Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
КОМИСИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА
05/03/2014 второ гласуване

  относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 402-01-4, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 30 януари 2014 г.
  относно: законопроект за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници, № 402-01-4, внесен от Министерския съвет, приет на първо гласуване на 30 януари 2014 г.

  Проект!
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници
  (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г., изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109 от 2013 г.)


  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1. Членове 20а, 20б, 20в, 20г, 20д и 20 е се отменят.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.


  § 2. Член 67а се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В чл. 69, ал. 1, т. 4 думите „чл. 67а” се заличават.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 4. В Закона за енергийната ефективност (обн., ДВ, бр. 98 от
  2008 г.; изм. и доп., бр. 6, 19, 42 и 82 от 2009 г., бр. 15, 52 и 97 от 2010 г., бр. 35 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г. и бр. 15, 24, 59 и 66 от 2013 г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 23а, ал. 2 т. 3 се отменя.
  2. В чл. 34а, ал. 2 т. 3 се отменя.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО ЕНЕРГЕТИКА:
  Рамадан Аталай
  Форма за търсене
  Ключова дума