Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
14/04/2014
  П Р О Т О К О Л

  № 9
  На 14 април 2014 г. /понеделник/ от 11.00 часа в зала “Запад” на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.

  Заседанието бе открито в 11.00 часа и ръководено от господин Йордан Цонев – зам.-председател на Комисията.

  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.


  * * *


  / Начало 11.00 часа /


  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Уважаеми колеги, имаме кворум. Отривам заседание на Комисията по бюджет и финанси. Тя е свикана с разпореждане на председателя на Народното събрание господин Михаил Миков.
  Тъй като в петък заседанието, което проведохме беше в условия на провеждащо се пленарно заседание и по нашия Правилник не е редно да бъде така. Случи се така, че насрочения час на Комисията не съвпадна с почивката по Правилник, която имаме. Така че повтаряме това заседание днес със същия дневен ред.

  Д н е в е н р е д:

  Обсъждане Указ № 70 на Президента на Република България, постъпил на 10.04.2014 г. за връщане за ново обсъждане на Закона за Сметната палата, приет от Народното събрание на 28 март 2014 г. и мотивите към Указа.
  Моля, който е за да гласува.
  Гласували 11 “за”.
  Против? Осем. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Колегите от ГЕРБ писмено заявиха с подписите си, че ще гласуват против. Ще подпишат и протокола след като го съставим. Така че броим техните осем гласа против.
  Предишният път в този състав прочетох мотивите за ветото на президента. Вие сте се запознали с тях. Казахме и нашите мотиви, защо не сме съгласни с мотивите на Президента. Не постъпиха други възражения, изказвания. Затова сега питам има ли някой да добави нещо или да пита нещо по мотивите на Президента за ветото.
  Заповядайте.
  РУМЕН ГЕЧЕВ: Господин председател, както винаги и както повечето от моите колеги, когато решаваме важни въпроси и законопроекти, ние се обръщаме към опита на другите страни от Европейския съюз. Аз предварително ще кажа и малко по-подробно вероятно ще обясня в пленарна зала. Но прегледа на законите на сметните палати в трите различни системи в Европейския съюз, категорично показват две неща.
  Първо, че почти без изключение в техните закони има ясни условия за прекратяване на мандата. Като прекратяването на мандата става или по решение на Президента на Републиката или в повечето случаи, по решение на Парламента с предложение на дисциплинарни комисии в сметните палати на съответните страни. Те са на компютъра ми. Извадени са законите. Така че нашето предложение е за прекратяване на мандата. По нищо не се различава от практиката на другите страни членки на Европейски съюз.
  Второ, също в болшинството страни няма съответствие между структурата на сметните палати, департаменти, отдели, секции и броя на членовете на съветите. В повечето от тях, някои от членовете на съветите на колегиума са и шефове на някои от секциите или дирекциите. А в други разминаването е значително. Тъй като 70 – 80 процента не отговарят за конкретни звена на Сметната палата, а правят общата политика и следят изпълнението. В това число в Полша примерно има едно ядро от седем души професори и доценти от областта на икономиката и правото, така наречена академична част на Съвета на Сметната палата, която изпълнява аналитични оценъчни функции. Тоест ние тук съответстваме на тази практика.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря ви господин Гечев. Има ли други изказвания? Заповядайте господин Кънев.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Първо искам да изкажа огорчението си от поведението на ГЕРБ. Защото ще цитирам класика Михаил Миков. Това са общо взето номера от селски вечеринки. Това заседание го правим по искане на ГЕРБ. Преди няколко дни те протестираха за тези 10 минути разминаване между обявената почивка и регламентираната почивка. Събрахме се. Взехме решение. След което те писмено обжалваха. След което председателя на Парламента назначи нова комисия. След което те изпратиха един лист хартия, че не им било удобно в понеделник да идват.
  Ако ще работим с листове хартия, ние тогава защо се събираме. И ние можехме да съберем десет подписа и да кажем, че гласуваме за и да ги връчим.
  Съжалявам, но така не бива да се работи. И още един път казвам, за мен това е неприемливо поведение.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря господин Кънев.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Бих искал аз да кажа няколко думи по мотивите. Разбира ще ги отразя и в доклада. Имаме становището на юристите и на експертите, които са ни помагали при изготвянето на Закона и на мотивите към него. Но онова което прави впечатление в мотивите на Президента, на първо място е продължаващото неразбиране, че със Закона се увеличава числения състав на Сметната палата. Буквално цитирам част от мотивите на президента. Толкова пъти обяснявахме, че закона сменя модела. Моделът който действаше в стария закон е модел на главен одитор, разновидност на главен одитор. Този закон връща отново колегиалната форма на управление на Сметната палата и по-точно на вземане на решения за най-важната дейност за одитите. Не мога да разбера как юристите на Президента не откриват тази разлика, след като в стария закон никъде не е дадена одитна функция при приемането на одитите на заместник-председателите. Те отговарят само за административни бюджетни въпроси заедно с председателя.
  Тук става въпрос за девет членове, които обсъждат един одитен доклад, всеки одитен доклад и гласуват по него. Това е колегиален орган, който коренно се различава от другата форма. И тук пак се говори, защо се увеличават членовете на Сметната палата. Не се увеличават. Просто се възстановява колегията, като форма на управление, като форма на вземане на решение. Като форма на обсъждане. Няма да се спирам. Очевидно и Президента и екипа му не са следили дебатите около Закона за Сметната палата, тъй като един от аргументите е, че този закон не е обсъден. Не е бил подложен на широко обществено обсъждане.
  Аз ще кажа тук в Комисията, ще го кажа и в зала. Всъщност от началото на мандата на това Народно събрание, най-широко обсъждания закон беше този, защото започнахме да го обсъждаме още от януари. Законът беше приет в края на м.март. Фактически не се сещам друг законопроект, по който в медиите да се проведе толкова широко обсъждане, с участието и на депутати от опозицията и на самия сегашен председател проф. Димитров и с наше участие. Очевидно, освен че не се следи работата на Народното събрание, не се гледа телевизия, не се четат и вестници от екипа на Президента.
  Третият аргумент, който ми прави впечатление, че също е плод на сериозно невежество е факта, че президента пита, откъде ще се вземат парите за увеличаване бюджета, след като се увеличава числения състав. А ние десетки пъти казахме, че при колегиалната форма, дори бюджета е бил по-нисък и няма да се налага увеличаване на бюджета за тази година. Не мисля да изброявам всички аргументи против мотивите на Президента. Мисля, че тези са достатъчни. А основното обвинение е, че Закона не дава ясна организация на функциониране на Сметната палата. Тоест това, че в Закона не сме определили отделенията, дирекциите и т.н. Аз смятам, че ще получим в доклада достоен отговор за това твърдение. Никъде в Конституцията не е казано, че това трябва да става. Казано е какво се прави със Закон, както и за останалите органи, които са определени в Конституцията по подобен начин, като например Конституционния съд и т.н.
  Това са няколко бележки от мен.
  Имате ли колеги други изказвания към мотивите? Няма.
  Тук има осем заявления против и две за, на господин Анастасов, но той е тук и на господин Лазар Попов.
  Подлагам на гласуване, който е за законопроекта, против ветото, моля да гласува.
  Гласували 11 “за”.
  Против? Осем против. Въздържали се ? Няма.
  Приема се.
  С това Комисията по бюджет и финанси ще предложи на Народното събрание да гласува на трето четене, както се изразяваме ние, законопроекта и да отхвърли ветото на Президента утре.
  Благодаря ви колеги.
  Закривам заседанието на Комисията.

  / Закрито в 11 часа и 15 минути /
  Стенограф: Силвия Михайлова

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
  /Йордан Цонев/
  Форма за търсене
  Ключова дума