Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
E-mail: kipet@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 383
Телефон: 939 32 40; Факс: 986 12 81
Диляна Георгиева
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМЧл. 1. Комисията по икономическата политика и туризъм, наричана по-нататък „комисията“, организира и провежда своята дейност съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) и настоящите вътрешни правила.

Чл. 2. Ръководството на комисията се състои от председател и четирима заместник-председатели.

Чл. 3. (1) Председателят на комисията или упълномощен от него заместник-председател ръководи заседанието и дава думата за изказване на народните представители.
(2) Думата се иска от място с вдигане на ръка.

Чл. 4. (1) Заседанията на комисията са редовни и извънредни.
(2) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисията се определят от нея.
(3) Комисията се свиква на заседание от нейния председател по негова инициатива или по искане най-малко на една трета от членовете й, или от председателя на Народното събрание.
(4) Редовните заседания се провеждат по време на сесиите на Народното събрание - сряда от 14.30 часа, в зала „Запад“, пл. „Народно събрание“ № 2.
(5) Извънредните заседания се свикват при необходимост от неотложно обсъждане на въпроси, свързани с дейността на комисията.
(6) Дневният ред на заседанията се определя от председателя на комисията, а в негово отсъствие от упълномощен от него заместник-председател. Дневният ред за редовните заседания на комисията се обявява най-малко три дни преди тяхното провеждане, включително и чрез обявяването им на интернет страницата на Народното събрание. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания на комисията, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.
(7) Дневният ред, часът и мястото на провеждане на редовните заседания се обявяват писмено на определените за това места в сградата на Народното събрание или срещу подпис на членовете на комисията.
(8) Материалите по дневния ред за редовните заседания се предоставят на всеки член на комисията предварително, един ден преди заседанието, а при извънредните - непосредствено преди провеждането им.

Чл. 5. (1) Комисията по икономическата политика и туризъм заседава, когато присъстват повече от половината от членовете й. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(2) Решенията на комисията се приемат с мнозинство от присъстващите членове.
(3) При провеждане на заседание членовете на комисията се подписват в присъствен лист.
(4) Комисията може да реши, ако има такова предложение, към окончателното становище по разпределения й от председателя на Народното събрание документ да има поименен списък за гласуването на отделните членове със „за”, „против” или „въздържал се”.

Чл. 6. (1) Комисията разглежда законопроекти, годишната програма по чл. 111 от ПОДНС и проекти за решения, декларации и обръщения, разпределени им от председателя на Народното събрание, изготвя доклади, предложения и становища по тях, в съответствие със сроковете, предвидени в ПОДНС.
(2) Когато комисията е водеща по даден законопроект, тя изготвя отделно мотивиран доклад за първото и второто гласуване на законопроекта.
(3) Когато комисията не е водеща по даден законопроект, тя приема становище, в което отразява бележките и предложенията си, ако има такива към вносителя.
(4) Когато на комисията са разпределени няколко законопроекта, уреждащи една и съща материя, тя ги обсъжда едновременно и приема мотивирано становище за всеки от тях.
(5) Ръководството на комисията при необходимост изисква писмени становища по предвидените за обсъждане документи от съответните държавни органи, министерства, ведомства или длъжностни лица в съответствие със сроковете, предвидени в законодателната програма или приетата седмична програма за работа на Народното събрание. Получените писмени становища се предоставят на всички членове на комисията.

Чл. 7. (1) Заседанията на комисията са открити. По решение на комисията заседанието й се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на Народното събрание.
(2) Граждани могат да присъстват на заседанията на комисията при спазване режима на достъп в Народното събрание.
(3) Всеки член на комисията може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, имащи отношение към разглежданите въпроси от комисията.
(4) Представители на синдикални, съсловни и браншови организации по тяхна инициатива имат право да присъстват на заседанията на комисията, да представят свои писмени становища и да вземат участие в разисквания по разглежданите проекти за актове на Народното събрание, отнасящи се до предмета им на дейност, при спазване на реда, установен в комисията. Становищата се публикуват на сайта на комисията на интернет страницата на Народното събрание.
(5) Комисията може да реши отделни заседания да бъдат закрити, когато:
1. важни държавни интереси налагат това;
2. се обсъждат документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация.

Чл. 8. (1) Комисията по икономическата политика и туризъм може при необходимост да образува от своя състав подкомисии и работни групи по определени от комисията или нейния председател въпроси.
(2) Задачите, съставът и ръководството на подкомисиите и работните групи се определят от комисията.
(3) Комисията може да привлича нещатни сътрудници за изготвяне на становища по конкретни законопроекти.

Чл. 9. (1) Комисията може да провежда съвместни заседания с други комисии, когато се разглеждат общи въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от председателите.
(2) Всяка комисия взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.

Чл. 10. По въпроси, неуредени в настоящите вътрешни правила за дейността на Комисията по икономическата политика и туризъм, се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.


Вътрешните правила за работата на Комисията по икономическата политика и туризъм са приети от комисията на 26 юни 2013 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
И ТУРИЗЪМ:

АЛИОСМАН ИМАМОВ