Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04/08/2014
  П Р О Т О К О Л

  № 16
  На 4 август 2014 г. /понеделник/ от 10.00 часа в зала «Запад» на Народното събрание, се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси.

  Заседанието бе открито в 10.15 часа и ръководено от господин Йордан Цонев – председател на Комисията.

  Списъкът на присъствалите народни представители и гости се прилага към протокола.

  * * *

  / Начало 10 часа и 15 минути /


  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Добър ден уважаеми колеги, уважаеми гости!
  При условията на падащ кворум имаме право да започнем заседанието. Изминаха 15 минути от началото на обявения за начален час на заседанието.
  Предлагам ви проекта за дневен ред.

  Д н е в е н р е д:

  1. Представяне, обсъждане и приемане на законопроект за изменение на бюджета на НЗОК за 2014 г. – второ четене.
  2. Представяне, обсъждане и приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. – второ четене.
  Има ли бележки по дневния ред или предложения? Няма.
  Подлагам на гласуване дневния ред.
  Моля, който е за да гласува.
  Гласували 7 “за”
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Във връзка с двете точки на заседанието присъства министър на финансите господин Петър Чобанов, ръководителите на Националната здравноосигурителна каса. Заповядайте.
  Пристъпваме към точка първа – Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
  Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
  Работната група подкрепя текста на вносителя.
  Параграф 1 пред вас е. Няма предложения по този параграф, така както е внесен от вносителя, от Министерски съвет.
  Имате ли по заглавието и по параграф 1 изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване заглавието и параграф 1 по вносител.
  Който е за, моля да гласува.
  Има ли против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Преходни и заключителни разпоредби.
  Работната група подкрепя предложението на вносителя за наименованието на подразделението, но предлага то да бъде само заключителни разпоредби, тъй като преходни няма.
  За заглавието има ли предложения или изказвания? Няма.
  Който е съгласен заглавието да бъде заключителни разпоредби, моля да гласува.
  Има ли против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Предложение на народните представители Атанас Мерджанов, Емил Райнов, Петър Кънев, Мая Манолова, Румен Гечев, Корнелия Нинова и Желю Бойчев за нов параграф 2.
  Създава се нов § 2, а досегашните параграфи 2 и 3 се променят.
  Параграф 2. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., обнародването е описано чл. 55 се изменя така.
  Чл.55 ал.1. Утвърждава трансферите по чл.1, ал.2, раздел ІІІ, т.1.1. в размер на 95 на сто, като останалите 5 на сто се предоставят в случай, че не се превиши бюджетния дефицит по държавния бюджет.
  Ал.2. Утвърждава разходите, максималните размери на новите задължения за разходи по чл.4 до чл.46 и трансферите по чл.1, ал.2, раздел ІІІ, т.1.4, 1.5 и 1.6 в размер 90 на сто, като останалите 10 на сто се разпределят както следва:
  1. Средства в размер на 225 млн. лева се предоставят като допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за сметка на намаление на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по чл.4 до чл.46 и по трансферите по чл.1, ал. 2, раздел ІІІ, т.1.4, 1.5 и 1.6;
  2. Остатъкът от средствата от 10 на сто, след намалението със сумата по т.1, се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет в случай, че не се превиши бюджетният дефицит по държавния бюджет.
  3. Ограничението по ал.1 и ал.2 не се отнася за средствата по стандарти за финансиране на дейностите в средното образование, здравеопазването, културата, социалните грижи, общинската администрация, функция “Отбрана и сигурност” в общините и средствата за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
  4. Първостепенните разпоредители с бюджет по ал.2, с изключение на Националната здравноосигурителна каса, в едномесечен срок от обнародването на този закон в “Държавен вестник” уведомяват министъра на финансите за извършените промени по показателите по бюджетите им, произтичащи от ал.2, при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
  Работната група подкрепя това предложение. Но предложението ни е то да бъде ал.3, а ал.2 да остане ал.2 на вносителя, която гласи следното: “Извършените промени до влизането в сила на този закон се отбелязват в изменение по бюджета на НЗОК.”
  Тук има предложение, което правя по реда на чл.79, ал.4, т.2. ще прочета и него. Ще ви обясня за какво става въпрос. И после всичко разделно ще гласуваме.
  В този § 1 в който казваме, че се изменя Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г., чл.55 се изменя така. Правят се следните изменения и допълнения.
  1. В чл.1 се правят следните изменения.
  Това е предложението по чл.79. Ще ви го обясня. То идва от предложение на министър на финансите във връзка с вчерашните събития. В чл.1 се правят следните изменения:
  В ал.2а, в раздел ІІ т.4.1.1, числото 70 000 се заменя с числото 120 000.
  В раздел ІІ т.4.1.2. числото 790 000 се заменя с числото 740 000.
  В ал.5, т.5 числото 150 000 се заменя с числото 100 000.
  Това уважаеми колеги е техническия израз на следната промяна. Да се увеличат с 50 млн. парите за бедствия и аварии, защото няма да стигнат предвид на това, което се случва в страната. Като това става чрез вътрешно преразпределение. Въпросните 50 млн. се взимат, но нека да каже министъра на финансите.
  ПЕТЪР ЧОБАНОВ: Благодаря ви господин председател.
  Както виждате, поради изключително сложната обстановка се налагаше светкавично да реагираме и да предоставим още 50 млн., да могат да се използват за бедствия и аварии. Като те се взимат, знаете, че имаше един ред – Програми и проекти в областта на енергетиката 150 млн. Те стават 100 млн. Така или иначе там се намери друг начин да се адресират проблемите в енергетиката. И тези 50 млн. спокойно могат да се пренасочат към бедствия и аварии.
  Благодаря.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Да прочета как би изглеждал текста, ако приемем това предложение.
  Ал.1. Утвърждава трансферите по чл.1, ал.2, раздел ІІІ, т.1.1 в размер на 95 на сто. Като останалите 5 на сто се предоставят в случай, че не се превиши бюджетния дефицит по държавния бюджет.
  Това е инкорпорирано предложението на колегите от БСП.
  Ал.2. Утвърждава разходите, максималните размери на новите задължения за разходи по чл.4 до чл.46 и трансферите по чл.1, ал.2, раздел ІІІ, т.т. 1.4, 1,5, 1.6 в размер на 90 на сто, като останалите 10 на сто се разпределят както следва:
  1. Средства в размер на 225 млн. се предоставят като допълнителен трансфер на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за сметка на намаление на бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по чл.4 до чл.46 и по трансферите по чл.1, ал.2, раздел ІІІ. Точки 1.4, т.1.5 и т.1.6.
  2. Остатъкът от средствата от 10 на сто след намалението със сумата по т.1 се предоставят по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет в случай, че не се превиши бюджетния дефицит по държавния бюджет.
  3. Ограничението по ал.1 и ал.2 не се отнася за средствата по стандарти за финансиране на дейностите в средното образование, здравеопазването, културата, социалните грижи, общинската администрация, функция “Отбрана и сигурност” в общините и средствата за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата по бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
  4. Първостепенните разпоредители с бюджет по ал.2, с изключение на Националната здравноосигурителна каса, в едномесечен срок от обнародването на този закон в “Държавен вестник” уведомяват министъра на финансите за извършените промени по показателите по бюджетите им, произтичащи от ал.2, съгласно приложение 7а при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
  Това е Приложение 7а. В него са изброени всички първостепенни разпоредители, министерства и т.н. Тук е разписано как осигуряват въпросните 225 млн., съгласно предложението направено от колегите от БСП.
  Това е колеги по този параграф и по предложението за вътрешно разместване на средствата към 50 млн. повече за бедствия и аварии.
  Имате думата. Господин Кънев заповядайте.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Искам от името на колегите членове на нашата Комисия от Коалиция за България да заявя, че ние ще подкрепим актуализацията в рамките на 225 млн. за Здравната каса, така както го направихме и при първо гласуване в Комисия и в зала.
  Второ, изричното условие да не се пипа макрорамката на бюджета е спазено при предложението на министъра Петър Чобанов, за увеличаване с 50 млн. лв. на фонда “Бедствия и аварии”. Така че ние ще подкрепим и това предложение. Но това ще бъдат двете неща, които ние ще подкрепим тук и в зала. Както и нееднократно сме го заявявали, корекции в големия бюджет, с изключение на корекцията Здравна каса, ние няма да приемем и няма да подкрепим.
  Благодаря ви.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря господин Кънев.
  Има ли други изказвания? Няма.
  Подлагам на гласуване предложението първо за § 2, както е по вносител. А това предложение, както го прочетох в окончателния вариант ще бъде § 3. Предложението по вносител за втори и трети параграфи, това което прочетох с направеното предложение за “Бедствия и аварии” по реда на чл.79 ал.4, т.2.
  Уважаеми колеги, който е за, моля да гласува.
  Гласували 7 “за”.
  Против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се това предложение.
  Още едно предложение правя по реда на чл.79, ал.4, т.2 от Правилника. Това е за създаване на нов § 3. Той ще стане § 4.
  В Закона за гарантиране на влоговете в банките, следва изброяване в обнародването и изменението му в Държавен вестник, в чл.23, ал.1 се изменя така.
  Ал.1. Фондът изплаща задължения на съответната банка към нейни вложители до гарантираните размери, когато:
  1. Българската народна банка е отнела издадената лицензия за банкова дейност на Търговска банка.
  2. Българската народна банка не е отнела издадената лицензия за банкова дейност на Търговска банка в срок до 60 дни от поставяне на Търговската банка под особено надзор.
  3. В случаите по точки 1 и 2 е разкрита банковата тайна за вложителите, които имат или са имали задължение да подават декларации по реда на Закона за публичност на имущество на лица, заемащи висши държавни и други длъжности.
  4. В случаите по точки 1 и 2, дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим са разкрили действителните си собственици по реда на Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
  Ще направя едно пояснение за това предложение. То идва да отговори на настояването на Европейската комисия, вложителите с гарантирани влогове да имат вече достъп до влоговете си. Тоест, да ги получат. Да не се чака дългата и тежка процедура, която специално за КТБ. Това е единствената банка, която е в тази хипотеза, защото тя е под особен надзор. Преоценката на активите ще бъде извършена много внимателно в съответствие с действащите сега закони. Но ограничаването на достъпа във времето на вложителите, според Европейската комисия създава системен риск. Така ни съветват те. А и според мен като финансист и според банкерите с които сме говорили в Централната банка, това наистина е така.
  Ето защо ние предлагаме, когато изтече въпросния срок от 60 дни, а той изтича на 20 август, Фондът за гарантиране на влогове, да се действа в хипотезата на отнет лиценз. Тоест, да започне изплащането на влоговете, които са гарантирани.
  При това забележете, поставяме изричното условие. Всички лица, които от създаването на банката са заемали публични държавни длъжности. Описани са в закона. Да не ги изброявам. Много са, няколко хиляди. Дори в този случай ще бъдат няколко десетки хиляди. За тях няма да важи банковата тайна. За да си получат влога ще трябва да бъде разкрита банковата тайна. Същото важи за офшорните компании.
  Смятам, че с това предложение, което правя по реда на чл.79, ние отговаряме на обществения интерес, който е в две посоки. Гражданите да си получат гарантираните влогове. Така както трите партии в този Парламент пожелаха, само гарантираните.
  Второ, това да стане при максимална публичност, без да засягаме цялата банкова система, защото разкриването на цялата банкова тайна, ще удари и останалите банки като конукрентоспособност. Но тези които са политици, кметове, всички лица магистрати и т.н., за да си получат парите ще трябва да бъде разкрита банковата тайна и така отговаряме на обществения интерес. Досиетата КТБ да бъдат отворени за обществото.
  Трето, държа да кажа, че не засягаме макрорамката на бюджета. Не предлагаме изменение в дефицит, нито в дълг, защото се съобразихме с това, което казаха колегите ни в зала при обсъждане в Комисията при обсъждане на бюджета, изплащането на гарантираните влогове в КТБ не е нужно да повишава дълга. Ще цитирам колегата проф. Гечев, който го няма. Който каза, че има достатъчно пари във фискалния резерв, който е над 8 млр., за да се посрещне гаранцията и емисията, която е нужно да направи бюджета към Фонда за гарантиране на влоговете. Така че удовлетворяваме и това искане на колегите от БСП, да не се пипа макрорамката. Всичко за сметка на фискалния резерв, който е достатъчно голям, както твърдят те.
  Това е предложението, уважаеми колеги. Имате думата.
  Господин Кънев.
  ПЕТЪР КЪНЕВ: Аз разбирам ентусиазма на господин Цонев. Идват избори и е време да се решават такива добри неща. Но първо искам да напомня, че има внесен законопроект от колегата Янаки Стоилов преди една седмица, който касае абсолютно същото. И който касае не просто КТБ, а касае всички банки. Ние не може да приемаме закон само за една банка. Ако ще трябва да разглеждаме промени в Закона за Фонда за гарантиране влоговете на гражданите. Аз съм категорично за да го гледаме, но да гледаме Закона предложен от Янаки Стоилов заедно с това предложение на господин Цонев.
  Така че на този етап, още повече, че писмото на Европейската комисия го четохме преди малко. При господин Петър Чобанов е. Доста е обтекаемо, с доста по-различна практика от това, което видяхме в Кипър, Испания, Португалия и други държави. И не бива първосигнално при всяко получено писмо да тичаме, без да си направим съответния анализ.
  Предлагам тази тема днес да не я коментираме. Защото първосигнални реакции са много вредни и ние не един път сме избързвали и сме приемали такива красиви решения. Това е моето предложение. И ние по това предложение ще се въздържим.
  ПРЕДС. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря господин Кънев. Нека да внеса едно уточнение. Правилно има внесено предложение от господин Янаки Стоилов и аз съм се съобразил точно с него.
  Промените които предлагаме не са само за една банка, а са за всички банки. Точно както предлага и господин Стоилов. И затова така сме направили текста в синхрон с предложението на господин Стоилов. Променяме текст в закона за гарантиране влоговете в банките, който закон важи за всички банки, при всички обстоятелства, изброени в закона. И ние ако приемем тази промяна, всъщност тя ще действа за всички банки, както иска колегата Янаки Стоилов и разбирам колегите от БСП.
  Текстът се разширява с още една хипотеза. Хипотезата е, че освен при отнемане на лиценза започва изплащане и при изтичане на 60 дневен срок от обявяване на банката под особен надзор.
  Второ, ще си позволя да кажа на многоуважавания от мен колега Кънев, че това го правим не заради изборите, а заради вложителите. Заради вложителите, които чакат достъпа до гарантираните си влогове, заради останалите банки, да не се нагнети системно напрежение в очакване на тази средства да се получат.
  Трето, не реагираме първосигнално. И в първото писмо, което получихме. Министърът на финансите, ще помоля господин Чобанов да потвърдите или отречете, заедно с Калин Христов подуправителя, първата хипотеза която предложи Европейската комисия, включваше пак решение, което вече вложителите щяха да имат достъп, ако го бяхме приели, щяха да има достъп до влоговете си. Това беше предложението на Европейската комисия, на Главна дирекция конкурентоспособност или се заблуждавам, за здрава и болна банка, преструктурирането. Така че това предложение е в унисон с по-предишни предложения. Много добре е обмислено, не е първосигнално, не е предизборно. Засяга вложителите. И аз ви моля да помислите да го приемем в зала, защото няма да нанесе никакви вреди на бюджета. Не е за една банка, а е за всички банки и е в отговор на обществените очаквания.
  Благодаря ви.
  Ако няма други изказвания преминаваме към гласуване на предложението по чл.79 ал.4, това което прочетох, т.2 от Правилника.
  Моля, който е за да гласува.
  Гласували двама “за”.
  Има ли против? Няма. Въздържали се? Пет въздържали се.
  Предложението не се приема.
  Законът влиза в сила от деня на обнародването му в държавен вестник.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 7 “за”.
  Има ли против? Няма. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  С това точката от дневния ред е изчерпана.

  По точка втора
  Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
  По заглавието и по § 1, който се отнася до промени в ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 има направено едно предложение, целия § 1 да отпадне.
  Параграф 1. Подлагам на гласуване предложението на Атанас Мерджанов и група народни представители за отпадане на параграф 1.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 5 “за”.
  Има ли против? Двама против. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграф 2. Същото предложение на същите народни представители за отпадане.
  Подлагам го на гласуване.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 5 “за”.
  Има ли против? Двама против. Въздържали се? Няма.
  Приема се. Параграф 2 отпада.
  Параграф 3. Същото предложение за отпадане на § 3.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 5 “за”.
  Има ли против? Двама против. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграф 4.
  Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители за отпадане на § 4.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 5 “за”.
  Има ли против? Двама против. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграф 5.
  Предложение на народния представител Атанас Мерджанов и група народни представители за отпадане на § 5.
  Който е за отпадане на § 5, моля да гласува.
  Гласували 5 “за”.
  Има ли против? Двама против. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграф 6 същото предложение.
  Който е за отпадане на § 6, моля да гласува.
  Гласували 5 “за”.
  Има ли против? Двама против. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Параграф 7.
  Работната група прави предложение за § 7, който е свързан с приемането на предишните параграфи. Като тук има и параграфи има и членове, които касаят изменение в Закона за публичните финанси, свързани с възможността да се даде достъп на общините до влоговете в КТБ и т.н. Има го разписан. Аз предлагам колегите от БСП да се запознаят и да кажат имат ли становища по този параграф или нямат.
  Подлагам на гласуване § 7 по предложение на работната група.
  Който е за, моля да гласува.
  Гласували 2 “за”.
  Има ли против? Пет против. Въздържали се? Няма.
  Не се приема.
  Преходни и заключителни разпоредби.
  Параграф 8 да отпадне. Има предложение на народния представител Атанас Мерджанов.
  После ще подложа на гласуване и предложението на работната група.
  Който е за отпадане на § 8 по вносител, моля да гласува.
  Гласували 5 “за”.
  Има ли против? Двама против. Въздържали се? Няма.
  Приема се.
  Предложението на работната група, което е изписано в текста, който ви е даден. Той касаеше предишните предложения и изменения.
  Който е за това предложение за нов параграф, моля да гласува.
  Гласували 2 “за”.
  Има ли против? Пет против. Въздържали се? Няма.
  Не се приема.
  Параграф 9 по вносител.
  Има предложение за отпадане.
  Моля, който е за да гласува.
  Гласували 5 “за”.
  Има ли против? Двама против. Въздържали се? Няма.
  Приема се. Отпада и § 9.
  Подлагам на гласуване наименованието на закона.
  Който е за наименованието, моля да гласува.
  Гласували 2 “за”.
  Има ли против? Пет против. Въздържали се? Няма.
  Отпада и наименованието.
  С това и целия закон не е приет на нито един негов текст на второ четене в Комисията по бюджет и финанси.
  Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Комисията.
  Благодаря на всички, които взеха участие и на гостите.

  /Закрито в 11 часа и 55 минути /  Стенограф: Силвия Михайлова


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:

  /Йордан Цонев /
  Форма за търсене
  Ключова дума