Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2014 първо гласуване

  Относно: законопроекти за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, № 454-01-41, внесен от Георги Кадиев и група народни представители на 28.03.2014 г. и № 454—1-75, внесен от Йордан Цонев на 25.06.2014 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 26 юни 2014 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроектите за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, внесени от н.п. Георги Кадиев и група народни представители и от н.п. Йордан Цонев.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на финансите – г-жа Людмила Петкова – заместник министър и г-н Красимир Сивев – директор на дирекция „Данъчна политика”.
  Законопроектът с вносители Георги Кадиев и група народни представители беше представен от н.п. Георги Анастасов.
  Със законопроекта се предлагат следните изменения:
  1. Държавата, общините, държавните и общински фирми, да не могат да влизат в договорни отношения с офшорни фирми с неясна собственост. Това ще намали съмненията за корупция и задкулисие при обществените поръчки, в допълнение с вече заложените ограничения за участие в приватизация, продажба на имоти и концесии.
  2. Фирми с неясен собственик да не могат да получават сертификат за инвестиция клас А, Б, В и приоритетен проект по Закона за насърчаване на инвестициите. Идеята за ключови инвеститори в страната, които създават работни места и правят големи инвестиции, е свързана с идеята за стабилността на тези инвестиции.
  3. Публичните дружества да не могат да бъдат придобивани от фирми с неясен собственик.
  Законопроектът с вносител народният представител Йордан Цонев беше представен от самия него.
  Със законопроекта освен изменения идентични на тези, предложени от н.п. Георги Кадиев и група народни представители се предлагат и допълнителни изменения:
  1. Промяна по отношение на забраните, спрямо дружествата в обхвата на закона. Съгласно действащите разпоредби законът обхваща както дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато те директно или чрез контролирани от тях дружества участват в дейност или в дружество, попадащи в обхвата на закона, но и когато такива дружества имат незначителна свързаност (включително само 1 акция) или нямат свързаност с дружества, извършващи дейност в България. На практика, обхватът на действащия закон е силно екстериториален и засяга изключително голям брой лица, дори в случаите когато дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим няма никакво отношение към дейността на българско дружество. Това може да доведе до ограничения и пречки за чуждестранни инвеститори да инвестират в България, без реална икономическа или бюджетна полза за страната.
  2. Понятието „свързани лица“ се заменя с понятието „ контролирани от тях лица“ и определението за „свързани лица“ се отменя и се въвежда определение за „контрол“ по смисъла на Търговския закон. Въвежда се и определение за „действителен собственик“.
  3. С проекта се предлага въвеждане на прагове, под които забраните в закона няма да се прилагат. Предлаганият праг е „квалифицирано дялово участие“ по смисъла на специалните закони – Закон за кредитните институции, Кодекс за застраховането, Кодекс за социалното осигуряване, Закон за пазарите на финансови инструменти, Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закон за платежните услуги и платежните системи. В специализираните закони праговете са различни, като най-ниският първоначален праг във всички закони е 10%. За дружества, дяловото участие в които не е предмет на специална регулация в други закони, законопроектът предвижда въвеждане на минимален праг от 10% по отношение на който законът няма да се прилага. Законът не следва да обхваща дребни участия, с които дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или неговите действителни собственици не могат реално да контролират българско дружество или дейност в България. В противен случай, може да се стигне до ситуация, при която поради притежаването на една акция в банка, застрахователно дружество или пенсионноосигурително дружество от дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим да се отнеме лиценз за банкова или застрахователна дейност, поради необявяване на данни за действителен собственик.
  4. С проекта се предлага промяна, свързана с вписване на обстоятелствата по отношение на действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Съгласно действащите разпоредби на закона, обстоятелствата свързани с действителните собственици се вписват в Търговския регистър. Предложението е за вписване на обстоятелствата в Регистър на действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим към Агенцията по вписванията, тъй като Капиталовата структура на дружеството се отнася до вътрешните отношения между съдружниците или акционерите, поради което информация за действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим не следва да бъде вписвана в Търговския регистър, а в специализиран регистър.
  С проекта се предвижда информация от специализирания регистър да се предоставя при поискване само на дружества, в които участват дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, Националната агенция за приходите, Държавна агенция „Национална сигурност“, специализираните регулаторни органи (Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и други) и компетентните органи по смисъла на закона. Получената от регистъра информация може да се ползва от лицата, органите и служителите на които е предоставена само за целите на осъществяваната от тях дейност по закон, при опазване поверителността на личните данни на действителните собственици.
  В регистъра няма да се вписват идентифициращи данни за действителните собственици на публични дружества, тъй като за тях се прилага разпоредбата на чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в изпълнение на която същите са задължени да предоставят информация на публичното дружество и на Комисията за финансов надзор за притежаваните от тях акции и право на глас над 5% в публично дружество. Информацията е публична, тъй като публичното дружество е задължено да я предостави на обществеността.

  След представяне на двата законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати:
  1. По законопроекта, внесен от Георги Кадиев и група народни представители – „За” – 8 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  2. По законопроекта, внесен от н.п. Йордан Цонев - „За” – 8 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроекти за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, №454-01-41, внесен от Георги Кадиев и група народни представители на 28.03.2014 г. и №454—1-75, внесен от Йордан Цонев на 25.06.2014 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:


  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума