Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
29/01/2014 първо гласуване

  1. Разглеждане и обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите № 354-01-85, внесен от Димчо Димитров Михалевски на 25.11.2013 година.
  2. Разни.
  Д О К Л А Д
  ОТНОСНО: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от Димчо Михайлевски на 25.11.2013 г.
  На свое редовно заседание, проведено на 29 януари 2014 г., Комисията по енергетика разгледа съвместно на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от Димчо Михайлевски.
  На заседанието от страна на Министерството на земеделието и храните присъстваха Даниела Ангелова, юрисконсулт в Изпълнителната агенция по горите и Валентин Чамбов, началник отдел в дирекция“Търговски дружества и държавно участие“.
  Прецизирани са текстовете за определяне на обхвата на горските териториални единици и са предложени изменения в инвентаризацията и горското планиране с цел изпълнение на програмата на правителството за намаляване на административната и финансова тежест върху бизнеса и собствениците на горски територии. Предложени са промени, с които се премахва възможността за ограничения или забрани са достъп до площи ползвани от наематели и арендатори на поземлени имоти в горските територии – държавна и общинска собственост.
  Предлагат се също така промени, с които по нов ред се определят районите на дейност на държавните предприятия и ще се предпазят брегозащитни култури и насаждения в сервитута на хидромелиоративни съоръжения от изсичане. Променят се изискванията за минимален стаж по специалността за лицата лесовъди, изискванията за товарните превозни средства, превозващи дървесина и други недървесни горски продукти за да се предотврати незаконният добив на дървесина и да се гарантира конкурентната среда.
  Въвеждат се ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена.
  Отношение по Законопроекта взеха: н.представител Таско Ерменков, който предложи вносителя да оттегли параграф 15, защото смята, че мястото на този параграф е в Закона за енергията от възобновяемите източници. Народният представител Делян Добрев уточни, че това предложение означава отхвърляне на законопроекта изцяло. Народния представител Явор Куюмджиев подкрепи предложението на н.п. Таско Ерменков. Председателят на комисията обобщи коментарите да се отхвърли параграф 15 в този законопроект и отчитайки разумността на някои от предложенията да се препоръча на вносителя да предложи изменения на ЗЕВИ на по-следващ етап.
  Въвежданите, с Преходните разпоредби, параграф 15 на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за горите, ограничения за използване на необработен дървен материал при производството на електроенергия с преференциална цена са дискриминационни. Ограничава се използването на самите технологии за оползотворяване на биомаса в инсталации проектирани специално за тази цел, но това ограничение не се отнася за термични централи или предприятия от дърводобивната и хартиено-целулозната промишленост, които биха могли да изгарят съвместно твърди конвенционални горива и възобновяеми горива, в случая биомаса получена от необработен дървен материал по смисъла на § 1, т. 38 от допълнителната разпоредба на закона за горите. Предложените изменения ще се отразят на цените, по които ще се изкупува електрическата енергия произведена чрез комбинирано използване на възобновяеми и невъзобновяеми източници съгласно чл. 31, ал. 6 от ЗЕВИ. Налаганото ограничение за централи използващи биомаса и разрешението за централите използващи конвенционални твърди горива да ползват биомаса за производство на електрическа енергия ще повлияе негативно върху цената за крайните потребители.
  С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по енергетика предлага с 10 гласа „за”, 0 гласа “против” и 1 глас “въздържал се” на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите, № 354-01-85, внесен от Димчо Михайлевски на 25.11.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА:

  РАМАДАН АТАЛАЙ
  Форма за търсене
  Ключова дума