Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
13/11/2013
  1. Приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г. -- за второ гласуване.
  2. Разни.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
  П Р О Т О К О Л
  № 17


  На 13 ноември 2013 година, (сряда) от 14.30 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г. -- за второ гласуване.
  2. Разни.

  Заседанието на Комисията бе открито в 14.30 часа и ръководено от господин Алиосман Имамов – председател на комисията.
  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми дами и господа, колеги, има необходимия кворум. Откривам заседанието на Комисията по икономическата политика и туризъм.

  ДНЕВНИЯТ РЕД, който ви е раздаден предварително, е:
  1. Изслушване на Драгомир Стойнев, министър на икономиката и енергетиката, на основание на чл. 26 от правилника.
  2. Приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г. -- за второ гласуване.
  3. Разни.
  В точка трета, уважаеми колеги, сме включили един законопроект, по който трябва да се произнесем от гледна точка на неговото съответствие с нормативните актове. Моля ви да не бързате да напуснете заседанието за точка трета.
  Понеже в момента министърът отсъства. Доколкото разбрах, обадил се е, че ще закъснее, господин Кънев предлага да започнем от точка втора, ако не възразявате.
  Има ли някой против? Не.
  Да гласуваме дневния ред. Тази промяна: точка втора става първа, първа точка – втора и точка трета – „Разни”.
  Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
  Гласуване: за – 11, против няма, въздържали се няма.

  По точка първа -- приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране.
  По законопроекта за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, имаме един доста обемист материал. Вие сте го получили. Всички промени в този законопроект, уважаеми колеги, са от правно-технически характер. Тук присъстват членовете на работната група, които са предложили промените в този закон. Ако имаме въпроси, няма никакъв проблем да искаме от тях да получим отговори. Моето намерение е да ускорим обсъждането на законопроекта: първо, да съкратим малко времето за обсъждането му, но се надявам, понеже вие сте получили предварително екземпляр от законопроекта, ако имате някакви конкретни въпроси по отделните текстове, естествено, да ги споделите пред комисията.
  Започваме второ четене на законопроекта.
  По заглавието няма предложения.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи: 1, 2, 3, 4. По параграф 5 има редакция на работната група.
  До параграф 4 включително имате ли коментари и забележки? Ще питам, уважаеми колеги, за „против“ и „въздържали се“, за да ускорим процедурата.
  Има ли против тези параграфи? Няма. Въздържали се? Няма.
  По § 5 има правно-техническа редакция на работната група.
  Имате ли въпроси към работната група по § 5 – стр. 3? Нямате.
  Има ли някой против предложения текст за § 5? Няма. Въздържали се? Няма.
  От § 6 до § 8 – в редакция на комисията, без промени.
  Има ли някой против тези текстове? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 9 – има нова редакция на работната група.
  Моля, задавайте въпроси или коментирайте, ако имате намерение. Променен параграф 9. Няма.
  Има ли някой против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 10 – текстът е в редакция на вносителя.
  Против този параграф? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 11 – в редакция на работната група. Има предложени промени от правно-технически характер. Аз моля членовете на комисията, ако имат някакви допълнителни бележки към отделните параграфи да се обадят навреме, за да можем да ги коментираме.
  Гласуваме редакцията на работната група за § 11.
  Има ли някой против? Няма. Въздържали се? Няма.
  От § 12 до § 16 включително, без промени, по вносител.
  Има ли някой против тези параграфи? Изказвания? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 17 – редакция на работната група. Има предложени правно-технически редакции.
  Има ли някой против този текст на работната група? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 18 също е коригиран от работната група.
  Има ли някой против тази редакция? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 19 също е коригиран от работната група. Въпроси? Няма.
  Някой против редакцията на § 19? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 20 също е редактиран от работната група.
  Има ли някой против този параграф? Няма. Въздържали се? Няма.
  Комисията предлага да се създаде нов параграф 21 – страница 12.
  Има ли някой против това предложение? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 21, който става § 22 – това е по вносител.
  Има ли някой против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Съобщавам параграфите „по вносител”, защото оттук нататък номерацията се променя.
  Параграф 22 по вносител – има нанесени поправки от работната група.
  Някой против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграфи 23 и 24 по вносител.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 25 с редакция на работната група.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Предложение на работната група за създаване на § 27, страница 15.
  Някой против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграфи 26, 27, 28, 29, 30 по вносител.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 31 с редакция на работната група.
  Има ли някой против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 32 по вносител с редакция на работната група.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 33, 34, 35, 37, 38 до 39 включително по вносител.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Съжалявам, но трябва да минем цялата тази процедура, такива са изискванията на правилника.
  Параграф 42 по вносител. Комисията предлага нов параграф 42 на страница 18.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Параграф 40 по вносител.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Нови параграфи 44 и 45.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 41 по вносител и 42 по вносител.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 43. Редакция на работната група на страница 21.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 44 по вносител.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Нов параграф 50 на страница 22.
  Против? Въздържали се? Няма.
  От § 45 до § 48 включително по вносител.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Нов § 55 на страница 23.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 49, доста голям - до страница 38, с предложения за редакция на работната група. Редакцията е на 38 и следващите страници.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 50 по вносител.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 51 по вносител, 52 по вносител, 53 по вносител.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 54 с редакция на работната група на страница 124.
  Против редакцията? Въздържали се? Няма.
  Параграф 55 с редакция на работната група.
  Против редакцията? Въздържали се? Няма.
  Параграф 56 с редакция на работната група.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 57. Работната група предлага комисията да не подкрепи текста на този параграф на вносителя и предлага да се отхвърли. В резултат на редакциите съдържанието на този параграф по вносител е записано в предходните параграфи.
  Има ли някой против отхвърлянето на този параграф? Няма. Въздържали се? Няма. Параграфът се отхвърля.
  Параграф 58 по вносител.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 59 с редакция на работната група.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 60 с редакция на работната група.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 61 по вносител .
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 62 с редакция на работната група.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 63 по вносител с редакция предложена от работната група.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 64 по вносител.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 65 с редакция, предложена от работната група.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 66 по вносител.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Преходни и заключителни разпоредби.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието.
  Против? Въздържали се? Няма.
  За § 67 има предложена редакция от работната група на страница 136.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 68 по вносител.
  Против? Въздържали се? Няма.
  Параграф 69. Става дума за текстовете, които следват след § 68. Понеже имаме нужда от допълнителна информация от министерството и текстовете не са довършени, предлагам останалите текстове да разгледаме на следващо заседание. Имате ли възражения? Няма.
  С това приключваме по законопроекта на второ четене, тоест, с тази уговорка, че последните параграфи ще бъдат приети на следващото заседание.
  Има ли някой информация дали министър Стойнев ще пристигне скоро?

  По точка втора – Разни.
  Уважаеми колеги, докато чакаме министъра, раздадени са ви едни бележки относно съответствието на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, внесен от Министерския съвет на 5 ноември 2013 г., в съответствие с изискванията на Закона за нормативните актове и Указа за неговото прилагане. С тези бележки е мотивирано едно решение, което съответства на правилника за работа на Народното събрание и което ни позволява да върнем законопроекта за привеждането му в съответствие с изискванията на нормативните актове. Вероятно сте се запознали с тези бележки.
  Аз ще ви прочета проекта за решение, който трябва да гласуваме и в резултат на който ние ще върнем този законопроект, който трябва да бъде поправен - бележките са преди всичко правни - и след това да бъде внесен отново в комисията.
  Проектът за решение е следният:
  „Предвид направените бележки, Комисията по икономическата политика и туризъм на основание чл. 74, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание препоръчва на вносителя да приведе законопроекта в съответствие със Закона за нормативните актове и Указ № 883 за прилагането му в 7-дневен срок.”
  Имате ли коментари по това решение? Това е препоръка на юристите и аз мисля, че няма причина да не се съобразим.
  Някой против това решение? Няма. Въздържали се? Няма.
  Благодаря Ви.

  Остава да се появи министър Стойнев и да продължим с блиц контрола.
  Уважаеми колеги, получихме информация, че министърът още не е тръгнал от министерството, има някакви ангажименти при вицепремиера.
  Естествено, при тази ситуация ние няма за какво да чакаме, а да отложим за следващото заседание блиц контрола.
  Има ли някой възражение? Няма.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 14.55 часа)  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА:
  Алиосман Имамов


  Стенограф:
  Силвия Михайлова
  (Файлът съдържа 10 808 знака)
  Форма за търсене
  Ключова дума