Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
24/07/2013 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроекта за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, № 302-02-7, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, № 302-02-7, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2013 г.


  На свое редовно заседание, проведено на 24 юли 2013 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна.
  На заседанието присъстваха Мирослава Борисова – началник отдел „Координация по въпросите на Европейския съюз“ и Елеонора Добрева – главен експерт в отдел „Международна дейност“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Законопроектът беше представен от Мирослава Борисова.
  Евро-средиземноморското споразумение с Израел представлява важен елемент в развитието на външната политика на Европейския съюз в областта на въздухоплаването. Тя включва договарянето на всеобхватни споразумения за въздухоплавателни услуги с важни партньори.
  Въздухоплавателните услуги между Европейския съюз и Държавата Израел понастоящем се извършват на основата на двустранни споразумения между отделните държави членки и Израел. Във връзка с това Съветът на министрите на транспорта приема решение за подписване и временно прилагане на Евро-средиземноморско споразумение за въздушен транспорт. Разпоредбите на споразумението ще имат предимство пред съответните разпоредби в съществуващите двустранни споразумения за въздухоплавателни услуги между държавите членки и Израел.
  Основната цел на споразумението е предоставянето на европейските въздухоплавателни превозвачи на недискриминационен достъп до маршрути между Европейския съюз и Израел.
  Със споразумението се създава и Съвместен комитет, съставен от представители на Европейската комисия и на държавите членки, който ще обсъжда въпросите, свързани с изпълнението на споразумението.
  Споразумението създава еднакви условия за достъп до въздухоплавателния пазар за всички въздушни превозвачи от Европейския съюз и установява нови договорености за регулаторно сътрудничество, които са от съществено значение за безопасното, сигурното и ефективното извършване на въздухоплавателните услуги. Превозвачите ще могат свободно да предоставят услуги от всеки пункт в Европейския съюз до всеки пункт в Израел, което понастоящем е невъзможно. Премахването на всички ограничения за достъп до пазара между Европейския съюз и Израел ще привлече нови участници на пазара, ще създаде възможност за използване на по-малко натоварените летища и ще улесни процеса на консолидация между въздушните превозвачи от Европейския съюз.
  С оглед финализиране на процедурата и на основание чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на Република България споразумението следва да се ратифицира, тъй като съдържа арбитражна клауза.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 10 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, № 302-02-7, внесен от Министерския съвет на 15 юли 2013 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума