Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19/09/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, № 302-02-7, внесен от Министерски съвет на 15.07.2013 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 19 септември 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Надежда Букова – директор на дирекция „Европейска координация и международно сътрудничество” и Мирослава Борисова – главен експерт в същата дирекция.
  Законопроектът беше представен от г-жа Букова.
  Външната политика на Европейския съюз в областта на въздухоплаването е насочена към договарянето на всеобхватни споразумения за въздухоплавателни услуги с важни партньори, от които има видни икономически ползи.
  Споразумението позволява условията му да бъдат едновременно валидни във всички държави членки, прилагайки еднакви правила в контекста на международния въздушен транспорт, без дискриминация и в полза на всички въздушни превозвачи от Европейския съюз, независимо от тяхната национална принадлежност. Превозвачите ще могат свободно да предоставят услуги от всеки пункт в Европейския съюз до всеки пункт в Израел, което понастоящем не е възможно. Премахването на ограниченията за достъп до пазара между Европейския съюз и Израел не само ще привлече нови участници на пазара и ще създаде възможности за обслужване на по-малко използвани летища, но и ще улесни процеса на консолидация между въздушните превозвачи от Европейския съюз. По оценка на Европейската комисия всеобхватното споразумение за въздушен транспорт между Европейския съюз и Израел ще увеличи икономическите ползи за потребителите с 98 млн. евро годишно.

  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 15 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 1 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, № 302-02-7, внесен от Министерски съвет на 15.07.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума