Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
15/01/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д
  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители на 27 ноември 2013 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители на 27 ноември 2013 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 15 януари 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.
  На заседанието присъстваха Климентина Денева – главен секретар, Стефан Владков – директор на дирекция „Публично-частно партньорство и концесии“ и Албена Михайлова – директор на дирекция „Правна“ в Министерствао на регионалното развитие и Мария Иванова – директор на дирекция „Туристическа политика“ в Министерство на икономиката и енергетиката.
  Законопроектът беше представен от н. п. Димчо Михалевски. Той посочи, че с предложените изменения се цели отстраняването на проблеми по прилагането на закона.
  Предвижда се да бъдат въведени допълнителните критерии, въз основа на които да се определят условията и реда за осъществяване на задължителните дейности на морските плажове. Като се отчитат специфичните особености и характеристики на отделните плажове ще се прецизират изискванията при стопанисването и управлението на различните видове плажове с цел по-справедливо определяне на размера на наемите и концесионните плащания и постигането на социално приемлива цена на услугите, предоставяни на различните видове плажове.
  Предлага се допустимата площ за преместваемите обекти да се определя в зависимост от общата площ на морския плаж. Въвеждат се еднакви критерии за всички плажове по отношение на процента за преместваеми обекти и съоръжения и допълнителна търговска площ. С предлаганите промени се предвижда да отпадне различието в допустимите проценти за преместваеми обекти и допълнителна търговска площ за плажове до 40 дка и над 40 дка, като за всички плажове, независимо от тяхната площ, се въведат еднакви максимални проценти – до 2% за преместваеми обекти и до 2% за допълнителна търговска площ.
  Предвижда се преместваемите обекти да бъдат разделени в три категории в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията, като по отношение на преместваемите обекти за търговски, увеселителни и други обслужващи дейности поставянето е допустимо, ако не се надвишават установените в подробния устройствен план устройствени показатели - плътност на застрояване, коефициент на интензивност на застрояване, и не се намалява определената минимална озеленена площ. Предвидено е и ограничение във височината на обектите за търговски и други обслужващи дейности .
  В преходните и заключителни разпоредби е предложено изменение в Закона за туризма относно отпадането на чл. 161, 162 и 163. Според мотивите изложени от вносителя съгласно тези разпоредби областните управители имат контролни правомощия при спазване изискванията за осигуряване на водноспасителната дейност и безопасността на плажовете. От друга страна подобни контролни правомощия по действащите концесионни договори и договори за наем на морските плажове има и специализираната администрация на Министерство на регионалното развитие.
  В хода на дискусията от Министерството на регионалното развитие подкрепиха законопроекта, като отбелязаха че в свое писмено становище са дали конкретни предложения с цел прецизиране на текстовете.
  В свое писмено становище от Министерство на икономиката и енергетиката не подкрепят отмяната на посочените текстове в Закона за туризма, като посочват че те касаят всички видове плажове, а не само морските, както и че обхватът на контрола, съгласно чл. 162 от Закона за туризма е за спазване изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от Закона за здравето, а именно „изискванията към водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване се определят с наредба на Министерския съвет“. От името на вносителите н. п. Димчо Михалевси изрази съгласие с направените бележки.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: “За” – 14 народни представители, без “Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, № 354-01-86, внесен от Димчо Михалевски и група народни представители на 27 ноември 2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума