Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2014 първо гласуване

  ДОКЛАД

  По законопроект за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г., № 402-02-6, внесен от Министерски съвет на 11.04.2014 г.
  На заседание, проведено на 26.06.2014 г., Комисията по бюджет и финанси обсъди законопроект за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г.
  На заседанието присъства г-жа Мария Дузова – главен директор на дирекция «Управление на териториалното сътрудничество» в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
  Програмата за трансгранично сътрудничество между Румъния и България е одобрена с решение на Европейската комисия от 18 декември 2007 г. и е финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), средства от държавните бюджети на двете страни и съфинансиране от страна на бенефициентите
  Към настоящия момент размерът на договорените средства по програмата е 253,41 млн. евро, което представлява 96 на сто от бюджета на програмата. Сключени са общо 165 договора, като към момента приключилите проекти са 108.
  Към 31 декември 2013 г. бюджетът на българските партньори, които участват в програмата, е 177 015 714 лв. съфинансиране от ЕФРР, като кореспондиращото национално съфинансиране е в размер 22 758 267,90 лв. (сключени са общо 230 договора за предоставяне на национално съфинансиране с български партньори. Усвояването на бюджетите от страна на българските партньори е по-високо от средния процент усвояемост на програмно ниво, а именно българските партньори реално усвояват 85 на сто от предоставените им бюджети, което е значително по-високо от нивото на усвояемост на програмно ниво - 75 на сто. В този смисъл, при наличието на свободен финансов ресурс от ЕФРР ще бъдат одобрявани проекти от резервния списък, което ще изисква предоставяне на допълнително национално съфинансиране, което на този етап не би могло да бъде изчислено с точност.
  Максималният възможен размер на средствата от националния бюджет, които следва да се осигурят, в случай че усвояемостта на българските партньори по настоящите проекти в изпълнение и по бъдещите проекти е 100 на сто, е 5 353 528 лв. В случай че се запази настоящата тенденция на усвояване от 85 на сто - прогнозният размер на средствата, които следва да бъдат осигурени е 3 573 581 лв., като 976 918 лв. са спестените средства от договорите за национално съфинансиране, които в момента са в изпълнение. Средствата в размер 3 573 581 лв. следва да бъдат осигурени през 2016 г.
  В случай че не се приложи подходът на наддоговаряне, реално неусвоеният ресурс в края на програмния период ще бъде в размер на около 25 на сто от стойността на програмата, или 54 милиона евро.
  Сключеният двустранен меморандум регламентира възможността за наддоговаряне на програмно ниво на база на очакваните спестявания, които проектите ще генерират в края на програмния период.
  Съгласно подписания протокол за изменение и допълнение на меморандума за разбирателство в случаите, в които Управляващият орган не може да си възстанови неправомерно платени средства по тези проекти на български бенефициенти, Република България се задължава да възстанови нередно платените суми, което е в съответствие с разпоредбите на чл. 24, буква „г" от Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006 г. и чл. 17, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1080/2006 г.
  Останалите изменения и допълнения на меморандума се отнасят до поемане на допълнителни финансови ангажименти за Румъния и за Република България към бюджета на програмата в случаи на автоматично освобождаване от финансов ангажимент и загуба на средства от Европейския фонд за регионално развитие и осигуряване правото на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите, в качеството й на представител на Групата на одиторите, да възлага на външни изпълнители осъществяване на одити на операциите на българските партньори, като отговорността за резултатите от възлагането на външни изпълнители на одита ще се носи от Одитния орган и Групата на одиторите.
  При проведеното гласуване на законопроекта се получиха следните резултати: „За"- 8 народни представители, „Против" – няма, Въздържали се" - няма.
  Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Протокола за изменение и допълнение на Меморандума за разбирателство между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, действащо като Национален партниращ орган, Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния, действащо като Управляващ орган, Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2007-2013 г., № 402-02-6, внесен от Министерски съвет на 11.04.2014 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума