Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
13/02/2014 първо гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 454-01-17, внесен от н.п. Йордан Цонев на 11.02.2014 г.
  Д О К Л А Д  На 13 февруари 2014 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, внесен от н.п. Йордан Цонев.
  Законопроектът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е изготвен във връзка с Решение № 2 от 4 февруари 2014 г. на Конституционния съд на Република България. Съгласно мотивите в решението действащата редакция на чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не осигурява в максимална степен реализирането на социалните права на лицата, гарантирани в Конституцията на Република България, чрез възприетия общ ред за погасяване на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски, установявани от Националната агенция за приходите.
  С предложената промяна на разпоредбата на чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се дава право на длъжника да заяви вида на задълженията, които иска да погаси, когато не е в състояние да погаси едновременно публичните си задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране.
  С предложената нова ал. 5 на чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се регламентира разпределението на сумите, постъпили за плащане на съответния вид публични задължения. С постъпилата сума ще се погасява задължението, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те ще се погасяват съразмерно.
  Разпоредбата на чл. 169 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс запазва правото на електронен достъп на лицата до данъчно-осигурителната им сметка, като им осигурява възможност във всеки един момент да знаят дали са погасили своите задължения, респективно дали могат да реализират правата, които им гарантира погасяването на задълженията.
  С оглед гарантиране правата на задължените лица законопроектът предвижда с постъпилите до датата на влизане в сила на закона за изменение и допълнение на ДОПК суми за публични задължения да се погасяват установените по реда на Глава четиринадесета от ДОПК към датата на влизане в сила на този закон задължения, освен ако е подадено искане за прихващане и възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци и задължителни осигурителни вноски. Създава се и правна възможност в срок до три месеца от влизане в сила на закона, длъжникът да посочи по ред и начин, определени със заповед на изпълнителния директор на НАП вида на публичните задължения, които да бъдат погасени.
  В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта са предложени промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване с цел запазване на правата на самоосигуряващите се лица и на здравно осигурените лица да посочват кое от задълженията си погасяват.
  След разглеждане на законопроекта, същият бе подкрепен с 17 гласа „За”, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 454-01-17, внесен от н.п. Йордан Цонев на 11.02.2014 г.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума