Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19/09/2013 второ гласуване

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, № 302-01-7, внесен от Министерския съвет на 12.07.2013 г., приет на първо гласуване на 5.09.2013 г.
  Д О К Л А Д


  Проект
  Второ гласуване
  З А К О Н

  за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

  (Обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г. и бр. 15, 16, 23 и 68 от 2013 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

  § 1. В § 2 от допълнителните разпоредби накрая се поставя запетая и се добавя „както и на Директива 2013/13/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на данъчното облагане поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 141/30 от 28 май 2013 г.)”.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

  § 2. В приложение № 3 към чл. 137, т. 1 се създава буква „(я)“:
  „(я) дружества съгласно хърватското право, наречени „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“, и други дружества, учредени съгласно хърватското право и подлежащи на облагане с данък върху печалбата в Република Хърватия.“
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

  § 3. В приложение № 4 към чл. 137, т. 3 след ред „- impôt sur les sociétés във Франция,“ се добавя:
  „- porez na dobit в Хърватия,“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 3.
  § 4. В приложение № 5 към чл. 200а, ал. 4, т. 1, буква „а“ се създава буква „ю“:
  „ю) дружества по хърватското право, известни като „dioničko društvo“, „društvo s ograničenom odgovornošću“, и други дружества, учредени съгласно хърватското право и подлежащи на облагане с данък върху печалбата в Република Хърватия.”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4.

  § 5. В приложение № 6 към чл. 200а, ал. 4, т. 1, буква „в“ и т. 4, буква „б“ след ред „- impôt sur les sociétés във Франция,“ се добавя:
  „- porez na dobit в Република Хърватия,“.
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.

  § 6. В Закона за счетоводството (обн., ДВ, бр. 98 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 102 и 105 от 2005 г., бр. 33, 63, 105 и 108 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 50 и 106 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 34 и 99 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г. и бр. 15 от 2013 г.) в § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 3а:
  „3а. Директива 2013/24/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на дружественото право поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158/365 от 10 юни 2013 г.).”
  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 6.

  § 7. Законът влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република Хърватия към Европейския съюз.

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 7.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума