Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2014 първо гласуване

  ДОКЛАД

  по законопроект за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители, № 454-01-74, внесен от Йордан Цонев и Румен Гечев на 25.06.2014 г.
  На заседание, проведено на 26 юни 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители, внесен от н.п. Йордан Цонев и Румен Гечев.

  На заседанието присъстваха представители на:
  Българската народна банка - Калинка Димитрова – директор дирекция „Специален надзор”, Елена Димитрова – главен юрист консулт и Мирослава Димова – началник отдел в Управление „Банков надзор”
  Комисията за финансов надзор - Ралица Агайн - Гури – заместник- председател, Ангел Джалъзов - заместник-председател, Владимир Савов – член на КФН, Христина Тодорова - директор на дирекция „Правна”, Веселина Мандаджиева - началник-отдел „Нормативна дейност”, дирекция „Правна” Валентина Стефанова – началник – отдел „Методология и жалби”, дирекция „Правна”.

  Законопроекта беше представен от вносителите, които изтъкнаха следните мотиви за внасянето му:
  • Необходимост от регулиране на дейността на небанковите финансови институции, които предоставят така наречените „бързи кредити”, представляващи голям сегмент от българския финансов кредитен пазар, който в последните години имаше сериозни оплаквания и за нерегламентирана дейност и за доста сериозни съмнения за картелни споразумения.
  • Със законопроекта се урежда една голяма част от дейността на Комисията за финансов надзор, като независим регулатор.
  • Преминаване от регистрационен режим, който е извършван в БНБ, към лицензионен режим, като лицензията ще бъде издавана от Комисията за финансов надзор.
  • Повишават се изискванията към членовете на управителни и надзорни съвети на небанковите финансови институции и квалификацията на управителните и контролните органи на лицата, занимаващи се с този бизнес.
  • Ще се проследява по-подробно произхода на капитала и по-специално собствените средства.
  • Въвеждат се много по-строги режими на административна и наказателна принуда за нарушения на закона, както и на други закони, насочени към защита на потребителите, Закона за потребителския кредит. Комисията по финансов надзор ще има право да отнема лиценз на небанковата финансова институция при констатирани такива нарушения.
  • Комисията по финансов надзор, която ще лицензира вече тези специализирани институции, ще има възможност да утвърждава общите условия на договорите, по които тези небанкови институции ще отпускат кредити на българските граждани.
  • Комисията за финансов надзор съвместно с Националната агенция по приходите, МВР, Държавната агенция за национална сигурност и други ще може да осъществява проверки в съответните институции, когато има сигнали и основания за това.
  • Със законопроекта са предвидени промени в Закона за Комисията за финансов надзор, насочени към осигуряване на пълна бюджетна самостоятелност на Комисията за финансов надзор чрез финансирането й от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените й правомощия. Възприемането на този законодателен подход, при който Комисията за финансов надзор ще се издържа самостоятелно, е насочено към осигуряване на необходимите условия за нормалното функциониране на комисията като регулаторен и надзорен орган на небанковия финансов сектор. Този подход е възприет в редица държави - членки на Европейския съюз като Белгия, Финландия, Естония, Франция, Гърция, Латвия, Люксембург, Полша, Португалия и чрез него се осигурява независимостта на съответните регулаторни и надзорни органи. Предложените със законопроекта промени са насочени към изпълнение на ангажимента на Република България като държава – членка на ЕС да осигури подходящо финансиране на компетентния орган в съответствие с вътрешното си право.
  • Освен това се предвижда Комисията по финансов надзор да формира и фонд резервен.
  • Със законопроекта се доразвива уредената в Закона за частните съдебни изпълнители и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс възможност публичните държавни вземания на Комисията за финансов надзор да бъдат събирани чрез частен съдебен изпълнител.
  Законопроекта е изработен съвместно с работни групи от двата финансови регулатора - Българска народна банка и Комисия за финансов надзор, което беше потвърдено от подкрепата на представителите на двете институции.
  Законопроекта е изпратен за консултиране с Европейската централна банка с оглед осигуряване спазването на процедурите съгласно чл. 127 от Договора за функциониране на ЕС и Решение на Съвет 98/415/ЕО за консултирането на националните власти с ЕЦБ по отношение на проектите на законодателни разпоредби.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 7 народни представители, без „Против” и 1 „Въздържал се”.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за небанковите финансови институции, предоставящи кредити на потребители, № 454-01-74, внесен от Йордан Цонев и Румен Гечев на 25.06.2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума