Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10/10/2013 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 302-01-17, внесен от Министерския съвет на 18.09.2013 г.
  Д О К Л А Д


  На заседание, проведено на 10 октомври 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от Министерския съвет.
  На заседанието присъстваха: Людмила Петкова - заместник-министър на финансите, Красимир Сивев –директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерство на финансите, Мина Янкова – началник на отдел в същата дирекция, представителите на Националната агенция за приходите - Росен Иванов – директор на дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ и Лорета Цветкова и Цветана Янкова – държавни експерти в дирекция „Данъчно-осигурителна методология“, Николай ненков – вицепрезидент на КНСБ, Савина Влахова – председател на Съюза на българските мелничари и Лилия Белчева – изпълнителен директор на Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи.
  Законопроектът беше представен от г-жа Людмила Петкова. .
  Основните моменти в законопроекта са:
  - предлагат се промени в чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които целят усъвършенстване на единната сметка за плащане на данъци и задължителни осигурителни вноски. С измененията се предоставя възможност да се погасяват първо главниците за данъците и осигуровките с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите по тях. По този начин се спира начисляването на лихви и се предотвратява натрупването на нови задължения;
  - предоставя се възможност в производството по принудително изпълнение по ДОПК да се дава разрешение за извършване на неотложни плащания от длъжника за всички видове публични задължения;
  - отлага се с една година прилагането на реда по чл. 169, ал. 4 от ДОПК за погасяване на публичните задължения, на които срокът за плащане е изтекъл преди 1 януари 2008 г.;
  - в заключителните разпоредби на законопроекта се предлагат промени в Закона за данък върху добавената стойност, свързани с въвеждане на механизма за обратно начисляване на ДДС при доставките на зърнени и технически култури, които най-често се използват в схеми за измами с ДДС. Основна цел на въвежданата мярка е в краткосрочен план да се намали в значителна степен нивото на данъчните измами и да се увеличи събираемостта на приходите.
  След представяне на законопроекта се проведе дискусия, при която г-жа Влахова и г-жа Белчева изразиха подкрепата на Съюза на българските мелничари и на Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи за предложените промени, касаещи обратното начисляване на данъка върху добавената стойност при доставка на зърнени и технически култури, които най-често се използват в схеми за измами с ДДС. Членове на комисията направиха предложения за прецизиране разпоредбата на предлаганата нова ал. 5 на чл. 169, с оглед разпоредбата на ал. 1; за въвеждане на едномесечен срок за възстановяване на данъка върху добавената стойност на всички данъчно задължени лица, а не само на земеделските производители, които отговарят на посочените критерии в чл. 93, ал. 3, т. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, както и да се обсъди възможността за промяна в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, свързана със служебно погасяване на давността и отписване на вземанията на лицата.
  След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” - 16 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 302-01-17, внесен от Министерския съвет на 18.09.2013 г.


  София, 11 октомври 2013 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума