Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА

  Заседание на Комисията по енергетика, състояло се на 23 януари 2014 г.
  На 23 януари 2014 г., Комисията по енергетика проведе редовно заседание при следния Дневен ред:
  1. Разглеждане и обсъждане на предложения относно внасяне на изменения и допълнения в Глава “Топлоснабдяванe” от Закона за енергетиката, внесени от неправителствени организации и топлоснабдителните предприятия.
  2. Разни
  От Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) присъстваха Иван Маринов – началник отдел „ Технически контрол в енергетиката“ и Анета Петрова – държавен експерт в отдел „ Технически контрол в енергетиката“.
  От „Топлофикация-София“ присъстваха Галина Тодорова – директор дирекция “Правна” и Боян Паунов – ръководител отдел “ПРТЕ”.
  От ЕВН-България присъстваха Илина Стефанова – Ръководител отдел „Енергийна политика и околна среда“, Ангел Киров – Ръководител отдел „Топлопреносна мрежа“ и Денка Шуманова – юрист-консулт.
  От Техническия университет – проф. Калоянов, лектор
  От „Далкиа-Варна“ присъстваше Иван Стоилов – ръководител отдел „ Клиенти“
  От страна на неправителствените организации присъстваха:
  - Георги Найденов – „Технически ренесанс“;
  - Огнян Винаров – „Движение за граждански контрол“;
  - Георги Христов – „Гражданско движение ДНЕС“;
  - Данчо Стоянов и Стоян Грозданов от организаторите на масовите протести от февруари и март 2013г.
  Заседанието беше открито от Председателя на Комисията по енергетика г-н Рамадан Аталай, който представи гостите и обяви дневния ред, приет от членовете на Комисията без допълнителни точки. Г-н Аталай представи лектора от Техническия Университет – проф. д-р инж. Никола Калоянов и му даде думата за презентация по темата „Централизирано топлоснабдяване“
  Презентацията бе организирана от Комисията по енергетика към 42-то НС, с цел да разясни технологичния процес при централизираното топлоснабдяване, за да може да се отговори на исканията и възраженията на гражданите и неправителствените организации. Проф. Калоянов подчерта, че резултатите, посочени в презентацията, отразяват част от извършена проверка на централизираното топлоснабдяване от „Топлофикация София” ЕАД през 2013 г., назначена от Кмета на София, както и дългогодишния опит на експерти от ТУ-София, като в работната група са участвали представители на неправителствени организации, както и представители на жилищни сгради. Проф. Калоянов запозна присъстващите със следните анализи и резултати:
  1). Анализ на сметките за топлинна енергия за м.януари 2013 спрямо 01.2012 г.
  2). Анализ на разпределението на енергията в сградите със съществени разлики в сметките (за периода януари 2012 – януари 2013).
  3). Проверка за извършване на редовен метрологичен контрол на средствата за търговско измерване в абонатните станции на сградите с такива потребители.
  4). Анализ на причините, водещи до некоректност в сметките за енергия за отопление и БГВ
  5). Предложения/препоръки за подобряване на качеството на централизираното топлоснабдяване.
  В хода на презентацията бе направен пълен анализ на трите етапа на процеса топлоснабдяване – производство, пренос и разпределение (потребление), Анализ на загубите от пренос на топлина до абонатите, който доказва 16% годишни загуби, които се поемат от Топлофикация-София АД, както и Анализ на връзката между изменението на външната температура и подаваната топлина. Бяха представени и свидетелства за точността на топломерите, с което се отговори на голяма част от гражданското недоверие в Топлофикация. Особено внимание бе отделено с коментари и въпрос/отговор на трите основни фактора, влияещи върху изменението на сметката на клиентите:
  - Количеството топлина за БГВ,
  - Прогнозният дял за отопление,
  - Дялът за сградна инсталация.
  В хода на разискванията и в отговор на питания на неправителствените организации се очертаха основните значими причини за неочакваните сметки, съгласно изводите на работната група, изготвила резултатите от презентацията:
  - промяна на потреблението в имотите (включване или изключване на отопление и гореща вода),
  - заявяване на нулев дял за отопление (или гореща вода), а в действителност потребяване на енергия, което се установява едва с изравнителната сметка,
  - заявяване на промяна на прогнозен дял от потребител, което води автоматично до промяна на дяловете на всички останали потребители в сградата без да са информирани за това,
  - промяна в дяла за сградна инсталация поради общото повишаване или намаляване на потреблението на енергията в сградата,
  Презентацията завърши с данни за загубите от кражби.
  Председателят на Комисията, г-н Рамадан Аталай даде думата последователно на народните представители, членове на Комисията и на присъстващите представители на гражданските организации. В настъпилите разисквания се очертаха редица предложения като:
  Относно сградната инсталация: Граждани, които са си изключили парното да не плащат за сградната инсталация и формулата, по която се определя количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, да отпадне като фалшива (според Организация „Горяни“), без да се обяснява защо я считат за фалшива.
  Относно състоянието на топломерите и оборудването в абонатните станции: Има ли проект с обосновка и избор на регулаторите, как е избран топломера и мястото за монтаж, при какъв номинален разход и гранични стойности и това удовлетворява ли прилагането му в днешните условия на занижена консумация само за битова гореща вода, има ли инструкции за експлоатация и монтаж на регулиращата апаратура.
  Относно договорите и сметките: Г-н Стоян Грозданов (февруарски протести) представя мотиви за сключване на индивидуални договори. Заставайки на позицията, че болшинството клиенти нямат доверие към Топлофикация, застава на позицията за писмени договори и общи сметки на гражданите от една ЕС, като участващите в общата сметка трябва да са в отлични отношения и да се радват на високо взаимно доверие. Той предлага следните изисквания:
  - Общи топломери на двата вътрешни кръга – за отопление и за топла вода;
  - Клауза за прекратяване на топлоснабдяването ако сметката не се плати един или най-много два поредни месеца;
  - Вътрешен договор за разпределение на топлоенергия между лицата, участващи в общата сметка.
  Предлага се в писмения договор да се указват единични цени на топлоенергията за всеки от измервателните уреди – водомери, топломери и разпределители, за да се тушират стотиците нарушения на Топлофикация, която ще се принуди да доставя толкова стока, колкото ще се закупи от потребителите в сградата и Продавачът ще преброи реалните си клиенти.
  Г-н Винаров и група граждани твърдо настояват за писмени договори на местата, където стоката сменя своя собственик, т.е. където става покупко-продажбата. В договора трябва да са записани кои са субектите по сделката – доставчик и купувач, уреда за измерване на мястото на продажбата, единичната цена спрямо този уред, качеството на стоката, начина за рекламация и неустойките при неизпълнение. Задължителна е и клауза за прекратяване на договора.

  Председателят на Комисията, г-н Аталай обобщи мненията и становищата, като заяви, че настоящото заседание е част от обсъждането на промените в Закона за Енергетиката, като въпросите, касаещи отношенията Топлофикация – Топлинно счетоводство – Клиенти, предмет на настоящите дискусии, засягат много граждани и във всички случаи ще бъдат решени в полза на обществения интерес.
  Той предложи едно от следващите заседания на Комисията да се проведе „на открито“, т.е. да се организира посещение за членовете на комисията и всички неправителствени организации в Топлофикация-София АД и в една абонатна станция в произволно избрана сграда, за да се проследи целият процес.
  Поради изчерпване на дневния ред, г-н Аталай закри заседанието.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА:

  Рамадан Аталай
  Форма за търсене
  Ключова дума