Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по правни въпроси
Временна комисия по правни въпроси
28/05/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 353-20-3/29.05.2013 г.
  Относно: Законопроекти за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 354-01-3, внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 23.05.2013 г. и № 354-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 22.05.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г. Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроекти за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 354-01-3, внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 23.05.2013 г. и № 354-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 22.05.2013 г.

  Първият законопроект беше представен от н.пр. г-жа Валентина Богданова. Тя припомни че, през предходния управленски мандат е била поставена алтернативата - да се избира между пари за майките или за построяване на детски градини, а именно необходимите 30 млн.лв. за увеличение на обезщетението до размера на минималната работна заплата.
  Според г-жа Богданова не е необходимо да се противопоставят две необходими политики, а да се направи преглед на бюджета на ДОО – какви са истинските приходите, какво е изпълнението на бюджета и да се предприемат пакет от социални мерки.
  Тя припомни, че през 2006 г. обезщетението за отглеждане на малко дете е изравнено с минималната работна заплата и тази политика е стриктно прилагана до 2009 г. При приемането на бюджетите на държавното обществено осигуряване за периода 2010 г. - 2013 г. тази политика е преустановена, независимо от настойчивата политическа и обществена дискусия в нейна подкрепа. Като продължение на последователно провежданата през 2005-2009 г. политика със законопроекта се предлага да се възстанови мярка с доказан положителен ефект, а именно увеличаване на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете до навършването на двугодишна възраст на детето от 240 лв. на 310 лв. Също така се предлага увеличението на обезщетението за отглеждане на малко дете да се осъществи от 1 октомври 2013 г., което кореспондира с очакваното изпълнение на консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване. политиките за насърчаване и подкрепа на семействата и родителите. Законопроектът не изисква допълнителни финансови средства от републиканския бюджет по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Необходимите за прилагането му допълнителни средства в размер на 7,5 млн. лв. - 8,3 млн. лв. могат да бъдат осигурени за сметка на очакваните за 2013 г. икономии в разходите на държавното обществено осигуряване.
  Вторият законопроект беше представен от н.пр. Владислав Горанов, който от името на политическа партия ГЕРБ призна със смирение допусната политическа грешка, тъй като обществото очаква и търси решаването на проблемите, а не противопоставянето между две еднопосочни социални политики, за което ГЕРБ носи своята политическа отговорност и плати своята политическа вина.
  Той уточни, че законопроект е със същия предмет обхват с изключение на срока – увеличението обезщетението за отглеждане на малко дете до навършването на двугодишна възраст на детето от 240 лв. на 310 лв. да важи от 1 юли 2013г. Аргументите, обосноваващи този срок са анализ на изпълнението на бюджета на ДОО за 201Зг. за първите 4 месеца, според който очертават определени икономии, както в разходите за краткосрочни обезщетения, така и в разходите за пенсии до края на 2013г. Това според вносителите дава възможност, без да се налага да се коригира утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за 201Зг. трансфер от републиканския бюджет за бюджета на Държавното обществено осигуряване, да се увеличи размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване от 240 лв. на 310 лв. считано от 1 юли 2013г. Очакваният допълнителен разход по бюджета на ДОО до края на 201Зг. е в размер на около 15 млн.лв. и би могъл да се извърши в рамките на разходите по консолидирания бюджет на ДОО за 2013 г. за сметка на очертаващите се икономии по реда на § 1, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013г.
  По двата законопроекта се проведе обсъждане, в което взеха участие народните представители: Янаки Стоилов, Мая Манолова, Хамид Хамид Четин Казак, които се обединиха около следните принципни въпроси:
  • Единодушна подкрепа за предлаганата социална мярка;
  • Обсъждането на срока на предлаганата мярка – 1 юли или 1 октомври 2013 г. да се извърши след необходим преглед и анализ от страна на правителството на финансовото състояние на държавата, който ще даде отговор на въпроса за срока на въвеждане на предлаганото увеличение на обезщетението за отглеждането на дете до навършването на двугодишна възраст от 240 лв. на 310 лв.;
  • Обсъждането на срока на предлаганата социална мярка да се проведе между първо и второ четене на законопроектите чрез съпоставянето с пакет от социални мерки и плащания за различни социални групи и адресати с цел разширяване на този кръг, обоснован от финансови възможности;
  • Възприемане на критерия минимална работна заплата за обезщетението за отглеждането на дете до навършването на двугодишна възраст е адекватният критерий за социални плащания.

  След проведеното обсъждане, с единодушие от 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, Временната комисия по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекти за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., № 354-01-3, внесен от Сергей Дмитриевич Станишев и група народни представители на 23.05.2013 г. и № 354-01-2, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 22.05.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума