Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/10/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 302-01-21, внесен от Министерския съвет на 27.09.2013 г.
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 10 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Людмила Петкова - заместник-министър на финансите, Красимир Сивев –директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите, Мина Янкова – началник на отдел в същата дирекция, представителите на Националната агенция за приходите - Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, Лорета Цветкова и Цветана Янкова – държавни експерти в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, представителите на Агенция „Митници” Божидар Алексов – директор на дирекция „Акцизи“, Наташа Петрова и Иван Борисов - началници на отдели в дирекция „Акцизи“, Николай Ненков – вицепрезидент на КНСБ.
  Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.
  Предложените изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност са свързани с хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона.
  Основните моменти в законопроекта са:
  - въвежда се нов специален режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност. Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС към бюджета, преди да са получили плащане по извършените от тях доставки на стоки и услуги от клиентите си. Режимът не е задължителен, а се прилага по избор от предприятия, които имат облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец и доставките им са с място на изпълнение в страната;
  - въвежда се ново правило за определяне на данъчното събитие и данъчната основа при вътреобщностно придобиване на стоки с продължително изпълнение повече от един месец. При тях данъчното събитие ще възниква в края на всеки календарен месец;
  - посочват се критериите по които сделката по лизингови договори следва да се приравни на придобиването на дълготраен актив;
  - променя се разпоредбата за определяне на данъчната основа при бартер. Данъчната основа при доставка на дълготрайни активи ще е балансовата им стойност към датата на възникване на данъчното събитие, а при доставки на стоки или услуги, различни от дълготрайни активи, ще е в размер на данъчната основа при придобиването или на себестойността на предоставената стока, а в случаите, когато стоката е внесена – на данъчната основа при вноса й или на направените преки разходи, свързани с извършване на предоставената услуга. Когато данъчната основа не може да бъде определена по тези правила или е нула, тя ще е в размер на пазарната цена на стоките или услугите, които лицето доставя;
  - променя се срокът, в който регистрираното лице може да упражни правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи, като от 3-месечен става 12-месечен с цел уеднаквяване на сроковете за упражняване правото на приспадане на данъчен кредит с тези по чл. 72 от ЗДДС;
  - предлага се изменение на правилата за определяне на данъчната основа при внос, като се предвижда облагаемата стойност да е митническата стойност, която се увеличава с присъщите на вноса разходи, направени до първото местоназначение на стоките на територията на страната, доколкото не са били включени в нея;
  - въвежда се облагане на доставките на стоки и услуги на Граничния комбиниран мост „Видин Калафат“. Мястото на изпълнение на услугите по събиране на таксата за преминаване на моста ще е на територията на Република България, когато направлението на пътуването е от България към Румъния, или на територията на Румъния, когато направлението на пътуването е от Румъния към България;
  - допълнени са случаите, при които няма да е налице доставка при предоставяне за ползване на имоти от държавата/общините/заявителите за нуждите на частни детски градини, училища, както и на детските градини и училища с чуждестранно участие по Закона за народната просвета. Няма да е налице доставка и при последващото преминаване на имотите към държавата/общините/заявителите в случай на закриване на детските градини и училищата;
  - предлага се промяна, свързана с определяне на данъчната основа на безвъзмездно подобрение при прекратяване на договор за наем. В тези случаи данъчната основа ще е данъчната стойност по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане;
  - предлага се да отпадне разпоредбата за прилагане на нулева ставка за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата при внос по силата на международни договори и внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави, както и на международни договори и доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на Европейския съюз.
  След представяне на законопроекта се проведе обсъждане, при което членове на комисията поставиха въпроси за ефекта от прилагане на специалния режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност, с оглед увеличаването на административната тежест за органите на Националната агенция за приходите и за лицата, които ще решат да приложат този режим. Направиха се и следните предложения: да се намали срока за прекратяване прилагането на режима за касовата отчетност на данъка през първата година от прилагането му, да се преразгледат критериите за прилагане на режима по чл. 151а, да се предложи промяна в срока за издаване на разрешение за прилагане на режима и срока за влизане в сила на разпоредбата за прилагане на този режим, във връзка с предложената промяна в § 1, т. 1 същата да влезе в сила от 1.01.2014 г. и да се уредят заварените случаи на доставка на стоки при условията на финансов лизинг. По законопроекта са постъпили и писмени становища на КНСБ, Българска стопанска камара и Асоциация за Лизинг. В становището си КНСБ изразява подкрепа за промените, свързани с въвеждане режима на касова отчетност на данъка. В становището си Българска стопанска камара подчертава, че следва да се направи оценка на ефекта от прилагането на режима за касова отчетност на данъка, с оглед административната тежест, която ще създаде за малките фирми и ползите за тях от прилагането му, както и да се въведе преходен период за подготовка на лицата и на органите на Националната агенция за приходите за прилагане на режима. В становището си Българската асоциация за Лизинг изразява несъгласие с предложената промяна с § 1, т.1, касаеща доставките на стоки при условията на финансов лизинг, както и с разпоредбата на § 27 която предвижда § 1, т. 1 да се прилага и за доставки по договори за лизинг сключени след 1.01.2013 г. Това становище се подкрепя и от Българска стопанска камара .
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 10 народни представители, „Въздържали се” – 5 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 302-01-21, внесен от Министерския съвет на 27.09.2013 г.

  София, 11. октомври 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума