Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/10/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 302-01-22, внесен от Министерския съвет на 27.09.2013 г.
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 10 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Людмила Петкова - заместник-министър на финансите, Красимир Сивев –директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите, Мина Янкова – началник на отдел в същата дирекция, представителите на Националната агенция за приходите - Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, Лорета Цветкова и Цветана Янкова – държавни експерти в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, представителите на Агенция „Митници” Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи“, Наташа Петрова и Иван Борисов - началници на отдели в дирекция „Акцизи“, Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ, Петър Ганев от Института по пазарна икономика, представители на Филип Морис България и др.
  Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.

  Основните моменти в законопроекта са:

  - предлага се увеличаване на акцизните ставки във връзка с поетите ангажименти на страната ни с Договора за присъединяване към Европейския съюз за достигане на минималните нива на Общността, както следва: за природен газ, използван като моторно гориво - от 0,85 лв. на 5,10 лв. за 1 гигаджаул; за природен газ, използван като гориво за отопление – от 0,10 лв. на 0,60 лв. за гигаджаул и за тежките корабни горива - от 600 лв. на 645 лв. за 1000 кг.;
  На основание член 15, параграф 1, буква „и“ от Директива 2003/96/ЕО Република България е изпратила до Европейската комисия нотификация за прилагане на намалена акцизна ставка върху природен газ, използван като моторно гориво, в размер 0,85 лв. за 1 гигаджаул за период
  6 години считано от 1 януари 2014 г. Очаква се произнасяне на Европейската комисия по изпратената нотификация относно съвместимостта с правилата в областта на държавните помощи. Във връзка с това в § 5 от законопроекта е предвидено, че при одобрение от Европейската комисия до изтичането на срока на действие на акта за одобряване на държавната помощ приложимата акцизна ставка за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 ще се запази на 0,85 лв. за 1 гигаджаул;
  - предлагат се изменения и допълнения в чл. 12 с оглед ясното дефиниране на характеристиките на „отпадъците от тютюн“ (остатъци от тютюневи листа), тъй като отпадъците от тютюневи листа не са в обхвата на Закона за акцизите и данъчните складове до момента, в който не се установи предлагането им на пазара за продажба на дребно. С оглед на това и с цел предотвратяване на злоупотреби и отклонение от акцизно облагане се регламентира ред за лицата, извършващи дейности с тези стоки;
  - предлага се допълнение в чл. 20, ал. 2, т. 1а от закона, като се дава възможност и на малките винопроизводители в случаите, когато изпращат акцизни стоки до лицензиран складодържател на територията на страната, също да прилагат режима отложено плащане на акциз и стоките да не се придружават с електронен административен документ. Те могат да бъдат съпроводени с придружителния документ, посочен в Регламент № 436 на Съвета от 26 май 2009 г. по отношение на лозарския регистър, задължителните декларации и събирането на информация с цел наблюдение на пазара, придружителните документи при превоза на продукти и регистрите, които е необходимо да се водят в лозаро-винарския сектор;
  - създава се нов раздел ІІа „Лицензиране при особени случаи”, съгласно който на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се предоставя възможност да се лицензира по реда на ЗАДС за осъществяване на специфичните дейности по управление на държавните резерви и военновременни запаси, тяхното създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране. Така агенцията ще има възможност да съхранява в складовите бази, които са й предоставени за управление, акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
  - предлага се да не се инсталира глобална система за позициониране, когато на територията на страната се транспортират с войскови транспортни средства маркирани енергийни продукти от специализираните бази за горивно-смазочни материали на Министерството на отбраната до поделенията или обектите на Българската армия;
  - предлагат се промени, свързани с обезпеченията при режим отложено плащане на акциз, като в чл. 77 се предвижда размерът на обезпечението да се определя така, че във всеки момент да покрива размера на акциза, който е възникнал или би могъл да възникне, или е установен при прилагането на режим отложено плащане на акциз. Намалява се и размерът на обезпечението по чл. 78, като сумата, съгласно която се формира размерът на обезпечението, се намалява от 30 на 20 на сто от размера на акциза за средномесечното количество на складираните стоки и от 10 на 1 на сто от размера на акциза за средномесечното количество на складираните стоки за количествата съхраняван дестилат или за задължителните количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, складирани в лицензиран данъчен склад;
  - предлага се да се намалят сроковете за издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия. Когато предоставените документи отговарят на изискванията на закона и предоставената информация е достатъчна, митническите органи ще издават разрешението в 14-дневен срок от постъпване на искането, а не както досега в едномесечен срок;
  - във връзка с привеждането в действие за 2014 г. на схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери за гориво” се предлагат промени в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за подпомагане на земеделските производители. Мярката представлява схема за подпомагане на земеделските производители, регистрирани по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители, и има за цел създаване на облекчени условия за използваното от тях гориво при производството на първични селскостопански продукти чрез прилагане на намалена акцизна ставка за газьол посредством ваучери за гориво. Помощта ще се предоставя под формата на ваучери за гориво с предварително фиксирани количество гориво и номинална стойност, на земеделски производители за обработени земеделски земи, използвани ливади и отглеждани животни.
  При закупуване на гориво, необходимо за производството на първични селскостопански продукти, земеделският производител има право да приспадне размера на акциза, посочен като номинална стойност във ваучера. Ваучерът за гориво може да бъде използван единствено за покупка на газьол като моторно гориво. Общата номинална стойност на ваучерите за гориво ще се утвърди със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и ще се разпредели между земеделските производители на базата на определени индивидуални годишни квоти за всеки производител.
  С Решение на Европейската комисия С(2011) 9152 от 5 декември 2011 г. тази схема за държавна помощ е одобрена за прилагане от Република България до 31 декември 2013 г., но не е приведена в действие, поради което Министерството на земеделието и храните е изпратило искане до Европейската комисия за удължаване срока на действие на схемата до 31 декември 2014 г. Затова схемата ще се приложи за 2014 г. след постановяване на решение от Европейската комисия за съвместимостта й с правилата в областта на държавните помощи.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане при което представителите на Института по пазарна икономика и на Филип Морис |България ЕООД предложиха законопроекта да се допълни с график за плавна промяна на акцизната ставка на цигарите до 2018 г., когато изтича срока за достигане на минималните нива на акцизната ставка за цигарите. Членовете на комисията поставиха въпроси относно мотива и ефекта от промяната, предвидена в § 2, т. 2 относно отпадъците от тютюн, необходимостта от предвидената с § 11 възможност Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” да получи лиценз за управление на данъчен склад, мотивите за отмяна на чл. 34, ал. 2, която изисква намалената ставка за тежки горива, които съдържат газьол да се прилага само ако газьола е маркиран. По отношение мярката за подпомагане на земеделските производители чрез ваучерите за гориво се изразиха както становища за подкрепа, така и срещу тази мярка.По законопроекта е представено и писмено становище от КНСБ, в което са изразени опасения, че изискванията на закона са трудно изпълними за дребния земеделски производител, който не притежава необходимата компетентност и е предложено процедурата по отпускане на ваучери да бъде опростена и съобразена и с кадровата обезпеченост на контролните органи.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 8 народни представители, „Въздържали се” – 4 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, № 302-01-22, внесен от Министерския съвет на 27.09.2013 г.

  София, 11. октомври 2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума