Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
19/09/2013 първо гласуване

  по законопроект за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”), № 302-02-9, внесен от Министерски съвет на 30.08.2013 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 19 септември 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”), сключено чрез размяна на писма на 26 юли 2013 г.

  На заседанието присъстваха Людмила Елкова – заместник-министър на финансите и Росица Димитрова - държавен експерт в дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество” на министерството на финансите.
  Законопроекта беше представен от заместник-министър Елкова.
  Финансовият договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V“) е подписан на 3 август 2007 г. в Люксембург от страна на Европейската инвестиционна банка и на 27 август 2007 г. в София от българска страна, след което е ратифициран със закон, приет от 40-ото Народно събрание (ДВ, бр. 95 от 2007 г.).
  Общата стойност на проекта е 705 млн. евро със следните източници на финансиране:
  • заем от Европейската инвестиционна банка в размер 380 млн. евро;
  • съфинансиране от държавния бюджет в размер 325 млн. евро.
  В част „Заем” от Европейската инвестиционна банка от 2007 г. до настоящия момент са преведени 7 транша на обща стойност 167,5 млн. евро, което е едва 44 на сто от заемните средства. Остатъкът от общата стойност на заема е 212,5 млн. евро.
  Поради невъзможност за усвояване на 56 на сто от заемните средства и изпълнение на поетите ангажименти по проекта Агенция „Пътна инфраструктура” след получено одобрение за стартиране на преговори за удължаване на срока на Финансовия договор e изпратила писмено предложение до Европейската инвестиционна банка за Изменение № 2 на Финансовия договор. В работен формат е уточнено времевата рамка за превода на траншове от заема да бъде удължена с 3 години, като последната дата за превод на средства от заема да се удължи до 31 декември 2016 г.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „За”- 11 народни представители, „Въздържали се” – 4 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 8 и ал. 3 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – Транзитни пътища V”, № 302-02-9, внесен от Министерския съвет на 30.08.2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума