Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
05/12/2013 второ гласуване

  Д О П Ъ Л Н И Т Е Л Е Н Д О К Л А Д

  към доклад № 353-02-73 от 25.11.2013 г. относно законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 302-01-30, внесен от Министерския съвет на 22.10.2013 г., приет на първо гласуване на 15.11.2013 г.
  § 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Орган по приходите, оправомощен да извършва фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, при спазване на разпоредбите на този кодекс освен правомощията по ал. 1 има и следните правомощия:
  1. да спира транспортни средства на фискални контролни пунктове;
  2. да изисква и извършва проверка на документите, придружаващи
  стоката - превозни документи, фактури и други;
  3. да извършва проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването й;
  4. да изисква представянето на документ за самоличност от водача на транспортното средство;
  5. да изисква от водача на транспортното средство да декларира данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за датата, часа и мястото на получаване на стоката;
  6. да поставя и отстранява технически средства за контрол на транспортното средство, с което се превозва стоката;
  7. да получи достъп до мястото на получаване/разтоварване на стоката (обект, склад, помещение, съоръжение, резервоар и други места за съхранение) и да присъства по време на разтоварването на стоката;
  8. да изисква присъствието на купувача/получателя или на упълномощен от него представител при извършването на проверката и огледа на стоката на мястото на получаването/разтоварването й;
  9. да изисква обезпечение при условията на този кодекс.
  (3) Транспортни средства могат да бъдат спирани само от органи по приходите, снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло по форма, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1 и 2” се заменят с „по ал. 1 - 4”.
  4. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Правомощията на органите по приходите по ал. 2 се осъществяват на територията на цялата страната независимо от компетентността по чл. 8.
  (7) Местоположението на фискалните контролни пунктове се определя със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 1 и 2” се заменят с „по ал. 1 – 4”.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:

  § 1. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Създават се нови ал. 2 и 3:
  „(2) Орган по приходите, оправомощен да извършва фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, при спазване на разпоредбите на този кодекс освен правомощията по ал. 1 има и следните правомощия:
  1. да спира транспортни средства на фискални контролни пунктове;
  2. да изисква и извършва проверка на документите, придружаващи стоката;
  3. да извършва проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването й;
  4. да изисква представянето на документ за самоличност от водача на транспортното средство;
  5. да изисква от водача на транспортното средство да декларира данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за датата и мястото на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на пристигане, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни;
  6. да поставя и отстранява технически средства за контрол на транспортното средство, с което се превозва стоката;
  7. да получи достъп до мястото на получаване/разтоварване на стоката (обект, склад, помещение, съоръжение, резервоар и други места за съхранение) и да присъства по време на разтоварването на стоката;
  8. да изисква присъствието на купувача/получателя или на упълномощен от него представител при извършването на проверката и огледа на стоката на мястото на получаването/разтоварването й;
  9. да изисква обезпечение при условията на този кодекс.
  (3) Транспортни средства могат да бъдат спирани само от органи по приходите, снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло по форма, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, която се обнародва в „Държавен вестник“.”
  2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
  3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1 и 2” се заменят с „по ал. 1 - 4”.
  4. Създават се ал. 6 и 7:
  „(6) Правомощията на органите по приходите по ал. 2 се осъществяват на територията на цялата страна независимо от компетентността по чл. 8.
  (7) Местоположението на фискалните контролни пунктове се определя със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, след съгласуване с Агенция „Пътна инфраструктура”, която се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.”
  5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея думите „по ал. 1 и 2” се заменят с „по ал. 1 – 4”.


  § 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думите „по чл. 12, ал. 1 и 2“ се заменят с „по чл. 12, ал. 1 - 4“.
  2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
  „(2) При извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск водачът на транспортното средство е длъжен:
  1. да представи на органа по приходите документ за самоличност;
  2. да представи на органа по приходите документите, придружаващи стоката;
  3. да декларира пред органа по приходите данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото, датата и часа на получаване на стоката;
  4. да уведоми лицето, посочено като получател/купувач на стоката, за извършения фискален контрол върху движението на стоката, за поставените технически средства за контрол и за задължението му да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката;
  5. да запази целостта и да не поврежда техническите средства за контрол, поставени от органа по приходите;
  6. да достави превозваната стока на мястото на получаването/разтоварването й, въведено в техническите средства за контрол;
  7. да достави превозваната стока на мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната, в случаите на транзитно преминаване през територията на Република България;
  8. да присъства при премахването на техническите средства за контрол от транспортното средство от органа по приходите;
  9. да присъства при разтоварването на стоката на мястото на получаването/разтоварването й на територията на страната, въведено в техническите средства за контрол, или на друго място на територията на страната в случаите, когато получателят/купувачът е уведомил органа по приходите за промяната в мястото на получаване/разтоварване на стоката.
  (3) При извършване на фискален контрол върху движението на стока с висок фискален риск лицето – получател/купувач на стоката, е длъжно:
  1. да уведоми незабавно органа по приходите при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката с искане по образец, подадено по електронен път;
  2. да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/разтоварване на стоката или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;
  3. да присъства при отстраняването на техническите средства за контрол, разтоварването на стоката и при извършването на проверката и огледа на стоката на мястото на получаването/разтоварването й или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;
  4. да не се разпорежда със стоката до получаването/разтоварването й освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката.
  (4) Задълженията по ал. 2 имат и лицата, придружаващи стоката.“

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2 и предлага следната редакция:

  § 2. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Досегашният текст става ал. 1 и в него думите „по чл. 12, ал. 1 и 2“ се заменят с „по чл. 12, ал. 1 - 4“.
  2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
  „(2) При извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск водачът на транспортното средство е длъжен:
  1. да представи на органа по приходите документ за самоличност;
  2. да представи на органа по приходите документите, придружаващи стоката;
  3. да декларира пред органа по приходите данни за вида и количеството на стоката, за изпращача и получателя, за мястото и датата на получаване на стоката, както и да заяви очаквания час на пристигане, в случай че липсват документи или документите не съдържат тези данни;
  4. да уведоми лицето, посочено като получател/купувач и/или изпращач/продавач на стоката, за извършения фискален контрол върху движението на стоката и за поставените технически средства за контрол и за задължението на получателя/купувача да присъства на мястото на получаване/разтоварване на стоката;
  5. да запази целостта и да не поврежда техническите средства за контрол, поставени от органа по приходите;
  6. да достави превозваната стока на мястото на получаването/разтоварването й, въведено в техническите средства за контрол;
  7. да достави превозваната стока на мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната, в случаите на транзитно преминаване през територията на Република България;
  8. да присъства при премахването на техническите средства за контрол от транспортното средство от органа по приходите.
  (3) При извършване на фискален контрол върху движението на стока с висок фискален риск лицето – получател/купувач на стоката, е длъжно:
  1. да уведоми незабавно органа по приходите при промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката с искане по образец, подадено по електронен път;
  2. да се яви на посочените пред органа по приходите място, дата и час на получаване/разтоварване на стоката или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;
  3. да присъства при отстраняването на техническите средства за контрол, разтоварването на стоката и при извършването на проверката и огледа на стоката на мястото на получаването/разтоварването й или да осигури присъствието на упълномощен свой представител;
  4. да не се разпорежда със стоката до получаването/разтоварването й освен в случай на представяне пред органа по приходите на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката.
  (4) Задълженията по ал. 2 имат и лицата, придружаващи стоката.“


  § 4. В дял втори се създава глава петнадесета „а“ с чл. 127а - 127ж:

  „Глава петнадесета „а“
  ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК

  Фискален контрол върху движението на стоки

  Чл. 127а. (1) Органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, могат да извършват фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, без да е необходимо изрично писмено възлагане.
  (2) На фискален контрол подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или територията на трета страна.
  (3) Алинея 2 не се прилага за стоките под митнически режим.
  (4) Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е съвкупност от действия на органи по приходите с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни измами, които се извършват във връзка с движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.
  (5) С фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск не се установяват задължения за данъци, но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци.
  (6) За всяко действие при извършването на фискалния контрол върху движението на стоки се съставя протокол.
  (7) Списъкът на стоки с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта и списъкът на стоките с висок фискален риск се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите.
  (8) Данните по чл. 13, ал. 2, т. 3, информацията за движението на стоките с висок фискален риск и действията по фискален контрол на органите по приходите се вписват в електронен регистър „Фискален контрол“.

  Действия по фискален контрол върху движението на стоки

  Чл. 127б. (1) Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се осъществява чрез спиране на транспортно средство, превозващо стока на територията на Република България, проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, проверка на документите, придружаващи стоката, относно вида и количеството й, а в случаите на издадена фактура – и стойността на стоката, идентификация на доставчика/продавача и/или получателя/купувача на стоката, както и мястото на получаване/разтоварване на стоката.
  (2) При осъществяване на контрола по ал. 1 органите по приходите имат право да спират транспортни средства с тонаж над 3 тона.
  (3) В случаите, в които се превозва стока, включена в списъка на стоките с висок фискален риск, органът по приходите има право да поставя технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск” върху превозния документ. За извършените действия се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на превозното средство.
  (4) В случаите на съмнение, че за превоз на стоки с висок фискален риск се използват транспортни средства с тонаж, по-малък от 3 тона, с цел заобикаляне на контрола по ал. 1, се прилагат ал. 2 и 3.

  Фискален контрол при вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск

  Чл. 127в. (1) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск при влизане на транспортното средство на територията на страната на фискалния контролен пункт органът по приходите има право да поставя технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск – вътреобщностно придобиване“ върху превозния документ.
  (2) Техническите средства за контрол се отстраняват от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката.
  (3) Техническите средства за контрол се отстраняват не по-късно от 4 часа от часа, посочен в декларацията по чл. 13, ал. 2, т. 3. Когато е подадено уведомление за промяна по чл. 13, ал. 3, т. 1, отстраняването на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на уведомлението.

  Фискален контрол при вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск

  Чл. 127г. (1) В случаите на вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск преди излизане на транспортното средство от територията на страната на фискалния контролен пункт органът по приходите може да извършва проверка и оглед на превозваната стока, както и на документите, придружаващи стоката.
  (2) Проверката по ал. 1 включва и проверка в системата за валидността на ДДС номера на доставчика/продавача, посочен във фактурата.

  Фискален контрол върху стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава – членка

  Чл. 127д. (1) В случаите на преминаване на стоки с висок фискален риск през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка при влизане на транспортното средство на територията на страната на фискалния контролен пункт органът по приходите има право да поставя технически средства за контрол и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск – преминаване“ върху превозния документ.
  (2) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 1 се извършва от орган по приходите преди излизане на транспортното средство от територията на страната.

  Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната

  Чл. 127е. (1) Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се извършва и във вътрешността на страната.
  (2) На транспортно средство, с което се превозва стока с висок фискален риск във вътрешността на страната, органът по приходите може да поставя технически средства за контрол и печат/щемпел „висок фискален риск – вътрешна доставка“ върху превозния документ.
  (3) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 2 се извършва от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката по реда на чл. 127в.

  Обжалване на действията при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск
  Чл. 127ж. (1) Действията на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск могат да се обжалват по реда на чл. 41.
  (2) Жалбата не спира действията.”

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:

  В § 4, в чл. 127б, ал. 2 и ал. 4 думата ”тонаж” да се замени с „товароносимост”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 4 със следната редакция:

  § 4. В дял втори се създава глава петнадесета „а“ с чл. 127а – 127з:
  „Глава петнадесета „а“
  ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК

  Фискален контрол върху движението на стоки

  Чл. 127а. (1) Органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, могат да извършват фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България, без да е необходимо изрично писмено възлагане.
  (2) На фискален контрол подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск, независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката – територията на страната, територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или територията на трета страна.
  (3) Алинея 2 не се прилага за стоките под митнически режим.
  (4) Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е съвкупност от действия на органи по приходите с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни измами, които се извършват във връзка с движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.
  (5) С фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск не се установяват задължения за данъци, но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци.
  (6) За всяко действие при извършването на фискалния контрол върху движението на стоки се съставя протокол.
  (7) Списъкът на стоки с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заповедта и списъкът на стоките с висок фискален риск се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите.
  (8) Данните по чл. 13, ал. 2, т. 3, информацията за движението на стоките с висок фискален риск и действията по фискален контрол на органите по приходите се вписват в електронен регистър „Фискален контрол“.

  Действия по фискален контрол върху движението на стоки

  Чл. 127б. (1) Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се осъществява чрез спиране на транспортно средство, превозващо стока на територията на Република България, проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, проверка на документите, придружаващи стоката, относно вида и количеството й, идентификация на доставчика/продавача и/или получателя/купувача на стоката, както и мястото на получаване/разтоварване на стоката.
  (2) При осъществяване на контрола по ал. 1 органите по приходите имат право да спират транспортни средства с товароносимост над 3 тона.
  (3) В случаите, в които се превозва стока, включена в списъка на стоките с висок фискален риск, органът по приходите има право да поставя технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск” върху превозния документ. За извършените действия се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на превозното средство.
  (4) В случаите на съмнение, че за превоз на стоки с висок фискален риск се използват транспортни средства с товароносимост под 3 тона, с цел заобикаляне на контрола по ал. 1, се прилагат ал. 2 и 3.
  (5) За целите на идентифицирането на транспортните средства, превозващи стоки с висок фискален риск, органите по приходите си взаимодействат с органите на Министерството на вътрешните работи по ред, определен в съвместна инструкция за взаимодействие.

  Фискален контрол при вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск

  Чл. 127в. (1) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск при влизане на транспортното средство на територията на страната на фискалния контролен пункт органът по приходите има право да поставя технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск – вътреобщностно придобиване“ върху превозния документ.
  (2) Техническите средства за контрол се отстраняват от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката.
  (3) Техническите средства за контрол се отстраняват не по-късно от 4 часа от заявения от водача час, съгласно чл. 13, ал. 2, т. 3. Когато е подадено уведомление за промяна по чл. 13, ал. 3, т. 1, отстраняването на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на уведомлението.

  Фискален контрол при вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск

  Чл. 127г. (1) В случаите на вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск преди излизане на транспортното средство от територията на страната на фискалния контролен пункт органът по приходите може да извършва проверка и оглед на превозваната стока, както и на документите, придружаващи стоката.
  (2) Проверката по ал. 1 включва и проверка в системата за валидността на ДДС номера на доставчика/продавача, посочен във фактурата.

  Фискален контрол върху стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава – членка

  Чл. 127д. (1) В случаите на преминаване на стоки с висок фискален риск през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка при влизане на транспортното средство на територията на страната на фискалния контролен пункт органът по приходите има право да поставя технически средства за контрол и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск – преминаване“ върху превозния документ.
  (2) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 1 се извършва от орган по приходите преди излизане на транспортното средство от територията на страната.

  Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната

  Чл. 127е. (1) Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се извършва и във вътрешността на страната.
  (2) На транспортно средство, с което се превозва стока с висок фискален риск във вътрешността на страната, органът по приходите може да поставя технически средства за контрол и печат/щемпел „висок фискален риск – вътрешна доставка“ върху превозния документ.
  (3) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 2 се извършва от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката по реда на чл. 127в.

  Обжалване на действията при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск

  Чл. 127ж. (1) Действията на органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск могат да се обжалват по реда на чл. 41.
  (2) Жалбата не спира действията.”

  Условия и ред за осъществяване на фискален контрол

  Чл. 127з. С наредба на министъра на финансите се определят условията и редът за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове.


  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:

  Наименованието на подразделението „Заключителни разпоредби” да се измени така:
  Преходни и заключителни разпоредби

  Предложението е оттеглено.


  § 13. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ,
  бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 38 и 94 от 2012 г.) в чл. 3 се правят следните допълнения:
  1. В ал. 5 се създава изречение второ:
  „Бързоразвалящи се стоки, иззети от органите по приходите и изоставени в полза на държавата, могат да се предоставят на бюджетни организации или на Българския Червен кръст от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.”
  2. В ал. 6 се създава изречение второ:
  „Иззетите от органите по приходите и изоставени в полза на държавата негодни бързоразвалящи се стоки и стоки, чието съхранение води до значителни разходи за агенцията или чието съхранение е невъзможно или представлява опасност за околната среда, се унищожават със съгласието на изпълнителния директор на агенцията или на оправомощени от него длъжностни лица.“

  Предложение на н.п. Румен Гечев:

  Параграф 13 да се измени така:

  § 13. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 38 и 94 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 3:
  а) В ал. 5 се създава изречение второ:
  „Бързоразвалящи се стоки, иззети от органите по приходите и изоставени в полза на държавата, могат да се предоставят на бюджетни организации или на Българския Червен кръст от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.”
  б) В ал. 6 се създава изречение второ:
  „Иззетите от органите по приходите и изоставени в полза на държавата негодни бързоразвалящи се стоки и стоки, чието съхранение води до значителни разходи за агенцията или чието съхранение е невъзможно или представлява опасност за околната среда, се унищожават със съгласието на изпълнителния директор на агенцията или на оправомощени от него длъжностни лица.“
  2. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 5:
  „5. физическите лица – български граждани и чужденци, получили разрешение за продължително или постоянно пребиваване в Република България”.
  3. Създава се чл.25а:
  „Информация от Българска народна банка
  Чл. 25а. Българска народна банка предоставя на агенцията информацията, събрана съгласно чл. 56 от Закона за кредитните институции за паричните задължения на клиентите към банките и към финансовите институции, както и към платежни институции и дружества за електронни пари.“

  Предложението по т. 2 е оттеглено.

  Комисията подкрепя предложението в останалата част.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 14 със следната редакция:

  § 14. В Закона за Националната агенция за приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от 2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г. и бр. 38 и 94 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
  1. В чл. 3:
  а) В ал. 5 се създава изречение второ: „Бързоразвалящи се стоки, иззети от органите по приходите и изоставени в полза на държавата, могат да се предоставят на бюджетни организации или на Българския Червен кръст от изпълнителния директор на агенцията или от оправомощени от него длъжностни лица.”
  б) В ал. 6 се създава изречение второ: „Иззетите от органите по приходите и изоставени в полза на държавата негодни бързоразвалящи се стоки и стоки, чието съхранение води до значителни разходи за агенцията или чието съхранение е невъзможно или представлява опасност за околната среда, се унищожават със съгласието на изпълнителния директор на агенцията или на оправомощени от него длъжностни лица.“
  2. Създава се чл. 25а:
  „Информация от Българската народна банка
  Чл. 25а. Българската народна банка предоставя на агенцията информацията, събрана съгласно чл. 56 от Закона за кредитните институции, за паричните задължения на клиентите към банките и към финансовите институции, както и към платежни институции и дружества за електронни пари.“
  Предложение на н.п. Йордан Цонев, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС за създаване на нов параграф (§ 24 съгласно основния доклад):

  § … (1) Първото предоставяне на информация по чл. 25, ал. 1, т. 5 от Закона за Националната агенция за приходите от търговските банки и клоновете на чуждестранните банки се извършва в срок до 31 март 2014 г.
  (2) В информацията по ал. 1 търговските банки и клоновете на чуждестранните банки включват и данните за:
  1. откритите и незакрити към 1 януари 2014 г. банкови сметки на лицата по чл. 25, ал. 1, т. 5 от Закона за Националната агенция за приходите;
  2. откритите и закрити банкови сметки на лицата по чл. 25, ал. 1, т. 5 от Закона за Националната агенция за приходите за периода от 1 януари до 31 март 2014 г.

  Предложението е оттеглено.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума