Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
20/11/2013
  1. Приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г. -- за второ гласуване. (продължение)
  2. Представяне, обсъждане и приемане на Доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отменен) и на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2012 г., № 302-00-34, внесен от Министерски съвет на 11 ноември 2013 г.
  3. Разни.
  Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
  ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
  КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА И ТУРИЗЪМ
  П Р О Т О К О Л
  № 18


  На 20 ноември 2013 година, (сряда) от 14.30 часа в зала „Запад“, пл. „Народно събрание” № 2 на Народното събрание се проведе редовно заседание на Комисията по икономическата политика и туризъм.
  Заседанието се проведе при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г. -- за второ гласуване. (продължение)
  2. Представяне, обсъждане и приемане на Доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отменен) и на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2012 г., № 302-00-34, внесен от Министерски съвет на 11 ноември 2013 г.
  3. Разни.

  Заседанието на Комисията бе открито в 14.30 часа и ръководено от господин Алиосман Имамов – председател на комисията.
  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум. Откривам заседанието на Комисията по икономическата политика и туризъм.

  Предлагам ви следния ДНЕВЕН РЕД, който ви е раздаден предварително.
  1. Приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, № 302-01-29, внесен от Министерски съвет на 15 октомври 2013 г. -- за второ гласуване. (продължение от заседанието през миналата седмица)
  2. Представяне, обсъждане и приемане на Доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отменен) и на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2012 г., № 302-00-34, внесен от Министерски съвет на 11 ноември 2013 г.
  3. Разни.
  Имате ли бележки по предложения ви дневния ред? Няма.
  Който е съгласен, моля да гласува.
  Гласували 16 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.

  По първа точка сме поканили:
  от Министерство на финансите -- Людмила Елкова – заместник-министър на финансите, Милена Бойкова – директор на дирекция “Държавен дълг и финансови пазари” и Елена Петрова – главен експерт в дирекция “Държавен дълг и финансови пазари”;
  от Комисия за финансов надзор -- Николай Попов – заместник-председател, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, Веселина Мандаджиева – началник отдел в дирекция „Правна“, Димитър Койчев – директор на дирекция „Международно сътрудничество“ и Ефросина Николова – старши експерт в дирекция „Международно сътрудничество“;
  от Граждански организации -- проф. Петьо Хаджиев – председател на Гражданско сдружение за защита на гражданите, Марин Григоров – Гражданско сдружение за защита на гражданите и Стоичко Станевски.
  На миналото заседание приехме текстовете до § 68 по вносител, ще споменавам номерата по вносител, който става § 81.
  Следва § 69 по вносител.
  Редакция на работната група на § 69 по вносител, който става § 82.
  Имате ли изказвания по този параграф? Няма.
  Гласували 16 „за“.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграф 70 с редакция на работната група, който става § 83.
  Имате ли изказвания по този параграф? Очаквам Комисията за финансов надзор да вземе отношение по този параграф.
  Господин Попов, заповядайте.
  НИКОЛАЙ ПОПОВ: Благодаря ви господин председател.
  Съвсем накратко, предложените промени касаят промяната на наименованието „акции на инвестиционни дружества от затворен тип“ да се заменят с „дялове и акции на национални инвестиционни фондове“. В текста на чл. 74, ал. 3 от Кодекса за застраховането се въвежда едно ограничение от 15 на сто от брутния размер на техническите резерви за размера на инвестициите от страна на застрахователите. Тези количествени ограничения са поставени с цел да се гарантират принципите на диверсификация на техническите резерви на застрахователи. В момента в Кодекса на застраховането по различните типове инвестиции има въведени различни лимити като проценти. Така че тук искам да се позова и на принципната разпоредба, която въвежда тези ограничения на инвестициите от портфейлите на застрахователите, в случая от техническите разпоредби. Това е разпоредбата на чл. 72, ал. 3 от Кодекса за застраховането, като там имаме за цел да се акцентира на първо място върху необходимостта от ликвидността на инвестициите, както и на другите характеристики, като доходност и сигурност на инвестициите, които застрахователите трябва да преценяват във всеки един конкретен случай на инвестиране.
  Това е принципът, който беше въведен с възможността застрахователните дружества да правят инвестиции в националните инвестиционни схеми. И съгласно принципите на чл. 72, ал. 3 от Кодекса за застраховането се въвежда и 15 на сто от брутния размер на техническите резерви, които могат да се инвестират. Считам, че така предложеният текст ще подпомогне развитието в началото на националните инвестиционни фондове.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
  Предполагам, че вносителят няма нищо против тези промени.
  Имате ли изказвания по този текст? Редакция на § 70, който става § 73.
  Гласували 17 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграф 71.
  Работната група предлага Комисията да подкрепи текста на вносителя.
  Изказвания? Няма.
  Гласували 17 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграф 72 и § 73 включително по вносител.
  Изказвания? Няма.
  Гласували 17 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Комисията предлага да се създадат нови параграфи с номера 87, 88, 89 и 90.
  От Министерство на финансите ще вземете ли отношение по тези параграфи?
  ЛЮДМИЛА ЕЛКОВА: Не възразяваме по никой от параграфите, които са предложени от Комисията. Това разбира се в процеса на писане на текстове е съгласувано с нас и то цели уеднаквяване в частта на промените в данъчните закони - равно третиране на дружествата, които са сходни по своята същност. Така че Министерство на финансите няма възражение.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Аз съм длъжен да ви попитам тук пред Комисията, защото има различия между първоначалния текст на вносителя и този. Значи не възразявате.
  Има ли изказвания по тях? Няма.
  Гласуваме, уважаеми колеги, новите параграфи 87, 88, 89 и 90.
  Гласували 17 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграф 74 по вносител подкрепен от работната група.
  Параграфи 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 и 84.
  От параграф 74 до параграф 84 със съответната преномерация по вносител подкрепени от работната група.
  Има ли изказвания? Няма.
  Гласували 17 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Последният параграф 95, нов параграф. Мисля, че тук има техническа грешка в цитирания параграф.
  Текстът който е пред вас параграфи 81, 82, 83 трябва да бъдат заменени с параграфи 88, 89 и 90.
  Имате ли изказвания, бележки, вносителя, работната група?
  Гласували 17 “за” § 95 с направените корекции.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Приключваме този тежък закон, уважаеми колеги. Остава гледането в Пленарна зала. Надявам се поради късите срокове и спешността на закона, той да влезе много скоро в пленарна зала и да го приемем. За да не пречи на развитието на тази изключително важна материя.
  Благодаря ви за участието.

  По втора точка -- Доклад на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отменен) и на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2012 г., № 302-00-34, внесен от Министерски съвет на 11 ноември 2013 г.
  Поканили сме следните гости:
  от Министерство на икономиката и енергетиката -- Анна Янева – заместник-министър на икономиката и енергетиката, Ивелина Бахчеванова – директор на дирекция “Международно контролирана търговия и сигурност” и Христо Атанасов – началник отдел “Международно контролирана търговия”;
  от Министерство на отбраната -- ген. Стефан Василев – заместник-началник на отбраната, Теодоси Георгиев – държавен експерт и Цветелина Йорданова – изпълнител;
  от Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет -- Иван Дочев – секретар на Междуведомствения съвет, Бенко Ламбев – държавен експерт и Димитър Иванов – държавен експерт.
  Кой ще представи доклада?
  ИВАН ДОЧЕВ: Уважаеми господин заместник-председател на Народното събрание, уважаеми госпожи и господа народни представители, резюмето на доклада трябваше да бъде представено от секретарите на Междуведомствения съвет или съпредседателите на Междуведомствения съвет и тъй като липсват, аз съм секретар на този Съвет и ще ви запозная с кратко резюме.
  Законът за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба задължава Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките да внася в Министерския съвет годишен доклад за дейността на Съвета през предходната година.
  На 30 юни 2012 г. по силата на Постановление № 120 от 25 юни 2013 г. на Министерския съвет бе закрит Междуведомственият съвет по въпросите на военнопромишле-ния комплекс и националната готовност за страната и бе създаден Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.
  Законът за експортния контрол на продукти свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба упълномощи Междуведомствения съвет да издава два вида лицензии - за износ и внос на продукти свързани с отбраната и за транспортиране на продукти свързани с отбраната от територията на една трета държава за територията на друга трета държава без да влиза на територията на Република България; да издава сертификат за получател на продукти свързани с отбраната; да издава два вида удостоверения - за регистрация за трансфер на продукти свързани с отбраната и за регистрация на брокерска дейност и продукти свързани с отбраната между две трети страни.
  През 2012 г. бе отменен Закона за транспортния контрол на оръжия и изделия с двойна употреба и бе заменен със Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. През годината бяха приети два закона за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба - отнасящи се до включване представител на Министерство на вътрешните работи в състава на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията.
  Необходимостта от въвеждане в българското законодател-ство на Регламент на Европейския съюз 1232 от 2011 г., с който се въвеждат нови генерални разрешения на Съюза за износ на изделия с двойна употреба.
  Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и неговия предшественик са провели през 2012 г. четири заседания. Разгледали са едно заявление от 2011, 95 заявления от 2012 г. и за разглеждане през 2013 г. остават 14 заявления. Общо са подадени 132 заявления за издаване на лицензии или удостоверения и 20 обявления за промяна на обстоятелствата. Като с една бланка за заявление се кандидатства за няколко документа. Основната организационна форма на заявленията са – от Еднолични търговци, ЕООД и ООД, ЕАД и АД.
  През 2012 г. Междуведомственият съвет е взел решение за издаване 13 броя пълни едногодишни лицензии за износ, внос и трансфер на оръжие. Едногодишни, това са нови фирми. Затова по закона те получава лиценз за една година. 50 броя пълни тригодишни лицензии за износ, внос и трансфер на оръжия и продукти с двойна употреба свързани с отбраната. Три броя ограничени едногодишни лицензии износ, внос и трансфер на оръжия и четири броя ограничени тригодишни лицензии за износ, внос и трансфер на оръжие. Три броя тригодишен лиценз за транспортиране на оръжие между две трети страни, 16 броя удостоверения за регистрация и трансфер на продукти свързани с отбраната, 28 броя удостоверения за регистрация с надеждност. Два броя изменения, поради промяна на фирмените наименования и седем броя изменения поради промяна правната форма на търговеца.
  През периода 2007 до 2012 г. нарасна общият брой на действащите в края на годината лицензии и удостоверения за регистрация от 202 броя през 2007 г. до 292 броя през 2012 г.
  Секретариатът на Междуведомствения съвет поддържа електронна страница, на която се публикуват редовно измененията на нормативната база, състава на съвета, дневния ред на заседанията и взетите решения. В изпълнение на законовите изисквания за повишаване прозрачността и обществения контрол върху работата на съвета се поддържа актуален публичен регистър на притежателите на действащите лицензии и удостоверения за регистрация.
  Докладът беше приет на заседание на Министерския съвет с Решение 691 от 11 ноември т.г. на Министерския съвет.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря господин Дочев.
  Пълният текст на доклада е раздаден на народните представители членове на Комисията.
  Имате думата, уважаеми колеги, за въпроси и изказания.
  Господин Дочев прави впечатление на стр. 5 до стр. 7, това е справката за получените заявления по видове търговци. В колоната има ясно изразено нарастване и то значително на получените заявления от 2008 до 2012 г. Същите тенденции има и на следващата страница. Справка за броя на действащите до края на годината лицензии - 2007 г. има 202, а 2012 г. са 292. На какво се дължи това?
  ИВАН ДОЧЕВ: Непрекъснато нарастват заявленията, а за съжаление не нарастват сделките и производството. Това е резултат на някои подзаконови актове, които изискват примерно от фирми, които се занимават с дейност по изкупуване на скрап. Когато скрапът представлява оръжие или стока с двойна употреба им изискват такъв лиценз. Всъщност това е абсолютно ненужно и ние сме направили предложение в закона за изменение допълнение към закона, да отпадне това изискване. Трудно става. Всеки се застрахова. Имаше преди години закупени кораби за скрап, а след това излезе, че са изнесени за оръжие и от там се въведе това ограничение.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Господин Добрев.
  ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Господин председател, аз като бивш съпредседател на Комисията по междуведомствен контрол мога да потвърдя, че това е точно така, че се издават лицензии за фирми, чиято дейност няма нищо общо с търговията с оръжие. Но такива са изискванията на закона.
  В същото време да обърна внимание, че и обемът продукция, който се изнася в последните години от България е със значителен ръст спрямо 2008 г. Така че, ако разглеждате 2008 г. с 2012 г. ръстът на изнесената продукция е два пъти по-висок и България се нарежда в Топ 10 в света износители на боеприпаси, колкото и да не ни звучи съвсем вярно това. Това е официалната статистика. Не бива да се предприемат мерки за ограничаване на фирмите и повишаване на изискванията за лицензирането според мен, а мисля че и според моите колеги. Защото конкуренцията в сектора е показала добри резултати в последните години и системата работи добре, с изключение на тази излишна регистрация на стоките с двойна употреба, ако не се лъжа така се водят, скрапът който се лицензира в комисията.
  Имаше проблем миналата година, който самата Комисия разреши със собствеността на лицата, които подават заявления. Имаше един, два проблемни случая с неясна собственост. Там се въведе вътрешен регламент, с който изпреварихме законодателството, което в момента се предлага в Народното събрание за офшорните зони.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
  Заместник-министър Янева пристигна. Ако желаете думата госпожо Янева?
  Има ли някой желание да вземе думата? Няма.
  Предлагам ви проект за решение.
  Който е „за“ приемане на Доклада на Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет за изпълнението на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отменен) и на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба през 2012 г.
  Гласували 16 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Благодаря ви за участието в заседанието на Комисията.

  Уважаеми колеги има в точка Разни няколко покани за участие в икономически форуми. Ако някой проявява интерес мога да му дам допълнителна информация, за да участва.
  Първото е участие в конференция на Асоциация “Прозрачност без граници”. Дискусията на тема “Пакт за почтеност при обществените поръчки и резултати от прилагането” на 26 ноември 2013 г. Ако някой желае, един или двама души са поканени от нашата комисия. Ако някой проявява интерес, материалът е при нашите сътрудници.
  Още една покана на Асоциацията на индустриалния капитал за участие във форум на тема: “Реиндустриализацията на Европа мит или реалност, предизвикателства пред българската икономика” на 4 декември 2013 г. Ако някой проявява интерес може да участва на този форум.
  Ако вие имате нещо да споделите по точка разни? Няма.
  Закривам заседанието.


  (Закрито в 15.00 часа)  ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА КОМИСИЯТА:
  Алиосман Имамов


  Стенограф:
  Силвия Михайлова
  (Файлът съдържа 17 435 знака)
  Форма за търсене
  Ключова дума