Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по правни въпроси
Временна комисия по правни въпроси
28/05/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-20-4/29.05.2013 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), № 302-02-1, внесен от Министерски съвет на 27.05.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 28 май 2013 г. Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), № 302-02-1, внесен от Министерски съвет на 27.05.2013 г.

  На заседанието присъстваха представители на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът беше представен от г-жа Албена Лазарова – заместник-министър.
  Съгласно разпоредбите на подписаното през 2000 г. Споразумение между правителствата на Република България и Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран мост между двете страни на река Дунав, е предвидено страните да сключат последващи двустранни споразумения, относно определяне органа, който ще отговаря за събирането и разпределянето на приходите от експлоатацията на бъдещото съоръжение.
  В хода на проведените преговори бяха изяснени и решени всички спорни въпроси и окончателния проект на Споразумението беше одобрен от страните, като българската страна успя да защити позицията си седалището на бъдещото дружество да бъде във Видин.
  Споразумението беше подписано през февруари 2013 г. и негов основен предмет е учредяването на съвместно българско-румънско търговско дружество, което да бъде оператор на бъдещия мост между двете държави, като осигури поддържането, експлоатацията и контрола на цялото мостово съоръжение, както и събирането на такси от преминаването на моста с цел осигуряване на възвръщаемост на инвестицията, направена за изграждането на моста.
  Икономическият ефект от създаването на съвместното българско-румънско дружество върху Република България е свързан с факта, че по-голямата част от печалбата на дружеството ще постъпва в България, тъй като разпределението на средствата, постъпили от събраните такси за преминаване през моста, ще се извършва право пропорционално на вложените от всяка от двете страни средства за изграждане на моста.
  Косвеният ефект, който дейността на дружеството би оказал върху развитието на транспортния сектор на България, е свързан с възможността за по-всеобхватно и цялостно интегриране на българската транспортна инфраструктура с тази на страните от Западна, Централна и Югозападна Европа, а също и с възможността за повишаване конкурентоспособността на българската икономика.

  След проведената дискусия и обсъждане, Временната комисия по правни въпроси с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), № 302-02-1, внесен от Министерски съвет на 27.05.2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума