Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
11/07/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. № 353-03-10/12.07.2013 г.
  Относно: Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, № 354-01-27, внесен от Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов на 26.06.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 11 юли 2013 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, № 354-01-27, внесен от Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов на 26.06.2013 г.

  На заседанието присъстваха представители на Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска търговско-промишлена палата и КТ „Подкрепа”.
  Законопроектът беше представен от името на вносителите от народния представител Христо Монов.
  Предложените изменения в закона са свързани с отмяна на разпоредбите, които неоправдано разширяват обхвата на закона извън лицата, заемащи висши държавни и други длъжности в публичния сектор.
  Въведените изисквания с последните промени в закона подкопават основните конституционни принципи за равенство, справедливост и защита на неприкосновеността на личния живот. Нарушени се принципите на правовата държава, създадени се условия за уронване на достойнството на личността, на доброто име на гражданите, което представлява недопустима намеса в техния неприкосновен личен и семеен живот.
  Ефектът от посочените изменения в закона не само не отговаря на обществените нужди и интересите на гражданите, а може да въведе в неверни заблуждение гражданите. Създаването на условия за подобно невярно впечатление или внушение е противоконституционно, защото уронва доброто име и достойнството на личността.
  Предложеният законопроект не изисква допълнителни финансови средства и няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет.
  Неговите текстове са в съответствие с чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека.
  Получени са становища от „ЕВН България” ЕАД и Асоциация на търговците на електроенергия в България, които настояват да бъде отменена и т. 38 от ал. 1, чл. 2. Тя се отнася за лица от частния сектор, които не упражняват властнически правомощия и не получават възнаграждение от държавния бюджет.
  Получено е и становище от Сметната палата в подкрепа на предложението за отмяната на т. 31 от чл. 2, ал. 1, като се приемат и изложените мотиви към законопроекта. В допълнение се предлага и промяна на Закона за политическите партии, с която да се ограничи задължението за подаване на декларации от членовете на ръководните и контролни органи на политическите партии само до тези, които получават държавна субсидия. Не може да бъде обоснован държавен или обществен интерес от узнаване на факти и обстоятелства за имущественото състояние на лица от политически партии, които не изразходват публичен ресурс, тъй като не получават държавна субсидия.
  В пода на дискусията се изложиха становища от Българска стопанска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Българска търговско-промишлена палата и КТ „Подкрепа” в подкрепа на предлаганата отмяна на чл. 2, ал. 1, т. 31 и § 5 от заключителните разпоредби, поради противоконституционност и противоречие с международните актове, по които Република България е страна. Според тях разпоредбата нарушава изискването за необходимост на мерките за постигането на поставените от закона цели. Участието на лицата, попадащи в обхвата на разпоредбата в заседанията на Националния съвет за тристранно сътрудничество е с консултативен характер и те не получават възнаграждение от публични източници и/или в качеството си на членове на преки управителни органи не разпределят държавни средства.
  Последните промени в закона са в разрез с европейските ценности и противоречат на международни актове, по които Република България е страна. Те са в противоречие с Конвенция № 87 на Международната организация на труда съгласно която публичните власти трябва да се въздържатот каквато и да е намеса, която може да ограничи правото на организациите на работниците и служителите и на работодателите да избират свободно своите преставители, да организират управлението и дейностите си и да съставят свои програми за действие.
  В същото време предлагат образуваните до влизане в сила на отмяната на т. 31 от чл. 2, ал. 1 административнонаказателни производства срещу задължените лица по тази разпоредба да бъдат прекратени на основание чл. 34, ал. 1, б. „в” от Закона за административните нарушения и наказания.
  Народните представители се обединиха около становище в подкрепа на законопроекта, с който ще бъдат отменени промени в закона, гласувани в предходното Народно събрание и противоречащи на Конституцията и на международни актове, по които Република България е страна.
  Народният представител Явор Нотев апелира към вносителите с оглед отзвука на предложения законопроект внимателно да продължат с поетата инициатива и да поправят допуснатите грешки при гласуването на промени в предходния мандат на Народното събрание.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси с 8 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, № 354-01-27, внесен от Христо Монов, Ваня Добрева, Деница Златева, Атанас Зафиров и Пламен Славов на 26.06.2013 г.


  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума