: “Колежка педиатър, тежка гинекологична операция, материално подпомагане за период от три месеца, подпомагане при курсове за специализация, подпомагане при кандидатстване за конкурс за специализация, подпомагане на пенсионери”. Припомням, че има колеги, които са с 90 – 100 лева пенсия и поради заболяване не могат да работят.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, предлагам да гласуваме текста.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Ако се приеме текстът, който е предложен от колегите Станкова и Манолова, предлагам в точка 2 изречението да завърши с точка след думата “договор с тях”. Ако отговарят на изискванията е едно излишно поясняване. Ако отговарят на изискванията само тогава е неправомерен отказа.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Цеков е прав.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: По този начин текстът ще се изчисти редакционно.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви. Доктор Станкова, приемате ли бележката на доктор Цеков.
  ИВА СТАНКОВА: Разбира се, че приемам бележката.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Гласуваме текстът предложен от госпожа Ива Станкова и Мая Манолова.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Имаме една редакционна бележка в точка 5 да се ползват от помощта на съюза, не за “професионалното усъвършенстване”, а за “повишаване на квалификацията”. В точка 6 да се запише “на достъп от обстоятелствата вписани в регистъра”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков и доктор Станкова приемате ли тези две бележки?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Да, квалификация е по-добре.
  ИВА СТАНКОВА: Да, приемам ги, след като юристите смятат, че така е по-правилно. Не се променя същността на двете точки.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с член 36 по предложението на народните представители Ива Станкова и Мая Манолова и с направените бележки на отдел “Правен”, да гласува?
  - “За” – 13.
  - “Против” – Няма.
  - “Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Член 37.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 37. Членовете на българския фармацевтичен съюз са длъжни:
  Първо, да упражняват своята професия в съответствие с Етичния кодекс на фирмата.
  Второ, да спазват националните стандарти за добра фармацевтична практика.
  Трето, да спазват устава на Българския фармацевтичен съюз и устава на регионалната колегия.
  Четвърто, да уведомяват управителния съвет на регионалната колегия в която членуват за промените, свързани с упражняването на професията им.
  Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
  В член 37 се правят следните изменения и допълнения:
  Първо, точка 1 се променя така:
  1. Да упражняват своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и при спазване на Етичния кодекс на фармацевта.
  Второ, точка 4 се променя така:
  4. Да уведомяват Управителния съвет на регионалната колегия, в която членуват, за промените в подлежащите на вписване обстоятелства.
  Няма други предложения.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Няма българин, който да е освободен от спазване на българското законодателство. Това не бива да се пише.
  ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ: След като сме приели, че има кодекс и него не трябва да записваме. Законодателството трябва да се запише. Смятам, че е правилно да се запише какво трябва да се спазва в българското законодателство.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Добре. Какво ще кажете от отдел “Правен”?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Предлагам да се приеме предложението на доцент Кумчев и група народни представители, тъй като се казва да упражнява професията си в съответствие. Т.е. има изисквания и към професията, които са установени нормативно в законодателството, а не само в Кодекса за професионална етика.
  ХАСАН АДЕМОВ: Господин председател в точка 2 е записано да спазват националните стандарти. Когато не са българи какви стандарти трябва да спазват?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Става въпрос за член 37, членовете на Българския фармацевтичен съюз. За това националните са българските.
  ДОНКА МИХАЙЛОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, за да можем да гласуваме по точка 3 е необходимо да имаме яснота дали регионалните колегии ще бъдат юридически лица, което определя това дали ще имат устав или няма да имат. Може би трябва да се върнем към спорът, който оставихме за решаване на това заседание, след което да гласуваме член 37.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Госпожа Михайлова е абсолютно права. Имаме два подхода. Или да прескочим този член или да бъде приет така с уговорката, че ако връщайки се приемем другия текст, този ще отпадне, за да продължим нататък.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Уважаеми господин председател, колеги имам един въпрос към отдел “Правен”. В член 37, точка 4 не е ли идентична с алинея 2 на член 35?
  В алинея 2 се казва, че лицата вписани в регистъра са длъжни да заявят за вписване промените в обстоятелствата. Тук е казано, че трябва да уведомяват за промените в обстоятелствата. Повтаряме алинея 2 на член 35.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В член 35 е само точка 2 и 4.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Член 35, алинея 2.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Засяга само точка 2 и точка 4, а тук се отнася за всички вписани. Този текст е по-пълен. Член 35, алинея 2 се отнася само за адреса, местоработата и научната степен. Тук са записани и други обстоятелства.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Едно от двете трябва да отпадне. Правилна е бележката. В единия текст действително се изисква за вписване да се уведомяват при промяна само на тези две обстоятелства. В другия текст искаме при промяна на всички обстоятелства. Трябва да се реши, кой текст да остане.
  АНДРЕЙ КЕХАЙОВ: Уважаеми господин председател, тъй като се коментира въпроса от юридическа гледна точка по какъв начин се извършва регистрацията на регионалните колегии и на националната структура, регистрацията по силата на закона, който ще приемете няма изисквания по силата на Закона за юридическите лица или други организации. Регионалните структури като децентрализирани следват националните.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин председател, ние прескочихме тази глава и не сме решили дали ще бъдат юридически лица и ще имат ли свой устав? За това бележката на госпожа Михайлова беше правилна.
  АНДРЕЙ КАХАЙОВ: Изказах позицията от гледна точка на Закона за съсловните организации и техните регионални структури. Що се отнася до член 36, искам да поясня нещо, което според мен е изключително важно. Някои неща са пренесени от Закона за съсловните организации, нещо което не е променяно през последните седем години.
  Според мен, трябва да има ясно разграничаване между това, което каза доктор Адемов. Да се спазват националните фармацевтични стандарти, които кореспондират с европейските. В следващата точка има разлика между фармацевтичните стандарти и правилата за добра фармацевтична практика, което е нещо по-различно от стандарт и практика. Разписано е в Закона за здравето, което трябва да се разграничи тук. Съжалявам, че на предишното заседание не присъствах, но смесването на национални стандарти, което в момента става с правила, които да не се разграничат, защото стандарта е стандарт и условията, с които може да се извърши дейността. Правилата са тези, които трябва да бъдат спазени.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какво е вашето предложение?
  АНДРЕЙ КЕХАЙОВ: Предлагам член 36, алинея 2 по така предложения закон трябва да бъде разграничени:
  В точка втора, да се спазват националните фармацевтични стандарти.
  В точка трета и правилата за добра фармацевтична практика, което е нещо по-различно.
  Според мен, трябва да има ясна дефиниция.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, това, което виждам в предложенията на господин Тодор Кумчев и останалите народни представители, в същност разликата е, че в текста на вносителя са записани допълнително стандартите, за които става въпрос. В предложенията по-нататък не са записани.
  Второ, в допълнителните предложения има един текст, който едва ли е добре формулиран: “Разпоредбите на българското законодателство”. Няма нужда да се пише за всеки текст, че трябва да се спазва българското законодателство.
  Смятам, че в текста на вносителя има четири неща, които са ясно отбелязани като задължения на членовете на Българския фармацевтичен съюз.
  Първо, да упражняват професията си в съответствие с Етичния кодекс на фармацевта.
  Второ, ако се преправи “национални стандарти” ще бъдат в пълно съответствие с европейските стандарти. За това бихме могли да запишем: “Да спазват стандартите за добра фармацевтична практика и правилата за добра фармацевтична дейност”. Това е второто задължение на всеки член на фармацевтичния съюз.
  Трето, да спазват устава и устава на регионалната колегия, ако има такъв.
  Четвърто, да уведомяват във връзка с всички промени, които настъпват по отношение на професията. На тези четири условия отговарят с промяната в точка 2 като се допълнят “правилата за добрата фармацевтична практика”, и се премахва “националните”. Тогава става ясно на какви условия, какво е задължението на членовете на Българския фармацевтичен съюз.
  ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Господин председател, ние трябва да се ръководим от текста, който сме приели в член 5, какво прави Българският лекарски съюз. Там са записани националните стандарти. Останалите текстове също са записани по този начин.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Предлагам редакция, навсякъде текста в този закон да гласи: “Националите стандарт и правила за добра фармацевтична практика”. Надявам се, че по този начин и с този израз принципно обединяваме нещата, но ги нюансираме като стандарт, нещо което оформя рамката и правила, нещо което оформя маниера на действие.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще гласуваме предложението на доцент Тодор Кумчев, за точка 1, което беше подкрепено от господин Величков и от дирекция “Правна”.
  Искам да добавя, че има основания, защото тук ще има и чужденци, които ще упражняват своята професия в съответствие с българското законодателство, включително и с този закон.
  Според мен, има логика. Ще подложа текстовете на гласуване по реда на тяхното постъпване.
  Моля, който е съгласен с предложението на доцент Тодор Кумчев и останалите колеги, с редакция на точка 1: “Да упражнят своята професия в съответствие с разпоредбите на българското законодателство и при спазване на Кодекса за професионална етика на магистър-фармацевта”, да гласува?
  - “За” – 6.
  - “Против” – Няма.
  Отменям гласуването.
  Гласуваме точка 1, по предложението на доцент Тодор Кумчев и останалите колеги, вместо “Етичния кодекс на фармацевта” се заменя така както решихме навсякъде с “Кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта”.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Извинявайте, но за такива текстове, за които едва ли има някакво значение, а те имат значение само как изглежда законопроекта, предлагам да не решаваме този въпрос с гласуване, а да се реши така както трябва. Не може да работи съюза по разпоредбите на френското законодателство.
  Разбира се, че работи според българското законодателство. Може ли да работи по друг начин, освен по разпоредбите на българското законодателство.
  Предлагам да намерим добър текст, на който да не се смеем, когато го четем в този законопроект.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Подкрепям това, което каза доцент Щерев. Искам да опиша какво гласуваме, ако приемем такъв текст. В закона записваме, че фармацевтите са длъжни да спазват закона. Може би отдел “Правен” трябва да се намеси. Не може това да се записва изрично в един законопроект. Ясно е, че ако не спазват разпоредбите на българското законодателство ще бъдат подведени под отговорност, за това че не го спазват.
  Нормално е да повелим да спазват нормите на Етичния кодекс на магистър-фармацевта. Българското законодателство трябва да се спазва. Това е безспорно и няма нужда да се записва в изричен текст.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги от отдел “Правен” опитайте се да убедите народните представители.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Може би редакцията, която се предлага не е толкова добра, като се цитира българското законодателство. Идеята е, да се гарантират правата на лицата, които ползват труда на магистър-фармацевтите. Да упражняват своята професия в съответствие с действащото законодателство, там са нормативно установените изисквания за упражняване на професията. Така законодателя създава една гаранция, че ако наруши тези разпоредби ще му бъде наложена отговорност.
  В други текстове при други закони се цитира действащото законодателство.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Щерев, какво е вашето предложение?
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Това е един нюанс, който казахте. Вие току що казахте, не да се спазват законите изобщо, защото това може да се напише в началото на всеки закон. Може да се запише в член 1, Закон за приватизацията и т.н. Първо, да се спазва този закон.
  В момента вие казвате нещо друго. Вие казахте, че професията трябва да се упражнява при спазване на законовите норми. Това е нещо съвсем различно. Ако е съвсем различно първо, нека да погледнем необходимо ли е да се прави.
  Второ, как да бъде формулирано. Аз не бих казал, че трябва да обясняваме в един закон, че един лекар, респективно в този закон един фармацевт трябва да работи съобразно нормите, които защитават интересите на потребителя. Този, който ползва услугата или помощта на фармацевта. Ако следва да бъде обяснено това много бих се смутил.
  Погледнете за какво става въпрос. В Етичния кодекс на фармацевта е записано, че изисква да се спазват интересите не само на фармацевта, но и на този, който стои от другата страна на щанда.
  Стандартите за добра фармацевтична практика и правилата спазват при всички случаи интересите на потребителите. Няма начин да не се спазват.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ние казваме националния стандарт и добрата фармацевтична практика.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Трябва да ви кажа, че тези две точки напълно съответстват с това, което искате да кажете с вашето изречение. За да не се получава тавтология в един смисъл, предлагам да се приеме така както е предложението на вносителя ,като се добавят правилата за добрата практика. Ако се внесат допълнителни уточнения на този текст ще бъде още по-добре.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Радвам се, че дебатираме по толкова качествен начин. Ще направя един пример в подкрепа на идеята да фигурира текстът в съответствие със законодателството и кодекса. Магистър-фармацевт, който живее под наем и не е плащал наем една година, хазяинът иска парите – саморазправа, отиваме при свидетелството за съдимост. Нарушил ли е кодексът за професионална етика? Комисията ще каже, че този въпрос е битов и ние не може да се занимаваме с неплатен наем. Има ли този човек човешки и професионален морал, за да се стига до такъв тип взаимоотношения, следователно българското законодателство и упражняването на професията и Кодекса за професионална етика, когато говорим за съсловие, имащо претенцията да бъде елитарно, редно е да се спомене текста така както е предложен.
  ХАСАН АДЕМОВ: Слушайки всички колеги, които се изказаха, започвам да мисля, че Етичният кодекс на фармацевта и правилата за добра фармацевтична практика са тези, които следва да бъдат в този закон.
  Според мен, стандартите, за които говорим трябва да бъдат в Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина. Там се уреждат обществени отношения по проблема лекарствена политика, лекарствено снабдяване т.е. и другата страна на щанда, както каза доцент Щерев. Тук са само правилата отнасящи се за регулацията и саморегулирането на професията. Държавата да не се меси тук. Не зная дали съм прав.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ние казваме, че трябва да ги спазва.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Господин Адемов, вие сте прав, ако говори за това – кой ги прави. Тук говорим за стандартите и правилата, които трябва да се изпълняват от фармацевтите. В единия случай вие сте прав. Стандартът се прави от държавата, правилата се правят от съсловието, но и двете се спазват от членовете на съсловието. За това говорим.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Величков, вие поддържате ли вашите бележки.
  ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ: Въпросът е, че може и без този текст, но мисля, че е по-пълен. Мисля, че примерът, който направи Руденко Йорданов е показателен в това отношение.
  Смятам, че текстът трябва да остане.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател, уважаеми колеги, това да живееш и да работиш в съответствие със законодателството не е ли една конституционно записана норма. Нима може да се работи и живее, освен да се спазват законите. Не бих подкрепил тази част.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доцент Щерев, въпреки голямото ми желание, мисля че трябва да гласуваме.
  Ще гласуваме всяка точка по отделно.
  Подлагам на гласуване текстът на доцент Тодор Кумчев и колегите народни представители с поправката, която навсякъде се прави за етичния кодекс.
  Моля, който е съгласен да гласува?
  - „За” – 8.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 4.
  Приема се.
  Подлагам на гласуване точка 2 с добавката на господин Руденко Йорданов. „Националните стандарти и правила за добра фармацевтична практика”.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  Отменям гласуването.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Помолих директора на дирекция „Правна” да направи една кратка справка, защото в този закон сме въвели изискване за създаване на национални стандарти за добра фармацевтична практика. Това е записано в член 5, който вече е приет като текст. Ако сега кажем, че ще спазват стандарти и правила, трябва да кажем ще напише ли някой тези правила и кой? Т.е. нека или да следваме логиката на вече приетите текстове, или ако променяме нещо да променим и останалите текстове.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Стандартите се правят от държавата, а правилата от съюза.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: В член 5 е записано, че те предлагат стандартите одобрени от своя конгрес. Стандартите се одобряват от министъра, след което стават задължителни и трябва да се спазват. За правила никъде нищо не е казано. Може да кажем, че в устава ще приемат правила.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Йорданов, мисля че Велери Цеков е прав.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Това, че някой ще поеме по-сериозните задължения да напише едно нещо или друго, точно поради тази причина е текста…
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Трябва да се напише кой и къде?
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Вече имаме практика по отношение на хуманната медицина.
  АНДРЕЙ КЕХАЙОВ: Ако все пак се съобразим с основния закон – Закона за здравето, когато става въпрос за свободна и саморегулирана професия там ясно е разписано, че медицинските стандарти се изработват от министерството по определен начин и се спазват. Правилата за добра медицинска практика се изработват от съсловната организация и трябва да има ясно разграничение независимо от това, че някой прави опити за сливане. Т.е. ако се съобразим и хармонизираме нещата с вътрешното законодателство, а не с европейското по силата на членовете в Закона за здравето и сега това е разписано.
  Според мен, трябва да хармонизираме нещата в тази посока. В никакъв случай това, което някой прави опит да смесва стандарта като ангажимент на министерството и начина, по който се изработва и правилата като концепция, която се приема от съсловната организация като възможност за саморегулация не трябва да се смесват. Необходимо е ясно и недвусмислено да бъдат разписани. Разбира се да се спазват. Тук става въпрос за задължения, които са в полза на всички фармацевтите, лекарите и стоматолозите, като свободна професия спазват нещата, които се изработват от различните институции. Трябва да има разграничение на тези неща. Например, преди две седмици поради неразбиране се получи в Министерството на здравеопазването и се отхвърли от сериозна комисия бъркат се стандартите и правилата. Разписват се неща, които трябва да дадат възможност на лекаря, фармацевта и стоматолога на терапевтична свобода. Правилата за добра медицинска практика са различни от стандартите и не подлежат на коментар.
  ПЕТЪР МРЪЦКОВ: В член 5 е разписано какво приема Българският фармацевтичен съюз. Сега говорим фармацевтите да спазват нещо друго, което е записано какво изготвя.
  В член 5, точка 3 е записано: „Приема национални стандарти за добра фармацевтична практика. Предлага ги за утвърждаване от министерството”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Има стандарти за добра фармацевтична практика, които се изработват и се предлагат на министъра да ги одобри. Няма правила за добра медицинска практика. Това излиза на практика.
  В член 5, точка 4 на Закона за съсловните организации на лекари и стоматолози се казва: „Приемат правилата за добра медицинска практика. Предлагат ги за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражняват контрол по спазването”.
  В алинея 3, точка 5 е записано: „Приема националните стандарти за добра фармацевтична практика. Предлагат се за утвърждаване от министъра на здравеопазването и упражняват контрол по спазването им”.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, това което може би бихме могли да направим е да изясним по принцип ще възприемем ли логиката, която сме заложили в другите съсловни закони, където е заложено стандарти, които изработва държавата и следи за тяхното спазване. Всички са длъжни да ги спазват. Те се публикуват с наредба на министъра и стават част от нормативната уредба. Освен това сме дали възможност самите съсловни организации, които играят ролята на гилдии да създадат правила за добра практика, които правила да бъдат изработени и да следят за тяхното изпълняване в рамките на съюза. Ако възприемем тази логика, което обяснява председателя на Българския лекарски съюз, трябва да се върнем отново към член 5 и да разпишем, че се изработват и предлагат за утвърждаване правила, а в член 37 ще спазват стандарти, които министърът ще приеме с наредба. Ако искате и тази логика може да възприемем. В същност това е логиката, за която говори председателят на Българския лекарски съюз, но тук към момента сте възприели друго решение.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Уважаеми господин председател, има едно тълкуване по-нататък, няма спор и всички сме на едно становище, че стандартите се правят от държавната власт. Тя ги утвърждава, публикува в „Държавен вестник” и те стават документ съобразно, който се води професията.
  Правилата за добрата практика произлизат от съответната съсловна организация. Когато се правят стандартите има два подхода. Ние сме записали вторият подход.
  Първият подход е министерството със своите отдели и чиновници прави едни правила, които се предлагат в „Държавен вестник” публикуват се и стават закон. В тези закони и стандарти ние сме отбелязали много пъти при нашето демократично петнадесет годишно развитие много смешни неща. С една анонимност кой е правил тези стандарти и правила. В точка 5 се предлага друг подход. Крайният резултат е, че министерството приема тези правила и ги утвърждава. Въпросът е, че съсловието прави тези стандарти. Във всички случаи при медицинската професия отново се правят от съсловието. Тогава се правят както трябва. Защото, ако погледнете тези, които са съветници на Българския лекарски съюз и тези, които са републикански специалисти многократно тези лица се препокриват. Когато се правят едни стандарти се правят чрез съответните неправителствени организации, които са сдружения на специалисти. Там най-добре ще се направят тези стандарти. Няма спор за това нещо. Въобще не споря, че стандартът в крайна сметка е функция на държавната власт, която го приема, парафира, обнародва и оттам нататък трябва да бъде спазван от членовете на съответните организации.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какво е вашето предложение.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Предлагам член 5 да остане така, защото ясно е отбелязано как се изготвят стандартите и кой е оторизиран да издава този стандарт.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Говорите за точка 2.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: Става въпрос за член 5, „Приема национални стандарти за добра фармацевтична практика. Предлага ги за утвърждаване и упражнява контрол по спазването им”. Утвърждаването става само от министъра и от никой друг. Ако запазим членът по този начин, предлагам да дискутираме нататък. Ако ще решим министерството да прави тези стандарти…
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е прието.
  АТАНАС ЩЕРЕВ: След като е приет този текст, защо спорим тогава?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Цеков, много коректно каза, че не възразяват върху приетия член 5, но предлагат евентуално да се добави, че само те изработват и правила за добра фармацевтична практика, което е етичен проблем.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Направих това впечатление в случай, че искате в член 37 да запишете правила и стандарти.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Да се добави и в член 5.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че предложението е коректно.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Или да запазим сегашният вид.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Още веднъж пледирам понятието да бъде „Национални стандарти и правила”. Да променим член 5, ако погледнете член 38 за какво могат да бъдат налагани наказания от Комисията по етика, ако ние не сме разписали стандарти и правила, ще излезе кодекса и националните стандарти за добра практика. За неспазване на стандарти приети от Министерството на здравеопазването, няма да влезе в обсега.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Госпожо Станкова, вашето становище различно ли е?
  ИВА СТАНКОВА: Нямам различно становище. Потвърждавам, защото е ясно, че и двете неща са различни. Нека да прозвучи така както предложи Руденко Йорданов. Необходимо е да имаме предвид, че може да добавим в член 5, ние сега решаваме този въпрос.
  Мисля, че юристите могат да помогнат как да се добави, за да бъде по-пълен текста, за да разграничим двете понятия.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, какво е вашето становище?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Мисля, че би трябвало да остане текстът, че стандартите се изготвят от съсловната организация и да се утвърждават.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, никой не възразява. Напротив, доктор Цеков, каза че е съгласен. Предлага да се допълни освен това, че правите правилата.
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Няма нищо сложно в това.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Съгласен ли сте?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Да.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Професор Минков, ще ви кажа още един аргумент. Няма закон или норма, върху която да може да се налагат наказания и тя да издържи в съда, ако не е одобрена от Министерството на здравеопазването.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Искам да обърна внимание уважаеми дами и господа народни представители, ако следваме логиката на закона така както е написан, в член 38, както отбеляза доктор Йорданов, имаме две хипотези, за които магистър-фармацевтите носят отговорност.
  Едната хипотеза е неспазване на правилата, които ще бъдат предвидени в Етичния кодекс, както е разписано, че такъв ще бъде приет.
  Втората хипотеза е за стандартите, които ще утвърди министъра. Ние трябва да направим корекция в три члена едновременно, ако ще включваме и други правила различни от Етичния кодекс и от стандартите. Всичко това следва да се предвиди в член 5, член 37 и член 38.
  Другият вариант е да запазим сегашната логика на закона и да не се променя нищо повече.
  Мисля, че така както е разписан обхваща всички аспекти. Имаме етичен кодекс с правила и стандарти, които са одобрени от министъра.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Поддържам философията на текстовете да бъде разпределена по следния начин: Стандарти предложени от съсловието и одобрени от министъра на здравеопазването. Правила за добра практика предложени от съсловието, което няма как да не бъдат одобрени от министъра и Кодекс, който също се публикува в „Държавен вестник” след като бъде разписан от министъра. Защото не може да стане норма, по която да се налагат наказания и да издържи в съда.
  РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Господин председател, колеги, мисля, че ако ще се подреждат по някакъв начин на първо място, трябва да бъде не спазването на националните стандарти. След това на второ място неспазването на правилата. Моля за извинение.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Колеги, мисля че прекалено много усложняваме нещата. Има стандарти на добрата практика и правила на етика. Предлагам да останем с двете понятия и няма смисъл да усложняваме текстовете.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тези текстове са приети в член 5.
  ИВА СТАНКОВА: Доктор Китов, в разговорите, които проведох с фармацевтите, те подчертават израза, който казах за правилата за добра фармацевтична практика.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, законът е нов. В член 5 сме записали, че изготвят и приемат Кодекс за професионална етика, в което ще включва правилата за добра практика и националните стандарти.
  Колеги, ще гласуваме точка 2 по вносител „Да спазват националните стандарти за добра фармацевтична практика”.
  Моля, който е съгласен да гласува?
  - „За” – 12.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 1.
  Приема се.
  Моля, който е съгласен с точка 3 – „Да спазват устава на Българския фармацевтичен съюз и устава на регионалната колегия” със забележката на госпожа Михайлова, ако има такъв тест остава, ако няма се отстранява, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  По точка 4 има два варианта. Мисля, че вариантът на доцент Тодор Кумчев е по-пълен. „От всички промени, които подлежат на вписване..”.
  Вносителите възразявате ли за този текст?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Не възразяваме.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, гласуваме предложението на доцент Тодор Кумчев и колегите: „Да уведомяват управителния съвет на регионалната колегия, в която членуват за промените подлежащите на вписване обстоятелства”.
  Моля, който е съгласен да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Колеги, подлагам на гласуване целият член 37 с направените промени.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Глава пета
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Глава пета „Нарушения и наказания”
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с наименованието на глава пета, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Член 38.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 38. Магистър-фармацевтите носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:
  Първо, неспазване на правилата, предвидени в Етичния кодекс на фармацевта.
  Второ, неспазване на националните стандарти за добра фармацевтична практика.
  Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величко, Ваню Хърков и Александър Радославов.
  Член 38 се изменя така:
  Член 38. „Магистър-фармацевтите носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните им задължения:
  Първо, нарушение на правилата, предвидени в Етичния кодекс на фармацевта, нарушение на националните стандарти за добра фармацевтична практика.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, мисля, че текстът на вносителите е по-добър, защото Етичният кодекс може да бъде нещо, което не е само спазване на професията.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Предлагаме да се приеме текстът на вносителя, тъй като в него са разграничени като два вида нарушения. В предложението на доцент Кумчев излиза, че ако и по двата акта има нарушения отново се налагат наказания.
  ВАНЮ ХЪРКОВ: Оттеглям предложението.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с член 38, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Член 39.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 39. За нарушение по член 38 на магистър-фармацевта могат да бъдат налагани следните наказания:
  Първо, порицание.
  Второ, глоба в размер от една до пет минимални работни заплати.
  Трето, заличаване от регистъра на регионалната колегия за срок от 3 месеца до 3 години.
  Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хъков и Александър Радославов.
  Член 39 се изменя така:
  Член 39. За нарушения по член 38 на магистър-фармацевта могат да бъдат полагани следните наказания:
  Първо, порицание.
  Второ, глоба в размер от една до три минимални работни заплати.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, всички съсловни организации трябва да могат да заличават. Това е много рядко и тежко наказание. Подлежи на оспорване, но не може да не е записано. Предлагам да се оттегли.
  ВАНЮ ХЪРКОВ: Оттеглям предложението.
  РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Господин председател, колеги, силно съм притеснена от точка трета, защото това на практика означава отнемане на професионални права.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точно това означава. Записано е и в двете съсловни организации, забележете, че може да бъде оспорвано в съда. Ако е неправомерно, съдът се произнася.
  Моля, който е съгласен с член 39, да гласува?
  - „За” – 11.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 2.
  Приема се.
  Член 40.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 40, Алинея 1. Нарушенията по член 38 се установяват с акт за констатирано нарушение.
  Аления 2. Актове по алинея 1 има право да съставя всеки член на комисията по етика и качество към регионалната фармацевтична колегия.
  Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
  В член 40 се правят следните изменения и допълнения:
  Член 40. Алинея 1. Нарушенията по член 38 се установяват с акт за констатирано нарушение.
  Аления 2. Актове по член 33, точка 1 имат право да съставя изрично упълномощени от председателят на Комисията по качество лица.
  Алинея 3. Актове по член 38, точка 2 имат право да съставя изрично упълномощени от председателят на Комисията по качество лица.
  Алинея 4. Наказателните постановления се издават от председателя на съответната комисия.
  Предложение на народния представител Руденко Йорданов.
  Член 40, алинея 2, се изменя както следва:
  Член 40, алинея 2. Магистър-фармацевт, който в продължение на повече от пет години не е заемал длъжност или не е извършвал дейност, за която се изисква висше фармацевтично образование, губи правото да упражнява професията си.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Оттеглям предложението за алинея 2.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: В член 40, алинея 2 и алинея 3 се изменят и допълват както следва:
  Член 40, алинея 2. Предложения за актове по алинея 1 може да внася всеки член на регионалната Комисия по професионална етика. Съставянето на акт се извършва след решение на регионалната Комисия по професионална етика от нейния председател.
  Алинея 3. Наказателните постановления се издават след решение на Управителния съвет на Регионалната фармацевтична колегия и се подписват от неговия председател. В наказателното постановление изрично се посочва правото на наказания магистър-фармацевт да се отнесе към съответния Районен съд в срока, определен от Закона за административните нарушения и наказания.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, започваме дебата. Обръщам се към Руденко Йорданов, защото според мен е по-добре акт да може да съставя всеки член на комисията.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Видях и мотивите, с които се изразяват определени резерви свързани със Закона за административните нарушения и наказания. В член 47 са определени органите, които да съставят акт и оттам нататък органите можещи да налагат административно наказание.
  В член 40, алинея 2 предлагам следната окончателната редакция: „Предложения за актове по алинея 1, може да внася всеки член на регионалната комисия по професионална етика. Съставянето на акт от вносителя се извършва след решение на регионалната Комисия по професионална етика”.
  По този начин поставям един защитен механизъм от субективизъм.
  Предлагам алинея 3 да остане във вида, в който е приета, защото цитирайки действащия Закон за административни нарушения и наказания, в член 47, алинея 1, административно наказващи органи са: длъжностните лица и органи овластени от съответния закон и указ.
  Мотивите ми да предложа тази наглед усложнена процедура е практиката, която е показала, че подхода за съставяне на актове, след това отправяне на наказателно постановление, би трябвало да разпростре отговорността върху цялата комисия за да намалим риска от субективизъм и да намалим риска, че може субективния подход да доведе до лишаване от право на упражняване на професия. Изричното отпращане към Районния съд е с цел всеки наказан да знае правата си, защото в определени случаи неспазването на срокове довежда до невъзможност да бъде обжалвано наказателно постановление.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги имате думата. Другите вносители искат ли да вземат отношение? Не виждам.
  Доктор Хърков, излишно упълномощените лица е много обективно. Не може да съм член на етичната комисия и да бъде упълномощен само някой друг.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Това е пълномощието.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това е избирането в етична комисия. Колеги, какво означава да се състави акт след решение на Етичната комисия? Актът се установява в момента. Как след това ще се иска решение на етичната комисия, за да може след това да се състави акт. Извинявайте, но това е абсурдно. Например, аз съм получил пълномощие като член на етичната комисия, установявам нарушение. Етичната комисия проверява дали този човек ще бъде наказан? Проверяват се обстоятелствата. Как да съставя акт и предварително да взема разрешение? Обяснете ми тази ситуация.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: В Закона за административните нарушения и наказания се предвижда и вариант, в който не се съставя акт, а се прави устно или писмено предупреждение. Следователно, този който е установил нарушението вземайки становището на етичната комисия може да не достигне до съставяне на акт, но да предупреди. Това е практика, която защо да бъде изключвана.
  Отново ви казвам, че КАТ-аджийският вариант е по-труден, защото, мисля че няма да се проверяват аптеките. Най-често проверките и установяване на нарушения става на базата на жалба, изслушване на страните и вземане на решение.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Според мен, трябва да се направят по-изпълними текстове и да бъде добре.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Така е написан законопроектът, за да бъде изпълним. Вносителите, след като са предложили законопроекта са създали следния ред: В член 38, казват за кои неспазвания могат да се налагат наказания. В член 39 са определени трите вида наказания. За да бъдат наложени тези наказания следва някой да констатира нарушението и да състави акт. Става въпрос за „някой” човек, който е оторизиран.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: И носи отговорност.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Естествено, че носи отговорност, защото се подписва. Оторизираните хора са членовете на етичната комисия. Никъде в законодателството акт не може да бъде налаган от колективен орган. Това винаги се прави от оторизирано за целта лице. Лицето задължително трябва да е член на етичната комисия. То отива и констатира нарушение, пише акт, с който констатира тези нарушения като евентуално предлага в този акт и някои от предвидените наказания, след което постановление за налагане на това наказание се налага от председателя на комисията. Това е един чист административен ред.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: След решение на етичната комисия.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Не е предвиден такъв ред. Констатира се наказанието. Внася се акт за констатираното наказание с предложение за налагане на наказание.
