Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
09/04/2014 първо гласуване

  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от Румен Василев Гечев и група народни представители на 7 март 2014 г.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ


  Д О К Л А Д

  по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от Румен Василев Гечев и група народни представители на 7 март 2014 г.

  На свое редовно заседание, проведено на 9 април 2014 г., Комисията по икономическата политика и туризъм разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията.
  На заседанието присъстваха Красин Димитров – заместник-министър на икономиката и енергетиката, представители на Министерство на земеделието и храните, Българска агенция по безопасност на храните, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Конфедерация на независимите синдикати в България, Българска търговско-промишлена палата, граждански организации и движения.
  Законопроектът, представен от н. п. Румен Гечев, има за цел да допълни съществуващи разпоредби и по този начин да създаде условия за осъществяване на последователна политика за защита на националните пазари, производството, доставката и дистрибуцията на стоки и услуги и да предотврати използването на нелоялни търговски практики. Той е изготвен след направен анализ на българската нормативна уредба и тази в другите държави-членки на Европейския съюз, на нелоялните търговски практики при доставка на хранителни и нехранителни стоки - предмет на Зелената книга на Европейската комисия, и на практиката в тези отношения на българския пазар.
  Въвежда се понятието „значителна пазарна сила“ за предприятие, което самостоятелно или съвместно с други се ползва от позиция, равностойна на господстваща, представляваща позиция на икономическа сила, която му позволява да следва поведение до съществена степен независимо от доставчици, потребители и крайни потребители, тъй като неговите доставчици или купувачи са зависими от него.
  Предвижда се критериите за определяне и оценка на пазарното положение на предприятията да се определят в Методика за извършване на проучване и определяне на пазарно положение на предприятията на съответния пазар.
  Въвежда се задължение за предприятията със „значителна пазарна сила“ да направят промени в проектите на типови договори и/или общи условия, когато това е необходимо за привеждането им в съответствие с правилата на конкуренцията, да поддържат на интернет страницата си публикувани одобрените типови договори и/или общи условия и да ги прилагат в отношенията си с доставчици или купувачи.
  В хода на обсъждането заместник-министър Красин Димитров посочи, че по законопроекта е внесено писмено становище на Министерство на икономиката и енергетиката, и изрази готовност за дискусия с цел приемането на консенсусни текстове.
  В свое писмено становище от Министерство на земеделието и храните подкрепят внесения законопроект, като предлагат конкретни редакции на част текстовете и отбелязват, че контролът по спазване на новите изисквания предвидени в Закона за храните, следва да се осъществява от Комисията за защита на конкуренцията, тъй като Българската агенция по безопасност на храните не разполага с необходимата компетентност за подобни контролни функции.
  От Сдружението за модерна търговия, колективен член на КРИБ, изказаха мнение, че няма реални данни за наличието на нелоялни търговски практики на българския пазар, а напротив – непрекъснато засилваща се конкуренция между участниците по веригата за производство и доставка на бързооборотни потребителски стоки. Според сдружението действащата към момента уредба е напълно достатъчна и в съответствие с европейското законодателство, а голяма част от поставените проблеми са от компетенциите на българските съдилища.
  В дискусията взеха участие н. п. Йордан Цонев, Корнелия Нинова, Румен Гечев, Желю Бойчев, Николай Александров и Делян Добрев, както и представители на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на независимите синдикати в България и Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: гласували 17 народни представители, от които: “За” – 10, без “Против” и 7 - „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията, № 454-01-32, внесен от Румен Василев Гечев и група народни представители на 7 март 2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
  ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА
  И ТУРИЗЪМ:

  АЛИОСМАН ИМАМОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума