Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
16/07/2013 второ гласуване

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 354-01-29, внесен от н.п. Сергей Станишев и група народни представители на 26.06.2013 г., приет на първо гласуване на 5.07.2013 г.
  Д О К Л А Д  Второ
  гласуване

  З А К О Н

  за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане


  (Обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр.15, 16 и 23 от 2012 г.)

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за наименованието на закона и предлага наименованието да се измени така:

  Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 1:

  § 1. В чл. 31, ал. 1, т. 15 се отменя.

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 1 със следната редакция:

  § 1. В чл. 31, ал. 1, т. 15 се отменя.

  § 1 . Създава се член 177а:
  „Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии
  Чл. 177а (1) Данъчно задълженото лице има право да намали счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат, когато е предоставил стипендия/и на ученик/ци от горния курс или на студент/и за не по-малко от 12 и не повече от 24 последователни месеца и към момента на предоставянето на стипендията лицето е:
  1. ученик или студент в последните два курса на редовно обучение и не е навършило 25 - годишна възраст;
  2. професията на ученика или студента би имала приложение в съответното предприятие;
  (2) Намалението се извършва с изплатените суми за стипендии. Намалението се извършва еднократно в годината, през която изтича първият 12-месечен период.
  (3) Данъчно задълженото лице поема ангажимент за осигуряване на работно място след завършването на учениците или студентите за срок не по-кратък от периода на предоставяне на стипендията.
  (4) В случай, че данъчно задълженото лице не предостави възможност за работа на бившия ученик или студент за периода по ал. 3 или за част от него, то в следващата година данъчно задълженото лице увеличава счетоводния си финансов резултат при определяне на данъчния си финансов резултат с размера на предоставената стипендия или с частта от нея, пропорционална на неизпълненото задължение по ал. 3 .”

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:

  Досегашния § 1 да стане § 2 и да се измени така:

  § 2. Създава се чл. 177а:
  „Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии
  Чл. 177а (1) Признават се за данъчни цели счетоводните разходи за учредена и предоставена стипендия на ученик, придобиващ средно образование или на студент в училище/университет (учебно заведение) в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за период не по-малко от 12 и не повече от 24 месеца и към момента на предоставянето на стипендията:
  1. стипендиантът е ученик в последните два курса на придобиване на средно образование или студент в последните два курса от придобиване на образователна степен „бакалавър”/”магистър” и не е навършил 25 - годишна възраст;
  2. професията на стипендианта намира приложение в дейността на данъчно задълженото лице;
  3. данъчно задълженото лице се е задължило да приеме стипендианта на работа за период, не по-малък от общия брой на месеците, за които се предоставя стипендията.
  (2) Данъчно задълженото лице може да учреди и предостави по реда на ал.1 стипендия на един или повече ученици/студенти.
  (3) В случай, че данъчно задълженото лице не приеме стипендианта на работа в срок до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на настъпване на това обстоятелство счетоводният финансов резултат се увеличава с размера на предоставената стипендия.
  (4) В случай, че данъчно задълженото лице приеме стипендианта на работа за част от периода по ал. 1, т. 3, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на прекратяване на правоотношението счетоводният финансов резултат се увеличава с частта от предоставената стипендия, пропорционална на неизпълненото задължение по ал. 1, т. 3.
  (5) В случаите, когато стипендиантът откаже да започне работа в срок до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на настъпване на това обстоятелство счетоводният финансов резултат се увеличава с:
  1. целият размер на предоставената стипендия, когато не е договорено обезщетение в полза на данъчно задълженото лице по предоставената стипендия;
  2. с разликата между предоставената стипендия и договореното обезщетение, когато обезщетението е договорено в размер по-малък от предоставената стипендия.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 1, който става § 2 и предлага следната редакция:

  § 2. Създава се чл. 177а:
  „Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии
  Чл. 177а. (1) Признават се за данъчни цели счетоводните разходи за учредена и предоставена стипендия на ученик, придобиващ средно образование или на студент в училище в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за период не по-малко от 12 и не повече от 24 месеца и към момента на предоставянето на стипендията са изпълнени следните условия:
  1. стипендиантът е ученик в последните два класа от придобиване на средно образование или студент в последните две години от придобиване на образователна степен „бакалавър” или ”магистър” и не е навършил 25 - годишна възраст;
  2. професията на стипендианта намира приложение в дейността на данъчно задълженото лице;
  3. данъчно задълженото лице се е задължило с договора за предоставяне на стипендията да приеме стипендианта на работа за период, не по-малък от общия брой на месеците, за които се предоставя стипендията.
  (2) Данъчно задълженото лице може да учреди и предостави по реда на ал.1 стипендия на един или повече ученици или студенти.
  (3) В случай че данъчно задълженото лице не приеме стипендианта на работа в срок до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на настъпване на това обстоятелство счетоводният финансов резултат се увеличава с размера на предоставената стипендия.
  (4) В случай че данъчно задълженото лице приеме стипендианта на работа за част от периода по ал. 1, т. 3, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на прекратяване на правоотношението счетоводният финансов резултат се увеличава с частта от предоставената стипендия, пропорционална на неизпълненото задължение по ал. 1, т. 3.
  (5) В случаите когато стипендиантът откаже да започне работа в срок до края на календарната година, следваща годината на завършване на обучението, при определяне на данъчния финансов резултат за годината на настъпване на това обстоятелство счетоводният финансов резултат се увеличава със:
  1. целия размер на предоставената стипендия, когато не е договорено обезщетение в полза на данъчно задълженото лице по предоставената стипендия;
  2. разликата между предоставената стипендия и договореното обезщетение, когато обезщетението е договорено в размер по-малък от предоставената стипендия.


  Комисията предлага да се създаде § 3:

  § 3. Създава се чл. 177б:
  Чл. 177б. Член 177 не се прилага за наети лица по трудово правоотношение, за които е приложен чл. 177а.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за наименованието на подразделението и предлага наименованието да се измени така:

  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


  Предложение на н.п.Йордан Цонев за създаване на нов § 3:

  § 3. Данъчното облекчение по чл.177а се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи

  Комисията подкрепя по принцип предложението и предлага да се създаде § 4 със следната редакция:

  § 4. Данъчното облекчение по чл.177а се прилага след постановяване на акт от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи.


  § 2 . Законът влиза в сила от първи януари 2014 година.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите за § 2, който става § 5 и предлага следната редакция:

  § 5 . Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.


  София, 16 юли 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума