Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24/07/2013 първо гласуване

  Доклад на комисия
  Д О К Л А Д
  за първо гласуване
  Вх. №: 353-03-16/25.07.2013 г.
  Относно: Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, № 302-02-7, внесен от Министерски съвет на 15.07.2013 г.

  На свое заседание, проведено на 24 юли 2013 г. Комисията по правни въпроси обсъди Законопроекта за ратифициране.
  На заседанието присъстваха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
  Законопроектът беше представен от името на вносителя от г-жа Мирослава Борисова – началник отдел „Международна дейност” в главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
  Външната политика на Европейския съюз в областта на въздухоплаването включва договарянето на всеобхватни споразумения за въздухоплавателни услуги.
  Понастоящем въздухоплавателните услуги между Европейския съюз и Израел се извършват на основата на двустранни споразумения между отделните държави членки и Израел.
  Споразумението има за цел постепенното отваряне на пазара по отношение достъпа до маршрути и капацитета за всяка от страните; недискриминационно отношение и равнопоставеност на икономическите субекти; насърчаване на въздухоплавателните услуги с минимална държавна намеса и контрол и доколкото е приложимо хармонизация на нормативната база и подходите.
  Същото регламентира постепенното отваряне на пазара на въздушния транспорт между Европейския съюз и Израел. Създава еднакви условия за достъп за всички въздушни превозвачи от Европейския съюз и регламентира нови договорености за сътрудничество между Европейския съюз и Израел в области, които са от важно значение за безопасното и ефективно функциониране на въздухоплавателните услуги.
  Премахването на ограниченията за достъп до пазара между Европейския съюз и Израел ще привлече нови участници на пазара и ще улесни процеса на консолидация между въздушните превозвачи от Европейския съюз.

  След проведената дискусия и обсъждане, Комисията по правни въпроси с 9 гласа „за”, без „против” и „въздържал се”, предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна, № 302-02-7, внесен от Министерски съвет на 15.07.2013 г.
  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
  ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:
  ХРИСТО БИСЕРОВ
  Форма за търсене
  Ключова дума