Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2014 първо гласуване

  ДОКЛАД

  по законопроект за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители, № 454-01-55, на 04.06.2014 г.
  На заседание, проведено на 26 юни 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Селскостонаската академия, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители.
  На заседанието присъстваха: Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова, Председателят на ССА доц. Д-р Христо Бозуков, Надежда Бончева – юрист в Селскостопанската академия, Диана Филева главен юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативни дейности”.
  Законопроектът беше представен от народния представител Пенко Атанасов, който изтъкна, че законопроектът е необходим за съществуването на земеделската наука, за Селскостопанска академия като цяло. Предлага се първо финансова независимост, която ще е стимул за отделните звена на Академията. Това отваря вратите за по-широко участие на научните работници в международни проекти.
  Предлаганите изменения имат за цел установяването на принципите на автономност, демократично устройство и управление на Селскостопанската академия, които да дадат възможност за развитие на фундаменталната и приложна аграрна наука и образователна дейност. Тези промени са отговор на нарастващите обществени потребности от модерно развитие на селското стопанство, въз основа на повишаване нивото на научния потенциал и реално прилагане на ефективна държавна политика в областта на земеделието.
  Предвижда се ССА стане първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, което същевременно ще се повиши отговорността за ефективното изразходване на средствата.
  По-детайлно са дефинирани параметрите, които трябва да бъдат осигурявани чрез субсидия за академията. Част от приходите ще се формират от собствените приходи от стопанската дейност на институтите и чрез възможността за финансиране при кандидатстване по проекти във фондове и програми за наука на ЕС.
  С оглед засилване контрола и финансовата дисциплина и подобряване модела на финансиране на ССА чрез механизми, които да стимулират конкуренцията и да доведат до увеличаване на средствата за научни изследвания и иновации изрично са разписани направленията, в които ще се изразходват тези средства, като така се гарантира целевото им насочване в изследователската, приложната, научната, стопанската и др. дейности.
  Заместник-министър Петкова изрази принципната подкрепа на министерството на финансите и Селскостопанска академия да бъде със същия статут, както е Българска академия на науките. Тоест да има автономен бюджет, но той да бъде част от консолидираната фискална програма, но извън държавния бюджет, която редакция ще бъде направена при окончателното гласуване на законопроекта.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 8 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Селскостопанската академия, № 454-01-55, внесен от Светла Бъчварова и група народни представители. на 25.06.2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума