Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София, № 302-02-19, внесен от Министерски съвет на 08.11.2013 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 14 ноември 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерството на външните работи: Красимир Божанов - директор на дирекция „Правна” и Стела Арнаудова – държавен експерт в отдел „Държавни имоти”.
  Законопроектът беше представен от г-н Божанов.
  Споразумението предвижда българската държава да придобие безвъзмездно по реда на германското законодателство правото на собственост върху терени с обща площ 12 617 кв.м, чиято стойност е около 23 167 000 евро, а германската държава да придобие безвъзмездно по реда на българското законодателство правото на собственост върху един целокупен терен с площ 11 470 кв. м, чиято стойност е около 17 205 000 евро. Наред с това се предвижда българската страна да заплати на германската страна финансови задължения в размер на 3 813 210, 20 евро.
  С влизането в сила на споразумението въпросът за имотите за нуждите на дипломатическите представителства на двете страни намира трайно решение и се дава възможност на българската държава да предприеме необходимите действия за оптимизирането и по-ефективното ползване на имотите си в Берлин.

  След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 13 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.

  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София, № 302-02-19, внесен от Министерски съвет на 08.11.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума