Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21/02/2014 второ гласуване

  Относно: законопроект за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, № 454-01-17, внесен от н.п. Йордан Цонев на 11.02.2014 г., приет на първо гласуване на 17.02.2014 г.
  Д О К Л А Д

  Проект
  Второ гласуване


  З А К О Н

  за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

  (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30 и 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 59 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2006 г.; доп., бр. 73 от 2006 г.; изм., бр. 80 от 2006 и 82 от 2006 г., изм. и доп., бр. 86 от 2006 г.; изм., бр. 95 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 46, 52, 53, 57 и 59 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 108 и 109 от 2007 г.; изм., бр. 36 и 69 от 2008 г.; доп., бр. 98 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2009 г.; изм., бр. 32 от 2009 г.; доп., бр. 41 от 2009 г.; изм., бр. 93 от 2009 г.; доп., бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2010 г.; изм., бр. 98 и 100 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г.; доп., бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 77 и 99 от 2011 г.; доп., бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 38 от 2012 г., бр. 40, бр. 82, бр. 94, бр. 99 от 2012 г.;бр. 52 от 14.06.2013 г.; изм. и доп., бр. 98 от 12.11.2013 г.; изм., бр. 106 от 10.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2013 г.; бр. 1 от 3.01.2014 г.)

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.


  § 1.В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) Когато не е в състояние да погаси едновременно публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране, длъжникът има право да заяви по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите, вида на задълженията, които иска да погаси:
  1.задължения за данъци и други задължения за централния бюджет;
  2.задължения за здравноосигурителни вноски за бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  3.задължения за задължителни осигурителни вноски за социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт;
  4. задължения за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В случаите на ал. 4 с постъпила сума се погасява задължението от съответния вид, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същи вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 4“ се добавя „и 5“.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Алинеи 4 и 5 не се прилагат за вземания по невлязъл в сила акт, освен ако до образуване на изпълнителното дело лицето подаде заявление до компетентната териториална дирекция, че погасява задължението си по този акт или погасяването става чрез прихващане.“
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ ал. 3, 4 и 5“.
  6. Създава се ал.9:
  „(9) Заповедта по ал. 4 се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев:

  В параграф 1, т. 1 и т. 3 да се изменят така:
  1.Текста преди т. 1 на ал. 4 да се измени така:
  „(4) За публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране, длъжникът заявява по ред и начин, определени със заповед на министъра на финансите, вида на задълженията, които иска да погаси:
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4” се заменят с „ал. 5”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 1 и предлага следната редакция:

  § 1. В чл. 169 се правят следните изменения и допълнения:
  1. Алинея 4 се изменя така:
  „(4) За публичните задължения, установявани от Националната агенция за приходите, до започване на принудителното им събиране, длъжникът заявява по ред и начин, определени със заповед на министъра на финансите, вида на задълженията, които иска да погаси:
  1. задължения за данъци и други задължения за централния бюджет;
  2. задължения за здравноосигурителни вноски за бюджета на Националната здравноосигурителна каса;
  3. задължения за задължителни осигурителни вноски за социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт;
  4. задължения за вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
  2. Създава се нова ал. 5:
  „(5) В случаите по ал. 4 с постъпила сума се погасява задължението от съответния вид, срокът за внасяне на което изтича най-рано към датата на плащането, освен ако в закон не е предвидено друго. Ако срокът за внасяне на две или повече публични задължения от един и същ вид изтича на една и съща дата, те се погасяват съразмерно.”
  3. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
  4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
  „(7) Алинеи 4 и 5 не се прилагат за вземания по невлязъл в сила акт, освен ако до образуване на изпълнителното дело лицето подаде заявление до компетентната териториална дирекция, че погасява задължението си по този акт или погасяването става чрез прихващане.“
  5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „ал. 3 и 4“ се заменят с „ ал. 3, 4 и 5“.
  6. Създава се ал.9:
  „(9) Заповедта по ал. 4 се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.”


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 1а:

  § 1а. В чл.179, ал.1 се изменя така:
  „(1) Внесените по реда на чл. 169, ал. 4 по сметки на Националната агенция за приходите суми за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт се превеждат ежедневно по сметка на Националната здравноосигурителна каса, съответно по сметка на Националния осигурителен институт.

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 2 със следната редакция:

  § 2. В чл. 179 ал. 1 се изменя така:
  „(1) Внесените по реда на чл. 169, ал. 4 по сметки на Националната агенция за приходите суми за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за социалноосигурителните фондове, администрирани от Националния осигурителен институт, се превеждат ежедневно по сметка на Националната здравноосигурителна каса, съответно по сметка на Националния осигурителен институт.”  § 2. В § 1 от Допълнителните разпоредби се създава т. 29:
  „29. „Социалноосигурителни фондове, администрирани от Националния осигурителен институт“ за целите на чл. 169, ал. 4 са фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фонд „Гарантирани вземания за работниците и служителите.“

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:

  В параграф 2 относно т. 29 след думите „чл. 169, ал. 4” да се добави „и чл. 179, ал. 1”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 2, който става § 3 и предлага следната редакция:

  § 3. В § 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 29:
  „29. „Социалноосигурителни фондове, администрирани от Националния осигурителен институт“ за целите на чл. 169, ал. 4 и чл. 179, ал. 1 са фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите.“  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението.


  Предложение на н.п. Йордан Цонев за създаване на нов § 2а:

  В ПЗР да се създаде нов § 2а:

  § 2а. (1) С постъпилите суми, с които не са погасени публични задължения до влизането в сила на този закон, се погасяват установените задължения по реда на Глава четиринадесета към датата на влизане в сила на този закон като се прилагат чл. 169, ал. 5, 6 и 7, освен в случаите на подадено искане по чл. 129, ал. 1.
  (2) За постъпилите суми, за които не е приложена ал. 1, в срок до три месеца от влизане в сила на този закон, длъжникът може да посочи по ред и начин, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани. Ако длъжникът не заяви това, след изтичане на срока се прилага реда на ал. 1.
  (3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.

  Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 4 със следната редакция:

  § 4. (1) С постъпилите суми, с които не са погасени публични задължения до влизането в сила на този закон, се погасяват установените задължения по реда на глава четиринадесета към датата на влизане в сила на този закон, като се прилагат чл. 169, ал. 5, 6 и 7, освен в случаите на подадено искане по чл. 129, ал. 1.
  (2) За постъпилите суми, за които не е приложена ал. 1, в срок до три месеца от влизане в сила на този закон, длъжникът може да посочи по ред и начин, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани. Ако длъжникът не заяви това, след изтичане на срока се прилага редът на ал. 1.
  (3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.  § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20 и 70, 98, 104, 106, 109, 111 от 2013 г. и изм. и доп. ДВ. бр.1 от 2014г.) в чл. 159, ал. 4 се изменя така:
  „(4) При наличие на няколко задължения, които длъжникът не е в състояние да погаси едновременно до започване на принудителното им събиране, той може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасяването се извършва по реда на чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:

  В параграф 3 в чл. 159, ал. 4 да се измени така:
  (4) При наличие на няколко задължения, до започване на принудителното им събиране, длъжникът може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасяването се извършва по реда на чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 5 и предлага следната редакция:

  § 5. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2000 г. - бр. 55 от 2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр., бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. - бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20 и 70, 98, 104, 106, 109, 111 от 2013 г. и изм. и доп. ДВ. бр.1 от 2014г.) се правят следните изменения:
  1. В чл. 7, ал. 5 изречение второ се изменя така: ”В този случай чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат.”
  2. В чл. 159 ал. 4 се изменя така:
  „(4) При наличие на няколко задължения, до започване на принудителното им събиране, длъжникът може да заяви кое от тях погасява. Ако не е заявил това, погасяването се извършва по реда на чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“


  § 4. В Закона за здравното осигуряване(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г., изм., бр. 93, бр. 153 от 1998 г., бр. 62, бр. 65 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 67 от 1999 г.; изм., бр. 69 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 110, бр. 113 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; доп., бр. 64 от 2000 г.; доп., бр. 41 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 1, бр. 54 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2002 г.; доп., бр. 112 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 119 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 8 от 2003 г; доп., бр. 50 от 2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г.; доп., бр. 114 от 2003 г., изм. и доп., бр. 28 от 2004 г.; доп., бр. 38 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2004 г.; изм., бр. 70 от 2004 г; изм. и доп., бр. 85, бр. 111 от 2004 г.; изм., бр. 39 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2005 г; изм., бр. 76, бр. 99 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 102, бр. 103 от 2005 г; изм., бр. 105 от 2005 г.; доп., бр. 17 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 18, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 33 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2006 г.; изм., бр. 59, бр. 80 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2006 г., бр. 105 от 2006 г.; доп., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 от 2007 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, бр. 46, бр. 53, бр. 59 от 2007 г.; доп., бр. 97, бр. 100 от 2007 г; изм. и доп., бр. 113 от 2007 г., бр. 37, бр. 71 от 2008 г., изм., бр. 110 от 2008 г, бр. 35 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 41, бр. 42 от 2009 г., доп.; бр. 93 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 99, бр. 101 от 2009 г.; изм., бр. 19, бр. 26 от 2010 г.; доп., бр. 43, бр. 49, бр. 58 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2010 г., бр. 62 от 2010 г.; доп., бр. 96 от 2010 г.; изм., бр. 97 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2010 г.; изм., бр. 100 от 2010 г.; доп., бр. 9 от 2011 г.; изм., бр. 60 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2011 г.; изм., бр. 100 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 38, бр. 60, бр. 94, бр. 101 и бр. 102 от 2012 г.; доп., бр. 4 от 2013 г., изм. ДВ. бр.15 от 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.20, 23 и 106 от 2013г., изм. ДВ. бр.1 от 2014г.) в чл. 41, ал. 2 изречение второ се изменя така: „В този случай чл. 169, ал. 5 и 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилагат.“

  Комисията подкрепя текста на вносителя за § 4, който става § 6.


  § 5. (1) С постъпилите суми, с които не са погасени публични задължения до влизането в сила на този закон, се погасяват установените задължения по реда Глава четиринадесета към датата на влизане в сила на този закон като се прилагат чл. 169, ал. 5, 6 и 7, освен в случаите на подадено искане по чл. 129, ал. 1.
  (2) В случаите на постъпили суми, за които не е приложена ал. 1, в срок до три месеца от влизане в сила на този закон, длъжникът може да посочи по ред и начин, определени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите вида на публичните задължения, които да бъдат погасявани. Ако длъжникът не заяви това, след изтичане на срока се прилага ал. 1.
  (3) Заповедта по ал.2 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:

  Параграф 5 да отпадне.

  Комисията подкрепя предложението и предлага § 5 да бъде отхвърлен.


  § 6. Законът влиза в сила от обнародването му в „Държавен вестник”.

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:

  В параграф 6 след думите ”в сила от” да се добави „деня на”.

  Комисията подкрепя предложението.

  Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 6, който става § 7 и предлага следната редакция:

  § 7. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
  КОМИСИЯТА ПО
  БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума