Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
26/06/2014 първо гласуване

  Относно: законопроект за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите, № 402-02-10, внесен от Министерски съвет на 15.05.2014 г.
  Д О К Л А Д

  На заседание, проведено на 26 юни 2014 г. Комисията по бюджет и финанси разгледа законопроекта за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите.
  На заседанието присъства Людмила Петкова – заместник министър на финансите, която представи и законопроекта.
  Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите е подписано на 3 септември 2013 г. в гр. Блед, Словения, от министъра на финансите от името на правителството на Република България. Центърът е със седалище в гр. Любляна, Словения и предлага обучение за експерти от министерствата на финансите и националните банки на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватска, Черна гора и България, като страната ни се е присъединила към него през 2003 г. С подписаното споразумение не се предвижда заплащане на такса за членство, а финансирането на Центъра е поето съвместно от словенското правителство, различни донори и страните членки.
  В качеството си на страна членка България ще има възможност да участва в набелязването и координирането на регионални инициативи в областта на управлението на публичните финанси, съответстващи на българските интереси и приоритети, да си сътрудничи по-тясно на двустранна и многостранна основа с другите страни членки. По този начин страната ни може да играе по-активна роля и да оказва влияние в региона на Югоизточна Европа в областта на управлението на публичните финанси.
  След представяне на законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „За” – 13 народни представители, без „Против” и „Въздържали се”.
  Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 2 и 8 от Конституцията на Република България да приеме на първо гласуване законопроекта за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите, № 402-02-10, внесен от Министерски съвет на 15.05.2014 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  ЙОРДАН ЦОНЕВ
  Форма за търсене
  Ключова дума