Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
17/10/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за допълнение на Закона за счетоводството, № 302-01-27, внесен от Министерския съвет на 11.10.2013 г.
  Д О К Л А Д  На заседание, проведено на 17 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за допълнение на Закона за счетоводството, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Людмила Петкова - заместник-министър на финансите, Красимир Сивев –директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите, представителите на Националната агенция за приходите - Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ и Цветана Янкова – държавен експерт в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“.
  Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова.
  Предлаганите със законопроекта промени се налагат поради развитието на информационните технологии и все по-честото прилагане на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане и неосъвременените разпоредби на действащия Закон за счетоводството (ЗСч), който изисква първичният счетоводен документ, засягащ само дейността на предприятието, да съдържа име, фамилия и подпис на съставителя. Това изискване създава както неудобство за предприятията, които трябва да създават документи на хартиен носител с подпис на лицето, което ги е съставило, така и предпоставки за погрешни изводи от контролиращите органи за липса на задължителни реквизити и документална обоснованост на документи, създадени, предадени и съхранени в електронен вид.
  Разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от закона позволява счетоводният документ да е електронен документ.
  С предлаганите промени в чл. 7 от закона се дава възможност, при съставяне на първичните счетоводни документи чрез автоматични устройства или системи, подписът на съставителя да се замени с цифров или с друг идентификатор, разпознаващ и определящ съставителя на първичния счетоводен документ.
  Въз връзка с тези допълнения в § 1 от Допълнителните разпоредби се предлага легална дефиниция на понятието „цифров или друг идентификатор”.
  След представяне и обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 10 народни представители, „Въздържали се”- 4 народни представители, без „Против”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за допълнение на Закона за счетоводството, № 302-01-27, внесен от Министерския съвет на 11.10.2013 г.

  София, 18 октомври 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума