Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
11/04/2014
  П Р О Т О К О Л

  № 8
  На 11 април 2014 г. /петък/ от 10.30 часа в зала “Запад” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.

  Заседанието бе открито в 10.40 часа и ръководено от господин Йордан Цонев – председател на Комисията.

  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  / Начало 10 часа и 40 минути /


  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, имаме падащ кворум. Отривам извънредното заседание на Комисията по бюджет и финанси.
  Дневният ред е във връзка с Указ № 70 на Президента на Република България, постъпил на 10.04.2014 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за Сметната палата, приет от Народното събрание на 28 март 2014 г. и мотивите към Указа.
  Други предложения има ли?
  Моля, който е за да гласува.
  Против? Няма.
  За дневния ред ли? Заповядайте.
  ВЛАДИСЛАВ НИКОЛОВ: Господин председател, от името на народните представители от Политическа партия “ГЕРБ”, не сме съгласни точно в този момент да има заседание, понеже в момента вървят гласувания. Тоест, имаме заседание на Бюджетната комисия, когато тече пленарно заседание. Хубаво беше в почивката да бъде заседанието. Затова съм упълномощен, от името на нашата група, това да го обявя тук и да се има предвид.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: По принцип сте прави. По време на пленарно заседание не може да има заседание на Комисията. Почивката трябваше да бъде в 10.30 часа.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Господин председател, да от една страна сте прав колега, но нашето заседание е насрочено за 10.30 часа, когато официално започва почивката. Това си е ваша работа, че Партия “ГЕРБ” е решила да бойкотира сутрешното заседание и това е право на вашата парламентарна група. Ние си действаме по Правилник и предварително обявен дневен ред.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Добре, тогава колеги продължаваме.
  С Указ № 70 от 9 април 2014 г. Президента на Република България връща за ново обсъждане в Народното събрание Закона за Сметната палата, приет на 28 март 2014 г. Вие сте се запознали с мотивите. Аз мога само да ги изброя. Основните мотиви са, че Закона за Сметната палата не определя точно и ясно и не мотивира увеличаването на числения състав. Приетият от мнозинството в Народното събрание нормативен акт не предвижда брой на отделенията в Палатата и обхвата им, т.е. организационната структура. Липсва правна уредба на всеки член ли ще бъде възложено да ръководи отделение или какви ще са правомощията на всеки член във връзка с одитите. Въпросът как законодателя определя новия брой членове на Сметната палата, не получава отговор в нито един от мотивите. Няма доводи как е определена числеността на органа, а именно на девет, а не примерно на пет, седем или 11. Произволното определяне броя на ръководните длъжности в институцията, в последствие нагаждане на организацията, според тези длъжности не води до реформи, казва Президента.
  Не мога да подмина факта, че за пореден път, закон се приема без проведено обществено обсъждане и оценка за въздействието му.
  Не са ясни откъде ще дойдат необходимите средства, за да се осигури по-големия финансов ресурс за заплати. Има недостатъци относно липсата на концепция за организация на дейност на палатата, включително и числения състав.
  Липсата на право на защита при предсрочно прекратяване на мандата на председателя и на член на палатата, поради тежко нарушение на Закона или Етичния кодекс. Отделно посочените по-горе съществени недостатъци, не могат да бъдат подминати и други слабости на закона, казва Президента.
  Приетият закон борави с различни понятия в чл.8 ал.1, т.6 и чл.9, ал.4, т.2, а именно Етичен кодекс на Сметната палата и Етичен кодекс на служителите на Сметната палата.
  Предвид гореизложените мотиви за липса на концепция за организацията на дейност на Сметната палата, за броя на членовете й и поради наличието на законодателни решения, които не са в съответствие с основния закон на страната, смятам за необходимо закона за Сметната палата да бъде обсъден повторно.
  Това са мотивите. Аз ви запознах накратко за тези, които не са успели да ги прочетат в детайли.
  Имате думата за обсъждане. Няма желаещи.
  Приключваме разискванията.
  Предлагам гласуване.
  Комисията предлага на Народното събрание да приеме на повторно гласуване Закона за Сметната палата, приет от Народното събрание на 28 март 2014 г. Аз като председател в доклада ще напиша мотивите, както е било и досега, с които предлагаме да бъде приет повторно Закона за Сметната палата.
  Само да прочета.
  До
  Председателят на Бюджетната комисия

  Уважаеми господин Председател,
  С настоящето декларирам, че гласувам против ветото на Президента на Република България и за Закона за Сметната палата.

  Георги Анастасов – народен представител

  Моля, който е за Закона и против ветото, да гласува.
  Гласували 9 “за”.
  Против? Един против. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  С това решението е прието.
  Ще имате още в понеделник доклада на Комисията, може и по-рано, за да се запознаете с мотивите и в зала да стане обсъждане във вторник, като първа точка.
  Благодаря ви.
  Закривам заседанието.

  / Закрито в 10 часа и 40 минути /  Стенограф: Силвия Михайлова

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  /Йордан Цонев/
  Форма за търсене
  Ключова дума