Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2014 първо гласуване

  ДОКЛАД

  по законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-13, внесен от Министерски съвет на 09.06.2014 г.
  На заседание, проведено на 26 юни 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, внесен от Министерския съвет, подписано на 20 март 2014 г.

  На заседанието присъстваха следните представители на Министерството на земеделието и храните: г-жа Диана Филева – главен юрисконсулт и г-жа Соня Симеонова – главен експерт в дирекция „Развитие на селските райони”.
  Проектът на Споразумение цели получаване на подкрепа от Международната банка за възстановяване и развитие за разработване на работещ хидромелиоративен сектор в България, който дава възможност за устойчиво и продуктивно използване на водата и на напояваната земя.
  Споразумението предвижда Министерството на земеделието и храните да получи експертна техническа помощ от Международната банка за възстановяване и развитие за четири основни задачи, съгласно които ще бъдат организирани дейностите:
  1. Формулиране на проект на обща стратегия за хидромелиорации, за да се очертаят бъдещите политики и принципи за развитие на сектора, както и целите и стратегическите насоки за решаване на приоритетни въпроси;
  2. Предложение за промени в институционалната и нормативната рамка;
  3. Изготвяне на рамка за програмиране на финансирани по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони мерки за програмния период 2007 – 2013 г., както и прехода към Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014 – 2020 г.
  4. Изготвяне доклад за интегрирани хидромелиоративни инвестиционни планове и водещи проекти.
  През настоящия програмен период 2007 – 2013 г. не беше стартирано изпълнението на мярка, подпомагаща възстановяването на хидромелиоративната инфраструктура извън земеделските стопанства, както и за възстановяване на инфраструктурата, свързана със защитата от вредното въздействие на водите в земеделските земи.
  Изпълнението на проекта ще доведе до увеличаване усвояването на средствата от европейските фондове в сферата на хидромелиорациите за следващия програмен период 2014 – 2020 г.

  След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „За”- 8 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на изразената подкрепа при обсъждането на законопроекта и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 20 март 2014 г., № 402-02-13, внесен от Министерски съвет на 09.06.2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума