Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
03/04/2014
  П Р О Т О К О Л

  № 7
  На 3 април 2014 г. /четвъртък/ от 14.30 часа в зала 134 на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.

  Заседанието бе открито в 14.40 часа и ръководено от господин Петър Кънев – зам.-председател на Комисията.

  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  / Начало 14 часа и 40 минути /


  ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Добър ден уважаеми колеги!
  Днес по молба на председателя Йордан Цонев, който е командировка, аз ще водя заседанието. Дневният ред от това, което виждам не е особено конфликтен и мисля, че бързо и експедитивно ще минем. Вече получих уверението. Трябва да гласуваме дневния ред.
  Присъстват 11 народни представители. От които 4 от ГЕРБ, 1 от Атака. От ДПС няма представител.

  Д н е в е н р е д:

  1. Представяне, обсъждане и приемане на проект на Закон за фискален съвет, № 302-01-43, внесен от Министерски съвет на 25.11.2013 г. – второ четене.
  2. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 402-01-3, внесен от Министерски съвет на 9.01.2014 г. – второ четене.
  3. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от Министерски съвет на 4.02.2014 г. – първо четене.
  4. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария, относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейския съюз, № 402-02-5, внесен от Министерски съвет на 21.03.2014 г. – първо четене.
  Имате ли допълнения към дневния ред? Няма.
  Който е съгласен с този дневен ред, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.

  По точка първа

  Представяне, обсъждане и приемане на проект на Закон за фискален съвет, № 302-01-43, внесен от Министерски съвет на 25.11.2013 г. – второ четене.
  Гости:
  Людмила Елкова – зам.-министър на финансите
  Маринела Петрова – директор на Дирекция “Икономическа и финансова политика”
  Мария Маринова – ст.експерт в Дирекция “Икономическа и финансова политика”
  Методи Методиев – ст.експерт в Дирекция “Икономическа и финансова политика”
  Вносителите имат ли нещо допълнително? Няма.


  З а к о н
  за Фискален съвет

  Предложение на н.п. Йордан Цонев:
  Заглавието да се допълва, като след думата “съвет” се добавя текста “ корективни механизми”.
  Работната група подкрепя това предложение.
  Имате ли някакви предложения по първа точка, относно заглавието на закона? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 7 “за”.
  Приема се.

  По глава първа
  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  Работната група подкрепя текста на вносителя за наименованието на глава първа.
  Има предложение на н.п. Йордан Цонев, което е подкрепено.
  Работната група предлага да се създаде нов член 1.
  Има ли някакви допълнителни предложения и по наименованието на главата. Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 7 “за”.
  Приема се.
  Предложение на н.п. Йордан Цонев, което е подкрепено по принцип от работната група.
  Предлага да се създаде нов чл.2.
  Имате го предложението.
  Предлагам ви да преминем към гласуване.
  Който е съгласен с предложението на работната група, моля да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 7 “за”.
  Приема се.

  По глава втора
  ФИСКАЛЕН СЪВЕТ
  Раздел І
  Цели и принципи
  Има ли друго предложение по заглавието? Няма.
  Предлагам да го гласуваме глава втора – Фискален съвет, раздел І.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 7 “за”.
  Приема се.
  По чл.1 има предложение на н.п. Йордан Цонев, което е подкрепено и става чл.3.
  Гласуваме това предложение.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 7 “за”.
  Приема се.
  По следващия член има предложение на н.п. Йордан Цонев. Чл. 2 става чл. 4. Това е подкрепено.
  Чл. 3 става чл. 5.
  Има ли допълнителни предложения? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 7 “за”.
  Приема се.
  По глава втора има предложение на н.п. Йордан Цонев. Подкрепено е от Комисията.
  Думите “Глава втора” се заменят с думите “Раздел ІІ”.
  Текстът го имате на раздел ІІ.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 7 “за”.
  Приема се.
  Има предложение на н.п. Йордан Цонев за чл.4, който става чл.6. Подкрепено е от работната група.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 7 “за”.
  Приема се.
  По глава трета – Състав има предложение на н.п. Йордан Цонев, което е подкрепено.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 8 “за”.
  Приема се.
  Предложение на н.п. Йордан Цонев по чл. 5, който става чл. 7. Подкрепено е.
  По чл.6 също има предложения, който става чл.8. Подкрепено е.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 9 “за”.
  Приема се.
  Глава четвърта – Организация на дейността
  Има предложение на н.п. Йордан Цонев, което е подкрепено. То е за раздел ІV. Раздел ІV го имате.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 9 “за”.
  Приема се.
  По чл.7 има предложение на н.п. Йордан Цонев. Чл.7 става чл.9.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  Чл.8, който става чл.10. Подкрепен е.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  По чл.9, който става чл.11.
  Член 10, който става чл.12.
  Чл.11, който става чл.13.
  Чл.12 става чл.14.
  По тези четири члена не виждам никакви предложения.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  Минаваме на чл.13, който става чл.15 с предложение на н.п. Йордан Цонев.
  Чл.14, който става чл.16.
  По тези два члена има ли някакви предложения? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  Има предложение на н.п. Йордан Цонев. Създава се глава трета – автоматични корективни механизми. Това е подкрепено.
  Глава трета – чл.17 – 23.
  Има ли други предложения? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  Минаваме на допълнителните разпоредби.
  За наименованието и за § 1, които са подкрепени и за § 2 имате ли някакви други предложения? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Четири въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  Заключителната разпоредба има едно не подкрепено.
  По § 2 има едно предложение на н.п. Йордан Цонев не е подкрепено. Той помоли да го оттегля от негово име. Моля да се запише в протокола, че е оттеглено.
  По заключителната разпоредба в § 3 има едно предложение.
  Работната група не подкрепя текста на вносителя. Наименованието в заключителна разпоредба отпада и § 3 също отпада.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  Благодаря ви.

  По точка втора

  Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за митниците, № 402-01-3, внесен от Министерски съвет на 9.01.2014 г. – второ четене.
  Гости:
  Людмила Петкова – зам.-министър на финансите
  Красимир Сивев – директор на дирекция “Данъчна политика”
  Соня Вълкова – директор на дирекция “Правно-нормативна” в Агенция “Митници”

  З а к о н

  За изменение и допълнение на закона за митниците

  По наименованието на Закона имате ли предложения? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  По § 1 има предложеине на н.п. Йордан Цонев. То е подкрепено.
  Има предложение на Менда Стоянова, Диана Йорданова и група народни представители, което е не подкрепено.
  Параграф 1 да отпадне и редакцията на работната група я имате.
  Има ли дебати по § 1? Няма.
  Първо предложението на Менда Стоянова и група народни представители.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Десет въздържали се.
  Гласували 5 “за”.
  Не се приема.
  След това предложението на работната група.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  По § 2 имаме предложение на Йордан Цонев, което е подкрепено. И на Менда Стоянова е подкрепено.
  Имаме редакция по § 2.
  Моля, който е за предложенията на работната група да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  По § 3. Има предложение на Менда Стоянова, което не е подкрепено. Има текст на работната група.
  Няма дебати по § 3.
  Първо гласуваме предложението на Менда Стоянова.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Десет въздържали се.
  Гласували 5 “за”.
  Не се приема.
  Гласуваме текста на вносителя по § 3.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  По § 4 има предложение на н.п. Йордан Цонев. Подкрепено е.
  Предложение на Менда Стоянова не подкрепено. И текста на работната група.
  Дебати няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Десет въздържали се.
  Гласували 5 “за”.
  Не се приема.
  Гласуваме текста на работната група.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 10 “за”.
  Приема се.
  По § 5. Има предложение на н.п. Йордан Цонев, което е подкрепено.
  Има предложение на Менда Стоянова, което не е подкрепено.
  Дебати няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Въздържали се 11.
  Гласували 5 “за”.
  Не се приема.
  Окончателният текст на работната група.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  По § 6 има предложение на Менда Стоянова. Не е подкрепено.
  Има текст на вносителя.
  Ако няма дебати гласуваме предложението на Менда Стоянова и група народни представители.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Въздържали се 11.
  Гласували 5 “за”.
  Не се приема.
  Следва предложението на работната група.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  По § 7 предложение на н.п. Йордан Цонев. Не е подкрепено. По негова молба го оттегляме.
  Предложение на Менда Стоянова, което е подкрепено по т.1 и не подкрепено по т.2.
  И окончателният текст на работната група.
  Първо гласуваме не подкрепеното предложение на Менда Стоянова по т.2.
  Против? Няма. Въздържали се? Въздържали се 11.
  Гласували 5 “за”.
  Не се приема.
  Окончателното предложение по работна група.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  Има предложение на Менда Стоянова и Диана Йорданова и група народни представители за нов параграф.
  Работната група го подкрепя и предлага да се създаде § 8 със следната редакция.
  Аз предлагам направо да гласуваме § 8, тъй като е подкрепено. Текстът на вносителя за § 8, който става § 9 и § 9, който става 10.
  Има ли някакви предложения? Няма.
  Тъй като са подкрепени предложенията, предлагам да гласуваме текста на вносителите по новия параграф на групата народни представители §§ 8, 9 и 10 по номерация на работната група.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма въздържали се.
  Гласували 16 “за”.
  Приема се.
  Минаваме на § 10. Има предложение на Йордан Цонев подкрепено.
  Има предложение на Менда Стоянова подкрепено.
  Текстът на вносителя за § 10, който става § 11.
  Има ли някакви предложения?
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма въздържали се.
  Гласували 16 “за”.
  Приема се.
  Параграф 11 става § 12.
  По § 12 по вносител има предложение на Менда Стоянова, което е подкрепено.
  Работната група подкрепя текста на § 12, който става § 13.
  По тези предложения за § 11, който става § 12 и § 12, който става § 13. Приети са предложенията на Менда Стоянова.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма въздържали се.
  Гласували 16 “за”.
  Приема се.
  По § 13 се подкрепя текста на вносителя, който става § 14.
  По § 14, който става § 15.
  По § 15 има предложение на Йордан Цонев, което е подкрепено. Параграф 15 става § 16.
  По § 16, който става § 17.
  По § 13, който става § 14 и при новата номерация до § 16, който става § 17 има ли дебати? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  По § 17 има предложение на Йордан Цонев, което е подкрепено. И редакция на работната група по § 17, който става § 18.
  По § 18, който става § 19 по текст на вносителя и по § 19, който става § 20 с подкрепено предложение на н.п. Йордан Цонев със следната редакция.
  По тези три параграфа гласуваме.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  Минаваме на § 21.
  По § 20, който става § 21 и § 21, който става 22 и § 22, който става 23 и има предложение на н.п. Йордан Цонев, което се оттегля и редакция на работната група, по тези три параграфа има ли някакви дебати. Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  По § 23, който става § 24.
  Параграф 24, който става § 25 с текста редакция на работната група.
  По тези два параграфа не виждам предложения.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  По § 25, който става § 26.
  По § 26 има предложение на н.п. Йордан Цонев да отпадне параграфа. Подкрепено е. Предлага § 26 да отпадне.
  Други предложения имате ли? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува за двата параграфа.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  Параграф 27 имаме предложение на н.п. Йордан Цонев. Подкрепено е и редакция на работната група.
  Параграфи от 28 до 31 са подкрепени по вносител.
  По тези четири параграфа имате ли някакви предложения? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приемат се.
  Има предложение на н.п. Йордан Цонев за нов параграф 31а. Работната група го подкрепя и предлага да се създаде нов § 32 с редакция.
  Работната група по § 32 подкрепя текста на вносителя, който става § 33.
  По § 33 предлага да се подкрепи текста на вносителя, който става § 34.
  По тези три параграфа някакви предложения? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приемат се.
  Минаваме на § 34, който е подкрепен от работната група по принцип с редакция и става § 35.
  Предложения има ли? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  Преходни и заключителни разпоредби.
  Работната група подкрепя текста на заглавието.
  Предложения има ли? Няма.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  Имаме предложение на н.п. Менда Стоянова, да се създаде нов параграф. Не е подкрепено от работната група.
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Въздържали се 11.
  Гласували 5 “за”.
  Не се приема.
  По §§35 и 36 по вносител. Това са двата последни параграфа от закона. Няма предложения?
  Моля, който е съгласен да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 11 “за”.
  Приема се.
  Благодаря ви.

  По точка трета

  Преминаваме към точка трета.
  Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 402-01-11, внесен от Министерски съвет на 4.02.2014 г. – първо четене.
  Людмила Петкова – зам.-министър на финансите
  Красимир Сивев – директор на Дирекция “Данъчна политика”
  Мария Иванова – директор на дирекция “Туристическа политика” – Министерство на икономиката и енергетиката
  Зара Добрева – директор Дирекция “Правна” – Министерство на икономиката и енергетиката
  Иван Желязков – юрист, Дирекция “Туристическа политика”
  Кой от вносителите ще докладва?
  Ние не сме водеща Комисия.
  Имате думата. Закона вече мина през две Комисии. Почти всички участваме в Икономическа комисия.
  Имате думата.
  МАРИЯ ИВАНОВА: Уважаеми господа народни представители,
  Съвсем накратко ще представя законопроекта. Целта с която го разписахме беше, да се опростят и намалят съществуващи административни режими в посока облекчаване на бизнеса и да се усъвършенства действащата нормативна уредба, чрез създаването на нови норми и отстраняването на несъответствия и технически грешки. Систематизирано конкретните промени в Закона за туризма изброени не по-важност, а съгласно номерацията в хронологичен ред са както следва.
  Предлага се редакция, правомощията на министъра на икономиката и енергетиката свързани с приемането на националната стратегия за устойчиво развитие на туризма. Предложената отмяна на ал.4 в чл.5 е за съответствие с извършено изменение в Наредбата за условия и реда за извършване на екологични оценки на планове и програми, съгласно които стратегиите свързани с развитието на туризма вече не са предмет на задължителна екологична оценка.
  Предложената отмяна не изключва възможността за тях да е приложима, при положение, че компетентния орган МОСВ или регионалната инспекция по околна среда и водите ще определи приложимостта или неприложимостта на процедурата по екологична оценка, в това число и за оценка по съвместимост.
  По аналогия с годишната програма за национална туристическа реклама се редактира текста, който е свързан с програмата за развитие на туризма на територията на дадена община. Разписването на която става също ежегодно, за да могат да бъдат проследявани планираните средства за реклама и промоция, респективно тяхното ежегодно отчитане.
  Отстранява се допуснат пропуск да бъдат посочен като приходи на общината, акумулираните такси за категоризация на туристически обекти и приходи от наложените от кметовете на общини глоби и имуществени санкции по прилагането на закона.
  Създава се възможност на общински предприятия по смисъла на Закона за общинската собственост да могат да кандидатстват, респективно да извършват туроператорска или туристическа агентска дейност, с оглед изразено мотивирано желание в този смисъл от страна на съществуващи общински предприятия по туризъм към общини, обобщено в предложение на Националното сдружение на общините в Република България.
  С цел предоставяне на възможност за стартиране на туристическия бизнес в по-кратки срокове, се намалява на половина срока за разглеждане и издаване на удостоверение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност от два на един месец.
  Опростява се процедурата по регистрация на туроператори и туристически агенти чрез намаляване на част от изискуемите документи, които следва да се представят в процедурата по кандидатстване.
  С цел повишаване сигурността и качеството на почивката деца и ученици в глава седма – туроператорска и туристическа агентска дейност, се създава нов раздел по посочената тема и се прецизира предмета на наредбата, която следва да бъде приета в тази област. Като тук остава пълната забрана за извършване пътувания с деца и ученици в тъмната част на денонощието, но се фиксират часове в рамките на които следва да приключи съответното пътуване, а не изгрева и залеза на слънцето по данни на Националната метеорологична служба, както беше текста до момента.
  Считаме, че при ясни параметри ще се изпълнява по-прецизно от турооператорите, които ще имат по-точна възможност да планират своите програми от контролните органи, които следва да следят за изпълнението й.
  В изпълнение на първия пакет от мерки на Правителството за намаляване на административната тежест на бизнеса, отпада категоризацията на самостоятелните заведения за хранене и развлечение, считано от 1 януари 2015 г.
  Облекчават се собствениците на къщи за гости, в които се извършва приготвяне, обработване и съхраняване на храна в домашни условия за лична консумация на домакините, както и за техните гости туристи, чрез изключването им от строгия контрол на Закона за храните.
  Прецизира се уредбата свързана с ратифицирането на балнеолечебните СПА уелнес и таласо терапевтичните центрове, като се разписва по-ясно и детайлно процедурата по сертифициране и извършването на проверка на място в обекта.
  Създава се правна възможност за изготвянето и приемането на две нови наредби, свързани с изграждането и експлоатацията на басейните и водните атракциони в туризма, а именно Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на басейните и водните атракциони в туризма и наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор.
  Във връзка с горната промяна като контролен орган на Закона за туризма отпада Държавната агенция за метеорологичен и технически надзор. Наличието на контролен орган по Закона за туризма се обосноваваше от сегашната редакция на чл.164, който до този момент гласеше, че Министерския съвет приема Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни.
  След предложената редакция на 164 контролен орган по първата Наредба логично са органите за строителен контрол по Закона за устройство на територията. А по втората наредба, с оглед на разписани предмети в съответствие със Закона за техническите изисквания към продуктите. Контролен орган за спазването й ще бъде лице, което е вписано в регистъра на лицата извършващи дейност по технически надзор, който се води към Държавната агенция.
  Нашите задължения за Министерство на икономиката и енергетиката за поддържане на единна информационна платформа за комуникация по защитени канали между участниците в туристическия регистър. В него това са всички категоризирани туристически обекти, регистрирани туроператори и агенти, сдружения, организация за управление на райони, екскурзоводи, планински водачи и ски учители от една страна. И заинтересовани лица от централните териториални органи на изпълнителната власт.
  Платформата ще изпълнява ролята на единен портал за връзка с централни териториални органи на изпълнителната власт и реализирайки принципа едно гише с ежедневно и периодично подаване на информация от страна на участниците в туристически регистър.
  Има норми, които касаят, прецизират или въвеждат нови легални дефиниции на понятията, с които си служи закона.
  Накратко това са основните моменти.
  ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Много ви благодаря.
  Колеги, доста дебати имаше на Икономическа комисия и те основно бяха свързани с категоризациите, много накратко давам думата на г-жа зам.-министър Людмила Петкова.
  ЛЮДМИЛА ПЕТКОВА: Благодаря господин председател.
  Уважаеми дами и господа народни представители, бих искала да коментирам по § 76 от Законопроекта, с който се предлагат промени в Закона за местните данъци и такси.
  Първата промяна е свързана с изменение на чл.115 от Закона за местните данъци и такси, с което се предвижда, когато се издава удостоверение за наличие или липса на задължение по чл.87 от ДОПК, да не се събира такса.
  Всъщност считаме, че тази промяна трябва да влезе в сила от 1 януари 2015 г. , а не с влизането в сила на Закона. Тъй като има ефект върху бюджета на общините. Този ефект, дори минимален в размер на 550 000 лева, той ще окаже влияние върху приходната част на общинските бюджети. А в същност съгласно чл.6 от Закона за общинския бюджет и чл.45 от Закона за публичните финанси, държавата трябва да компенсира намалението в приходите на общинските бюджети, когато тази промяна е в резултат на провеждана държавна политика. Тъй като такива средства не са предвидени е добре тази промяна да влезе в сила от 1 януари 2015 г.
  Следващото предложение е да отпадне задължителната категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечение. В същност категоризацията е един от критериите за определяне патентния данък на заведенията за обществено хранене. В момента те се определят на брой места по местонахождение на обекта и в зависимост от категоризацията. С предложението за промяна в Закона за местните данъци и такси ще отпаден само категоризацията на самостоятелните заведения за хранене и развлечение. Остава категоризацията в заведенията, които примерно са в хотели. Тоест, за да има еднакъв подход при облагането трябва да има единна методика по отношение определянето на патентния данък.
  Принципът Министерство на финансите сме предложили една примерна методика за определяне на база на оборот. Но тъй като се предвижда изготвянето на нов Закон за местните данъци и такси, който да влезе в сила от 1 януари 2015 г., допълнително ще коментирам с Националното сдружение на общините методиката за определянето на патентния данък, в случай че се приема отпадане на категоризацията на заведенията.
  ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Колеги благодаря ви.
  Водеща е Икономическата комисия. На следващо място е Комисията по земеделие и храните, след това са Правните въпроси и ние сме на четвърто място. Това което нас като Комисия ни касае са категоризациите и приходите в местните бюджети.
  Имате ли някакви предложения или съображения.
  ДЕСИЛАВА ТАНЕВА: Господин председателстващ, да взема думата. В Земеделската комисия отложихме разглеждането на този законопроект, тъй като установихме несъгласуване. Тъй като те изменят закони, които са свързани със земеделското законодателство. Несъгласуваност между Министерството. Същите закони, които ние вече сме разглеждали в Комисия. Има промени и не ги приехме. Така че лично аз ще гласувам въздържал се, защото не мога да приема, че с този законопроект трябва да се променят закони, които касаят земеделието, включително и административни процедури. Това не е сериозно.
  ПРЕДС. ПЕТЪР КЪНЕВ: Аз също имам много въпроси. Примерно защо трябва да е като категоризиран ресторант в хотел. И съседната кръчма, която не е в хотел няма да бъде категоризирана. Има много въпроси, които чисто логически не ми се връзват. Но най-вероятно ще има много сериозни дебати и по тази тема. Аз предлагам да преминем към гласуване.
  Против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Гласували 12 “за”.
  Приема се.
  Благодаря ви. С това изчерпахме тази точка.

  По точка четвърта
  Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария, относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения Европейския съюз, № 402-02-5, внесен от Министерски съвет на 21.03.2014 г. – първо четене.
  Николай Йонов – началник отдел Дирекция “Мониторниг на средствата от Европейския съюз”
  Мотивите сме ги чели. Доколкото знам става въпрос за предложение за прехвърляне на средства от едно перо в друго перо. Тъй като е подписан още при предишното правителство.
  Аз ви предлагам който е за тази ратификация да гласува.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма въздържали се.
  Гласували 15 “за”.
  Приема се.
  Благодаря ви за участието.
  Закривам заседанието.

  / Закрито в 15 часа и 15 минути /


  Стенограф: Силвия Михайлова

  ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  /Петър Кънев/
  Форма за търсене
  Ключова дума