  Председателят на комисията налага това наказание. Този председател се избира от регионалната колегия. Тя му възлага това правомощие.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Трябва да има решение на етичната комисия. Та както казахте излиза, че етичната комисия може да състави само акт. Нали трябва да се вземе решение.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Ако желаем, актът след като е констатирано нарушение да бъде внесен, разгледан от комисията и само тогава да бъде наложено наказателното постановление, е съвсем друго.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Според мен, това е правилно.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Предложението е съвсем друго. Грешката, която се получава е, че предложението е да се внесе предложение за акт. Комисията да разгледа предложението и да разреши съставянето на акт. Това е невъзможно. Актът трябва да бъде съставен. Комисията евентуално може да прецени дали да се наложи нарушението.
  ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Подкрепям доктор Цеков, защото в член 41 е казано, че спазваме логиката за налагането, издаването и се спазва Закона за административните нарушения и наказания. В 41 спазваме логиката на Закона за административните нарушения и наказания, а в член 39 се опитваме как да променим този закон.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какво е вашето предложение?
  ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Да остави текста, както е предложен. Трябва да спазваме законът. Защо трябва да споменаваме, че има право да обжалва, след като в Закона за административните нарушения и наказания е записано къде има право да обжалва и кой създава акта.
  АНДРЕЙ КЕХАЙОВ: Законът за административните наказания и нарушения е нещо по-различно от това, за което става въпрос в момента. Мисля, че въпросът е изключително важен когато става въпрос за само санкциониране и саморегулиране. Много е важно, когато няма приет Етичен кодекс каква е европейската и световната практика. Тук става въпрос за отнемане на права на фармацевти. Преписването механично на някои неща от определени закони без да са регулирани…
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какво предлагате конкретно?
  АНДРЕЙ КЕХАЙОВ: Това, което е заложено тук създава възможност за изключителна субективизъм. Възможността за двустепенно повлияване на нещата, защото вие тук разписвате нещо, което не е записано в другите съсловни организации. Всеки член на етичната комисия не може да издаде постановление или акт.
  В член 40 е записано: „Актове по алинея 1 има право да съставя всеки член от комисията”. Всеки член от комисията не може да съставя член. Актът може да се състави от комисията. Комисията прави предложение по алинея 2, не на комисията по качество, а на този, който носи отговорност по силата на структурата, която се представлява на регионално ниво. Този, който издава постановлението като второ ниво е председателят на регионалната фармацевтична колегия.
  В противен случай преминаваме към нещо, което на първо ниво може да се решава от всеки. Този момент не може да се изключи защото става въпрос за заличаване от регистър и други неща.
  Още повече, разглеждайки този въпрос с европейската и световната практика, ще направим промени в нашия кодекс съобразен с промените и в световната практика. Етичният кодекс приет от Световната медицинска асоциация през 1947 година, за възможност за двустепенно повлияване, а не за субективно само на регионално ниво, или субективно забавяне на това ниво. Ние ще направим нашите промени. Една практика е нещо, което се коментира. В момента провеждаме един дебат, за възможността да не се допусне изключително субективен подход.
  Мога да споделя практиката от гледна точка на действащото законодателство и какво се случи през последните три години. 700 санкции, в това число парични и други, и 10 лишавания като мнения на регионалните колегии без възможност за друга санкция.
  Според мен, въпросът е изключително важен. Възможността да не се бъркат административните наказания с възможностите за саморегулация и правилния подход.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Подходът е абсолютно идентичен.
  АНДЕЙ КЕХАЙОВ: Мисля, че не е абсолютно идентичен.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Погледнете алинея 4.
  АНДРЕЙ КЕХАЙОВ: Без алинея 4 и някои предходни където са променени условията.
  Според мен, трябва да се прецизира абсолютно правно юридически и от гледна точка на практиката.
  ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Доктор Кехайов, ще помоля да разграничим понятията. Членът на комисията съставя акта. Председателят може да не приеме този акт и да не накаже фармацевта. Прочетете текста, в него е записано, че председателят издава наказателното постановление. Как ще разбере председателят, че членът на комисията е преценил, че има нарушение. Председателят на комисията не налага наказателно постановление когато прецени, че няма нарушение. Спазва се тази логика. Какво спазваме ние?
  АНДРЕЙ КЕХАЙОВ: Доцент Китов, може би не съм разбран. Коментирам направените нови предложения. В член 40 трябва да се прецизират някои неща по отношение на членовете, не на всеки член, а на комисията.
  На втория етап, действително председателят на регионалната комисия, с което се решава въпроса. Т.е. новите предложения в известна степен изместват първоначалните, и трябва да се следва логиката на това, което действа като практика.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Искам да кажа, че тези текстове са огледални. Този текст е огледален на текстовете в Закона за съсловните организации на лекарите и стоматолозите и на медицинските сестри и акушерките.
  Единствената разлика е, че в алинея 4 е предвидено наказателното постановление да бъде изпратено на ръководителя на лечебното заведение. Голяма част от магистър-фармацевтите са частно практикуващи.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, най-напред в текста на вносителя се казва: „Комисията по етика и качество” ние имаме две комисии, едната е по етика, а другата е по качеството. Това са две различни комисии. Това означава ли, че и двете комисии издават такива актове?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Само съставят акта.
  ВАНЬО ШАРКОВ: В член 15 е записано „Комисията по етика”, а в член 16 „Комисията по качество”. Двете комисии са различни. Членовете и на двете комисии ли съставят актове?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Текстът на вносителите е така.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Тогава са се запише „Комисиите по етика и качество”. Една комисия по етика и качество няма.
  ВИКТОР СИМЕОНОВ /Юридически съветник на професор Минков/: Тук може би се бъркат две понятия и закона е написан добре в това отношение. Актове по алинея 1 „Има право да съставя всеки член на комисията по етика и качество към регионалната фармацевтична колегия”. Тези актове не могат да се съставят по правило от колективен орган. Колективният орган не може да обсъжда има или няма нарушение. На някой член от Комисията по етика и качество е известно, че е извършено такова нарушение. Констативният акт не довежда до административно-наказателна отговорност. Наказателното постановление довежда. Ако искате да се вземе мнението на Комисията по етика и качество като цяло, тогава нека да разпишем следният текст: „Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на регионалната колегия…”. Като редакция могат да се предложат редица текстове „… след вземане на експертното мнение на комисията”, което е добре. Колективният орган няма как да разисква станало ли е или не е станало нарушения. Самият констативен акт не довежда до неблагоприятна последица от гледна точка на конкретно налагане на юридическа отговорност. Той е само предпоставка.
  РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Искам да изкажа две съображения.
  Първо, всички си представяме, че членовете на Комисията по етика и на Комисията по качество самите те са фармацевти и колеги. Ако аз и госпожа Станкова сме фармацевти и колеги и имаме някакъв спор и аз съм член на комисията, разбира се, че ще и направя акт за нарушение от който ще й се завие свят. Така създаден актът предполага задължително наказание.
  ПРЕДС. БОРИЛАВ КИТОВ: Не предполага задължително наказание.
  РОСИЦА ЯНАКИЕВА: Ще помоля колегите от отдел „Правен” да вземат отношение по този текст.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Така както е предложен текста от вносителите и в пълно съответствие със Закона за административните нарушения и наказания. Общият ред за съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления е уреден в Закона за административните нарушения и наказания. Ако се приемат предложенията, които се направени от народния представител доктор Йорданов и господин Кехайов, това означава в този закон да разпишем един отделен и специален ред, различен от общия, единствено само за съсловната организация на магистър-фармацевтите.
  Съставянето на акта може да се извършва само от упълномощени лица по силата на закон или друг нормативен акт. Не може да се възложи съставяне на акт за констатирано нарушение на колективен орган. Това не е възможно.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Задължително ли е след акта да има наказание?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: След това се прави преценка дали съставеният акт е съставен от компетентен орган и в рамките на неговите правомощия. Констатираното нарушение предполага ли наказание?
  Поради тази причина, след това се издава наказателно постановление. Самото наказателно постановление има трети вид гаранция – съдебната. Може да се обжалва пред съда. Това е уредено в Закона за административните нарушения.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: По смисъла на Закона за административните нарушения членовете на Комисията по етика длъжностни лица ли са?
  МАРГАРИТА ЙОАРДАНОВ: След като, закона го посочва като лице, което може да състави акта – да, то е лицето, което може да извършва проверка и да съставя акта за констатирано нарушение.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Кое е това лице, което според действащите алинея 1 и алинея 2 в закона – ръководител на ведомство, областен управител, кмет на община, представител на обществеността?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: И друго лице, на което в закона са възложени такива функции.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Къде законът възпрепятства лицето, на което е възложена функция да се допита дали онова, което иска да направи е правилно?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Йорданов, поддържате ли своите предложения?
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Смятам, че практиката ще го наложи, защото във вида, в който се практикува в лекарския съюз с два, три мандата съм бил председател на Комисия по етика. По-добре работи текста, когато решението се взема от колективния орган, а се изпълнява от съответното лице овластено да го извърши. По-леко се работи по този начин. Разбира се, волята е ваша.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Държите ли да гласуваме вашите предложения?
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Разбира се.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Гласуваме предложението на доктор Руденко Йорданов.
  Ще помоля да бъде прочетено отново.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 40, алинея 2 и алинея 3 се изменят и допълват както следва:
  Алинея 2. Предложения за актове по алинея 1 може да внася всеки член на регионалната Комисия по професионална етика.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: От вносителя.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Съставянето на акт се извършва от вносителя след решение на регионалната Комисия по професионална етика от нейния председател.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Извинявайте, но имам право да внеса редакция.
  Ще моля да гласувате поотделно член 40, алинея 2. Предлагам текста да гласи: „Предложение за актове по алинея 1 може да внася всеки член на регионалната комисия по професионална етика. Съставянето на акт от вносителя се извършва след решение на регионалната комисия по професионална етика”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен да гласува?
  - „За” – 3.
  - „Против” – 6
  - „Въздържали се” – 4.
  Не се приема.
  Прочетете алинея 3.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Алинея 3. „Наказателните постановления се издават след решение на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия и се подписват от неговия председател. В наказателното постановление изрично се посочва правото на наказания магистър-фармацевт да се отнесе към съответния Районен съд в срока, определен от Закона за административните нарушения и наказания”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен да гласува?
  - „За” – 5.
  - „Против” – 4.
  - „Въздържали се” – 3.
  Не се приема.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Към текстът на вносителя добавяме нова алинея 4 „Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на здравното заведение, в което работи наказаното лице”.
  Предлагаме тази алинея, тъй като от това зависи упражняването на професията магистър-фармацевт, както записахме в член 3, ако бъде лишено за срок от 3 месеца в три години не може да упражнява професията.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В алинея 3 трябва ли да запишем след становище на управителния съвет или на комисията?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Имам една малка бележка – на кого ще бъде изпратен препис от акта, ако фармацевта работи в завод, фирма за дистрибуция на едро, а не в здравно или лечебно заведение?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: На работодателя.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Наказателни постановления се издават от председателя на управителния съвет на регионалната фармацевтична колегия след становище на комисията по етика.
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Съгласен съм.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с алинея 3 и добавката на отдел „Правен” за алинея 4 да гласува?
  - „За” – 12.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – 1.
  Приема се.
  Господин Хърков, вие оттегляте ли вашите предложения?
  ВАНЮ ХЪРКОВ: Да, оттеглям ги.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Искам да внеса яснота, че комисиите не са две. На регионално ниво комисията е само една, което е по етика и качество. Грешката е моя.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви. Уточнението е точно.
  Член 41.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 41. Алинея 1. Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по този закон се извършва съгласно Закона за административните нарушения и наказания.
  Алинея 2. Сумите от наложените глоби постъпват в приход на регионалната фармацевтична колегия.
  Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
  В член 41, алинея 2 се правят следните изменения и допълнения:
  Алинея 2. Сумите от наложените глоби постъпват в приход на БФС и могат да бъдат разходвани единствено за финансиране на продължаващото обучение и квалификационните курсове на магистър-фармацевтите.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, преди малко приехме, че може да се финансира някой, който е пострадал. Не може да ги ограничаваме.
  ВАНЬЮ ХЪРКОВ: Оттеглям предложението.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с член 41, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Член 42.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 42. Алинея 1. Налагането на наказанията по член 38 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност на нарушителя.
  Алинея 2. Когато при разглеждането на жалби органите по член 17, 18 и 30 констатират данни за други нарушения извън тези по член 38 те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.
  Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
  В член 42, алинея 2 се правят следните изменения:
  „Алинея 2. Когато при разглеждането на жалби органите по член 17 и 18 констатират данни за други нарушения извън тези по член 38 те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност”.
  Искам да ви кажа, че ще се направи преномериране на параграфите, което ще извършим с отдел „Правен”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, така е.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В член 17 и 18 са националните комисии по етика и качество, а те са изключили регионалните. Те съществуват без значение дали е юридическо или не е юридическо лице. Не може да бъдат изключени.
  Колеги, мисля, че текстът на вносителите е по-пълен.
  ВАНЮ ХЪРКОВ: Оттеглям предложението.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Господин председател, има една техническа грешка, текстът е по член 39.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Наказанията не са по член 38, а член 39. Това е техническа грешка.
  Моля, който е съгласен с член 42, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против”- Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Член 43.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Член 43. Всички, които по силата на служебните си задължения имат достъп до информация от регистъра на магистър-фармацевтите, са длъжни да не я огласяват пред други лица, освен в случаите, предвидени със закон.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За”- 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Искам да посоча точното място където е възложено на органа и организацията на пази регистъра на личните данни. Това е посочено в задълженията на управителния съвет.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви.
  Преходни и заключителни разпоредби.
  Моля, който е съгласен за наименованието, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 1.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Параграф 1. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването и регионалните центрове по здравеопазване изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, специалността, адресите по местоживеене и месторабота на магистър-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на съответната област.
  Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
  В параграф 1 се правят следните изменения:
  „Параграф 1. В едномесечен срок от влизането в сила на закона Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването и регионалните центрове по здравеопазване изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, специалността, адресите по местоживеене на магистър-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на съответната област”.
  Предложение на народните представители Ива Станкова и Мая Манолова:
  В настоящия параграф 1 думите „Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването” се заменят с думите „регистрираните към момента регионални структури на съсловните организации на фармацевтите”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, не може да отпадне „месторабота”, защото местоживеенето може да бъде на друго място.
  Доктор Станкова, не може да ползваме регистрирани досега. Всички се събират. Няма регистрирани и не регистрирани. Всички се събират и се поканват. В това е смисълът, за да съберем всичко на едно място.
  ИВА СТАНКОВА: Господин председател, отново напомням, че по това, което сме мислили тогава измина много време. Оттеглям предложението.
  ПРЕДС. БОРСЛАВ КИТОВ: Господин Хърков, оттегляте ли предложението?
  ВАНЮ ХЪРКОВ: Оттеглям предложението.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Искам да направя една бележка, която имам от страна на Министерството на здравеопазването.
  В предложението, което е направено по вносител, фактически се предвижда Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на здравеопазването да предостави списъци на магистър-фармацевти.
  Искам да направя едно уточнение, че Изпълнителната агенция по лекарствата няма такива списъци.
  Според нас, би трябвало да отпадне от този текст, като останат регионалните центрове по здравеопазване, които притежават тези списъци.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Мисля, че всяка една аптека се регистрира?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Регистрира се в министерството.
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Изпълнителната агенция по лекарствата не е в състояние да регистрира. Тя не регистрира аптеките.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Защо е написан този текст?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Не зная. Според мен, не може да изпълни тази функция.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Параграф 1. „В едномесечен срок от влизането в сила на закона Министерството на здравеопазването и регионалните центрове по здравеопазване изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, специалността, адресите по местоживеене и месторабота на магистър-фармацевтите, които упражняват професията си на територията на съответната област” .
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 2.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Предложение на народните представители Ива Станкова и Мая Манолова, за създаване на нов параграф 1.
  Създава се нов параграф 1, със следния текст:
  „Параграф 1 в Закона за здравето (ДВ, бр. 70 от 2004 г., доп., бр. 46 от 2005 г.), чл. 182, ал. 1 и 3 се променят така:
  „Член 182, алинея 1. Съсловните организации на лекарите, стоматолозите и магистър-фармацевтите организират, координират, провеждат и регистрират продължаващото медицинско образование на лекарите, стоматолозите и магистър-фармацевтите при условия и по ред, определени в договори с висшите медицински училища и Военномедицинска академия.
  Алинея 3. Съюзът на научните медицински дружества в България, Съюзът на учените в България и медицинските асоциации по специалности могат да участват в провеждането на продължаващото медицинско образование на лекари, стоматолози и магистър-фармацевти при условия и по ред, определени в договори с Българския лекарски съюз, Съюза на стоматолозите и с Българския фармацевтичен съюз”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Колеги, от отдел „Правен” систематическото място на този текст тук ли е?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: С предложението на Ива Станкова се иска промяна на член 182, към който текст вече препратихме.
  Мисля, че член 182 не трябва да се променя, защото е ясно.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, в член 182 единственото нещо, което трябва да се добави е Съсловната организация на фармацевтите. В това отношение доктор Станкова е права.
  В сега съществуващия член 182 няма Съсловна организация на фармацевтите. Мисля, че трябва да се добави, ако само това е предложението.
  ИВА СТАНКОВА: Ние сме следвали логиката за другите организации.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Необходимо е да се добави. За това сега трябва да бъдат включени.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Предлагам да се направи редакция, в член 182, алинея 1 след думите „на лекарите и стоматолозите” да се добави „и на магистър-фармацевти”.
  ИВА СТАНКОВА: Доцент Китов, стоматолозите вече се наричат „дентисти”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Не така. Тук ли е мястото на този текст.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Образование или обучение трябва да бъде записано?
  Мисля, че е обучение, ако цитирате Законът за здравето.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В член 182 се добавят само „магистър-фармацевти” и нищо повече.
  Ще помоля от отдел „Правен” да прочетат текста.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В Закона за здравето, в член 182, алинея 1 и 3 след думите „съсловните организации на лекарите и стоматолозите” се поставя запетая и се добавя „на магистър-фармацевтите”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Ще помоля да се отбележи, че се приема по принцип и редакцията е на комисията.
  Параграф 2.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Параграф 2. „В двумесечен срок от изтичане на срока по параграф 1 регионалните центрове по здравеопазване свикват първите общи събрания на регионалните фармацевтични колегии по списъците по параграф 1 за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на Българския фармацевтичен съюз. Първите общи събрания на регионалните фармацевтични колегии се председателстват без право на глас от директорите на съответните регионални центрове по здравеопазване”.
  Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
  „Параграф 2. В двумесечен срок от изтичането на срока по параграф 1 регионалните центрове по здравеопазване свикват събрания на магистър-фармацевтите по член 9, алинея 3 за избор на делегати за първия конгрес на Българския фармацевтичен съюз. В същия срок „Съюза на фармацевтите в България” и „Българска асоциация на фармацевтите – БАФ” провеждат избори за делегати по член 9, алинея 2”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, мисля че това беше уточнено и отпадна. Ще гласуваме параграф 2, по вносител.
  Моля, който е съгласен да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 2 ( нов)
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Предложение на народните представители Ива Станкова и Мая Манолова:
  Параграф 2. В Закона за здравното осигуряване член 54…”
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Този въпрос е решен. Оттегля се предложението.
  Параграф 3.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Параграф 3. „В едномесечен срок от провеждането на изборите по параграф 2 всички магистър-фармацевти, които упражняват професията си, са длъжни да подават заявления за вписване в регистъра на съответната регионална фармацевтична колегия”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Идентичен е текстът, беше оттеглен.
  Моля, който е съгласен с параграф 3 по вносител, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 4.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Параграф 4 по вносител.
  „В едномесечен срок от изтичането на срока по параграф 3 министърът на здравеопазването свиква първия конгрес на Българския фармацевтичен съюз за избор на органи на съюза. Първият конгрес на Българския фармацевтичен съюз се председателства без право на глас от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него лице”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 4 – (нов)
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Предложение на Министерството на здравеопазването за нов параграф 4-а.
  „Параграф 4-а. До конституирането на съсловната организация на фармацевтите, но не по-късно от 1 февруари 2007 година, Висшия съвет по фармация продължава да функционира в последния състав определен от министъра на здравеопазването”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, възразявате ли?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Не възразявам.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 5.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Параграф 5. В Кодекса на труда се правят следните изменения и допълнения:
  Първо, в член 330, алинея 2 се правят следните изменения и допълнения:
  а) създава се нова точка 3:
  „3. Служителят е заличен от регистъра на Българския фармацевтичен съюз по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите”.
  б) досегашните точки 3, 4, 5, 6, 7 и 8 стават съответно точка 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
  Второ, в член 333 се правят следните изменения:
  а) в алинея 1 думите „член 330, алинея 2, точка 6” се заменят с „член 330, алинея 2, точка 7”
  б) в алинея 3 думите „член 330, алинея 2, точка 6” се заменят с „член 330, алинея 2, точка 7”
  в) в алинея 5, изречение първо думите „член 330, алинея 1 и алинея 2, точка 6” се заменят с „член 330, алинея 1 и алинея 2, точка 7”, а в изречение второ думите „член 330, алинея 2, точка 6” се заменят с „член 330, алинея 2, точка 7”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Адемов, имаме ли право да променяме кодекса с друг закон.
  Има предложение на доцент Кумчев и колегите това да отпадне. Винаги сме спазвали, че кодексите се променят само, когато ги променяме. С друг закон кодекс не е редно да се променя.
  Колеги имате думата.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Става въпрос за това, че се появява нова организация, която трябва да намери своето отражение в двата кодекса.
  Необходимо е тези корекции да се придвижат по някакъв начин.
  ХАСАН АДЕМОВ: Аз съм против да се отменят права, тъй като това е конституционно право на труд.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Това не е право на труд. Доктор Адемов, в член 330 в Кодекса на труда е записано и трябва да се добавят фармацевтите.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Господин председател, предлагам да бъде обсъден параграф 5, тъй като няма формална пречка. По същество да разсъждаваме сега да отпадне ли параграф 5 или да се отпадне?
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Необходимо е да бъдат допълнени.
  Колеги имате думата за коментар.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Става въпрос за техническо адаптиране на тези два закона. Формално няма пречка. По принцип доктор Адемов е прав. Формално се е правило многократно. Има възприета практика, когато става въпрос за промяна в кодекса не по смисъл, а чисто технически. Това е една правна техника.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Действително в Закона за нормативните актове няма изрична разпоредба, която да забранява със закон да се изменя кодекс, защото кодекса също е закон.
  Приема се като не добра законодателна практика със закон да се изменя кодекс. За останалите съсловни организации е уредено прекратяването с работодателя без предизвестие. Може да се приеме този текст.
  ХАСАН АДЕМОВ: Може ли да ми кажете магистър-фармацевта какъв работодател има?
  МАРГАРИТА ЙОРАДАНОВА: В случаите когато има.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: С новия Закон за аптеките, най-вероятно често ще има работодател.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ще ви прочете действащият текст на член 330, алинея 2, точка 3 от Кодекса на труда, който гласи: „Работодателят прекратява трудовия договор без предизвестие когато: служителят е заличен от регистрите на съсловните организации, по закон на съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина или от регистъра на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи по Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти”.
  С цел пълнота на уредбата следва да се приеме така предлаганият текст по принцип, защото те предлагат да се създаде нова точка 3. Да се създаде нова точка2, в която да се направят промени в член 330, но това ще затрудни изключително много прилагането му.
  Предлагам този текст да бъде приет като добавка на точка 3.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: В частична подкрепа на това, което казват колегите от отдел „Правен” искам да кажа, че промяната в Кодекса на труда и Наказателния кодекс е направена по идентичен начин с приемането на останалите два съсловни закона. Няма никаква формална пречка това да се направи и сега по същия начин.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Какво е вашето предложение?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: В точка 3 се добавя „Регистър на българския фармацевтичен съюз по Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Добавя се, и точка „б” отпада.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОАВ: Точка „б” отпада, това е редакцията на този параграф.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Точка „б” отпада.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Да.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с точка „А” и да се добави в съответната точка „и магистър-фармацевти”, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Какво става с точка 2 на член 333?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Това също трябва да отпадне, тъй като е добавено в точка 3 и няма да има преномерация.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Аз говоря за точка 2.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Отпада точка 2.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Фактически по този начин параграф 5 е приет. Благодаря ви.
  Параграф 6.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Параграф 6. В член 324, алинея 2 от Наказателния кодекс, след думата „лекар” се поставя запетая, а думите „или стоматолог” се заменят със „стоматолог или магистър-фармацевт”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 13.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Параграф 7.
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Параграф 7. В закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина се правят следните изменения:
  1. В член 58 се правят следните изменения:
  а) алинея 6 се изменя така:
  „Алинея 6. Лицата по алинея 1, както и ръководителите на аптеки на лечебни заведения или на общини трябва да отговарят на условията на член 4 от Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и да имат най-малко една година стаж като магистър-фармацевти”
  б) алинея 7 се отменя.
  2. В член 74, алинея 2, точка 2 думите „член 68, алинея 6 и алинея 7” се заменят с „член 68, алинея 6”.
  3. В член 81, алинея 1, точка 2 думите „член 68, алинея 5, 6 и 7” се заменят с „член 68, алинея 5 и 6”.
  4. В член 81-а, алинея 2, думите „член 68, алинея 5, 6, 7 и 8” се заменят с „член 68, алинея 5, 6 и 8”.
  Предложение на народните представители Тодор Кумчев, Емил Константинов, Надя Антонова, Христо Величков, Ваню Хърков и Александър Радославов:
  В параграф 7 се правят следните изменения и допълнения:
  а) Създава се нова точка 2.
  „2. в член 74, алинея 1, точка 6 се отменя”
  б) Останалите точки се преномерират.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Професор Минков, Европа иска да има диплома, никъде няма изискване за стаж.
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Напротив,за да влезе в аптеката дипломата не му позволява да влиза в аптеката. Изисква се квалификация и явяване на изпит, за да упражнява професията.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Доктор Цеков, има ли такова нещо?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Това е така.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Съгласно корекциите, които направихме в Закона за здравето, т.е. които бяха приети от Народното събрание преди няколко седмици, в същност възприехме подхода, който се изисква от нас от системната и специалната директиви регулиращи признаването на професионалната квалификация. Там изрично е заложено изискването дипломата да е удостоверение за професионална квалификация. Т.е. дипломата дава автоматичен достъп до пазара.
  ПРЕДС. БОРИЛАВ КИТОВ: И аз казвам това, което означава, че вие сте съгласни с мен.
  Мисля, че трябва да отпадне стажа от една година.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Не може да въвеждаме изисквания, които да препятстват достъпа до пазара при положение, че имаме диплома.
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Ние говорим за две различни неща.
  Първо, за лиценз, което означава, че е управител на аптеката. Човек завършил не може да стане управител на аптеката. Това изискване в Европа е много по-високо.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Колко са аптеките в България?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: 4550 броя.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Колко магистър-фармацевти ще има?
  ЕВГЕНИ МИНКОВ: Извинявайте, ако имаме законодателна уредба трябва в близко бъдеще този брой на аптеки да се намали. Не е възможно да има такъв брой аптеки.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Ще помоля да помогнат от отдел „Правен”, тъй като нямам пред себе си копие на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина за член 68, алинея 1.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: В алинея 1 е записано: „Право да получи разрешение за откриване на аптека има магистър-фармацевт”. Там не са посочени никакви изисквания.
  Алинея 6. Лицата по алинея 1, както и ръководителите на аптеки на лечебни заведения или на общини трябва:
  Първо, да са дееспособни български граждани или граждани на държава членка на Европейския съюз и другите държави от европейското икономическо пространство.
  Второ, да притежават висше фармацевтично образование с образователна квалификационна степен „магистър-фармацевти” придобито или признато по установения ред в Република България.
  Трето, да не са лишени от правото да упражняват професията на магистър-фармацевт.
  Четвърто, да имат най-малко една година стаж като магистър-фармацевти.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Господин председател, алинея 6 е така подробно изброена в действащия Закон за лекарствата и аптеките, защото когато е приеман закона не бяха направени корекциите в Закона за здравето и не беше приет член 4 на настоящия закон с новата редакция, така както беше приет тук.
  Член 4 на новата редакция, казва че трябва да бъдат спазени условията в Закона за здравето. В този смисъл редакцията тук, че ръководителите на аптеките трябва да отговарят на условията по член 4 е коректна. По този начин се променя алинея 6.
  Единствено не мога да кажа дали за лицата по алинея 1 трябва да се въвежда изискване за една година.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Искам да попитам има ли изискване за една година стаж?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: В Закона за здравето е регламентиран генералния достъп за упражняване на професия. В член 68, алинея 1 и алинея 6, става въпрос за лица, които искат лиценз за откриване на аптека. Те обикновено са ръководители на тази аптека, защото тя е едноличен търговец, или в случаите когато са ръководители на лечебни заведения или други аптеки. Т.е. те изпълняват ръководна длъжност. Това не е генерален достъп до професията. Има допълнително изискване за стаж, за да бъдеш ръководител на аптека или да ръководиш друга аптека, която е в болнично заведение.
  Според мен, редакцията, която е предложена от вносителя е коректна и няма нужда да бъде променяна. Тя не генерира регионалния достъп до професията, а регулира кой може да бъде ръководител на аптека – еднолична собственост или аптека на здравно заведение.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Разбира се, това може би ще бъде актуално до приемането на новия Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Редакцията е коректна, но ако се замени текста на член 68, алинея 6, с текста, който се предлага от вносителя ще отпаднат две изисквания към ръководителите на аптеките и собствениците на лицензи, което е освен за една година стаж като магистър-фармацевти, но и условието да не са осъждани за престъпления свързани с упражняването на професията, или за присвоителни престъпления или за умишлени престъпления свързани с личността.
  Действащият текст предоставя допълнителното изискване към собствениците на аптеки. Ако се приеме текстът на вносителя това изискване ще отпадне. Трябва да се разбере дали това е волята?
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Отпаднало е и в член 4. Там е проблемът.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Не е отпаднало, това е допълнително изискване, което предоставя Законът за лекарствата и аптеките в хуманната медицина към собствениците на аптеки и ръководителите.
  В Закона за съсловната организация и в Закона за здравето предоставят правото за упражняване на професията „магистър-фармацевт”. Това са две различни неща.
  Ако приемем текстът на вносителя ще отпадне.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Обяснете как ще отпадне?
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Ако се приеме препратката към член 4 от Закона за съсловната организация отпада изискването да не са осъждани за престъпления, защото се заменя текста.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Ако един човек е осъден за престъпление свързано с изпълнение на длъжността, той не може да бъде вписан в регистъра.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Погледнете член 68, алинея 6, точка 5.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Никъде не е казано, че ако е осъждан няма да бъде вписан. Колежката от отдел „Правен” е права. Представя свидетелство за съдимост, но не е казано, че не е вписан. В закона има изискване това да не му дава право. Професор Минков, това е така.
  Мисля, че точка 5 се отнася за упражняването на професията. За регистъра е казано, че се признава свидетелство за съдимост, но никъде не е казано, че не е основание за вписване.
  Според мен, трябва да се добави.
  ВАЛЕРИ ЦЕКОВ: Може би имат основание колегите от отдел „Правен”, но предлагам да обмислим този текст.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Прескачаме този текст, за да се изчисти.
  Предложение на Руденко Йорданов
  РОСИЦА ДЕРВИШЕВА: Има предложение на народния представител Руденко Йорданов:
  Създава се нов параграф 8 със следното съдържание:
  „Параграф 8. В Закона за здравето, в член 6, алинея 2, след думите „Съюза на стоматолозите в България” се поставя запетая и се добавят думите „двама представители на Българския фармацевтичен съюз”.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Оттеглям предложението, защото е намерило систематично място в законопроекта.
  Няма други закони според, които едно наказателно постановление да може да лишава от право на труд. Имаше предложение за редакция, която намираше работа на Комисията по етика да дава становище. Вие го прескочихте по гласуване.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Текстът беше гласуван.
  РУДЕНКО ЙОРДАНОВ: Благодаря ви.
  ПЕТЪР МРЪЦКОВ: Община Тополовград е към Хасково, а не към Стара Загора. Списъкът трябва да се промени.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля колегите от отдел „Правен” да погледнат Приложение № 21, за да бъде изчистено. Всяко едно населено място отговаря ли на териториалното разпределение?
  Ще гласуваме приложението по принцип. Отдел „Правен” ще направят точната редакция.
  Колеги, остава за разглеждане главата, която отложихме, с което се приближаваме към краят на законопроекта.
  Закривам заседанието на Комисията по здравеопазване. Благодаря за участието.


  (Заседанието завърши в 17,15 часа)


  СТЕНОГРАФ:
  /П.Георгиева/
  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /доц. Борислав Китов/


  Форма за търсене
  Ключова дума