Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
24/10/2013

  по проект за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01.07.2009 г. до 30.09.2013 г.,
  № 354-02-136, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 17.10.2013 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 24 октомври 2013 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа проекта за решение за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01.07.2009 г. до 30.09.2013 г., № 354-02-136, внесен от Волен Сидеров и група народни представители на 17.10.2013 г.
  На заседанието присъстваха следните представители на Сметната палата: Цветан Цветков – заместник-председател на Сметната палата и Красимир Димитров – директор на дирекция „Одит за съответствието при финансовото управление”.
  Проектът за решение беше представен от г-н Николай Александров, който изтъкна следните мотиви за внасяне на проекта:
  Дейността на Агенция „Пътна инфраструктура” е с висока степен на социална и обществена значимост и същевременно администрира значителен размер на средства за осъществяване на дейността си, които са предоставени от държавния бюджет, от програми и фондове на Европейския съюз, както и по програми, финансирани с кредити от Европейската инвестиционна банка и Световна банка за периода на предлагания одит.
  В посочения период не е извършван одитът за съответствие и е необходимо да бъде възложен такъв на Сметната палата.
  Заместник-председателят на Сметната палата Цветан Цветков изрази подкрепата относно проекта и с оглед кратките срокове за извършване на одита направи предложение срокът за извършване на одита да бъде удължен до 31 март 2014 г., съответно и срокът за внасяне на заключителния доклад да се удължи до 15 май 2014 г. Това предложение беше подкрепено от вносителите и от членовете на Комисията.
  След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати „За” – 15 народни представители, без „Против” и без „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да разгледа и приеме следния проекта за


  Р Е Ш Е Н И Е

  за възлагане на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01.07.2009 г. до 30.09.2013 г.

  Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 1 от Закона за Сметната палата, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 2 от Закона за Сметната палата

  Р Е Ш И:
  1. Възлага на Сметната палата да извърши одит за съответствие при финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура” за периода от 01.07.2009 г. до 30.09.2013 г.
  2. Срокът за извършване на одита е от 01.11.2013 г. до 31.03.2014 г.
  3. Срокът за внасяне в Народното събрание на заключителния доклад на Сметната палата е 15.05.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума