Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
07/11/2013 второ гласуване

  към доклад № 353-02-44 от 1.11.2013 г. относно законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, № 302-01-21, внесен от Министерския съвет на 27.09.2013 г., приет на първо гласуване на 17.10.2013 г.
  § 19. В чл. 92 се правят следните изменения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „възникнали до датата на подаване на справка-декларацията“ се заменят с „до изтичане края на календарния месец на подаване на справка-декларацията“.
  2. Алинея 6 се отменя.
  3. В ал. 8 думите „ал. 3 – 6“ се заменят с „ал. 3 – 5“.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:

  В § 19, т. 1 думата „възникнали” да се заличи.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19 и предлага следната редакция:

  § 19. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:
  1. В ал. 1, т. 1 думите „до датата на подаване на справка-декларацията“ се заменят с „до края на календарния месец на подаване на справка-декларацията“.
  2. Алинея 6 се отменя.
  3. В ал. 8 думите „ал. 3 – 6“ се заменят с „ал. 3 – 5“.
  4. Създава се ал. 11:
  „(11) В случаите по ал. 3 при възложена проверка данъкът се прихваща или възстановява в 30-дневен срок, а при възложена ревизия, данъкът се прихваща или възстановява изцяло, или частично в 30-дневен срок от връчване на заповедта за ревизия в размер, представляващ разликата между декларирания данък за възстановяване и размера на данъците и задължителните осигурителни вноски, които обосновано се очаква да бъдат установени при ревизията. Актът, с който се възстановява или отказва възстановяването при възложената ревизия, се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предвиден за обжалване на обезпечителните мерки. За невъзстановената част от декларирания данък за възстановяване се прилага ал.8.”


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума