Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2014 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-14, внесен от Министерски съвет на 10.06.2014 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 26 юни 2014 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения по-горе законопроект.
  На заседанието присъстваха представителите на Министерство на регионалното развитие: Клементина Денева – главен секретар, Иванка Виденова – директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация”
  В Споразумението се предвижда Министерството на регионалното развитие да се възползва от експертизата на Световната банка, за да доразвие мерки, предложени в Плана за действие и в Стратегията за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г., а именно: изменения в регулаторната рамка с оглед хармонизацията й за завършване на реформата в отрасъл ВиК; предложения за организационна промяна и за укрепване капацитета на Комисията за енергийно и водно регулиране; разработване на ръководство за избягване на „прекомерни разходи” за постигане на съответствие съгласно чл. 3 от Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градски отпадъчни води.
  Гласуването на законопроекта приключи при следните резултати: „За” – 8 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, № 402-02-14, внесен от Министерски съвет на 10.06.2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума