Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
17/04/2008
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по здравеопазването

  Стенографски запис

  П Р О Т О К О Л
  № 114

  Днес, 17 април 2008 г. от 15.00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния


  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне на Български национален здравен регистър „е-здраве”.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 802-01-15, внесен от Министерски съвет на 12.02.2008 г. – първо гласуване.
  3. Изслушване на Министерството на здравеопазването във връзка с точка 2 от решение на Комисията по здравеопазване, гласувано на 13 март 2008 година, относно Националната програма за редки болести.


  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  Комисия по здравеопазването

  Стенографски запис

  П Р О Т О К О Л
  № 114

  Днес, 17 април 2008 г. от 15.00 часа се проведе редовно заседание на Комисията по здравеопазване към Четиридесетото народно събрание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на комисията – доц. Борислав Китов при следния


  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Представяне на Български национален здравен регистър „е-здраве”.
  2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 802-01-15, внесен от Министерски съвет на 12.02.2008 г. – първо гласуване.
  3. Изслушване на Министерството на здравеопазването във връзка с точка 2 от решение на Комисията по здравеопазване, гласувано на 13 март 2008 година, относно Националната програма за редки болести.


  * * *

  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, откривам съвместното заседание на Комисията по здравеопазване.
  Уважаеми колеги, по втора точка от дневния ред присъстват представители на Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция „Национална сигурност”.
  Предлагам, да преминем към разглеждане на точка 2, след което да преминем към разглеждане на останалите точки.
  Колеги, възразявате ли? Не.
  Уважаеми колеги, по точка втора, която става точка първа е Закон за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, което също е един синхронизационен закон, който трябва да приемем.
  Ще помоля вносителите да представят накратко законопроекта.
  СТОЯН ТРЕНИН: Уважаеми господин председател, уважаеми господа и госпожи депутати, представител съм на Държавната агенция „Национална сигурност”. Законопроектът е един от многото синхронизационни промени, който е продиктуван от създаването на Националната агенция „Национална сигурност” и от правомощията залегнали на същата агенция в нейния закон.
  В проекта в четири параграфа са дадени измененията. Във връзка с това текстовете, ако са пред вас можем да ги коментираме. Имам следната молба. В нашето предложение в параграф 1 сме допуснали грешка, съюзът „и” не се заменя, а след запетаята се добавя „Държавна агенция „Национална сигурност” и съюза „и” остава.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми колеги, много ви моля това да бъде отбелязано в материала и да влезне в залата така както се предлага от вносителите.
  СТОЯН ТРЕНИН: Предлагаме, след запетаята, да се добави „Заместник-председател на държавна агенция „Национална сигурност” и по-нататък текста остава същия със съюза „и”.
  В член 18, алинея 2 след думите „Министерството на вътрешните работи” съюзът „и” се заменя със запетая, а след думите „Министерството на правосъдието” се добавя „и Държавна агенция „Национална сигурност”.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Тук няма промени, така е записано.
  СТОЯН ТРЕНИН: Точно така, тук няма промяна.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Много ви моля, ако има някъде промяна, за да не губим време.
  СТОЯН ТРЕНИН: Нямаме промени на други места.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Благодаря ви.
  Уважаеми колеги, на всички става ясно, че във връзка с приемането на Закона за държавната агенция нещата се синхронизират и се уеднаквява нашето законодателство.
  Колеги имате думата.
  ТОДОР КУМЧЕВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин заместник-министър, мисля че този проект за Закон за изменение и допълнение на контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите в същност не сменя нито философията, нито политиката на законопроекта. Лично аз го одобрявам.
  Предлагам да преминем на гласуване.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: По принцип е така.
  БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ: Уважаеми господин председател, безспорно по принцип е така, но така или иначе очевидно ще правим изменения, дали колегите които сега са навлезли в новата проблематика не смятат, че трябва още някои неща, които са свързани с контрола на производството на наркотични вещества и прекурсорите, няма ли още някъде празноти, тъй като все пак се смята, че в България този въпрос не е съвсем решен.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Уважаеми господин Великов, това е философията. Дори на второ четене не можем да променяме философията. Може би въпросът ви е абсолютно точен.
  Искам да продължа вашата теза, обръщаме се и към агенцията, ако има нужда за промяна за засилване, включително тук се поставя въпроса и за еднократната доза, разбира се не в този законопроект. Много моля да чуем и вашето мнение, защото господин Борислав Великов е прав.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, действително няма никакви спорове по тези текстове, защото са синхронизиращи, но искам да обърна внимание на едно нещо и на представителите на Държавна агенция „Национална сигурност”.
  Според мен, с тази промяна в параграф 1 трябва да променим и параграф 3. Обърнали ли сте внимание, че там е записано, че са двама заместник-председателите, а сега стават трима.
  Ние казваме, че заместник-председател на съвета е министърът на здравеопазването, а заместник-председатели са главния секретар на Министерството на вътрешните работи, заместник-председател на Държавната агенция „Национална сигурност” и заместник-министъра на правосъдието. В предходната алинея 3 е записано, че заместник-председателите са двама. Трябва да се промени и алинея 3. Не може там да е записано, че са двама заместник-председателите, а сега да стават трима.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Абсолютно прав е доктор Шарков. Колеги заповядайте.
  СТОЯН ТРЕНИН: Може би не съм ви разбрал, ние предлагаме заместник-председател на ДАНС като участник, а не като заместник на съвета.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Прочетете текста, заместник-председатели са главния секретар на Министерството на вътрешните работи…
  СТОЯН ТРЕНИН: Прав сте, да поправим и алинея 3.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Предлагате заместник-председател, тъй като са двама трябва да се запише, че са трима.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Не знам какво точно предлагате, заместник-председател ли да бъде заместник-председател на агенцията или член.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Тренин, вашата идея е вашият човек да бъде заместник-председател или член?
  СТОЯН ТРЕНИН: Нашата идея е да бъде член.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Господин Тренин, трябва да бъде след Изпълнителната агенция по лекарствата, но трябва да се запише в изречението за членове.
  СТОЯН ТРЕНИН: Нашата идея е да бъде заместник-председател на съвета.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Заместник-председатели на съвета са: главния секретар на Министерството на вътрешните работи, заместник-министъра на правосъдието и заместник-председателя на Държавна агенция „Национална сигурност”.
  СТОЯН ТРЕНИН: Точно така.
  ВАНЬО ШАРКОВ: Трябва да променим и алинея 3, в която е казано, че са двама заместник-председателите.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Променяме алинея 3, че се състои от председател и трима заместник-председатели.
  СТОЯН ТРЕНИН: Благодаря ви господин Шарков.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Ще помоля госпожа Маргарита Йорданова да каже имат ли бележки.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: На основание член 67 от Правилника за организация на Народното събрание, когато единодушно се подкрепя законопроекта може да бъде предложен за първо и второ гласуване на едно заседание.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Имате ли бележки по законопроекта.
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА: Нямаме бележки.
  ПРЕДС. БОРИСЛАВ КИТОВ: Моля, който е съгласен с представения законопроект за първо гласуване, да гласува?
  - „За” – 17.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Колеги, когато има безспорни текстове подготвяме и за второ четене законопроекта.
  Моля, който е съгласен, да гласува?
  - „За” – 17.
  - „Против” – Няма.
  - „Въздържали се” – Няма.
  Приема се.
  Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждане на точка 1 от дневния ред.

  (Стенографският запис е само по точка 2 от дневния ред, по която Комисията по здравеопазване е водеща).


  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  /доц. Борислав Китов/

  Форма за търсене
  Ключова дума