Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Временна комисия по правни въпроси
Временна комисия по правни въпроси
29/05/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-20-6/29.05.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-6, внесен от Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков и Христо Бисеров на 28.05.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 29 май 2013 г. Временната комисия по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-6, внесен от Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков и Христо Бисеров на 28.05.2013 г.

  На заседанието присъстваха представители от Държавна агенция „Национална сигурност”.
  Законопроектът беше представен от един от вносителите – народният представител Христо Бисеров, като същият е стъпка към поредица от промени в сектор „Сигурност”. Възстановяването на правомощията на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и превръщането му в орган, както за защита на националната сигурност, така и за ефективно противодействие на трансграничната и на вътрешната организирана престъпност и корупция, е основна цел на закона. Това обуславя прехвърлянето на функциите и структурата на звеното „Борба с организираната престъпност” в Министерството на вътрешните работи към ДАНС. Агенцията става правоприемник на всички активи и пасиви на ГДБОП, в едно с целия й състав.
  Друга важна промяна е възстановяването на правомощията на органите на Агенцията да извършват разследвания в пълния обем на тази дейност по смисъла на Наказателно-процесуалния кодекс. Председателят на ДАНС ще определя със заповед разследващите агенти по смисъла на нова разпоредба в НПК. Регламентират се и действията по извършване на задържане и на обиск на лице.
  Укрепването на статута на Агенцията се допълва и с промяна на начина на избиране и освобождаване на ръководителя й. Предлага се отговорността за това да поеме Народното събрание. Изборът и освобождаването на Председателя на ДАНС от Парламента по предложение на министър-председателя ще даде допълнителни гаранции за ефективен парламентарен и граждански контрол.
  В хода на дискусията народният представител Павел Шопов изложи становище, че основното изменение в законопроекта е свързано с преминаването на ГД „Борба с организираната престъпност” към ДАНС, а другите промени са съпътстващи. С предложените промени се разформирова службата в досегашния й вид, която е създавала редица проблеми през годините. Изрази подкрепа към законопроекта, тъй като в криминологенната обстановка, в която се намира страната ни е необходимо борбата с организираната престъпност да се ръководи от едно място.
  Народния представител Младен Червеняков върху акцентира необходимостта от законодателна промяна, тъй като Министерството на вътрешните работи (МВР) е изпълнявало функции, свързани с противопожарна охрана, защита от бедствия и издаване на български лични документи и контрол върху ползването им. Необходимо е законодателно да се регламентира нормативната база, и да се прекрати порочната практика при всеки нов кабинет тя да бъде променяна.
  Подкрепи предложението относно преминаването на ГД „Борба с организираната престъпност” към ДАНС, като изтъкна че то поставя въпроси, свързани с функционирането и кореспондирането между МВР и ДАНС, и с взаимодействието им с други звена от сектор „Сигурност”.
  Изложи, че трябва да бъде изработена цялостна концепция за действие на сектор „Сигурност”, да се изясни същността на МВР и какви функции ще изпълнява, а също и проблема с териториалното разпределение на звената в сектора, за да няма дублиране на задачи, а други да не бъдат обхванати.
  Той изрази и подкрепата към законопроекта на другите двама членове на Временната комисия по правни въпроси от парламентарната група на Коалиция за България, които бяха възпрепятствани да присъстват на заседанието, поради ангажименти в парламентарната им група.
  В края на заседанието г-н Константин Казаков – председател на ДАНС заяви готовност да изпълнява закона, такъв какъвто е и да създаде необходимата организация за това.

  След проведената дискусия и обсъждане, Временната комисия по правни въпроси със 7 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-6, внесен от Сергей Станишев, Лютви Местан, Михаил Миков И Христо Бисеров на 28.05.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕННАТА
  КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума