Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
E-mail: budget@parliament.bg
София 1169, пл. "Княз Александър I" №1, зала 340
Телефон: 939 2166; Факс: 987 2238
Виолета Боянова
РЕПУБЛИКАБЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА

Чл. 1. С тези правила се уреждат организацията и дейността на Комисията по бюджет и финанси, наричана по-нататък „Комисията”.
Чл. 2. Ръководството на Комисията се състои от председател и трима заместник-председатели.
Чл. 3. (1) Комисията се свиква на заседания от нейния председател, по искане най-малко на една трета от членовете й или от председателя на Народното събрание.
(2) Комисията провежда редовни и извънредни заседания.
(3) Редовните заседания се провеждат всеки четвъртък от 14.30 часа по време на сесиите на Народното събрание.
(4) При необходимост Председателят на Комисията може да предложи включването на определен законопроект по реда на ПОДНС за извънредно заседание с решение на Комисията.
(5) Извънредните заседания се свикват при необходимост от неотложно обсъждане на въпроси, свързани с дейността на Комисията по бюджет и финанси.
(6) Дневния ред на заседанията се определя от председателя на Комисията по бюджет и финанси, а в негово отсъствие от определен от него заместник-председател. Дневният ред за редовните заседания на Комисията се обявява най-малко три дни преди тяхното провеждане, а на извънредните едновременно с насрочването им.
(7) Дневният ред, часа и мястото на провеждане на редовните заседания се обявяват писмено на определените за това места в сградата на Народното събрание. Същите се публикуват и в интернет страницата на Народното събрание.
(8) Материалите по дневния ред за редовните заседания се предоставят на всеки член на Комисията предварително един ден преди заседанието, а при извънредните непосредствено преди провеждането им.
Чл. 4. (1) Комисията по бюджет и финанси заседава когато присъстват повече от половината от членовете й. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове.
(2) Решенията на Комисията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове при явно гласуване.
(3) Времетраенето на изказванията по законопроекти за първо и второ четене се определя от Комисията.
(4) При провеждане на заседание членовете на Комисията се подписват в присъствен лист.
Чл. 5. (1) Комисията обсъжда законопроекти или други актове на Народното събрание, разпределени й от председателя на Народното събрание и изготвя по тях доклади или становища в съответствие със сроковете, предвидени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
(2) Когато Комисията е водеща по даден законопроект, тя изготвя отделно мотивиран доклад за първото и второто гласуване на законопроекта.
(3) Когато Комисията не е водеща по даден законопроект, тя приема становище, в което отразява и бележките и предложенията си, ако има такива към вносителя.
(4) Когато на Комисията са разпределени няколко законопроекта, уреждащи една и съща материя, тя ги обсъжда едновременно и приема мотивирано становище за всеки от тях.
(5) Ръководството на Комисията при необходимост изисква писмени становища по предвидените за обсъждане документи от съответните държавни органи, министерства, ведомства или длъжностни лица в съответствие със сроковете, предвидени в законодателната програма или приетата седмична програма за работа на Народното събрание. Получените писмени становища се предоставят на всички членове на Комисията.
Чл. 6. (1) Заседанията на Комисията са открити. По решение на Комисията заседанието й се излъчва в реално време в интернет страницата на Народното събрание.
(2) Граждани могат да присъстват на заседанията на Комисията при спазване режима на достъп в Народното събрание.
(3) Ръководството на Комисията може да покани за участие в нейно заседание отделни физически лица или представители на юридически лица, както и представители на граждански, синдикални, съсловни и браншови организации, имащи отношение към разглежданите от Комисията законопроекти в съответното заседание.
Чл. 7. Съвместни заседания на Комисията с други комисии се свикват и провеждат в съответствие с чл. 31 от ПОДНС.
Чл. 8. При поискване ръководството на Комисията осигурява на всички членове на Комисията необходимата информация за действията и решенията на държавните и общинските органи от бюджетната и финансовата области.
Чл. 9. Отговорите на актуални въпроси от ресорни министри, отправени от членове на Комисията, се осъществява по реда на чл. 26 от ПОДНС.
Чл. 10. (1) Към Комисията се създава постоянно действаща подкомисия по отчетност на публичния сектор.
(2) Броят на членовете, съставът и председателят на подкомисията се определят на заседание на Комисията по бюджет и финанси чрез гласуване по предложение на председателя на Комисията.
Чл. 11. (1) Комисията може при необходимост да образува от своя състав временни подкомисии и работни групи, по определени от Комисията или нейния председател въпроси.
(2) Задачите, съставът и ръководството на подкомисиите и работните групи се определят от Комисията.
(3) Комисията може да привлича нещатни сътрудници за изготвяне на становища по конкретни законопроекти.
Чл. 12. По въпроси, неуредени в настоящите Вътрешни правила се прилагат разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Чл. 13. Настоящите Вътрешни правила за работа на Комисията по бюджет и финанси са изготвени на основание чл. 22, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (ПОДНС) и са приети на заседание на Комисията, проведено на 26 юни 2013 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

ЙОРДАН ЦОНЕВ